herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KĘPICE

za 2005rok

Budżet miasta i gminy na 2005 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej

Nr XXXI/192/2004 dnia 28 grudnia 2004 roku w kwotach;

d o c h o d y 16.219.177 zł.

w y d a t k i 18.006.177 zł.

przychody 2.630.000 zł.

rozchody 843.000 zł.

W trakcie roku budżet miasta i gminy uległ zwiększeniu z tytułu przyznanych dotacji, subwencji , środków z funduszy celowych oraz innych dofinansowań. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza Kępic, na dzień 31 grudnia 2005 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

w zł.

Plan Wykonanie %

D o c h o d y 17.678.186 17.193.823 97,3

w tym:

-zadania z zakresu administracji 3.009.531 2.924.784 97,2

rządowej zlecone gminie

W y d a t k i 19.541.660 18.339.921 93.9

w tym:

-zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie 3.009.531 2.924.784 97,2

Deficyt 1.863.474 1.146.098 61,5

2

Wykonanie dochodów za rok 2005 przedstawia załącznik nr 1.

Dochody z podatków i opłat ogółem łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności

zrealizowano w kwocie 4.475.652. , co stanowi 94,4% planu.

w tym:

1.Wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych bezpośrednio

przez gminę według ustalonych stawek podatkowych :

Roczny przypis podatku 3.205.798 zł.

Odpisy podatku 50.555 zł.

Zaległości z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty 903.594

Umorzenie zaległości lat ubiegłych 9.335 zł

Wpłaty zaległości z lat ubiegłych 302.843 zł

Wpłaty w roku 2005 2.413.617 zł.

Saldo należności podatkowych na 31.12.2005r 1.333.042

w tym : zaległości 1.334.608 zł.

w tym: zaległości z roku 2005 482.176 zł.

zaległości z lat poprzednich 852.432 zł

nadpłaty 1.566

Zaległości bieżące z roku 2005 stanowią 15,04 % rocznego przypisu i obejmują:

-podatek od nieruchomości 432.702 zł

-podatek rolny 35.813 zł.

-podatek od środków transportu 13.387 zł.

-podatek leśny 274 zł

Razem: 482.176 zł

3

Wykonanie dochodów z poszczególnych podatków ujęto w załączniku Nr 1 gdzie przedstawiono : plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie i procent realizacji.

2.Wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe obejmują:

  • wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej

  • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

  • wpływy od spadków i darowizn

  • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Ogółem realizacja tych dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco;

Zaległości na początek roku 12.652 zł.

Nadpłata 2.585zł.

Przypis 82.410 zł.

Wpłaty 78.856 zł.

Saldo zaległości 18.897 zł.

Saldo nadpłaty 5.376

W zaległościach kwotę 18.357 zł. stanowią zaległości z podatku od działalności gospodarczej

osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe księgowane są na podstawie przesyłanych sprawozdań.

4

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z tego żródła zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Wykonanie za rok 2005 w kwocie 1.527.625 zł co stanowi 103,7 % planu. Jest to wykonanie o 54.445 zł. wyższe w stosunku do przewidywanej kwoty przez Ministerstwo Finansów.

4. Pozostałe dochody w dziale 756.

wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 100.601zł ,co stanowi 97,8 % planu

wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie 17.856 zł, co stanowi 59,5 % planu

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

wykonanie 7.759 zł , co stanowi 110,8 % planu

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe-wykonanie 580 zł, co stanowi

116%

Wpływy z opłaty targowej w kwocie 25.915 zł

5. Pozostałe dochody własne

w tym;

1. Dochody w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :

rodki przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie pokrycia

kosztów remontu przejmowanego mienia w miejscowościach: Barcino, Obłęże,Osowo,Przytocko,

Kotłowo w kwocie 500.000 zł. -przekazane w roku 2005 do wysokości wynikającej z zawartej

umowy

-dochody przysługujące gminie z tytułu dzierżawy pól łowieckich wykonano w 109,5 % w

kwocie 9.858 zł.

2. Dochody w dziale 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- za zajęcie pasa drogowego kwota 2.096zł.

-planowane w tym dziale dofinansowanie kosztów remontu dróg rolnych

w kwocie 30.000 zł. nie zasiliły budżetu roku 2005. Środki te wpłynęły na

rachunek gminy w miesiącu styczniu 2006r.

3 Dochody w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA :

-realizacja dochodów ogółem w tym dziale kwocie 262.524 zł stanowi 77,4 % planu.

zarząd na rok następny oraz z niższych dochodów ze sprzedaży mienia

komunalnego.

5

4. Dochody w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :

-realizacja dochodów przebiegała zgodnie planem , wykonanie w 98,3 % w kwocie 61.714 zł

w tym: zadania zlecone 55.500zł

5. Dochody w dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

-dział ten obejmuje dotacje na zadnia zlecone na; przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i

Senatu, Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wyborów uzupełniających do rady gminy oraz na aktualizację list wyborczych .Łączna kwota na te zadania wynosi 53.181 zł

6. Dochody w dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻROWA

-wpływy uzyskane w formie darowizny pieniężnej kwocie 2.964 zł.

