herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR XLVII/2006

Z SESJI NADZWYCZAJNEJ

RADY MIEJSKIEJ

W KEPICACH

Z DNIA 14 kwietnia 2006

SESJA ROZPOCZEŁA SIĘ O GODZ.14.10

SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ O GODZ.15.15


Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 9 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.-załącznik nr 1

W sesji uczestniczyli:

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic

Pani Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Pani Janina Kończak - Skarbnik Gminy

Sołtys sołectwa Przytocko

oraz mieszkańcy miejscowości Pustowo, Mzdowo, Płocko

Ad 1 a i b.

Obrady sesji otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Piotr Bućko witając gości zaproszonych i radnych. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Klubu Radnych „Samorzadność” oraz Burmistrza Kępic -załącznik nr 2i 3

Na podstawie listy obecności stwierdził wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

c/przyjęcie porządku obrad

Pan Z-ca Przewodniczącego zaproponował następujący porządek dzisiejszej sesji :

1.Sprawy organizacyjne:

a/otwarcie sesji

b/stwierdzenie prawomocności obrad

c/przyjęcie porządku obrad.

2.Ponowne omówienie i dokładne przeanalizowanie skutków wprowadzenia do uchwały dotyczącej zmian w budżecie na rok 2006 poprawki zmniejszającej wydatki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytocku”

3.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.

4.Zakończenie obrad.

Porządek sesji został przyjęty 7 głosami „za, przy 2 głosach wstrzymujących.

AD 2.Ponowne omówienie i dokładne przeanalizowanie skutków wprowadzenia do uchwały dotyczącej zmian w budżecie na rok 2006 poprawki zmniejszającej wydatki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytocku”

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Marka Piotra Mazur - Burmistrza Kępic.

Na wniosek 6 osobowego klubu radnych „Samorządność„ wprowadzono ten punkt po obrady sesji nadzwyczajnej.

Dnia 30 marca br na sesji rady Miejskiej nie doszło do wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 miedzy innymi na :

- zadanie dot.” rozbudowy Szkoły Podstawowej w Przytocku „

- oświetlenie ulicy Kościelnej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytocku jest realizowana od dwóch lat. W chwili obecnej chodzi o wzrost kosztów realizacji zadania. Różnica w nakładach powstaje na skutek dodatkowych prac, które należy wykonać, aby zamknąć obiekt dydaktyczny.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1.746.214,00zł.wydatki poniesione do 31.03.2006 wynoszą 1.499.755,00zł .

Przy gimnazjum w Kępicach przy ofercie 560.00zł ,wydatki dodatkowe wyniosły 180.000,00zł, co daje łączną kwotę 760.00,00zł.Wzrost tej kwoty wynosi 13 %.Przedstawiam do dlatego, aby wskazać ,że w każdym zadaniu są dodatkowe prace.

Etapowa budowa Szkoły w Przytocku spowodowała, że dotknęły nas skutki wzrostu cen. Projekt na ten budynek był wykonywany, planując zakończenie tego zadania w roku 2006.

W uchwale budżetowej na rok 2006 przy zadaniu rozbudowa SP Przytocko ujęta jest kwota 225.397,00zł do zakończenia całości zadania brakuje 362.239,00zł. Ta kwota pozwoli na zakończenie budynku dydaktycznego oraz z zabudową wnęki ,która miała być łącznikiem do sali gimnastycznej.

Drugi temat jaki stawał na poprzedniej sesji to oświetlenie ulicy Kościelnej .O tej sprawie informowałem, radnych w informacji miedzy sesyjnej z dnia 14.03.2005, gdzie wspominałem o podziale zadań pomiędzy Zakład Energetycznym, a Gminę. W związku z tym, że chodniki przy tej ulicy są bardzo małe muszą zniknąć słupy oświetleniowe. Zostanie założenie oświetlenie poprzez wbudowanie kabli w ziemią. Zakład Energetyczny wystąpił o pozwolenie na budowę i projekt, który sam sfinansuje. W tym projekcie jest uwzględniona lampa przy schodach przy pawilonie handlowym. Koszt oświetlenia to kwota 70.000zł.

Te dwa zadania to łączna kwota 433.240,00zł.Kwota ta pozwoli zamknąć budynek dydaktyczny, oraz zostanie zakończone pomieszczenie przeznaczone na świetlicę wiejską. Przesunięcie sesji przesunęło procedurę przetargowa na realizację tego zadania. Nie chcę, abyśmy to zadanie kończyli w listopadzie. Realizacja tego zadania etapami może spowodować wykonywanie tego zadania przez kilku wykonawców.

Oświetlenie -Zakład Energetyczny zlecił już wykonanie tego zadnia. Z wcześniejszych informacji miedzy sesyjnych wynika, że rozmowy o skablowaniu ulicy Kościelnej już trwały. Drugie spotkanie w tej sprawie odbyło się w czerwcu 2005.Nie są to sprawy, które załatwiane są poza Państwem. Całkowite zdjęcie oświetlenia na ulicy Kościelnej może być negatywnie odebrane przez mieszkańców.

