herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-200

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Początek formularza

Rodzaj zamówienia

0x01 graphic
Roboty budowlane
0x01 graphic
Dostawy
0x01 graphic
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Gmina Kępice

Kropidłowska Beata

Wojtowicz Bogusława

Adres

Kod pocztowy

ul. Niepodległości 6

77-230

Miejscowość

Województwo

Kępice

pomorskie

Telefon

Faks

059 8576621

059 8576624

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

umkepice@pro.onet.pl

www.bip.kepice.pl


I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

0x01 graphic
Taki jak w pkt. 1.1

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)


I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

0x01 graphic
Taki jak w pkt. 1.1

Organizacja

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)


I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

0x01 graphic
Taki jak w pkt. 1.1

Organizacja

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Etap I będzie obejmował wykonanie następujących robót budowlanych: 1.roboty ogólno budowlane: roboty rozbiórkowe,ławy, ściany i słupy fundamentowe, wzmocnienie stropu nad piwnicą,konstrukcja i pokrycie dachu,ściany murowane na elewacji,ściany działowe parteru, kominy wentylacyjne w systemie SCHIEDEL lub równoważne,okna PCV,izolacja stropu nad parterem. 2.Instalacje:wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewania, elektryczna wewnętrzna 3.Oświetlenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej.
Etap II będzie obejmował wykonanie następujących prac: 1.roboty ogólnobudowlane:posadzki, podkłady izolacyjne pod posadzki w piwnicy i na parterze, warstwy wykończeniowe posadzek, okładziny schodów, docieplenie ścian wewnątrz, tynki wewnętrzne piwnic i parteru, stolarka drzwiowa, glazura, roboty malarskie, docieplenie ścian zewnętrznych, elementy ślusarsko-kowalskie 2.Zagospodarowanie terenu:nawierzchnia typu starodruk,nawierzchnia trawiasta pod plac zabaw, odwodnienie liniowe, studnia chłonna, sieć deszczowa, dostarczenie i montaż krzesełka dla niepełnosprawnych typu V-11 lub równoważnego, murek ozdobny i donica ozdobna, palisada drewniana, ławki parkowe drewniane, płotek myśliwski, piaskownica z bali o kształtach nieregularnych, zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci składający się z drabinki dwustronnej z huśtawkami 1 szt., równoważnia na łańcuchach 1szt., bujawka dwusprężynowa-koniki 1 szt., scena (z możliwością demontażu), śmietnik, wodotrysk, stylizowany kosz na śmieci, stół piknikowy drewniany.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Barwino, działka 198 i 195/2, gm. Kępice.

II.1.5) NOMENKLATURA

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień

II.1.5.2) Inna nomenklatura

(CPV)

Główny przedmiot

45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty

45.11.12.91-4


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino, na działce nr 198 i 195/2. W wyniku przebudowy powstanie budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 141,59 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 06-04-2006 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 13:01