herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Gmina Kępice

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Wojtowicz Bogusława

Żylis Barbara

Adres

ul. Niepodległości 6

Kod pocztowy

77-230 Kępice

Miejscowość

Kępice

Województwo

pomorskie

Telefon

059 8576621

Faks

0598576624

Poczta elektroniczna (e-mail)

umkepice@pro.onet.pl

Adres internetowy (URL) http

http://bip.kepice.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1 X Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 X Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1 X Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„Przebudowa części budynku -adaptacja pomieszczeń na remizę OSP w Biesowicach”

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana p.n. „Przebudowa części budynku-adaptacja pomieszczeń na remizę OSP w Biesowicach „ polegająca na przebudowie dotychczasowego pomieszczenia gospodarczego z wydzieleniem powierzchni na pomieszczenia socjalno-higieniczne ze świetlicą.

W tym celu przewiduje się wykonanie:

- wewnętrznej ściany działowej gr. 24cm posadowionej na żelbetowej ławie fundamentowej,

- wykonanie ścianek działowych gr. 12 i 6cm,

-wybicie w ścianie zewnętrznej budynku otworów okiennych i drzwi wejściowych oraz drzwi w ścianie wewnętrznej łączący pomieszczenie garażowe z projektowanym zapleczem socjalnym,

- wykonanie wentylacji pomieszczeń.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Biesowice -działka Nr149

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45.21.61.21-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

1.Roboty rozbiórkowe,

2.Roboty ogólnobudowlane w tym :

- ławy fundamentowe,

-podkłady i izolacje pod posadzki,

-ściany i ścianki działowe murowane,

-kominy wentylacyjne,

-okna PCV,

-izolacja stropu nad parterem,

-tynki wewnętrzne i strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych,

-posadzki,

-stolarka drzwiowa,

-glazura ,

-roboty malarskie,

-przyłącze kanalizacyjne,

-wewnętrzna instalacja kanalizacyjna,

-instalacja wodociągowa i wentylacyjna,

- instalacja elektryczna zalicznikowa.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach / lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data 15/09/2006 zakończenia // (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

3000PLN

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Warunkiem ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia publicznego jest :

-spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 oraz nie podleganiu wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy Prawo

zamówień publicznych,

-spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-udzielenie na wykonane roboty 48 miesięcznej gwarancji,

-zatrudnianie na stałe min.5 pracowników budowlanych w tym wykwalifikowany

tynkarz, glazurnik ,instalator instalacji sanitarnych i elektrycznych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony X

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr**** poz.****** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) X Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 10/05/2006 (dd/mm/rrrr)

Cena 50PLN

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

16 /05/2006 (dd/mm/rrrr)

Godzina 10:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub �� miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 16 /05/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:30 (gg:mm)

Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kępicach ul. Niepodległości 6 , sala 105A

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE

V.2) Data ogłoszenia (21 /04/2006r)

Załącznik nr 10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________ ZP-200

str. 1/5

Załącznik nr 10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________ ZP-200

str. 5/5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 21-04-2006 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2006 13:59