herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR XLVI/2006

Z SESJI NADZWYCZAJNEJ

RADY MIEJSKIEJ

W KEPICACH

Z DNIA 5 kwietnia 2006

SESJA ROZPOCZEŁA SIĘ O GODZ.14.30

SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ O GODZ.19.30


Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.-załącznik nr 1

W sesji uczestniczyli:

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic

Pani Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Pani Janina Kończak - Skarbnik Gminy

Sołtysów sołectwa: Obłęże i Podgóry

oraz mieszkańcy Kępic z ulicy Kościelnej

Ad 1 a i b.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Wiśniewski witając gości zaproszonych i radnych. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kępic -załącznik nr 2

Na podstawie listy obecności stwierdził wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

c/przyjęcie porządku obrad

Zgodnie z wnioskiem przyjętym na sesji w dniu 30.03.2006 Pan Przewodniczący podał pod głosowanie wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad punktu 14 i 15 z poprzedniej sesji.

Powyższy wniosek został przyjęty 12 głosami „za, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pan Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzisiejszej sesji :

1)Sprawy organizacyjne:

a/otwarcie sesji

b/stwierdzenie prawomocności obrad

c/przyjęcie porządku obrad.

2.Podjecie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Obłęże

b)przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Podgóry

c)przystąpienia Gminy Kępice do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi”

d)zmian w budżecie gminy na rok 2006

3.Informacja na temat listu intencyjnego dot. rozbudowy kotłowni w Kępicach .

4.Informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesyjnym.

5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6.Zakończenie obrad.

Porządek sesji został przyjęty 13 głosami „za”

Ad 2.Podjecie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Obłęże

b)przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Podgóry

c)przystąpienia Gminy Kępice do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi”

d)zmian w budżecie gminy na rok 2006

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Burmistrza Kępic

Pan Marek Piotr Mazur - do odnowy wsi proponujemy dwa zadania w dwóch miejscowościach. Jest to plac zabaw w Osiekach oraz remont świetlicy w Podgóach. Można zauważyć, na przykładzie realizacji poprzednich programów, że mieszkańcy poprzez takie prace bardzo aktywnie włączają się w działania wsi. Te zadania kwalifikują się do małej odnowi wsi. Urząd Marszałkowski może wyasygnować kwotę około 60.000zł maksymalnie na 3 zadania. Ostatecznym terminem złożenia wniosków jest 7 kwietnia br, dlatego w ostatnich dniach musieliśmy ponownie przeprowadzić zebrania wiejskie w niektórych miejscowościach, oraz musiały być wykonane kosztorysy projektowe na te zadania.

Podgóry- mieszkańcy wnosili, że nie maja gdzie się spotykać. Faktycznie w Podgórach jest mała salka przy remizie, która nie nadaje się na duże spotkania.

Wiemy, że w już w wielu miejscowościach prowadzona jest działalność świetlicowa. O tak szeroką działalność zwracali się również mieszkańcy Podgór, dlatego doszliśmy do wniosku, że przeprowadzenie remontu świetlicy jest konieczne gdyż tam będą mogły odbywać się zajęcia świetlicowe. Remont świetlicy obejmowałby wymianę okien, drzwi, remont wewnątrz obiektu.

Osieki - to druga miejscowość, gdzie korzystając z programu odnowy wsi chcemy wykonać plac zabaw dla dzieci. Przekazuję wielkie słowa uznania dla p. Sołtys ,która była inicjatorem spotkań w tej sprawie .W Osiekach dzieci nie mają miejsca gdzie mogłyby się spotkać. Zostanie wykonany plac zabaw + część rekreacyjna za kwotę 60.000zł- koszt całości . Podobnie jak w Pogórach w bardzo krótkim czasie odbyły się zebrania wiejskie w Obłężu, aby przygotować potrzebne materiały.

Łącznie na oba zadania możemy się ubiegać o kwotę 60.000zł.

Nakłady na świetlicę w Podgórach są nieuniknione: potrzebna jest wymiana okien ,drzwi, naprawa cieknącego dachu i na to możemy otrzymać środki z zewnątrz. Łączna kwota na Podgóry wynosi 79.824.00zł z tego Gmina zapewnia środki w wysokości 48.694,00,mieszkańcy wspierają ta zadanie kwotą 6.303,00,dotacja z UM 24.827,00

Osieki :zagospodarowanie placu zabaw

Łączna kwota 66.716,00zl ,dofinansowanie ze strony Gminy 40.115,00,wkład mieszkańców:1.760,00+ robocizna 7.394,00,dotacja z UM 17.447,00zł.

