herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl
FORMULARZ ZP-200

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Gmina Kępice Wojtowicz Bogusława Żylis Barbara
Adres Kod pocztowy
ul. Niepodległości 6 77-230
Miejscowość Województwo
Kępice pomorskie
Telefon Faks
059 8576621 059 8576624
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
57398847@pro.onet.pl http:/bip.kepice.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. 1.1

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. 1.1

Organizacja Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. 1.1

Organizacja Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytocku etap I

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wykonanie następujacych robót:roboty wykończeniowe,budowlane na I piętrze części dobudowanej oraz istniejacej gdzie był wymieniany strop , elewacje(docieplenie) na całym obiekcie z dociepleniem ściany szczytowej od sali gimnastycznej, zadaszenie i roboty wykończeniowe klatki schodowej, instalacje elektryczne wewnętrzne, c.o., wodociagowa i kanalizacyjna ( poddasze + klatka schodowa), odprowadzenie wód opadowych z dachu i przy skarpie , ogrodzenie z siatki, parking i chodniki z kostki betonowej.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Szkoła Podstawowa w Przytocku gm. Kępice , działka nr 27/2

II.1.5) NOMENKLATURA

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień     II.1.5.2) Inna nomenklatura
(CPV)
Główny przedmiot 45.21.42.10-5
Dodatkowe przedmioty

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Roboty wykończeniowe I piętra:ścianki działowe-35,5m2,izolacje ścian poddasza-464,5m2,tynkiI piętra-389,5m2,parapety-10szt.,stolarka drzwiowa-31,5m2,posadzki 355,4m2,izolacje stropu na strychu nieużytk.-448m2,okładziny schodów zewnętrznych-34,5m2,roboty malarskie-722,5m2,odbojnice na ścianach-96m2,elewacja całości obiektu-616m2,docieplenie ściany od strony sali-97,9m2, roboty na klatce schodowej,instalacje elektryczne i sanitarne,parking i chodnik z kostki brukowej-771m2, ogrodzenie z siatki.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

i/ lub zakonczena 30/09/2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

8000PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego jest:-spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst.art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,-spełnienie warunków określonych w SIWZ,-udzielenie na wykonanie roboty 48 miesięcznej gwarancji,-zatrudnianie na stałe min.8 pracowników budowlanych,-wykazanie się min.5 wykonanymi robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat,odpowiadajacymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP:    Nr   poz.   z

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 04/07/2006

Cena: 50.00

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 10/07/2006

Godzina: 10:00

IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznegoterminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 10/07/2006 Godzina: 10:30

Miejsce:
Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kepicach ul.Niepodleglości 6 , sala 105A (I pietro).

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

Nie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 17-05-2006 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2006 11:43