herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 5 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy

na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie dochodów w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/310/2006 z dnia 5 kwietnia 2006r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/310/2006 z dnia 5 kwietnia 2006r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 18/2006 z dnia 05.04.2006r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.063 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

921

926

92109

92605

096

096

KULTURA i OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

-otrzymane spadki, zapisy

i darowizny w postaci

pieniężnej

KULTURA FIZYCZNA

I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-otrzymane spadki, zapisy

i darowizny w postaci

pieniężnej

6 .303

1.760

OGÓŁEM

8.063

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 18/2006 z dnia 05.04.2006r.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 96.872 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

921

926

92109

92605

6050

6050

KULTURA i OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Remont świetlicy

wiejskiej w Podgórach

KULTURA FIZYCZNA

I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach”

-etap I

54.997

41.875

OGÓŁEM

96.872

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 14 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy

na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/311/2006 z dnia 14 kwietnia 2006r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków

Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 21/2006 z dnia 14.04.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Miejskiej nr XVLII/311/2006 z dnia 14 kwietnia 2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

900

80101

90015

6050

6050

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

„Przebudowa i

Rozbudowa Sz..P.

w Przytocku

GOSPODARKA

KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia

ul. Kościelna i Leśna

363.240

70.000

OGÓŁEM

433.240

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 21/2006 z dnia 14.04.2006r.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków;

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

80101

80114

80195

4210

4210

4300

4410

4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowe

jednostka - Sz.P. Kępice

-zakup materiałów

i wyposażenia

Jednostka -U.Miejski

Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.

szkół

- zakup materiałów

i wyposażenia

-zakup usług pozostałych

-podróże służbowe

krajowe

Pozostała działalność

-zakup usług pozostałych

800

8.500

8.500

500

300

OGÓŁEM:

9.300

9.300

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet gminy po stronie d o c h o d ó w o kwotę 16.500 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zwiększa się budżet gminy po stronie w y d a t k ó w o kwotę 16.500 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/314/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r.:

1. po stronie dochodów

Zgodnie z załącznikiem nr 3

2. po stronie wydatków

Zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków

Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 5.528 zł z przeznaczeniem

jak w załączniku nr 6

§ 6

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy po stronie w y d a t k ó w

na podstawie zmian wprowadzonych decyzjami dyrektorów jednostek oświaty w ramach

posiadanego upoważnienia

Zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

d o c h o d y w kwocie 20.423.573 zł.

w tym:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.753.990 zł.

w y d a t k i w kwocie 22.646.665 zł.

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.753.990 zł.

przychody

- pożyczki i kredyty w kwocie 2.778.795 zł.

-wolne środki z lat ubiegłych w kwoce 520.847 zł.

rozchody

- splata pożyczek i kredytów w kwocie 1.076.550 zł.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.500 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

85219

2030

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizacje własnych zadań

bieżących

16.500

OGÓŁEM

16.500

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006r.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.500 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

85219

4010

4110

4120

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej

-wynagrodzenie osobowe

pracowników

-składki na ubezpieczenia

społeczne

-składki na Fundusz Pracy

13.500

2.500

500

OGÓŁEM

16.500

Załącznik nr 3

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie d o c h o d o w

w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/314/2006

z dnia 27.04.2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

70005

0750

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

-dochody z najmu i

dzierżawy składników

majątkowych S.P.

jednostek samorządu

terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do

sektora finansów

publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze

478.485

OGÓŁEM

478.485

Załącznik nr 4

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie w y d a t k ó w

w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/314./2006

z dnia 27.04.2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

900

70001

90001

2650

6210

.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakłady Gospodarki

Mieszkaniowej

-dotacja przedmiotowa

z budżetu dla zakładu

budżetowego -ZGKIM

na dofinansowanie

kosztów utrzymania

komunalnych zasobów

mieszkaniowych

GOSPODARKA KOMUNALNA i

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

-dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych

- ZEC Kępice

465 000

13.485

OGÓŁEM:

478.485

Załącznik nr 5

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006r.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków;

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

801

75023

80101

80114

4040

4440

4300

4040

4440

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

Urzędy gmin

-dodatkowe wynagrodz.

roczne

-odpis na zakładowy

fundusz świadczeń

socjalnych

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-zakup usług pozostałych

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

-dodatkowe wynagrodz.

roczne

-odpis na zakładowy

fundusz świadczeń

socjalnych

2.000

622

2.000

348

274

OGÓŁEM:

2 622

2.622

Załącznik Nr 6

Do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006r.

Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 5.528 zł. z przeznaczeniem jak niżej:

w zł.

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

758

801

75818

80101

80110

4810

4300

4300

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-zakup usług pozostałych;

1.Sz.P. Kępice

2. Zespół Szkół Biesowic

3. Zespól Szkól Barcino

4. Zespól Szkół Korzybie

5.Sz.P. Przytocko

6.Sz.P. Warcino

Gimnazjum Kępice

-zakup usług pozostałych

1.432

936

644

664

328

500

1.024

5.528

O G Ó Ł EM

5.528

5.528

Załącznik Nr 7

Do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 28/2006 z dnia 27.04.2006 r.

Dokonuje się zmian w po stronie w y d a t k ów w planach finansowych jednostek budżetowych oświaty w ramach posiadanego upoważnienia.

w zł.

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

80101

4010

4260

4270

4300

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-wynagrodzenie osobowe

Pracowników

-zakup energii

-zakup usług remontowych

-zakup usług pozostałych

31.500

2.000

2.000

35.500

OGÓŁEM

35.500

35.500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 05-05-2006 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2006 13:10