Głos w dyskusji chcieli zabrać uczestnicy sesji .

Pan Piotr Bućko prowadzący sesję poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu mieszkańcom.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie (głosowało 9 radnych).

Pan Eugeniusz Deszczyków- przez tę kadencje radni przegłosowali kilkadziesiąt uchwał. Każdy ma prawo głosować tak jak uważa, dlatego bardzo proszę nie obrzucać ”jajkami” tych radnych, którzy byli przeciwni jakimś decyzją. Każdy z nas popiera bardziej decyzje na swoim terenie ,to normalne. Na pewno wszyscy radni są za tym ,aby szkoła w Przytocku była ładna ,ale to wszystko na miarę naszych możliwości .Przytocko- to co teraz macie to bardzo ładną szkołę, trzeba ją jeszcze ocieplić, ale na wszystko potrzebne są pieniądze. Przybycie Państwa na sesję spowodowało to, że jest to sesja siły, a nie zdrowego rozsądku. Uważam, że tak nie można rozpatrywać spraw.

Proponuję aby tę uchwałę w sprawie zmian w budżecie podzielić na dwie ,gdyż są to dwie oddzielne sprawy np. chce aby było oświetlenie w Kępicach ,ale proponuję aby na szkołę w Przytocku nie przeznaczać tak dużej kwoty pieniędzy. Nie wiem czy można to podzielić, ale proszę o zmniejszenie kwoty ma SP Przytocko.

Pan Wiesław Boratyński -nie miałem zamiaru zabierać głosu. Nie zgadzam się, że dzisiejsza sesja jest demonstracją siły. Uważam, że sesja w dniu 30.03. była demonstracją siły. Decyzje w sprawie uchwały podejmowali radni klubu „Porozumienie”, którzy na komisjach nie mieli specjalnych uwag. Na sesji Przewodniczący Klubu „Porozumienie „ wstaje i przedstawia zmiany do projektu uchwały, wykreślając zadania wcześniej zaproponowane. Wynik głosowania każdego wniosku był niezmienny 7:6 .Ranga i waga tego problemu jest tak duża, dlatego dzisiejsze spotkanie. To, że zawiadomiłem mieszkańców o tej sprawie nie uważam za nietakt. Tu nie są brane pod uwagę żadne argumenty. Ja wiem dokładnie jakie obowiązki nakłada ustawa na każdego radnego -jako radny nie powinienem występować nigdy przeciwko interesom mieszkańców. Jeżeli będą takie sytuacje to zawsze konsekwentnie będę występował przeciwko takim działaniom.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur- nie ma prawnej potrzeby dzielenia tej uchwały na dwie, ale prawo to dopuszcza. W każdej uchwale dot. zmian w budżecie jest zapisanych wiele zadań i głosowana jest jako całość.

Kwota proponowana w projekcie uchwały zwiększy budżet gminy o kwotę 433.240,00zł .Na remont i rozbudowę Szkoły w Przytocku udało nam się otrzymać dodatkowe środki z zewnątrz w kwocie około 300.000zł.W tym roku są również takie możliwości, ale musimy być efekt. Jeżeli nie będzie pieniędzy nie wykończymy sali komputerowej, gabinetu dla pielęgniarki, wykonanie ocieplenia zewnętrznego. Uzyskanie efektu jest gwarancją wnioskowania o dodatkowe środki .

Proponując różnego rodzaju rozwiązania doszliśmy do wniosku ,że wykonanie parkingu, chodników ,ogrodzenia jest konieczne ,bo jeżeli tego nie zrobimy to dzieci będą chodziły po piachu i nadal nie będzie efektu.

To nie jest rozrzutność - zakończymy budynek dydaktyczny. Jak byśmy tego nie zrobili to przekładamy zakończenie zdania .

Wnioskuje, aby kwoty zapisanej w uchwale nie dzielić na dwie uchwały.

Pani Krystyna Rapta - sołtys wsi Przytocko- mam pytanie do Państwa radnych. Państwo głosując wyrażaliście zgodę na budowę szkoły w Przytocku, a teraz jak trzeba to zadanie kończyć to jesteście przeciwni temu. Uważam, że brak tu jest konsekwencji, zadanie rozpoczęte należy skończyć.

Jeżeli tego zadania nie zakończymy to nie będziemy mogli starać się o środki z zewnątrz. Jeżeli Państwo zagłosowaliście, że trzeba zaciągnąć kredyt na tę inwestycję to ten kredyt jest również na zakończenie rozbudowę szkoły. My nie mamy wielkich wymagań, sala gimnastyczna nam się nie śni, nasze dzieci ćwiczą nadal na korytarzach, ale nam chodzi o zakończenie budynku dydaktycznego.

Mam pytanie do radnego z naszego terenu, dlaczego był przeciwny aby zabrać środki na szkołę, skoro to nie są dodatkowe pieniądze. Ocieplenia wymaga łącznik, pierwsze piętro gdzie mam być sala komputerowa. Komputery jak na razie stoją na świetlicy wiejskiej. Uważam, że nie może tak być aby tego budynku nie zakończyć.

