herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR XLIV/2006

Z SESJI

RADY MIEJSKIEJ

W KEPICACH

Z DNIA 16 lutego 2006

SESJA ROZPOCZEŁA SIĘ O GODZ. 12,00

SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ O GODZ. 17.30


Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.-załącznik nr 1.

W sesji uczestniczyli:

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic

Pani Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Pani Janina Kończak - Skarbnik Gminy

Pan Jacek Plutowski - Dyrektor Gimnazjum w Kępicach

Pan Stanisław Gajek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kępicach

Pani Bożena Gierszewska - Główna Księgowa ZGKIM

załącznik nr 2.

Panie i Panowie sołtysi wsi: Warcino, Żelice, Pustowo, Bronowo, Obłęże, Korzybie -załącznik nr 3.

Ad 1 a i b.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Wiśniewski witając gości zaproszonych i radnych.

Na podstawie listy obecności stwierdził wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

c) Przewodniczący zaproponował następujący porządek sesji

1.Sprawy organizacyjne:

a/otwarcie sesji

b/stwierdzenie prawomocności obrad

c/przyjęcie porządku obrad.

d/przyjęcie protokołów z sesji

2.Informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

3.Interpelacje i zapytania radnych .

4.Zapytania i wnioski sołtysów.

5.Projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice.

6.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

7.Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach.

8.Projekt uchwały w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice

9.Projekty uchwał:

- w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

-w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

10.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach w jednoosobową spółkę gminy z ograniczona odpowiedzialnością.

11.Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.Sprawozdania z pracy komisji Rady za rok 2005.

13.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14.Wolne wnioski i zakończenie obrad.

-pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. zajęcia stanowiska w sprawie
uchwały nr XLII/277/2005 z dnia 29.12.2005

Uwagi do porządku obrad wnieśli:

Pan Eugeniusz Kluk - wczoraj dostałem pismo dot. pomocy finansowej na programy upowszechniania sportu. Zgodnie z tym pismem mamy możliwość poprzez pisanie programów dofinansowania małych inwestycji sportowych, sportu po 16-tej oraz powszechnej nauki pływania. W związku z tym na sesji miała być przedstawiona propozycja zmian w budżecie.

Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Burmistrza z pytaniem czy w oparciu o przesłane radnym materiały nie będzie Pan Burmistrz proponował wprowadzenia pod obrady sesji projektu uchwały dot. zmian w budżecie.

Pan Marek Piotr Mazur -Burmistrz Kępic - przesyłając Państwu materiały, w oparciu o posiadane informacje z Urzędu Marszałkowskiego ze względu na szybkie terminy uważaliśmy, ze ten temat będzie musiał być przedstawiany na sesji. Tak jednak nie jest, temat ten może być omawiany w terminie późniejszym.

Pan Eugeniusz Kluk- wynika z tego, że nie wie lewica, co robi prawica.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur- uważam, że te uwagi z Pana ust są zbędne.

Ja podpisywałem te informacje, a jeśli jej nie podpisywałem to na pewno wiedziałem o nich. Nie ma potrzeby podejmowania na tej sesji uchwały w tej sprawie.

Moim zdaniem jedyna uwaga do porządku dotyczyłaby tej uchwały o przedsiębiorczość. Uważam, że uchwała została podjęta, działania w tym zakresie są realizowane i określenie terminu jest zbędne, w związku z tym uważam, że ten punkt powinien być z porządku wykreślony.

Pan Eugeniusz Kluk- Panie Burmistrzu może się Pan czuć urażony moim stwierdzeniem, ale jeżeli we wtorek dostaję pismo przesłane priorytetem z którego wynika, że termin złożenia wniosków to 28 luty 2006 to nie rozumiem dlaczego sprawa nie trafia na sesję.

Pani Krystyna Pamuła -Z-ca Burmistrza- pan Burmistrz nie powiedział, że wcale to zadanie nie wchodzi do realizacji, wchodzi ale w innym trybie .

Pan Eugeniusz Wiśniewski - jak widać z przedłożonego pisma wszystkie uzgodnienia muszą być dokonane do dnia 28.02.2006. Ta sprawa została przedstawiona na komisji Gospodarczej, bo pozostałe komisje już się odbyły, dlatego dziwi mnie, że temat nie jest przedstawiany na sesji.

Pani Krystyna Pamuła- wszystkie komisje Rady poinformowaliśmy o przygotowywaniu wniosków w tym temacie. Z niczego się nie wycofujemy, realizacja wniosków nastąpi. Faktycznie nie było w tym dniu Pani Janki, która była na szkoleniu i nie można było tej sprawy przedyskutować. W zeszłym roku też Rada nie podejmowała uchwały, a pieniądze otrzymaliśmy. Radni o tej sprawie zostali poinformowani, w trybie jaki Państwo chcieliście.

Pan Eugeniusz Wiśniewski- proszę nam wytłumaczyć co z realizacją tych wniosków, bo termin złożenia wniosku mija 28 lutego.

Pan Kazimierz Pamuła- dzisiejsza sesja jest nagrywana i bardzo proszę aby wszyscy mówili do mikrofonu, w ten sposób będzie można łatwiej odtworzyć przebieg obrad.(proszę, aby mówiący nie machali sobie koło pępka mikrofonem,tylko mówili do mikrofonu)

Na Komisji Gospodarczej była przedstawiona informacja w sprawie tych programów- taka sama jak otrzymał p. radny Kluk, nie było projektu uchwały, była jedynie przedstawiona idea. Zgodnie ze Statutem Pan Burmistrz może wnieść pod obrady projekt uchwały, jeżeli takiej uchwały Pan Burmistrz nie wniósł to nie ma takiej potrzeby. Pan Burmistrz proponował skreślenie jednego punktu z porządku obrad, ja również będą tak głosował.

Pan Eugeniusz Kluk -nie wiem dlaczego było wymieniono moje nazwisko

Pan Kazimierz Pamuła -nazwisko radnego Kluka padło w kontekście: że materiały takie jak i ja otrzymał Pan Kluk były omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodaczej, czy ja powiedziałem coś obraźliwego?.

Pan Wiśniewski -Szanowni Państwo waśnie nie są przedmiotem obrad. Rada ma przyjąć porządek obrad. Jednak komisji Gospodarcza obradowała przed sesją na dwóch komisjach wprowadzając do drugiego posiedzenia dodatkowy punkt w porządku dotyczący tej sprawy sport po 16-tej , czy tu nie chodzi o diety.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wykreślenie z porządku obrad punktu 11 dot. zmian w uchwale

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” powyższym wnioskiem głosowało 6 radnych

„przeciwnych „ było 7 radnych

jeden radny wstrzymał się od głosu

Wniosek nie został przyjęty.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość przedstawionego porządku obrad, który został przyjęty 14 głosami „za”.

d/przyjęcie protokołów z ostatnich sesji

Pan Przewodniczący poinformował, że protokoły z ostatnich sesji były wyłożone do wglądu w biurze Rady, zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytywania.

Uwagi do protokołu wnieśli:

Pan Kazimierz Pamuła- ja w imieniu Klubu „Samorządność” mam uwagi do protokołu z listopada, a mianowicie protokół listopadowy nie zawiera istotnych zapisów, spraw, które na tej sali się działy .Nie zawiera Pańskiej wypowiedzi Panie Przewodniczący, kiedy Pan odpowiadając na temat diet Pana Burmistrza poinformował radnych, że to Pan przekazał do Miasteckiego TKM -u informacje z komisji Rewizyjnej i to, że Pan bierze za to odpowiedzialność. Wówczas Pan Burmistrz zwrócił się imiennie do Pani Ewy o zapisanie tego w protokole. Tego fragmentu nie ma. Jest to fragment bardzo istotny z tego względu, że świadczy o tym , że nie jest Pan bezstronny.