7.Dochody w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

-subwencje : ogólna w kwocie 2.165.568 zł , oświatowa kwocie 5.697.289 zł., równoważąca

w kwocie 80.379 zł. przekazane w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów

-wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w kwocie w 80,6 % w kwocie 16.112 zł.

Niższe wykonanie wynika z niskiego oprocentowania środków na rachunku jak również

braku możliwości lokowania środków na dłuższy termin.

-wpływy z różnych dochodów obejmują różne rozliczenia z lat ubiegłych, i takie

których nie można zaklasyfikować do innych działów klasyfikacji budżetowej.

jest to kwota 241.349 . wykonanie 91,2 %.

8. Dochody w dziale 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE:

-dotacja celowa z budżetu państwa przyznana i przekazana na zakup podręczników dla uczniów

państwa w kwocie 6.437 zł.

-dotacja na dofinansowanie kosztów remontu w szkołach w ramach Podkomponentu

B2 a wynikająca z rozliczenia wykonanych prac w roku poprzednim przekazana została gminie

w kwocie 23.314 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w kwocie 500 zł

-dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy

o pracę z pracownikami młodocianymi celem przyuczenia ich do wykonywania określonej

pracy w kwocie 10.347 zł.

6

-dotacje celowe z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego ( miedzy gminą Miastko) kwota 3.850zł.

o

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „ Rozbudowa

i modernizacja Sz.P. Przytocko w kwocie 200.000 zł.

9. Dochody w dziale 851- OCHRONA ZDROWIA

-pomoc finansowa udzielona przez Marszalka Województwa Pomorskiego na program

upowszechniania sportu wśród młodzieży w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazana w kwocie 5.000 zł.

10.Dochody w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA:

Środki dotyczące pomocy społecznej przekazywane były z godnie z planem.

Są to:

-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone w kwocie

2.816.103

-dotacje na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 95.920 zł.

-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze

przekazana została w kwocie 80.000 zł.

-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy

Społecznej przekazana została w kwocie 125.810 zł.

-odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 15.077 to kwota przekazana

na rachunek gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej

11.Dochody w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-dotacja na dofinansowanie kosztów remontu świetlic w szkołach w ramach

Podkomponentu B2 przekazana została gminie w kwocie 1.955.

-dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 130.260zł.

12.Dochody w dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA

ŚRODOWISKA

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej przekazano gminie w kwocie 1.871. co stanowi

100 % planu

7

13. Dochody w dziale 921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA

` NARODOWEGO:

-środki przekazana przez PZU jako odszkodowanie z tytułu kradzieży w Osowie

w kwocie 2.143 zł.

-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu księgozbioru Biblioteki

w kwocie 6.550 zł

14. Dochody w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- dotacja z budżetu państwa na realizacje zadania inwestycyjnego - Budowa stadionu

w Korzybiu w kwocie 100.000 zł. przekazana jako rozliczenie zadania wykonanego

przez gminę w roku poprzednim.

Wykonanie w y d a t k ó w gminy za 2005 rok przedstawia

załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się

następująco:

w zł.

Wyszczególnienie plan wykonanie %

Urząd Miejski 11.039.721 9.880.746 89,5

Ośrodek Pomocy Społeczne 1.581.890 1.541.866 97,5

Sz. P. Kępice 1.942.452 1.942.416 100.0

Zespół Szkół Biesowice 1.024.924 1.024.071 99,9

Zespół Szkół Barcino 825.760 825.370 100,0

Zespół Szkół Korzybie 835.574 834.636 100,0

Sz. P. Przytocko 629.196 628.963 100,0

Sz. P. Warcino 597.571 597.498 100,0

Gimnazjum Kępice 1..064.572 1.064.355 100.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem: 19.541.660 18.339.921 93,9

Najniższe wykonanie planu wydatków występuje w wydatkach realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podległe jednostki budżetowe otrzymały środki w wysokości planowanej na rok budżetowy a niewykorzystane środki w zakresie zadań własnych odprowadziły do budżetu gminy a w zakresie zadań zleconych do urzędu wojewódzkiego.

- 8 -

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

-rolnictwo i łowiectwo wykonanie kwota 319.116 - 62,7 % planu

Dział ten obejmuje :

1.Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Energetyki Cieplnej na wydatki remontowe przejętego

mienia z ANR - dotacja wykorzystana została w100 % i zakład przedłożył wymagane rozliczenie

dotacji na kwotę 312.000 zł.

- odpis na izby rolnicze 6.743 zł. , jest to 2 % odpis od

wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpłaconych odsetek od zaległości tego podatku

-wydatki związane z zakupem karmy dla psa kwocie 373 zł.

-wytwarzanie i zaopatrywanie w energię - wykonanie kwota 41.601zł. - 100%

Są to wydatki związane ;

-z opracowaniem dokumentacji na II etap zadania inwestycyjnego pn. modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, kompleksowa termomodernizacja budynków i wymiana sieci ciepłowniczej w m Biesowice” - 32.000 zł

-koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 9.601 zł.

