herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ____________________

Numer identyfikacyjny _________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa

Gmina Kępice

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Żylis Barbara

Adres

ul. Niepodległości 6

Kod pocztowy

77-230

Miejscowość

Kępice

Województwo

Telefon

059 8576624

Faks

059 8576624

Poczta elektroniczna (e-mail)

57398847@pro.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.umkepice@pro.onet.pl

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?

NIE TAK

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

wartość zamówienia (bez VAT)

8.505,93 EUR

SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia

II.1) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.2) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje bez ogłoszenia

Z wolnej ręki

Aukcja elektroniczna

Zapytanie o cenę

Negocjacje z ogłoszeniem

II.3) Nomenklatura

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45.23.31.40-2

Dodatkowe przedmioty

...-

...-

...-

...-

II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa parkingu dla samochodów przy kościele w Korzybiu

II.5) Krótki opis

1. Wykonanie ławy z betonu B-15 pod krawężnik

2. Wykonanie obramowania z krawężnika betonowego 15X30 na podsypce cementowo- piaskowej.

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1) Udzielenie i wartość zamówienia

III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)

Nazwa wykonawcy

Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy

Teodora Pęska

Adres

Włynkówko 67

Kod pocztowy

76-200

Miejscowość

Włynkówko 67

Województwo/Kraj

Pomorskie

Telefon

(0- 59) 842-66-97

Faks

Poczta elektroniczna (e-mail)

@

Adres internetowy (URL)

www.

III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o niepodlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

Cena 30.310,90

Oferta z najniższą ceną 30.310,90 / oferta z najwyższą ceną 30.310,90

Waluta PLN

(Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) Data udzielenia zamówienia 08/05/2006 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Liczba otrzymanych ofert 1

IV.3) Data wysłania ogłoszenia // (dd/mm/rrrr)

ZP-250

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________

str. 1/4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 24-05-2006 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 12:35