herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


ZARZĄDZENIE Nr 41/06

Burmistrza Kępic

z dnia 19 maja 2006 r.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr19,poz. 177) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o Samorządzie Gminnym( Dz.U. Nr 13,poz.74 z 1996 z późn. zm.)

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino”, w której skład wchodzą :

1. - Przewodniczący - Beata Kropidłowska

2. - Członek ........... - Bogusława Wojtowicz

3. - Członek............ - Barbara Żylis

§ 2

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

1.1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej
w ofercie.

1.2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i
oceny ofert :

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b)dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami
określonymi w dokumentacji przetargowej,

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego
przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści instrukcji dla oferentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 24-05-2006 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 12:26