-transport i łączność - wykonanie kwota 980.616 - 92,3 % planu

Dział ten obejmuje wydatki w zakresie:

1 bieżącego utrzymania dróg gminnych

łącznie z zimowym utrzymaniem - 68.045 zł

2. wydatki remontowe ul.M.Buczka i Podgórna - 365.347 zł

3. pozostałe wydatki remontowe na drogach gminnych - 77.772 zł

4.rekultywacja drogi gruntowej w Podgórach 41.000 zł.

5. Wydatki nie wygasające z upływem roku ul.M.Buczka 76.026 zł.

6.Opracowanie dokumentacji na chodnik w Korzybiu w ramach porozumienia

z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim 26.352 zł

9

7.. wydatki inwestycyjne:

- Budowa ul. Plac Wolności 200.907 zł.

-Parking przy Kościele w Korzybiu 59.760 zł

-współfinansowanie remontu drogi powiatowej - 59.877 zł

8. zakupu przystanków dla m. Darnowo i ul. Kępka -5.530 zł

- turystyka wykonanie kwota 36.019. - 51,5 % planu

Dział ten obejmuje wydatki w zakresie:

- promocji gminy wykonanie 27.019 zł

- finansowanie wydatków dotyczących konkursu

Piękna Gmina 9.000 zł

Niższe wykonanie w zakresie wydatków promocji gminy.

-gospodarka mieszkaniowa wykonanie kwota 192.569 zł - 53.4 % planu

Dział ten obejmuje wydatki:

-wyceny, podział działek ,, opłaty notarialne

dzierżawa gruntu, decyzje o warunkach zabudowy - 63.126 zł

- wydatki remontowe w budynku byłego Ośrodka Zdrowia - 24.993 zł

w Kępicach celem przygotowania na Podstację Pogotowia Ratunkowego

-odprowadzony podatek VAT od nie zapłaconych

faktur - 1.281 zł

-zapłata za energie i wodę dzierżawionego budynku (stolarni) - 5.079zł.

- wynagrodzenie członków komisji mieszkaniowej - 400 zł

- dotacje dla ZGKi M -na utrzymanie bud. zw. z kulturą i innych - 73.840 zł.

zakup nieruchomości w Kępicach - 23.850 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z barku realizacji prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego

10

-administracja publiczna wykonanie kwota 1.644.636 - 94,7% planu

Dział ten obejmuje następujące wydatki :

  1. diety i inne wydatki rady gminy 68.078 zł - 89,6 %

  2. wydatki bieżące urzędu 1.453.815 zł - 94,6,1 %

  3. zakupy inwestycyjne urzędu (sprzęt komputerowy) 67.243 zł…- 98,2 %

  4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie 55.500 zł - 100 %

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Dział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu , wyborów do rady gminy i na aktualizacją list wyborczych

-w kwocie 53.181 zł. wykonanie 99,5 %

-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyk. kwota 168.492 - 82,1%

Dział ten obejmuje:

  1. Wydatki na pomoc finansową udzieloną między

jednostkami samorządu terytorialnego na organ.

zawodów strażackich w kwocie 1.700 zł.

2. Wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe stanowiska

pracy w kwocie 2.400 zł.

3. Utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 164.283 zł

w tym :

-wydatki bieżące w kwocie 136.223 zł

-wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją na budowę remizy strażackiej

w Kępicach w kwocie 28.060 zł.

4 -Wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 109 zł.

-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie kwota 53.191 zł. - 85,8%

w tym:

-inkaso sołtysów związane z poborem podatków w kwocie 41.053 zł.

- obsługa długu publicznego wykonanie kwota 245.702 zł. - 81,3% planu

Dział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowej zaciągniętych

kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z terminu

uruchomienia kredytu (listopad i grudzień) oraz niższych odsetek z tytułu obsługi kredytu.

11

- rezerwy ogólne i celowe pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 3.464 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 23.100 zł.

-oświata i wychowanie wykonanie kwota 8.380.340zł - 98,4 % planu

Dział ten obejmuje wydatki;

-szkół i zespołów szkół podstawowych - 5.404.404 zł

w tym;

- wydatki inwestycyjne 1.120.602 zł

-zakupy inwestycyjne 11.500 zl

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 358.857 zł

-przedszkola - 138.636 zł

-gimnazja - 2.011.941 zł

-dowożenia uczniów - 218.031 zł

-obsługa finansowa szkół 165.842 zł

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe

Nauczycieli - 29.922 zł

-pozostała działalność:

-zfśs emeryci i renciści 41.860 zł

-wydatki dla pracodawców zatrudniających

pracowników młodocianych 10.347 zł.

-wydatki komisji kwalifikacyjnej do wysokości

otrzymanej dotacji 500 zł.

-ochrona zdrowia wykonanie kwota 105.416 zł. - 97,7 % planu

Dział ten obejmuje wydatki w ramach zatwierdzonego planu przeciwdziałania

alkoholizmowi oraz dodatkowo wydatkowano kwotę 5.000zł. na zakup wyposażenia w ramach

otrzymanej dotacji „sport po 16-tej”

12

- opieka społeczna wykonanie kwota 4.656.147 zł. - 95,6 % planu

Dział ten obejmuje wydatki

  1. realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.466 zł zadania zlecone

-zasiłki i pomocy w naturze - 658.403 zł

w tym :

zadania własne - 477.860 zł

zadania zlecone - 180.543 zł

-utrzymanie ośrodka - 373.450 zł

w tym;

zadania własne - 373.450 zł.

