herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy

na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet gminy po stronie d o c h o d ó w o kwotę 75.692 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zwiększa się budżet gminy po stronie w y d a t k ó w o kwotę 75.692 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/307/2006 z dnia 30 marca 2006r.

1. po stronie d o c h o d ó w zgodnie z załącznikiem nr 3

2.po stronie w y d a t k ó w zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Dokonuje się przeniesień wydatków w układzie wykonawczym budżetu w obrębie działu klasyfikacji budżetowej

Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie

Zgodnie za załącznikiem nr 6

§ 6

Budżet gminy po dokonanych zmianach zamyka się:

Po dokonanych zmianach budżet gminy Kępice zamyka się :

d o c h o d y w kwocie 19.920.525 zł.

w tym:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.753.990 zł.

w y d a t k i w kwocie 21.621.568 zł.

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.753.990 zł.

przychody

- pożyczki i kredyty w kwocie 2.345.555 zł.

-wolne środki z lat ubiegłych w kwoce 432.038 zł.

rozchody

- splata pożyczek i kredytów w kwocie 1.076.550 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 13/2006 z dnia 30.03.2006r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 75.692 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

854

85213

85214

85415

2010

2010

2030

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające

niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

. z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminie

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

. z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminie

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizacje własnych zadań

bieżących

1.500

52.160

22.032

OGÓŁEM

75.692

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 13/2006 z dnia 30.03.2006r.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.692 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

854

85213

85214

85415

4130

3110

3240

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające

niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

-składki na ubezpieczenie

zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-świadczenia społeczne

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

-stypendia dla uczniów

1.500

52.160

22.032

OGÓŁEM

75.692

Załącznik nr 3

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 13/2006 z dnia 30.03.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie d o c h o d o w

w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/307/2006

z dnia 30.03.2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

756

758

75621

75801

0010

2920

DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOW. PRAWNEJ

Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

-podatek dochodowy od osób fizycznych

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

-subwencje ogólne z budżetu państwa

19.270

58.450

OGÓŁEM

77.720

Załącznik nr 4

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 13/2006 z dnia 30.03.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie w y d a t k ó w

w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/307/2006

z dnia 30.03.2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

400

600

700

750

754

758

801

900

921

01010

40001

60014

60016

70005

75023

75412

75814

80101

90015

92109

92116

4270

6050

2910

6300

6050

4270

6060

6050

4580

6050

4270

6050

2480

2480

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

-zakup usług remontowych

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych:

w tym;

1. Budowa kanalizacji

sanitarnej Kępice

Biesowice Ciecholub

2.kanalizacja sanitarna

w miejscow. Korzybie

3. kanalizacja sanitarna

w m. Osieki, Barcino,

Obłężę , Barwino

- dokumentacja

4. budowa sieci wodociąg.

w miejscowości Korzybie

5.Budowa wodociągu

Rozdzielczego w miejsc.

Barwino i wodociągu

przesyłowego z Barwina

do Korzybia

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZ.

GAZ i WODĘ

Dostarczanie ciepła

-zwrot dotacji pobranych

w nadmiernej wysokości

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

-wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne

- wydatki inwestycyjne

W tym:

-Parking przy kościele w

Korzybiu - 50.000 zł

- ul. Kościelna

i Konopnickiej 50.332 zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i

nieruchomościami

-zakup usług remontowych

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

Urzędy gmin

-wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE i OCHR.

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

„Adaptacja pomieszczeń

na remizę dla OSP

Biesowice”

RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe

-pozostałe odsetki

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

1.Przebudowa i rozbudowa Sz.P. w Przytocku -Sala gimnastyczna

2.Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.

w Kepicach

GOSPODARKA KOMUNALNA i

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-zakup usług remontowych

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

budowa oświetlenia w

mieście i gminie

KULTURA i OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

-dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury MGOK

Biblioteki

dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -Biblioteka

19.000

429.170

350.000

178.291

65.000

100.332

45.000

30.000

2.000

10.917

11.000

27.000

25.000

2.000

1.155.947

100.000

100.000

100.000

120.000

OGÓŁEM:

1.294.710

1.575.947

Załącznik nr 5

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 13/2006 z dnia 30.03.2006r.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków;

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

926

80114

92605

4210

4260

4300

2820

4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

-zakup materiałów

i wyposażenia

-zakup energii

-zakup usług pozostałych

KULTURA FIZYCZNA

I SPORT

Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu

-dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zlec. stowarzyszeniom.

-zakup usług pozostałych

900

7.320

400

500

7.320

OGÓŁEM:

8.220

8.220

Załącznik nr 6

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 13/2006 z dnia 30.03.2006r.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

D O C H O D Y

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

852

75011

85213

85214

85228

0690

2010

2010

0690

0830

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

-wpływy z różnych opłat

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające

niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

. z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminie

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

. z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminie

Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

-wpływy z różnych opłat

-wpływy z usług

9.000

1.500

52.160

400

400

OGÓŁEM

63.060

400

W Y D A T K I

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

85213

85214

4130

3110

POMOC SPOŁECZNA

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające

niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

-składki na ubezpieczenie

zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-świadczenia społeczne

1.500

52.160

OGÓŁEM

53.660

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 05-05-2006 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2006 12:55