Pan Przewodniczący Rady -Więc ja Panie Pamuła wiem co wypowiadałem. Ponieważ ze strony Państwa padło wiele uszczypliwych uwag dotyczących tego, że do gazety zostały przekazane różne wersje i różne tematy, które nie powinny być, w związku z tym powiedziałem, że każdy może myśleć jak uważa i może mnie podejrzewać, mnie jest wszystko jedno. To odpowiedziałem, ale to była Państwa sugestia, że to ja powiedziałem, natomiast nie moja, że ja się do tego przyznaję. Nie ja to powiedziałem, ale jeśli chcecie Państwo to możecie tak

dalej podejrzewać. Tu jest więcej radnych mogą się Państwo wypowiedzieć w tej sprawie.

Pan Eugeniusz Kluk- w kwestii formalnej powiedział Pan ,że przystępujemy do przyjęcia protokołów z ostatniej sesji .Przecież protokół z sesji listopadowej został już przyjęty, był zatwierdzony w styczniu.

Pan Wiśniewski Eugeniusz - przyjmujemy dwa protokoły z sesji listopadowej i grudniowej, w styczniu nie było sesji.

Pan Kluk Eugeniusz - przepraszam za zamieszanie. Jednak nie przypominam sobie aby taka wypowiedź Przewodniczącego była przedstawiana na sesji listopadowej.

Pani Z-ca Burmistrza - Krystyna Pamuła- myślę, że to nie ja powinnam wyjaśnić, a Pan Przewodniczący, że na sesji grudniowej nie było w porządku obrad, ani nie przyjmowaliście Państwo protokołu z sesji listopadowej, a na dzisiejszej sesji zatwierdzacie Państwo dwa protokoły.

Pan Przewodniczący Rady -na dzisiejszej sesji przyjmujemy do zatwierdzenia dwa protokoły z sesji listopadowej i grudniowej .

Pani Krystyna Pamuła- Z-ca Burmistrza -chciałam odczytać - złożyć oświadczenie do protokołu.

Oświadczenie w sprawie protokołu sesji listopadowej. Proszę o precyzyjne i dokładny zapis oświadczenia do protokołu z sesji listopadowej, które dotyczy dostarczenia informacji o delegacjach Pana Burmistrza, które to stały się podstawą publikacji w TKM, stwierdzenie ,że Burmistrz dorabia się na delegacjach wypowiedź brzmiała: przyznaję że to ja dostarczyłem materiały informacyjne bo i tak będzie na mnie Jest to o tyle ważne, że niektóre opinie publikowane w TKM np. że Z-ca Burmistrza nie dostarczyła materiału i Pan Przewodniczący nie mógł zwołać sesji nadzwyczajnej rady - mogły pochodzić tylko od Przewodniczącego. Ponieważ Państwo sołtysi, jak i uczestnicy zebrań często mówię o budowaniu złej opinii o Radzie, Burmistrzu w TKM- i proszą o reagowanie chcę by były dowodem, że przyczynia się do tego przewodniczący i niektórzy radni.

Mogłabym podać wiele przykładów. Pan Wojtowicz nie jest chyba aż tak przejęty losem pana Burmistrza, Zastępcy i naszego samorządu, To nasi radni opozycyjni są tym szczególnie zainteresowani. I o tym opinia publiczna została i jest informowana.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -oświadczam -że w tej Gminie nie powinno być informacji tajnych jedynie te które są zastrzeżone z mocy prawa. Ale jeżeli będę chciał kogoś o czymś poinformować to nie muszę się przed nikim tłumaczyć lub

bać ponieważ, nie mam takiego powodu. Jeżeli mówię, że tego nie podawałem to możecie mi Państwo wierzyć lub nie taka jest wasza wola . Uważam, że te wypowiedzi to próżna demagogia. Ja nie będę udowadniał Państwu ,że wielbłąd nie ma garba.

Na tym zakończymy tę dyskusję- ponieważ do polemiki nie dopuszczę.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwa protokoły z sesji: z sesji listopadowej i grudniowej.

Protokoły zostały przyjęte 8 głosami za” przy 6 głosach „przeciwnych”.

AD 2.Informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Przed przedstawieniem informacji.

Obecna sesja jest nagrywana, dlatego myślę, że nie będzie problemu z odtworzeniem wypowiedzi.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - ja szczególnie w swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę na tę wypowiedź i prosiłem o zapisanie tego. Pan koryguje protokoły i wnosi poprawki a Panu tego robić nie można. Bardzo proszę aby Pan się nie zapierał tylko przyjął fakty. Jesteśmy przeciwko manipulacji informacji. O tym mówią sołtysi na zebraniach i mieszkańcy. Pojęcie delegacji było wyjaśnienie i pojęcie dorabiania było również, to jest co najmniej nadużycie.

Pan Burmistrz przedstawił informację z pracy Burmistrza w okresie od stycznia do 15 lutego 2005.Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pytania zgłosili:

Pan Eugeniusz Kluk- z informacji przedstawionej wynika, że w dniu 9 stycznia był Pan Burmistrz w Warszawie w Ekofunduszu w sprawie rozliczenia inwestycji „budowa kotłowni i termomodernizacja budynków Biesowicach”. Chciałbym wiedzieć jaki jest wynik rozliczenia, czy realizacja tego zadania została zamknięta.

Pan Burmistrz Kępic -czas rozliczenia tego zadania został przedłużony, daje to możliwość jeszcze raz porozmawiać z mieszkańcami osiedla. Dwie wspólnoty utworzone na osiedlu(dawne budynki Nadleśnictwa) mają swoje fundusze remontowe, które wynikają z oszczędności dot. to opłat za ciepło.

Pomimo wielokrotnych rozmów z mieszkańcami sprawa ocieplenia budynków nie została podjęta.

Rozliczać będziemy zadanie tylko na budowę kotłowni oraz sieci jaka została rozprowadzona na osiedlu. Przy rozliczeniu nie będziemy brać pod uwagę

termomodernizacji bloków na które było przeznaczone 27 % kosztów. Na pierwszy etat zadania wydatkowaliśmy więcej środków, które zostały wbudowane, ale trzeba będzie je zwrócić. Na to zadanie wydaliśmy kwotę 1.100.000zł z tego 300.000zł uznano jako wydatki celowe nie podlegają zwrotowi.

Z całości wydatkowanej kwoty, kwota do zwrotu wynosi około 178.000zł.Tę kwotę będziemy musieli w ciągu roku oddać.

Ad 3.Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje zgłosili:

Pan Leszek Michlewicz - chodzi o naprawę chodnika w miejscowości Warcino od strony szkoły w stronę Łużek. Chodnik ten jest miejscami uszkodzony przez korzenie drzew, miejscami nie ma wcale płytek. W Kępicach na ulicach jest wymiana płytek chodnikowych, czy nie byłoby możliwe przekazanie 50-60 płytek do naprawy chodnika w Warcinie. Tam dzieci chodzą na obiady i się wywracają. Mieszkańcy sami deklaruję położenie.

Kolejna sprawa - to wałęsające się psy, które puszczane są bez opieki,
a posiadające właścicieli. Psy wałęsają się na ulicy i są zagrożeniem dla dzieci. Doszło nawet do ugryzienia dziecka. Może trzeba rozmawiać z dzielnicowym, aby karać właścicieli psów mandatami, bo zwracanie uwagi nic nie daje.

Pan Eugeniusz Kluk - zgłosił następujące interpelacje:

1)mieszkańcy „dolnych Biesowic” tj. budynków za pocztą i za krzyżem proszą o ustawienie tam pojemników na plastik i szkło(tam mieszka 9 rodzin ).

Mieszkańcy budynków Nadleśnictwa (na osiedlu) zgłaszają potrzebę ustawienia tam również pojemników na plastik i szkło(na dole ), gdyż na osiedlu ustawione są tylko dwa pojemniki: na szkło i plastik w górnej części bloków.