-usługi opiekuńcze - 79.411 zł

w tym:

zadania własne - 60.000 zł.

zadania zlecone - 19.411 zł.

-dożywianie uczniów 200.105 zł

w tym:

1) ze środków własnych 104.185zł

2) z dotacji z budżetu państwa 95.920 zł.

2. realizowane bezpośrednio z budżetu gminy a dotyczące:

-świadczenia rodzinne realizowane - 2.599.077 zł zadania zlecone

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.606.zł zadania zlecone

-wypłata dodatków mieszkaniowych - 513.209 zł

-organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych - 170.191 zł

-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 45.229 zł

Kwota 45.229 zł. to udział gminy w zakupie samochodu .Wartość zakupionego pojazdu stanowi kwotę 107.586 zł. w tym dofinansowanie z PFRON 62.357 zł.

-edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie kwota 318.583 zł - 99,4 % planu

Dział ten obejmuje:

1.wydatki stołówki szkolnej - 188.211 zł.

2.wydatki związane z wypłatą stypendium - 130.372 zł

13

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie kwota 291.500 - 66,9 %

Dział ten obejmuje wydatki w zakresie :

-oczyszczanie miasta -dotacja dla ZGKiM 13.200 zł

(rozliczona przez zakład budżetowy)


-oświetlenia w mieście i gminie - 238.726

w tym;

-energia - 107.843 zł, jest to kwota niższa o 24.716 zł w porównaniu

z wydatkami roku poprzedniego, co jest rezultatem wykonanej modernizacja oświetlenia

-konserwacja punktów świetlnych

i usługi remontowe - 110.486 zł

- wydatki inwestycyjne-budowa oświetlenia w m. Bronowo 20.397 zł

- wydatki ze zgromadzonej opłaty produktowej dokonano w kwocie 1.830

- ramach tej kwoty zakupiono trzy pojemniki

-pozostała działalność;

-to wydatki w kwocie 37.744 zł związane z przygotowaniem placu targowego w Kępicach oraz

nadzorem technicznym i doradztwem nad bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych na terenie gminy

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie kwota 611.619 - 99,6 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące

-dotacja dla instytucji kultury MGOK - 315.000 zł.

-dotacja dla instytucji kultury Biblioteka - 157.100 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

realizowane bezpośrednio z budżetu - 27.994 zł

łącznie z wydatkami sołectw

na remont kościoła zabytkowego w Osowie- 20.000 zł.

Dotacje wykorzystane zostały w 100 % i przedłożono wymagane rozliczenie dotacji.

Wydatki inwestycyjne: w tym dziale wykonano:

1)zakończono zadanie inwestycyjne realizowane w latach poprzednich w ramach programu odnowy wsi

” Budowa świetlicy Kużnia Talentów we wsi Osowo” - 53.427 zł.

14

2) sfinansowano wykonanie projektu budowlanego, matrycy i przyłącza energetycznego zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa budynku na świetlice wiejską we wsi Barwino” - 24.556 zł.

3) sfinansowano projekt na przebudowę Klubu Wiejskiego w m, Korzybie - 13.542 zł.

-kultura fizyczna i sport wykonanie kwota 241.193 - 97,6 % planu

Dział ten obejmuje wydatki :

-dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu

1) w ramach umowy z Klubem Piłkarskim GARBARNIA - 90.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie sportu

realizowane bezpośrednio z budżetu - 9.617 zł

-dofinansowanie dojazdu uczniów na zawody - 6.204.zł.

-wydatki inwestycyjne; „W cieniu jodły”

modernizacja terenu na plac rekreacyjn

wypoczynkowy w m. Barcino - 35.372 zł.

-budowa boiska sportowego w Korzybiu - 100.000 zł.

W załączniku nr 3 przedstawiono realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie .

Planowane dochody obejmują dotacje w kwocie 3.009.531 zł.. W trakcie roku przekazano gminie kwotę 2.924.784 zł. tj. 97,2 %.

Środki przekazywane były w ratach i terminach umożliwiających realizację zadań zleconych

Dotacje przeznaczone były na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej , administracji , aktualizacji list wyborczych , wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rady gminy

Załącznik nr 4 przedstawia wykaz jednostek oraz kwot dotacji przekazanych i wykorzystanych przez te jednostki. Wszystkie jednostki wyszczególnione w załączniku przedłożyły rozliczenie przyznanych dotacji. Ponadto samorządowe instytucje kultury przedłożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2005zgodnie z wymogami nowej ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5

Realizacja przychodów i wydatków realizowana była w oparciu o aktualne plany finansowe.

Zakłady budżetowe przedłożyły wymagane rozliczenia przyznanych dotacji przedmiotowych.

15

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6

Dyrektorzy jednostek oświaty którzy otworzyli rachunki dochodów własnych realizowali wydatki w ramach opracowanych planów finansowych i przedłożyły wymagane sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik nr 7. W ramach wydatków ogółem w kwocie 69.992. sfinansowano:

-dokumentację projektową na budowę wodociągu rozdzielczego w m. Barwino i wodociągu

Przesyłowego z Barwina do Korzybia na kwotę 24.400 zł.