Pan Piotr Bućko- w budżecie Gminy na rok 2006 na to zadanie jest przeznaczona kwota 225.000zł i z tej kwoty nikt nie chce rezygnować, ani nikt tej kwoty nie chce zmniejszyć. Pan Burmistrz chciał zwiększyć środki na to zadanie o kwotę około 312.000zł - to są właśnie dodatkowe środki.Z tym nie chcemy się zgodzić ,bo na realizację tych prac trzeba zaciągnąć kredyt. Nie wszystkie prace musza być wykonane jak się nie ma na to pieniędzy.

Uważam, że przedstawianie w ten sposób radnych, którzy są przeciwni danej sprawie na zasadzie, że ich wszystkich się wymienia jest niepoważne, a przy tej okazji oczernia się również mego ojca myląc imiona- tak chyba nie powinno być, czy to są argumenty. Proszę mi powiedzieć czy wszyscy mieszkańcy z Pustowa, Mzdowa, Płocka chcą rozbudowy tej szkoły, są tacy którzy są przeciwni, nie jest to decyzja wszystkich mieszkańców tych miejscowości.

Pani Rapta Krystyna -szkoła jest tylko w Przytocku ,jak byłaby w Mzdowie też dbałabym o to aby była remontowana. Zawsze będę dbała o szkołę ,bo to jest również ostoja kultury w każdej miejscowości. Ja zawsze mówię, że trzeba usiąść i rozmawiać w danej sprawie.

Pan Kazimierz Pamuła -ja zgłaszam wniosek formalny, aby wypowiedział się Pan dyrektor , a później proszę o zamknięcie dyskusji .

Pan Z-ca Przewodniczącego poddał po głosowanie wniosek p.Pamuły.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pan Zdzisław Maciaszek - chciałbym uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza o dodatkowe informacje, dlaczego wzrasta kwota. Chodzi tutaj o dodatkowe rzeczy, które nie zostały przewidziane w kosztorysie jak: ścianki wewnętrzne ,oraz ściana zewnętrzna która była musiała być wybudowana nowa ,budowa podciągów. Na to wszystko muszą być dodatkowe środki. W dodatkowych pomieszczeniach na strychu mamy pomieszczenia dydaktyczne -jeżeli one nie zostaną wykończone to nie otrzymamy środków z Ministerstwa Edukacji na wyposażenie sali komputerowej. Jeżeli wykończymy te pomieszczenia będziemy ubiegać się o środki na wyposażenie z rezerwy oświatowej - ten rok jest ostatnim rokiem o ubieganie się o środki z rezerwy. Jak na razie Gmina nie dołożyła złotówki do wyposażenia szkoły, a pomieszczenia mamy wyposażone. Nie zgodzę się, że każdy radny ciągnie na swoją stronę. Radni powinni być odpowiedzialni za całą gminę.

W zeszłym roku przy innej decyzji Rady przy realizacji dodatkowych zadań budżet Gminy zwiększyłby się o 200.000zł -chodzi o rewalidację. Tam jest 270 godzin nauczania ,rozwiązana byłaby sprawa pracy dla nauczycieli z naszej gminy .

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur- 70.000zł jakie otrzymała Gmina z rezerwy Ministra Oświaty na szkołę w Przytocku ,to jest również dodatkowa kwota. Jeżeli w tym roku byłby podobny wniosek to jest szansa na dodatkowe środki po to aby zakończyć pewien etap. Bardzo proszę o podejście do tego tematu w sposób gospodarki. Wydłużanie w czasie budowy powoduje zwiększenie kosztów. Ponad 200.000zł to koszty dodatkowe ,jak się robi etapowo to tak nie raz jest. Kwota planowa zgodnie z przedstawionym kosztorysem nie była wystarczająca, dlatego konieczność zwiększenia środków.

Prowadzący sesję przedstawił projekt uchwały nr XLVII/311/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.

Uchwała Nr XLVII/311/2006 w sprawie zmian w budżecie została przyjęta
8 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur-chciałbym podziękować Państwu za taką decyzję. W najbliższym czasie podejmiemy działania związane z przetargiem. Oferta po przetargu może być niższa.

Pan Burmistrz złożył obecnym życzenia świąteczne.

Pani Krystyna Rapta -podziękowała za zrozumienie przedstawionych argumentów i podjęcie takiej właśnie decyzji.

Pan Eugeniusz Deszczyków złożył obecnym życzenia świąteczne.

Pan Zdzisław Maciaszek - dziękuję Państwu za tak pozytywne przyjęcie tej uchwały. Myślę, ze spotkamy się dnia 1 września na otwarciu szkoły. Wcześniej wystąpimy do Rady o nadanie imienia szkole.

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Pan Z-ca Przewodniczącego słowami „Zamykam XLVII sesję Rady Miejskiej w Kępicach„ zamknął obrady.

Protokołowała:

Ewa Derra

Z-ca Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Kępicach

Piotr Bućko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 05-05-2006 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2006 10:27