2)zapytanie:od dwóch mieszkanek Biesowic które uzyskały informację od Pani z PUP , że kolejne podpisywanie gotowości do pracy będzie odbywało się w Słupsku, a nie w Kępicach. Czy Pan Burmistrz może tę informację potwierdzić.

3)w dniu 29.12.2005 pytałem się Pana Burmistrza być może nie zrozumieliśmy się w pytaniu czy Gmina ubiegała się o środki z zewnątrz na remonty dróg gminnych . Powiedział Pan, że nie, gdyż gmina musiałaby pokryć te wydatki w 50 % .Jednak z prasy dowiaduję się, że inni wójtowie ubiegali się o środki z zewnątrz na remonty dróg np. jak gmina Debrzno-notatka w prasie. Może nie zrozumieliśmy się o jakie środki chodzi.

4)na sesji w dniu 29 grudnia 2005 pytałem się o regulamin korzystania z samochodu dla osób niepełnosprawnych. Na sesji poinformował Pan że regulamin jest na ukończeniu. Twierdził Pan, że mieszkańcy będą o tym poinformowani. Moje pytanie czy społeczeństwo zostało o tym poinformowane w jaki sposób. Drugie pytanie czy mieszkaniec Kępic ,który chciałby skorzystać z takiej informacji mógłby udać się do pracownika Urzędu i z niej skorzystać, myślę ,że tak. To dlaczego radny musi w tej sprawie zwracać się do Pana lub do Pana zastępcy ,aby móc z takiej informacji skorzystać.

5)sprawa diet Komisji Rewizyjnej - Uważam, że wyraziłem maksimum dobrej woli po piątkowej rozmowie z Panem Burmistrzem i z Panem Przewodniczącym w tej sprawie. Umawialiśmy się, że otrzymam odpowiedź we wtorek, a otrzymałem ją dzisiaj przed sesja.

Pan Kluk odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w którym Pan Burmistrz powołuje się na § 23 ust.6.Statutu Gminy Mam pytanie czy na podstawie tych przepisów Pan Burmistrz mógł tego dokonać?.

Ta sprawa nie musiała być załatwiana w formie decyzji administracyjnej z powiadomieniem Pan Przewodniczącego i Przewodniczących klubów.

Jak mi wiadomo Komisje Rady: Rolnictwa i Infrastruktury swe posiedzenia przed sesją odbywały na jednym posiedzeniu, natomiast Komisja Gospodarcza w grudniu odbyła trzy posiedzenia, dzieląc porządek posiedzenia i za każde z nich otrzymała dietę

Nie wiem Panie Burmistrzu, czy aż trzeba się opierać o opinie prawną w tej sprawie. Czy jako komisja nie wykazaliśmy na tyle dobrej woli, aby tę sprawę polubownie załatwić?.

Bardzo proszą aby Pan Burmistrz dzisiaj podjął stosowną decyzję

.

Pan Eugeniusz Deszczyków-chciałabym prosić Pana Burmistrza o interwencję wymiany rur grzewczych tj. około 10 m przy ulicy M.Buczka pomiędzy budynkiem nr 14, a budynkami jednorodzinnymi gdzie mieszka Pan Rak. Są tam położne stare rury grzewcze, które są słabo izolowane i zima ciągle jest pas odśnieżonego terenu.

*Czy jest uregulowany problem podziału składnicy drewna, są tam fragmenty GS”SCH” . Czy została uregulowana sprawa podatku od nieruchomości osób mieszkających przy ulicy Składowej .Warto aby droga przez składnicę wróciła do poprzedniej wersji, jest objazd prowizoryczny ,jest nie specjalny .

*Czy podjęto działania zmierzające do modernizacji drogi dojazdowej przez składnicę. Jest to jedyna droga, którą dojeżdżają duże samochody typu TIR, duże autokary.

*Kolejna sprawa to chodnik i nawierzchnia ulicy M.Buczka od skrzyżowania (starego rybnego) w kierunku Domu Kultury. Chodnik i ulica są w stanie skandalicznym. Konieczny jest remont tego odcinka drogi, jest to najgorszy odcinek drogi w Kępicach.

Pilną sprawą jest zlikwidowanie „basenu” przy dawnym sklepie rybnym. Jest to bardzo duża kałuża, którą nie można przejechać aby kogoś nie ochlapać. Warto zlikwidować wysoki krawężnik, bo nie wiem komu on jest potrzebny. Czy nie warto wrócić do strych planów aby rozwiązać problem tego skrzyżowania ,dobrze ,że jeszcze tam nie było żadnego wypadku.

*Chciałbym się odnieść do posiedzeń Komisji Gospodarczej, które odbyły się w miesiącu grudniu. Pan Deszczyków przedstawił pismo z zakładu pracy -ZUS, w którym każdorazowo na posiedzenie dyrektor zakładu urlopuje radnego bez zachowania prawa do wynagrodzenia. W moim przypadku byłby to super krzywdzące, gdyby komisja bez jedzenia i picia obradowała kilkanaście godzin . Jako Komisja nie polujemy na diety, realizujemy zadania ujęte w planie. Może nie trzeba na jednym druku wyszczególniać tylu tematów. Jeżeli temat został zakończony na jednym posiedzeniu :np. plantacja wierzby, spotkanie z dyrektorami to jest to temat załatwiony . Tak uważam. Proszę, aby tę sprawę przemyśleć i wyciągnąć konkretne wnioski.

Pan Zenon Słomski-

1)z pism z Urzędu dowiedziałem się o sprzedaży mienia gminnego .W roku 2005 sprzedano mienia za kwotę 35.629zł , a w roku 2006 planowana jest sprzedaż na kwotę 150.000zł. Moje pytanie brzmi, co sprzedano w roku 2005,a co przewiduje się do sprzedaży w roku 2006.

2)sprawa przychodni lekarskiej w Korzybiu -przedstawiając informację Panie Burmistrzu na zebraniu w Korzybiu mówił Pan, że sprawa lokalu jest załatwiona, że jest wszystko w porządku. Ja dowiedziałem się, że Pan Faleński wyraża zgodę na zmianę wejścia do budynku tylko na czas funkcjonowania przychodni, na inny cel nie wyraża zgody.

3)sprzedaż działek w Korzybiu - została sprzedana jedna działka w Korzybiu na terenie pokolonijnym. Moje pytanie w jakiej formie, za ile gmina sprzedała tę działkę.

4)po informacji w prasie jaka ukazała się w dniu 20 stycznia 2006 dot. niemożliwości dostarcza decyzji podatkowych przez sołtysów, gdyż nie są oni uprawnieni do pobierania podatków moje pytanie brzmi :kto dostarcza w naszej gminie decyzje podatkowe. Jeżeli nie są to sołtysi, to czy przeznaczone są na ten cel dodatkowe środki finansowe na znaczki pocztowe (około 30.00zł), jak Pan Burmistrz rozwiązał tę sprawę.

Po zgłoszonych interpelacjach Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych zostaną udzielone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie 13.

Ad 4.Zapytania i wnioski sołtysów

Pan Andrzej Bogusławski -sołtys wsi Warcino -poruszył sprawę aktywizacji małych środowisk takich jak sołectwo. Istnieją różne fundusze, które poprzez programy mogą dotować sołectwa. Tego typu informacje można znaleźć w internecie. Nie wszyscy śledzą te sprawy na co dzień.W zeszłym roku dowiedziałem się, można było złożyć wniosek na dofinansowanie świetlic wiejskich w miejscowościach popegereowskich. Nie otrzymaliśmy bo było 600 wniosków a przyznano 70. Jako sołtysi nie mamy takich informacji, a dobrze byłoby abyśmy o nich wiedzieli. Jest Fundacja Rozwoju Wsi, gdzie wnioski tego typu można składać do 20 kwietnia 2006.To jest tylko część informacji w tej sprawie. Trzeba z tych możliwości korzystać .