-wydatki bieżące w zakresie obciążenia za wody opadowe

prowizje bankowe 25.092 zł

-operaty wodno-prawne dla m. Warcino.,Mzdowo,Barcino, Bronoweo 8.500 zł.

-montaż filtra w hydroforni Mzdówko 12.000 zł.

W roku 2005 uzyskane przychody funduszu w kwocie 24.397 zł . a w planie założono kwotę 60.000 zł. na podstawie analizy wykonania roku poprzedniego. Uzyskana kwota wpływów jest niska i łącznie ze środkami z roku poprzedniego ( 45.996 zł ) możliwa była realizacja wydatków w wysokości jak przedstawiono wyżej . Po dokonaniu wydatków na koniec roku saldo gminnego funduszu ochrony środowiska wynosi 401 zł.

W załączniku nr 8 wyszczególniono zrealizowane w roku budżetowym zadania inwestycyjne na łączna kwotę 1.929.830 zł, co stanowi 91.4 % planu a udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 10,5 % .

W trakcie roku , budżet gminy zasilony został środkami z zewnątrz w postaci:

-dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 95.920 zł.

-dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych :

na remonty przejętej w roku 2005 infrastruktury w kwocie 500.000 zł

-dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych :

wynikające z rozliczeń lat poprzednich w kwocie 34.517 zł

-dotacji na wydatki remontowe w ramach Podkomponentu B2 w kwocie 25.269 zł.

-dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pn. Rozbudowa i przebudowa Sz.P. w Przytocku w kwocie 200.000 zł.

-dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków im pomocy w naturze

w zakresie zadań własnych w kwocie 80.000 zł.

-dotacji na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 125.810 zł.

16

-dotacji na zakupu podręczników dla uczniów kwocie 6.437 zł.

-dotacji na dofinansow. komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w kwocie 500zł.

-dotacji na dofinansowanie zakupu księgozbioru w kwocie 6.550 zł

-pomocy finansowej na „Sport po 16 -tej” w kwocie 5.000 zł.

- subwencji przeznaczonej na wyposażenie Sz.P. w Przytocku w kwocie 70.000 zł.

Ogółem pozyskane środki to kwota 1.150.003 zł. Środki te stanowią 6.7 % wykonanych dochodów ogółem i w kwotach przedstawionych wyżej wpłynęły na rachunek budżetu roku 2005.

Dochody ogółem w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano poniżej planu o kwotę 484.363 zł.

w tym:

-dział 600 - -Transport i Łączność o kwotę 30.000 zł.

(dofinansowanie remontu dróg gruntowych-środki wpłynęły

na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2006r. )

-dział 700.- Gospodarka mieszkaniowe o kwotę 76.511 zł.

(dochody z dzierżawy ,sprzedaży trwałego zarządu

- trwały zarząd kwota 28.588 zł. odroczona do 30.04.2006r.)

-dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.086 zl

-dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

o kwotę 270 zł.

(dokonano zwrotu jednej diety członka komisji wyborczej)

-dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek

nie posiadających osob. prawnej o kwotę 266.428

w tym:

-podatki i opłaty własne minus 306.742 zł.

w tym: 176.823 zł. odroczony termin

płatności na rok następny

-udziały w podatkach dochodowych plus 42.572 zł.

-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu minus 2.258 zł.

-dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 27.056 zł.

17

-dział 801 Oświata wychowanie o kwotę 470 zł.

(kwota ta wynika z niższej kwoty dotacji na dofinansowanie zatrudnienie

pracowników młodocianych w kwocie 4.320 zł. oraz przekazania kwoty

3.850 zł. -bez planu na realizacje zadań w ramach porozumienia z gminą Miastko)

-dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 83.400zł.

(kwota ta wynika ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji na zadania zlecone

w kwocie 84.477 zł oraz wykonania ponad plan o 1.077zł. wpływów z usług

opiekuńczych)

-dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo powyżej planu o kwotę 858 zl

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w kwocie niższej od planu o 1.201.739 zł.

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne o kwotę 182.503 zł

2. Wydatki bieżące o kwotę 1.019.236 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

-dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 189.884 zł

(niższe wykonanie wydatków wynika z częściowej realizacji

wydatków remontowych infrastruktury przekazanej przez ANR)

-dział 600 Transport i łączność o kwotę 81.964 zl

(niższe wydatki remontowe i inwestycyjne według kwot po przetargu oraz nie przekazano

planowanej kwoty10.000 na dofinansowanie zakupu szynobusu ze względu na brak podpisanego

porozumienia zł)

-dział 630 Turystyka o kwotę 33.981 zł

( niższe wykonanie wynika wydatków w zakresie promocji)

-dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 168.271 zł

(nie wydatkowano środków przeznaczonych na plan zagospodarowania przestrzennego

oraz niższe wydatki geodezyjne)

-dział 750 Administracja publiczna o kwotę 92.912

( niższa realizacja wydatków rady miejskie i urzędu.

-dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

o kwotę 270 zł.

