herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 uchwały Nr XLIII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2006

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet gminy po stronie d o c h o d ó w o kwotę 148.458 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zwiększa się budżet gminy po stronie w y d a t k ó w o kwotę 148.458 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków w związku ze zmianami dokonanymi w Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/321/2006 z dnia 25 maja 2006r.:

Zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy po stronie w y d a t k ó w

na podstawie zmian wprowadzonych decyzjami dyrektorów jednostek oświaty w ramach

posiadanego upoważnienia

Zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy po stronie w y d a t k ó w

na podstawie zmian wprowadzonych decyzją kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanego upoważnienia

Zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

d o c h o d y w kwocie 20.572.031 zł.

w tym:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.753.990 zł.

w y d a t k i w kwocie 23.036.328 zł.

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.753.990 zł.

przychody

- pożyczki i kredyty w kwocie 3.020.000 zł.

-wolne środki z lat ubiegłych w kwoce 520.847 zł.

rozchody

- splata pożyczek i kredytów w kwocie 1.076.550 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr42/2006 z dnia 25.05.2006r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 148.458 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

854

85295

85415

2030

2030

POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizacje własnych zadań

bieżących

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

-dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na

realizacje własnych zadań

bieżących

90.905

57.553

OGÓŁEM

148.458

Załącznik nr 2

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 42/2006 z dnia 25.05.2006r.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148.458 zł.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

854

85295

85415

3110

3240

POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

-świadczenia społeczne

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

-stypendia dla uczniów

90.905

57.553

OGÓŁEM

148.458

Załącznik nr 3

do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 42/2006 z dnia 25.05.2006r.

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu po stronie w y d a t k ó w

w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/321/2006

z dnia 25.05.2006r.

w zł

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

600

757

801

921

01010

60014

75704

80113

92109

6050

6300

8020

4300

6059

.

ROLNICTWO

I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

wsi

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

w tym:

1. Budowa Wodociągu

Żelice - I etap Kepice

Kruszka 171.000 zł

2. Kanalizacja sanitarna

w m. Osieki, Barcino,

Obłęże ,Barwino

- dokumentacja 70.205z

TANSPORT

i ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez S.P. lub jednostkę samorządu terytorialnego

-wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dowożenie uczniów do szkół

-zakup usług pozostałych

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

zadanie p.n. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz za zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino

241.205

10.000

20.000

10.000

20.000

OGÓŁEM:

271.205

30.000

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 42/2006 z dnia 25.05.2006 r.

Dokonuje się zmian w po stronie w y d a t k ów w planach finansowych jednostek budżetowych oświaty w ramach posiadanego upoważnienia.

w zł.

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

80101

4010

4110

4210

4300

4350

4410

OŚWIATA i WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

-wynagrodzenie osobowe

Pracowników

-składki na ubezpieczenia

społeczne

-zakup materiałów

i wyposażenia

-zakup usług pozostałych

-zakup usług dostępu do sieci

internetowej

-podróże służbowe krajowe

3.000

2.000

1.000

2.000

5.000

3.000

OGÓŁEM

8.000

8.000

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia

Burmistrza Kępic

Nr 42/2006 z dnia 25.05.2006 r.

Dokonuje się zmian w po stronie w y d a t k ów w planie finansowym Ośrodka Pomocy społecznej w ramach posiadanego upoważnienia.

w zł.

Dział

Rozdział

§

T r e ś ć

K w o t a

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

85219

4270

4430

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej

-zakup usług remontowych

-różne opłaty i składki

21

21

OGÓŁEM

21

21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 29-05-2006 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2006 10:44