Wiem, że Technikum Leśne ma grupę trzech osób, które na bieżąco śledzą te sprawy. Mam propozycje, aby może przed sesją zebrać sołtysów i przekazywać takie sprawy. Pieniądze z Unii Europejskiej są tylko trzeba umieć po nie sięgnąć np. grupa wolontariuszy z Warcina napisała program i otrzymaliśmy środki na wykonanie placu zabaw. Są to możliwości na aktywizację małych środowisk. Nam brakuje takich informacji .

Pani Alicja Strasburg -sołtys wsi Bronowo poruszyła następujące sprawy:

1)wałęsające się psy - to już jest plaga, wałęsających psów jest bardzo dużo Matki z dziećmi nie mogą przejść do sklepu. Moje uwagi do właścicieli nie przynoszą żadnego skutku. Konieczne jest rozwiązanie tej sprawy w inny sposób.

2)jest potrzeba postawienia jeszcze jednego zestawu pojemników na plastiki i szkło niedaleko sklepu. Pojemniki które tam stoją są ciągle pełne. Na terenie wsi stoją pojemniki obok posesji byłej Pani sołtys i te pojemniki są ciągle puste. Sugerowałam aby ten pojemnik ustawić bliżej, może obok przystanku autobusowego.

3)basen przeciwpożarowy w Bronowie -sprawa zgłaszana już parokrotnie. Ogrodzenie przy basenie jest zniszczone, nie ma tam żadnego zabezpieczenia. Tam może stać się nieszczęście. Sprawa została już zgłoszona strażakom, bo do nich należy basen, aby się określili czy jest im potrzebny, czy nie.

4)sprawa działalności świetlic wiejskich - pracownicy świetlic są pracownikami MGOK, maja regularne spotkania w Kępicach na temat swej działalności. Czy w takich spotkaniach nie mogliby brać udział również sołtysi, którzy znają swoich mieszkańców ,wiedzą czego oczekują od pracy świetlicowej.

5)ostatnie zawiadomienie na sesję sołtysi otrzymali bardzo późno. Zaproszenia na sesję sołtysi powinni otrzymywać z wyprzedzeniem, gdyż w innym wypadku nie mają możliwości porozmawiania z mieszkańcami na tematy poruszane na sesji.

6)droga w Bronowie - ze względu na ilość śniegu w terenie nie widać ogromnych dołów na drodze przebiegającej przez wieś na tzw” kocich łbach” Doły te są bardzo głębokie. Może na wiosnę wspólnymi siłami udałoby się tę drogę wyremontować. Pan sołtys z Korzybia wie jaka tam jest droga, bo na ten cel na poboczu drogi złożył kamienie.

Pan Bronisław Braczkowski - sołtys z Korzybia prosił o wyjaśnienie jak funkcjonuje podstacja pogotowia ratunkowego w Kępicach. Czy pogotowie wyjeżdżające z Kępic będzie odwoziło swych pacjentów do Słupska czy do Miastka, bo na dzień dzisiejszy pacjenci odwożeni są do Miastka gdyż nasi lekarze mają kontrakty podpisane z pogotowiem Miastko, a my nadal jako Gmina - rejonem jesteśmy przypisani do Miastka.

Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone pytania zostaną udzielone wraz z interpelacjami radnych w 13 punkcie porządku obrad.

PRZERWA 10 minut .

Po przerwie

Ad 5.Projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice.

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice był omawiany na posiedzeniach komisji. Przewodniczących komisji przedstawili opinie:

Pani Mariola Kmieć - Komisja Infrastruktury Społecznej-Komisja pozytywnie ustosunkowała się do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza-komisja była za przyjęciem projektu uchwały

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska-komisja przyjęła 2 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym projekt uchwały

Głos zabrał Pan Burmistrz Kępic - Marek Piotr Mazur- regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego odprowadzania wody tworzony jest na bazie regulaminu przedłożonych przez Zakładu Usług Wodnych prowadzący wodociągi wiejskie oraz Zakład Energetyki Cieplnej prowadzący wodociąg w mieście część wodociągów wiejskich oraz prowadzący oczyszczalnię ścieków.

Wnoszę o przyjęcie projektu uchwały wraz załącznikiem.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLIV/288/2006 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice.

Uchwała nr XLIV/288/2006 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice została przyjęta 13 głosami „za” (brak w trakcie głosowania p.Leszka Nędzi) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

AD 6.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006 był omawiany na posiedzeniach komisji, poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej-komisja była za przyjęciem projektu uchwały

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza- komisja pozytywnie ustosunkowała się do przedstawionego projektu .Komisja proponuje wprowadzenie w miesiącu czerwcu temat dot. rozpoczęcia prac związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kępice.

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska- komisja pozytywnie ustosunkowała się do przedstawionego projektu

.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez komisję Gospodarczą. dot. wprowadzenia w do planu pracy Rady w miesiącu czerwcu tematu : rozpoczęcie prac związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kępice.

Powyższy wniosek został przyjęty 14 głosami „za”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XLIV/289/2006 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006.

Uchwały nr XLIV/289/2006 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006 została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu .

Ad 7.Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach był omawiany na posiedzeniach komisji, poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie :

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej - na podstawie przedstawionych materiałów komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały,

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały,

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska - komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały,

Głos zabrał Pan Jacek Plutowski -Dyrektor Gimnazjum w Kępicach -dziękując za zaproszenie na dzisiejszą sesję poinformował, iż w sesji uczestniczy również Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Ziemianowicz.

Pan Dyrektor przedstawił plan działań zmierzający do wyboru patrona Gimnazjum oraz plan przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest nauczycielka Gimnazjum Pani Agata Koziarek.

Działania te są długofalowe, w wyniku których wybrano trzech kandydatów do imienia szkoły tj: Adam Mickiewicz, Jan Paweł II, Nobliści Polscy. Pojawił się dylemat Jan Paweł II czy Karol Wojtyła. Głosowanie odbyło się na początku roku szkolnego -wybrano imię Karola Wojtyły.

W chwili obecnej podjęliśmy działania zmierzające do zamówienia sztandaru i gromadzenia środków na ten cel. Każda forma zdobywania pieniędzy jest godna poparcia. Pan Dyrektor zaproponował radnym ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - poparł w pełni podjętą przez młodzież, rodziców i nauczycieli inicjatywę. Stwierdził, że młodzież Gimnazjum będzie nosiło z dumą to imię.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XLIV/290/2006 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach.

Uchwała nr XLIV/290/2006 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach

została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

AD 8.Projekt uchwały w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice był omawiany na posiedzeniach komisji, poprosił Przewodniczących komisji o opinii w tej sprawie:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej -komisja zapoznała się z projekt uchwały -3 radnych glosowało „za” 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza- komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska - komisja zapoznała się z projektem uchwały- 1 osoba była „za” 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic - na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami bloków spółdzielczych została poruszona sprawa coraz częściej pojawiających się szczurów na terenie miasta. ZGKIM przeprowadza corocznie deratyzację w budynkach przez siebie administrowanych. Aby ta akcja była skuteczna musi być powszechna i przeprowadzana dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Na wsiach sprawa ta jest załatwiana indywidualnie przez właścicieli obiektów.

Wnoszę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Pani Krystyna Łabedzka - bardzo proszę, aby w tej sprawie wypowiedzieli się sołtysi, my np. mamy problem w Warcinie.

Pan Andrzej Bogusławski -mamy podobny problem w Warcinie w dwóch budynkach nr 12 i 16- są to budynki wielorodzinne gdzie pojawiły się szczury. Uważam, że jeżeli ta akcja będzie organizowana wspólnie, to będzie ją łatwiej przeprowadzić i przyniesie oczekiwane efekty.