18

-dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa o kwotę 36.654 zł

(w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa remizy strażackiej

w Kępicach sfinansowano wykonanie dokumentacji , stąd niższe wykonanie wydatków.

-dział 756.-. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawne oraz wydatki związana z ich poborem o kwotę 8.809 zł

-dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 56.376

( niższe wykonanie wynika z częściowego umorzenia przypadających do spłaty rat pożyczek,

korzystnego oprocentowania kredytu po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz terminu uruchomienia kredytu.

-dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 26.564 zł

( w trakcie roku budżetowego nie uruchomiono rezerwy celowej w kwocie 23.100 zł., na

pomoc społeczną oraz pozostała nie wykorzystana rezerwa celowe w kwocie 3.464 zł.

-dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 133.902 zł.

(niższa realizacja wydatków inwestycyjnych , ,dokształcanie i doskonalenie, obsługi finansowej szkół ;

-dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 2.443 zł.

(niższa realizacja wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu spowodowała

niższe wykonanie wydatków)

-dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 215.407 zł.

(w tym: 72.553 zł. to zabezpieczenie w trakcie roku środków na refundację osób zatrudnionych

w ramach umów z PUP , zakup samochodu z PFRON o kwotę o 21.771 zł. niższą niż planowano oraz niższe wykonanie zadań z zakresu amin. rządowej zleconych gminie o kwotę 84.477 zł ,dodatków mieszkaniowych. kwotę 34.791 i dożywiania o kwotę 1.815 zł.)

-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.862 .

( niższe wykonanie wydatków stołówki szkolnej)

-dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 143.925 .

(niższe wykonanie wydatków na oświetlenie. W związku z modernizacja oświetlenia

wydatki za energię są niższe o 24.716 zł. w porównaniu z wydatkami roku poprzedniego.

Ponadto niższe wykonanie wydatków w zakresie usług remontowych w zakresie oświetlenia.

W pozostałe działalności tego działu nie dokonano zakupu inwestycyjnego na targowisko

19

-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.534

(jest to niewielkie odchylenie wykonania od planu w zakresie pozostałych

zadań w zakresie kultury)

-dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę o kwotę 5.981 zł.

(niższe wykonanie wydatków w zakresie upowszechniania sportu realizowanych

bezpośrednio przez gminę

Planowany budżet roku 2005 zrównoważony był przychodami w kwocie 2.588.524zł .na co składał się: kredyt 2.200.000 zł.. i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 388.524 zł Kredyt uruchomiony został zgodnie z planem i zawartą umową kredytową. Bank wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego. Spłata kredytu lata 2006 - 2013. Oprocentowanie zmienne liczone według stawki WIBOR 3 M, które na dzień podpisania umowy wynosiło 4.62 % .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 7.680.000 zł. co stanowi 44,7 % wykonanych dochodów .Wynik budżetu za rok 2005 to niedobór w kwocie 1.146.098 zł

a planowany deficyt stanowił kwotę 1.863.474 zł.

Realizacja zadań w roku 2005 przebiegała w ramach uchwalonego budżetu. Celem wykonania planowanych dochodów dołożono wszelkich starań a pomimo tego nie uzyskano pełnej realizacji planu.

Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niestabilnej sytuacji finansowe podmiotów działających na terenie gminy. Pozyskanie środków z zewnątrz okazało się trudne z przyczyn obiektywnych a pomimo tego udało się zasilić budżet gminy po stronie dochodowej o kwotę 1.150.003 zł

Planowane wydatki zrealizowano do wysokości możliwości finansowych w ramach dochodów własnych i środków pozyskanych z innych źródeł. Realizowano przede wszystkim zadania na które możliwe było uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Niższa realizacja niektórych planowanych wydatków spowodowała, że na koniec roku w budżecie gminy wystąpiły wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 717.376 zł.. Gospodarka finansowa w roku 2005 prowadzona była racjonalnie z zachowaniem płynności finansowej gminy.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2005r.

D O C H O D Y BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŻRÓDEŁ na dzień 31.12.2005 r.

w zł.

DZIAŁ

ŻRÓDŁO DOCHODU

Plan wg

Uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach

Wykonanie

%

1

2

3

010

400

600

700

750

751

754

756

758

801

851

852

854

900

921

926

ROLNICTWO

I ŁOWIECTWO

-dochody z najmu i dzierżawy

składn. majątk. j.s.t. oraz innych

umów o podobnym charakterze

-dotacje otrzymane z funduszy

celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

-środki na dofinansowanie zadań

bieżących gmin pozyskane z innych

żrodeł

WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ

-dotacje otrzymane z funduszy

celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjn.

jednostek sektora finansów

publicznych

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

-środki na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gmin pozyskane

z inny źródeł

-wpływy z różnych dochodów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wpływy z opłat za Zarząd,

użytkowanie i użytkowanie

wieczyste

-dochody z najmu i dzierżawy

składn. majątk. j.s.t. oraz innych

umów o podobnym

charakterze

-wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych

-pozostałe odsetki

-wpływy z różnych dochodów

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizacje

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych - Urząd

Wojewódzki

-wpływy z różnych opłat

-wpływy z różnych dochodów

-dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.

-dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizacje

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZN. I OD INNYCH JEDN. NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM

-podatek od działalności

gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty

podatkowej

-podatek od nieruchomości

-podatek rolny

-podatek leśny

-podatek od środków

transportowych

-podatek od spadków i darowizn

-podatek od posiadania psów

-wpływy z opłaty targowej

-wpływy z opłaty administracyjnej

za czynności urzędowe

-podatek od czynności

cywilnoprawnych

-wpływy z opłaty skarbowej

-wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu

-wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych na podstawie

odrębnych ustaw

-podatek dochodowy od osób

fizycznych

-podatek dochodowy od osób

prawnych

-zaległości z podatków zniesionych

-odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

RÓŻNE ROZLICZENIA

-część oświatowa subwencji ogólnej

z budżetu państwa

-część wyrównawcza subwencji

ogólnej z budżetu państwa:

-część równoważąca subwencji

ogólnej z budżetu państwa

-pozostałe odsetki

-wpływy z różnych dochodów

OŚWIATA i WYCHOWANIE

-dotacje otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących:

1)na zakup podręczników

2.)Podkomponent B2

3)na dofinansowanie zatrudnienie

pracowników młodocianych w celu

przyuczenia do zawodu

-dotacje otrzymane z budżetu

państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych

-dotacja celowa otrzymana z gminy

na realizację zadań bieżących na

podstawie porozumień miedzy jedn.

samorządu terytorialnego

OCHRONA ZDROWIA

-wpływy z tytułu pomocy finansowej

udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

POMOC SPOŁECZNA

-dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizacje

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej na:

1.świadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

3.zasiłki i pomoc w naturze

4.usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze

-dotacje otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących:

1. zasiłki i pomoc w naturze

2. utrzymanie Ośrodka Pomocy

Społecznej

3. posiłek dla potrzebujących

-wpływy z usług opiekuńczych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-dotacje otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących:

1.Stypendia

2.Podkomponent B2

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA SRODOWISKA

-wpływy z opłaty produktowej

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych żródeł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące realiz.

przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-dotacje otrzymane z budżetu

państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin

89.000

9000

80.000

-

165.443

165.443

-

-

423.000

70.000

180.000

150.000

15.000

8.000

62.800

55.500

5.925

300

1.075

1.430

1.430

-

-

4.936.139

600

2.500.000

320.000

291.000

60.000

2.400

1.400

18.000

500

60.000

30.000

102.859

5.000

1.463.380

41.000

-

40.000

7.661.455

5.245.508

2.165.568

80.379

20.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.879.910

2.433.720

34.810

210.670

20.180

46.950

119.580

-

14.000

-

-

-

-

-

-

-

-

509.000

9.000

-

500.000

-

-

32.096

30.000

2.096

339.035

50.000

140.000

119.035

15.000

15.000

62.800

55.500

5.925

300

1.075

53.451

53.451

2.964

2.964

4.742.080

1.000

2.296.141

320.000

291.000

60.000

4.400

1.605

22.000

500

40.000

30.000

102.859

7.000

1.473.180

41.000

-

51.395

8.227.753

5.697.289

2.165.568

80.379

20.000

264.517

244.918

6.437

23.314

15.167

200.000

-

5.000

5.000

3.216.310

2.677.020

17.710

185.670

20.180

80.000

125.810

95.920

14.000

132.215

130.260

1.955

1.871

1.871

8.693

2.143

6.550

100.000

100.000

509.858

9.858

-

500.000

-

-

-

2.096

-

2.096

262.524

29.849

127.300

87.661

8.960

8.754

61.714

55.500

4.215

316

1.683

53.181

53.181

2.964

2.964

4.475.652

1.351

2.008.161

319.153

293.940

47.466

4.287

1.635

25.915

580

43.995

17.856

100.601

7.759

1.527.625

29.127

303

45.898

8.200.697

5.697.289

2.165.568

80.379

16.112

241.349

244.448

6.437

23.314

10.847

200.000

3.850

5.000

5.000

3.132.910

2.599.077

17.072

180.543

19.411

80.000

125.810

95.920

15.077

132.215

130.260

1.955

1.871

1.871

8.693

2.143

6.550

100.000

100.000

100,2

109,5

-

100,0

-

-

6,5

-

100,0

77,4

59,7

90.9

73,6

59,7

58,4

98,3

100,0

71,1

105,4

156,5

99,5

99,5

100,0

100,0

94.4

135.1

87,5

99,7

101,0

79,1

97,4

101,9

117,8

116,0

110,0

59,5

97,8

110,8

103,7

71,0

-

89,3

99,7

100,0

100,0

100,0

80,6

91,2

99,8

100,0

100.0

71.5

100,0

-

100,0

100,0

97,4

97,1

96,4

97,2

96,2

100,0

100,0

100,0

107,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

OGÓŁEM:

16.219.177

17.678.186

17.193.823

97,3

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu gminy za 2005r.

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2005 r.

w zł.