Pan Burmistrz Kępic - proponuję zmianę zapisu zamiast miasto Kępice wpisać Gminę Kępice. Wtedy uchwała będzie obowiązywała na terenie Gminy .

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza dot. wykreślenia zapisu „miasta Kępice „, a wpisanie „Gminy Kępice”.

Powyższa propozycja została przyjęta 12 głosami „za” przy dwóch wstrzymujących się .

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr XLIV(44)/291/2006 w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice (bez odczytywania - radni wyrazili na to zgodę).

Uchwała nr XLIV(44)/291/2006 w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice, która została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Pan Leszek Michlewicz wystąpił z wnioskiem o 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Ad 9.Projekty uchwał:

- w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

-w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Pan Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał dot. Komisji Rewizyjnej były omawiane na posiedzeniach komisji.

Brak pytań w tej sprawie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XLIV/292/2006 w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Uchwała nr XLIV/292/2006 w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej została przyjęta 7 głosami „za” przy dwóch głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kolejna uchwala to uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący zgłosił wniosek, aby powołanie Komisji Rewizyjnej odbyło się w formie głosowanie tajnego.

Pan Wiesław Boratyński- kwestie jakie decyzje Rada podejmuje w głosowaniu tajnym są określone w ustawie i statucie Gminy. Nie doszukałem się głosowania tajnego przy wyborze Komisji Rewizyjnej ani w Statucie ,ani w ustawie o samorządzie gminnym ,dlatego nie widzę potrzeby przeprowadzania tajnego głosowania.

Pan Kazimierz Pamuła- we wrześniu po rezygnacji z radnego p.A.Czecha wybieraliśmy członka komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym .Nie widzę potrzeby zmiany tej zasady. Podtrzymuję wniosek zgłoszony przez Pana Boratyńskiego.

Pan Andrzej Wieliczko-radca prawny -ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy określa kiedy przeprowadzone musi być tajne głosowanie, ale Rada może jeżeli taka będzie jej wola przeprowadzić przy wyborze komisji Rewizyjnej tajne głosowanie. Jeżeli wniosek zgłoszony przez Pana Przewodniczącego uzyska aprobatę Rady to będzie przeprowadzane przy wyborze komisji głosowanie tajne, jeżeli nie, głosowanie jawne.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony osobiście; aby powołanie Komisji Rewizyjnej odbyło się w formie głosowanie tajnego.

Głosowanie przedstawia się następująco: 8 głosów „za”, 6 głosach przeciwnych.

Wniosek został przyjęty.

W związku z powyższym Rada przystąpiła do powołania komisji skrutacyjnej.

Pan Przewodniczący prosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej:

Pan Eugeniusz Kluk zgłosił kandydaturę Pana Leszka Nędzi (Pan L. Nędzi wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej),

Pan Kazimierz Pamuła zgłosił kandydaturę Pani Krystyny Łabędzkiej (Pan K. Łabędzka wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej),

Pani Wanda Dąbrowa zgłosił kandydaturę Pana Piotra Bućko (Pan P.Bućko wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej),

Pan Kazimierz Pamuła - zgłosił wniosek o zamknięcie listy.

Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”.

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków do Komisji Rewizyjnej :

Pan Krzysztof Wudarowicz zgłosił kandydaturę Pana L.Michlewicza (Pan L.Michlewicz wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pan Eugeniusz Deszczyków zgłosił kandydaturę Pani Marii Derra ,która była nieobecna na sesji ale na ręce Pana Przewodniczącego przekazała oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej-oświadczenie załącznik nr 10 do protokołu.

Pan Kazimierz Pamuła zgłosił kandydaturę Pana Wiesława Boratyńskiego (Pan W.Boratyński wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pan Eugeniusz Kluk zgłosił kandydaturę Pani Wandy Dąbrowa (Pani Wanda Dąbrowa wyraziła zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pan Waldemar Tylski zgłosił kandydaturę Pana Zenona Słomskiego (Pan Z.Słomski wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pani Wanda Dąbrowa zgłosiła kandydaturę Pana Waldemara Tylskiego (Pan W.Tylski wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pan Kazimierz Pamuła - zgłosił wniosek o zamknięcie listy.

Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowanie przedstawia się następująco:

6 głosów ”za”

8 głosów „przeciw”

Wniosek nie został przyjęty.

Dalsze zgłoszenia:

Pan Piotr Bućko zgłosił kandydaturę Pana Eugeniusza Kluka (Pan E.Kluk wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pan Eugeniusz Wiśniewski zgłosił kandydaturę Pana Eugeniusza Deszczyków (Pan E.Deszczyków wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej),

Pan Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy. Nie zgłoszono więcej kandydatów.

Przewodniczący Rady poprosił członków komisji skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i przystąpienie do przygotowania kartek do głosowania.

Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przed głosowaniem Pan Andrzej Wieliczko-radca prawny poinformował, ponieważ mamy 8 kandydatów chciałem przypomnieć o jednej podstawowej zasadzie, iż w składzie komisji rewizyjnej muszą znaleźć się przedstawiciele wszystkich klubów, mamy dwa kluby to przedstawiciele dwóch klubów. Ja nie mówię w jakich ilościach, ale mówimy o minimum. Proszę przemyśleć ten problem, abyśmy później nie mówili, że mamy uchwałę, ale ona jest niezgodna z ustawą o samorządzie gminnym i mamy kolejny problem i kolejne uwagi.

Pan Wiśniewski -w ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów, nie pisze, że muszą

Pan Burmistrz - jeżeli pisze, że wchodzą to muszą wejść, nie ma zapisu, że mogą wchodzić.

Pan Piotr Bućko -Przewodniczący komisji skrutacyjnej poinformował, że w skład Komisji wchodzi 5 radnych, skreślić można minimum trzech lub więcej kandydatów.

Pan Andrzej Wieliczko- wyjaśnił zasady głosowania Zgodnie ze statutem komisja Rewizyjna liczy 5 osób. W skład komisji wejdzie 5 osób którzy uzyskali najwięcej głosów.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, a następnie przeliczyła głosy.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Pan Piotr Bućko odczytał protokół komisji z którego wynika, że największą ilość głosów otrzymali:

Pani Wanda Dąbrowa

Pan Zenon Słomski

Pan Waldemar Tylski

Pan Eugeniusz Kluk

Pan Eugeniusz Deszczyków

Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 11 i 12.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XLIV/293/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu

W dalszej części obrad głos zabrali:

Pan Wiesław Boratyński -wniósł oświadczenie w imieniu klubu „Samorzadność”, że pomimo demokratycznych wyborów wniesie protest do nadzoru o uchylenie uchwały. Ta sytuacja jest to kłopot dla Przewodniczącego Rady, gdyż nie jest przestrzegany zapis ustawy o samorządzie gminnym, iż w składzie Komisji Rewizyjnej powinni być przedstawiciele wszystkich klubów. Ja jako Przewodniczący klubu „Samorządność skrzętnie z tego prawa skorzystam i wniosę do nadzoru Wojewody o uchylenie tej uchwały.

Pan Eugeniusz Kluk - nie wiem dlaczego Pan Przewodniczący będzie miał kłopot, przecież wybory były tajne i taki skład komisji został wybrany.

Pan Boratyński Wiesław - to Przewodniczący jest winien bo powinien działać zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, która jest aktem nadrzędnym. Skład komisji Rewizyjnej jest niezgodny z ustawą. Jutro złożę dodatkowe wyjaśnienie do nadzoru w tej sprawie.

Pan Przewodniczący Rady poprosił Pana radcę prawnego o wyjaśnienie stwierdzenia radnego Boratyńskiego, na czym polega jego wina w wyborach.

Pan Andrzej Wieliczko -z Panem Boratyńskim mogę się zgodzić, że art.18 a określa, że przedstawiciele wszystkich klubów powinny być w składzie Komisji Rewizyjnej. Ja o tym wspominałem przed głosowaniem.

Natomiast uchwała została przyjęta, nadzór może tę uchwałę uchylić i Komisji Rewizyjnej nie będzie. W najbliższym czasie zaczną się prace nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i to Rada będzie musiała ten temat rozwiązać. Co do wyborów odbyły się prawidłowo i nie dopatruję się winy Przewodniczącego Rady.

Pan Boratyński Wiesław - jestem radnym od miesiąca października 2005. Jestem tą osobą, która domaga się przestrzegania prawa, a od Pana Przewodniczącego wymagam odpowiedzi na interpelacje.

Jak widać prawo obowiązuje mnie, Pana Burmistrza i członków mojego klubu, pozostałych Państwa nie(Pani Dąbrowa oczekuje od mnie, że nie będę nic robił?).Uważam, że wszyscy są równi wobec prawa. Demokracja nie może być stosowana wbrew prawu. My jako rada sami stanowimy prawo i sami to prawo łamiemy.

Pan Eugeniusz Deszczyków - ja zawsze się staram występować jako radny neutralny, nie opowiadając się za nikim, głosuję jak mi wskazuje sumienie. Dlatego bardzo proszę o szerszą interpretację prawną, zapisu w ustawie: jest zapis, że wchodzą, a nie jest napisane, że muszą wejść. Musimy przyjąć jakieś rozwiązanie tej sprawy.

Pan Andrzej Wieliczko -ktokolwiek śledzi ustawę o samorządzie w poprzedniej ustawie nie było takiego zapisu. W tej chwili rady zastały mocno upartyjnione, dlatego ustawodawca napisał, że wchodzą to znaczy, że muszą wejść -chodzi tu o reprezentatywność wszystkich klubów. Jak byłby ten zapis nie obligatoryjny to ustawodawca napisałby ,że mogą wchodzić- takiego zapisu nie ma. Zgodnie z ustawą w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Dlatego tak mocna zwracałem uwagę przed przystąpieniem do głosowaniem o tej sprawie.

Pani Krystyna Łabędzka - mam propozycje, aby porozumieć się i z jednego klubu niech będą dwie osoby, a z drugiego trzy i temat będzie rozwiązany.

Pan Eugeniusz Wiśniewski- mam propozycję niech się spotkają Przewodniczący klubów i uzgodnią tę sprawę.

Pan Eugeniusz Kluk- padło tutaj stwierdzenie, że większość w radzie chce wyciąć mniejszość. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej analizując prace komisji z udziałem p. Czecha nikomu nie przeszło przez myśl o wycofaniu tej osoby ze składu ,pomimo ,że był z innej opcji, a wtedy mieliśmy naprawdę większość w radzie .

Pan Kazimierz Pamuła- pół roku temu nie było jeszcze klubu „Samorządność„ kiedy Pan Czech był w komisji. Po rezygnacji z pracy przez dwóch radnych i ogłoszeniu wyborów uzupełniających, kiedy Pan Przewodniczący wniósł pod obrady sesji uzupełnienie składu komisji rewizyjnej, mówiłem, że należy z tym poczekać do wyborów.

Wtedy do komisji rewizyjnej powołano panią Wandę Dabrowa. Sami tak państwo zdecydowaliście, a teraz proszę nie narzekać, że ktoś Panu podrzuca kukułcze jajo.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -a w jaki sposób mógł Pan przewidzieć, że w wyborach uzupełniających wejdą do Rady radni z Państwa ugrupowania.

Ad 10.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach w jednoosobową spółkę gminy z ograniczona odpowiedzialnością.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach w jednoosobową spółkę gminy z ograniczona odpowiedzialnością wraz z dodatkowymi materiałami był omawiany na posiedzeniach komisji.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielił Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - zmiana przepisów o finansach publicznych, która weszła w życie w lipcu 2005, została zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, a podpisane przez Prezydenta dopiero w grudniu 2005 zmieniły zasadniczo funkcjonowanie zakładów budżetowych. Ustawa o finansach publicznych artykuł 24 określa, że zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

1)odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania

2)pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Pkt. 2 ustawy mówi, że do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wynika z tego, że zakład nie może mieć dochodów z najmu i dzierżawy, może natomiast otrzymać dotację z budżetu gminy do 50 % kosztów działalności. W przypadku naszego zakładu, zakład funkcjonuje w oparciu o te dochody.

W związku z tym proponujemy przekształcenie zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy.

Pan Stanisław Gajek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił pismo -załącznik nr 14 do protokołu wnoszące zmianę do ustawy miedzy innymi art.24 oraz przedłużenie wejścia w życie tego artykułu do 30.06.2006r.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur -aby utworzyć spółkę musi być oszacowany majątek. Jest wiele wątpliwości w tej sprawie, dlatego uważam, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmiemy w miesiącu marcu -kwietniu. Wejście w życie ustawy od 1 stycznia 2006 jest nie tylko naszym problemem ,ale również innych instytucji. Dlatego wnoszę o podjęcie uchwały w której wyraża się zgodę na działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach na dotychczasowych zasadach do dnia 30.06.2006 .

Obecne działania zakładu dają nam określone fundusze remontowe oraz fundusze na funkcjonowanie zakładu.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr XLIV/294/2006 w sprawie działań związanych z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach.

Uchwała nr XLIV/294/2006 w sprawie działań związanych z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 11.Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości był omawiany na posiedzeniach komisji.

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił :

Pan Eugeniusz Wiśniewski -przewodniczący Rady, wnioskodawca projektu uchwały.

Chodzi o określenie terminu realizacji tego programu. Proszę przedstawić jakikolwiek dowód teraz, że w tym temacie do dziś od dnia 20.10.2005 tj. od podjęcia uchwały bez określenia terminu cokolwiek wykonano Uchwały bez terminu można nie wykonywać do końca kadencji.Jeżeli Gmina faktycznie poprzez napisanie programu nie osiągnie żadnego efektu to odstąpimy od tego.

Pan Marek Piotr Mazur - jeżeli czynię starania o wprowadzenie na nasz teren ,na teren zakładu garbarskiego nowej firmy-to czy nie jest to realizacja tego programu. Jeżeli mówimy o wsparciu firm w nowe miejsca pracy, to też jest realizacja programu .

Wiem o tym, że Izba Przemysłowo-Handlowa miała nadzieję, że otrzyma zlecenie na napisanie tego programu, dlatego tak mocno naciska na tworzenie go

Nie mówię o umorzeniach podatkowych ,które pozwalają na funkcjonowanie zakładów i firm ,na tworzenie nowych miejsc pracy .Wszystkich działań z mojej strony nie można zapisać-spiąć. Mam wątpliwości czy ten program nie ograniczy ruchu w tym zakresie.

Pan Wiśniewski Eugeniusz - Panie Burmistrzu jeśli Pan podejmie wstępne działania to termin podjęcia uchwały można przesunąć.

Pan Wiesław Boratyński -jeżeli określimy ten termin,to po tym terminie będzie zarzut, że Pan Burmistrz nie realizuje uchwały. Uchwała rady to jest prawo. Podejmowanie takich decyzji to jest podejmowanie czegoś co nie jest realne. Jeżeli Pan Burmistrz nie chciałby tego realizować, a jeżeli będzie przyjęta uchwała to będzie to niezgodne.

Pan Burmistrz poprzez swoje działanie deklaruje realizowanie tego programu. Nie zrealizowanie tej uchwały rodzi skutki polityczne.