DZIAŁ

ROZDZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg

Uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach

Wykonanie

%

1

2

3

4

010

400

600

630

700

750

751

754

756

757

758

801

851

852

854

900

921

926

01010

01030

01095

40001

60001

60013

60014

60016

63003

70001

70005

75011

75022

75023

75101

75107

75108

75109

75403

75411

75412

75414

75647

75702

75704

75818

80101

80103

80104

80110

80113

80114

80146

80195

85154

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85295

85401

85415

90003

90015

90020

90095

92105

92109

92116

92120

92605

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa

i sanitarna wsi

1.Wydatki bieżące

w tym:

-dotacja przedmiotowa

dla zakładu budżetowego ZEC

-wydatki bieżące pozostałe

2.Wydatki majątkowe:

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Izby Rolnicze

1. Wydatki bieżące

Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące

WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ

Dostarczanie ciepła

1.Wydatki bieżące

2 Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Krajowe pasażerskie przewozy

Kolejowe

1.Wydatki majątkowe:

-wydatki na pomoc finansow.

udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

Drogi publiczne wojewódzkie

1.Wydatki bieżące

Drogi publiczne powiatowe

1.Wydatki majątkowe;

-wydatki na pomoc finansow.

udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

Drogi publiczne gminne

1.Wydatki bieżące

2.Wydatki majątkowe;

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki

1. Wydatki bieżące

GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

Zakłady Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej

1.Wydatki bieżące

w tym:

-dotacja przedmiotowa

z budżetu dla zakładu

budżetowego -ZGKiM

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

1.Wydatki bieżące

2.Wydatki majątkowe:

-wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

Rady gmin

1.Wydatki bieżące

Urzędy gmin

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-wynagrodzenia bezosobowe

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

2.Wydatki majątkowe:

-wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek

budżetowych

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1.Wydatki bieżące

Wybory do Sejmu i Senatu

1.Wydatki bieżące

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

1.Wydatki bieżące

BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe Policji

1.Wydatki bieżące

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.Wydatki bieżące

Ochotnicze Straże Pożarne

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe

-pozostałe wydatki

2.Wydatki majątkowe:

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Obrona cywilna

1.Wydatki bieżące

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne

-pozostałe wydatki

OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

1.Wydatki bieżące

w tym:

-odsetki i dysk. od krajowych

papierów wartościowych

pożyczek i kredytów

Rozliczenia z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wypłaty z tytułu poręczeń

spłaty krajowych kredytów

bankowych

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

-rezerwa ogólna

-rezerwa celowa

OŚWIATA I

WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

1.Wydatki bieżące,

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

2.Wydatki majątkowe :

w tym:

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych ,

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

Przedszkola

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

Gimnazja

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

Dowożenie uczniów do szkół

1.Wydatki bieżące

Zespoły ekonomiczno-admin. szkół

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli

1.Wydatki bieżące

w tym:

-pozostałe wydatki

Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe

-pozostałe wydatki

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-świadczenia społeczne

-pozostałe wydatki

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej

1.Wydatki bieżące

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne

1.Wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

1.Wydatki bieżące

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

Pracowników

- pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

1. Wydatki majątkowe;

-wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

1.Wydatki majątkowe;

-wydatki na zakupy inwestycyjne

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

1.Wydatki bieżące

w tym:

-wynagrodzenia osobowe

pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

-pozostałe wydatki

Pomoc materialna dla uczniów

1.Wydatki bieżące

/stypendia/

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

1.dotacja przedmiotowa dla

zakładu budżetowego- ZGKiM

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Wydatki bieżące

2. Wydatki majątkowe;

-wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej

1.Wydatki bieżące

Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące

2.Wydatki majątkowe:

-wydatki na zakupy inwestycyjne

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie

kultury

1.Wydatki bieżące

Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby

1.Wydatki bieżące

w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury - MGOK

2.Wydatki majątkowe

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

Biblioteki

1.Wydatki bieżące

w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

Ochrona i Konserwacja

Zabytków

1. Wydatki bieżące

-dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

prac. remontowych i konserwator. zabytków

KULTURA FIZYCZNA

I SPORT

Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

1.Wydatki bieżące

w tym;

-dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lub

dofinansowanie zdań zlecon. do realizacji stowarzyszeniom

-pozostałe wydatki bieżące

2.Wydatki majątkowe:

-wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

1.027.647

1.018.647

1.018.647

6.400

6.400

2.600

2.600

527.473

527.473

-

527.473

527.473

140.000

-

-

-

140.000

140.000

-

-

-

40.000

40.000

40.000

185.200

33.200

33.200

33.200

152.000

125.500

26.500

1.722.548

55.500

55.500

46.123

9.377

76.000

76.000

1.591.048

1.532.548

935.170

3.000

187.475

406.903

58.500

1.430

1.430

1.430

1.188

242

-

-

-

-

-

-

149.782

-

146.782

146.782

24.036

122.746

-

-

3.000

3.000

50.000

50.000

50.000

35.000

15.000

341.400

302.078

302.078

302.078

39.322

39.322

39.322

123.100

123.100

100.000

23.100

8.033.119

4.999.904

4.175.403

2.609.580

557.840

1.007.983

824.501

824.501

-

-

490.600

490.600

300.210

64.900

125.490

2.029.060

2.029.060

1.389.860

301.170

338.030

250.000

250.000

185.351

185.351

147.380

26.626

11.345

36.604

36.604

36.604

41.600

41.600