Pan Eugeniusz Deszczyków -uważam, że należy dyskusję w tej sprawie zakończyć. Pan Burmistrz jak widać ma już ten program przygotowany Uważam, że przygotowanie tego programu dla Pana Burmistrza nie będzie problemem. Zakończymy tę dyskusję.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLIV/295/2006 w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uchwała nr XLIV/295/2006 w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości została przyjęta 7 głosami „za” przy 6 głosach przeciwnych(w głosowaniu nie brała udziału Pani Wanda Dąbrowa).i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

AD 12.Sprawozdania z pracy komisji Rady za rok 2005.

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdań z pracy komisji za rok 2005.

Pani Mariola Kmieć -Przewodnicząca Komisja Infrastruktury Społecznej - załącznik nr 17

Pan Eugeniusz Deszczyków -Przewodniczący Komisji Gospodarczej -załącznik nr 18

Pan Piotr Bućko -Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska- załącznik nr 19

Pan Eugeniusz Kluk- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -załącznik nr 20

AD 13.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic

-interpelacja zgłoszona przez p. Michlewicza

*sprawa chodnika -mówiłem już na zebraniu wiejskim w Warcinie o możliwościach wykorzystania płytek chodnikowych, które mamy i po okresie zimy zajmiemy się tą sprawą.

*sprawa wałęsających się psów-sprawa ta pojawiała się na każdym zebraniu. W większości są to psy ,które mają właścicieli bo bezpańskich psów jest niewiele.

Będziemy rozważać możliwość znakowania psów. Jest to koszt 30-500zł,ale daje możliwość identyfikacji psa i właściciela.

-interpelacja zgłoszona przez p.Kluka

*sprawa pojemników w Biesowicach została odnotowana przez Pana Dyrektora.

Pojemniki zostaną ustawione, po uzgodnieniu miejsca, gdzie mogą stanąć.

*podpisy osób bezrobotnych -wyjaśnię sprawę powiadamiania w formie pisemnej o podpisach. Nie sądzą aby te osoby musiały jeździć do Słupska Mamy podpisane porozumienie z PUP, że sprawy dot. osób bezrobotnych: podpisy, rejestracja jest załatwiana w Kępicach w „małym domku”, ale sprawę dla jasności wyjaśnię.

*gmina nie mogła otrzymać środków na remonty dróg, gdyż nie spełniała kryteriów. Dotyczy to dróg ponad lokalnych, a także ..........................................

*wynajmowanie samochodu -jest ogłoszenie w internecie ,było ogłoszenie w prasie i powiadamiamy o możliwości korzystania z samochodu na zebraniach wiejskich .Gospodarzem samochodu jest SP w Kępicach i wszelkie informacje w tej sprawie tam można uzyskać. Radni mogą uzyskać wszelkie informacje, ale nie u pracownika. Proszę o informacje zwracać się do mnie lub pani Burmistrz . Na samochodzie nie możemy zarabiać, dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych ,możemy zarabiać na korzystaniu z samochodu przez inne osoby. Przyznaję rację, że trzeba wysłać tą informację do sołtysów i to zrobimy.

*sprawa diet nie jest wyjaśniona, gdyż jest wątpliwość czy tak samo zorganizowano posiedzenie komisji Gospodarczej jak Komisji rewizyjnej .Dla mnie nie ma różnicy między komisjami, dlatego muszę wszystko sprawdzić i wyjaśnić.

-interpelacja zgłoszona przez p. Deszczyków

*sprawa rury zostanie zgłoszona do ZEC i załatwiona jak najszybciej. Również w innym miejscach gdzie rury są słabo zaizolowane.

*składnica część obecnej drogi jest własnością gminy. W sprawie starej drogi nie załatwiono sprawy w poprzedniej kadencji i dzisiaj właściciele nie chcą jej udostępniać. Projektowana jest nowa droga z ujęciem wjazdu z nowej przecznicy. Koncepcja wjazdu jest do wglądu u Pani Jadwigi Roda.

-interpelacje zgłoszone przez p.Słomskiego

*mienie sprzedawane jest w drodze przetargu w 2005r sprzedano teren po byłej masarni i działkę Kępicach, w Korzybiu sprzedano działkę zgodnie z wycena+ postąpienie.

Planowana sprzedaż w roku 2006 przedstawia wykaz. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży wynoszą około 30.000zł .Gdyby przyjąć całość to byłaby kwota 180.000zł .Przyjęto plan 150.000zł, o realizacji będzie państwo sukcesywnie informowani.

*sprawa drzwi w budynku gdzie jest planowany ośrodek zdrowia. Projektant rozpoczął prace projektowe, w przyszłym tygodniu mają być one zakończone .Chodzi o to aby przychodnia powstała jak najszybciej.

*sprawa roznoszenia nakazów odbywa się tak samo jak w poprzednim roku -wykonują to sołtysi.

Odpowiedzi na pytania sołtysów:

*poczyniliśmy starania ,aby wpływały do nas informacje o funduszach .Wniosek zgłoszony przez Pana Bogusławskiego jest zasadny. Postaramy się, aby takie informacje były przekazywane dla sołtysów. Po zmianach organizacyjnych będą pracownicy, aby te wnioski pisać jak również przekazywać informacje osobom zainteresowanym.

*sprawa psów-spróbujemy tę sprawę uregulować. Prosimy mieszkańców na zebraniach ,aby zamykali psy na podwórzach ,niektóry to robią niektórzy nie. Na zebraniu w Barcinie p.Kalinowski- policjant mówił o działaniach z ich strony .Mieszkańcy będą otrzymywać mandaty.

*sprawa pojemników na plastiki i na szkło -uważam, że sprawa będzie załatwiona.

*sprawa basenu-pożarowego w Bronowie -stan techniczny basenu jest zły ,grozi on zawaleniem. Jeżeli będzie on niezbędny strażakom to go będziemy remontować, jeżeli nie zostanie zlikwidowany .

*koordynacja działań pomiędzy MGOK, a sołtysami i pracownikami świetlic jest możliwa -wniosek jest zasadny i możliwy do realizacji.

Pani Dyrektor MGOK zostanie o tym poinformowana.

*droga brukowa w Bronowie jest przeznaczona do naprawy -wykonawca w grudniu nie mógł tego dokonać ,będzie to zrobione na wiosnę

*sprawa pogotowia -podstacja pogotowia w Kępicach rozpoczęła funkcjonowanie od 1 lutego br. Usługi pogotowia zostały zakontraktowane przez NFOZ, należności są płacone do Pogotowia Słupskiego. W tej placówce pracują trzy osoby: sanitariusz, kierowca i lekarz. Gdzie pogotowie będzie zawoziło pacjenta zależy od woli pacjenta. 21 lutego będzie oficjalne otwarcie podstacji pogotowia ,będzie wiele osób pracowników służby zdrowia z którymi będzie można porozmawiać i wyjaśnić te wątpliwości. Na pewno po tych wyjaśnieniach nie powinno być dylematów jakie były w Korzybiu ,że karetka obsługiwana jest tylko przez kierowcę i sanitariusza.

Pogotowie to świadczy usługi transportowe i medyczne przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny ,w dzień mamy swoich lekarzy rodzinnych. Chciałbym odnieść się do wypowiedzi z prasy jeżeli chodzi o Gminę Trzebielino .Uważam, że obsługa przez jedną karetkę terenu na którym zamieszkuje 10.000+ 3.000 z Gminy Trzebielino jest szybsze i skuteczniejsze od kilku karetek obsługujący Gminę Miastko ,Trzebielino, Kępice i Koczała gdzie jest 30.000 mieszkańców.

Uważam, że próba obrony interesów szpitala w Miastku zostały postawione ponad zdrowiem mieszkańców.

Pan Braczkowski Bronisław - lekarze na terenie Gminy przyjmują w określonych godzinach. W gabinetach jest zapis, że po godzinach pracy lekarzy usługi świadczy ambulatorium w Miastku. Gdzie my jako mieszkańcy mamy się udać; do Miastka ,czy do Słupska.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur -jeżeli chodzi o usługi medyczne jesteśmy zakontraktowani do szpitala w Miastku, ale usługi transportowe na naszym terenie świadczy pogotowie Słupsk. Myślę, że te wszystkie sprawy, wątpliwości wyjaśnimy w dniu 21 lutego przy okazji otwarcia pogotowia.

Pan Burmistrz zaprosił radnych oraz osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe do Gminy Gniewin w dniu 22.02.2006 w celu obejrzenia kompleksu sportowego wraz z basenami. Wyjazd będzie około godziny 11.00 z parkingu przy Urzędzie. W wyjeździe będą brać udział dyrektorzy szkół. Zapraszam do udziału radnych ,gdyż w najbliższym czasie trzeba będzie podjąć decyzję co do rozwiązań lokalowych-sali gimnastycznej dla gimnazjum w Kępicach.

Pan Eugeniusz Wiśniewski-Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez Panią Alicję Strasburg- sołtysa wsi Bronowo, a dotyczy późno otrzymanych zaproszeń na sesję. Faktycznie Państwo sołtysi nie otrzymali zawiadomień na sesję wcześniej, dopiero wczoraj telefonicznie pracownik biura powiadomił Państwa sołtysów o terminie sesji i jego tematyce, przepraszając za pomyłkę. Było to spowodowane urlopem pracownika obsługującego Radę oraz nawałem prac przed sesją. Osobiście bardzo przepraszam za uchybienie, nigdy przedtem taki przypadek się nie zdarzył, ufam, że to już nie nastąpi.

AD 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Pan Eugeniusz Deszczyków- zauważyliśmy na terenie miasta służby porządkowe -policje. Widać policję przy kontroli pojazdów, patrolujących miasto, ale jest potrzeba ciągłej kontroli młodzieży ”w kapturach” skupiających się na roku ulic, którzy niszczą wszystko(ostatnio wycieli krzak przy wejściu do mego sklepu).Sugeruję ciągłe legitymowane młodych ludzi, aby wiedzieli i czuli kontrolę policji.

Pan Eugeniusz Kluk -wracam ponownie do pisma jakie otrzymaliśmy w sprawi programów upowszechniania sportu. Rozmawiałem w tej sprawie z Panią Marzeną Kreft z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, która stwierdziła, że programy muszą być złożone do dnia 28 lutego 2006.Jest to program, który był składany już po raz trzeci. Jednak wcześniejsze programy miały dłuższe okresy realizacji nawet do trzech miesięcy, a nie jeden tydzień. Jeśli Pan Burmistrz uzna, że warto ta należy tę sprawę poruszyć na Konwencje wójtów i burmistrzów.

Pan Piotr Bućko - proszę o interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie drogi Pustowo- Ciecholub- Przytocko .Droga ta jest bardzo oblodzona, nigdzie nie posypana, bardzo wąska ;najgorsze są zakręty, gdzie trudniej jest się minąć bo są bardzo głębokie koleiny. Wczoraj doszło tam do stłuczki dwóch samochodów.

Druga sprawa to droga pomiędzy Pustowem a Mzdowem - przy roztopach woda płynie całą drogą, gdyż pobocze jest dużo wyższe. Wystarczy tę wodę odprowadzić do rowów i na pewno łatwiejszy będzie przejazd.

Pan Zenon Słomski - na ostatniej sesji w dniu 29.12.2005 zgłaszałem sprawę konkursu na najlepszego sołtysa prowadzonego przez Głos Pomorza. Z naszego terenu kandydowało kilku sołtysów. Najlepszym okazał się Pan Henryk Palewski - proponowałem o wyróżnienie, uhonorowanie Pana Palewskiego dyplomem ,upominkiem. Ponawiam mój wniosek.

Pani Krystyna Pamuła- Z-ca Burmistrza - sprawa związana z pozyskaniem środków pomocowych była przedstawiana na komisji Gospodarczej w dniu 13 lutego2005 w tej samej wersji jaką otrzymali pozostali radni .W zeszłym roku otrzymaliśmy środki na sport po godzinie 16-tej, w kwocie 5.000zł.W tym roku będziemy pisać programy na rozwój sportu tj. na prowadzenie rozgrywek w piłkę siatkowa, tenis i oprzyrządowanie do tenisa. W roku 2005 zakupiliśmy trzy stoły do pingponga z tych pieniędzy .

Pan Eugeniusz Wiśniewski -Przewodniczący Rady odczytał pisma w następujących sprawach:

1) pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie zajęcia stanowiska do uchwały nr XLII/277/2005 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie zatwierdzenia skargi z dnia 12 grudnia 2005 na działalność Burmistrza Kępic -załącznik nr 21

2)pismo z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie uwag do uchwały nr XLIII/280/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice.- załącznik nr 22

3)pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dot. skarg radnego Bernarda Boratyńskiego na Przewodniczącego Rady- załącznik nr 23.

Przygotowuję odpowiedź w tej sprawie, decyzję podejmie Wydziału Prawa i Nadzoru w Słupsku, o czym Państwa radnych powiadamię.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -Przewodniczący Rady swoją wypowiedź odczytał:

Szanowni Państwo

Uwagę kieruje do Klubu radnych „Samorządność” i Kierownictwa Urzędu.

Od czasu powołania Klubu radnych „Samorządność” usilnie pracuje się nad zdyskredytowaniem mej osoby jako Przewodniczącego. Na dzisiejszej sesji dołączyło Kierownictwo Urzędu. Dziś wmawia mi się poprawę w protokołach. Nie miałem takiej potrzeby bo przeważnie co mówię to piszę i Pani Ewie Derra pozostawiam to do wpisu w protokole. Czego nie piszę Pani Derra ma zapisy w zeszycie, co można stwierdzić(lecz dziś bo w innym terminie mogą zapisy zmienić się pod dyktando. Pani Derra jedno i drugie protokole ujmuje.

Najlepszym tego dowodem jest skarga pana Boratyńskiego do Nadzoru Prawnego w Gdańsku. Dlaczego nie przedstawił Pan skargi pod obrady sesji. Ja podlegam Radzie i przez nią winienem być rozliczany, a nawet odwołany. Jeżeli do tego nie doszło to wynika z takiego postępowania, że tylko niektórym radnym nie odpowiadam. Każdy popełnia błędy. Ja też może gdzieś uchybiłem, niemniej nie wynika to ze złej woli.

Poczekamy na odpowiedź z nadzoru na skargę, odczytam ją Państwu. Przypuszczam, że zapis w protokole nie podoba się ponieważ skarżący nie myślał, że do wyjaśnienia użyję wyciągów i pism które świadczą przeciw jego zarzutom dot. mej osoby.

Proponuję aby skończyć z wytykaniem sobie błędów, a szczególnie uwag które faktem nie są , a zająć się konkretnymi zagadnieniami do realizacji.

Życzyłbym tego sobie i Państwu -bowiem zgodnie z przysłowiem „Kto sieje wiatr ten zbiera burzę”.

Pan Wiesław Boratyński -czy ja zgłosiłem zastrzeżenia do protokołu. Proszę mnie o nic nie obarczać. Pan Przewodniczący sugeruje, że ja robię zamach na jego osobę- funkcję. Jeżeli Pan Przewodniczący nie odpowiedział mi na zgłoszoną interpelację, to ja mam prawo to zaskarżyć do Nadzoru.

Złożyłem również do Nadzoru wniosek o uchylenie uchwały dot. skargi na Pana Burmistrza, gdyż został podjęta niezgodnie z prawem.

Zawsze będę korzystał ze swego uprawnienia, bo na to mi zezwala prawo.

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący słowami „Zamykam XLIV sesję Rady Miejskiej w Kępicach„ zamknął obrady.

Protokołowała:

Ewa Derra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kępicach

Eugeniusz Wiśniewski

29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 13-04-2006 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 09:21