Uważam, że oba zadania są warte realizacji. Uważam, że inicjatywa społeczna przy jednym i drugim zadaniu jest ogromna i daje gwarancję dbania o te obiekty .

Dyskusja :

Pan Eugeniusz Deszczyków- jako Komisja Gospodarcza oglądaliśmy obiekt w Podgórach, faktycznie on wymaga kapitalnego remontu i na pewno podjęcie tego zadania jest zasadne. Będę miał jednak uwagi co do placu zabaw w Osiekach za takie pieniądze. Nie jestem przeciwny budowie placów zabaw ,bo wiem, że jest taka potrzeba ,ale czy nas na to stać?, aby na plac zabaw wydać 66.000zł.To na pewno nie jest sprawa pierwszej potrzeby.

Proponuję pieniądze te przenieść na inny cel.

Jestem za realizacją remontu świetlicy w Podgórach ,ale jestem przeciwny wydawanie w tym czasie takich pieniędzy na plac zabaw w Osiekach.

Pan Eugeniusz Kluk- komisja Infrastruktury jeździła po terenie i zlustrowała między innymi również budynek w Podgórach. Temat ten wstępnie był przedstawiany na posiedzeniach komisji. Na sesję przyjechaliśmy bez materiałów, pani Burmistrz mówiła na komisjach, że materiały będą do 30.03.2006.

Pan Burmistrz powiedział o Podgórach ,co będzie robione .Proszę o informację co będzie robione w I etapie w Osiekach. Jaka kwota przewidziana jest na II etap w Osiekach .Co kryje się pod nazwą plac zabaw.

Czy remont świetlicy w Podgórach to I etap realizacji zadania ,czy będzie drugi?

Pani Krystyna Pamuła Z-ca Burmistrza - na komisjach mówiłam o wykonywaniu projektu technicznego, który od projektanta otrzymaliśmy 30 marca br .Projektant miał na wykonanie tego projektu tydzień. Jest to bardzo mało. W dniu 27 marca br.w internecie ukazało się ogłoszenie o konkursie i wtedy mogliśmy „ściągać” wnioski. W tym czasie musiały się odbyć zebrania wiejskie, aby spytać mieszkańców, powołać grupę odnowy wsi w tych miejscowościach. W piątek otrzymaliśmy decyzje co do projektów. Z tak szybkim terminami składania wniosków nie tylko my się borykamy, podobnie jest w innych Gminach.(pani Burmistrz odczytała artykuł z prasy).To nie jest tylko nasz problem ale gmin w całym województwie.

Nie zgadzam się z Panem Deszczyków ,że jak coś jest zabite dechami to nic im się nie należy. Uważam, że to są też mieszkańcy naszej Gminy, tam też są dzieci, które poprzez swoje zamieszkanie nie powinny odstawać od innych. Na poprzedniej sesji mówiliśmy o drodze -jest to droga powiatowa, którą wspólnymi środkami remontujemy. Uważam, że tej miejscowości coś się należy. To trzeba robić dzieciom, jest to namiastka letniej szkoły, gdzie mogą być prowadzone zajęcia świetlicowe. O wydatkowaniu środków z budżetu głosy są różne ,słyszałam, że w Żelicach gdzie jest mało dzieci dajemy więcej pieniędzy .Ja gorąco popieram wieś, która aktywnie działa ,trudno przekreślić takie społeczne inicjatywy.

Pan Marek Piotr Mazur - w Podgórach istnieje możliwość realizacji II etapu -tego zadania ,może to będzie dach tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli chodzi o Osieki - II etap to utwardzenie . Pierwszy etap obejmuje: niwelację trenu ,stoliki ,ławeczki huśtawki ,zabezpieczenie od drogi płotem palisadowym(to jest droga rzecz).II etap w Osiekach to poprawa alejek ,budowa placu rekreacyjnego dla całej wsi ,gdzie dzieci będą mogły chodzić bezpiecznie. W tych kosztach jest koszt projektu + VAT.

W Podgórach i Osiekach jest przewidziany zakres prac do wykonania przez mieszkańców. Jest to kolejne zadanie na które możemy otrzymać środki z zewnątrz. Przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę zaangażowanie mieszkańców ich wkład finansowy i robociznę.

Pan Eugeniusz Deszczyków- prosiłem, aby nie traktować mej wypowiedzi, że jestem przeciwny. Tej miejscowości to się na pewno należy. Tam jest remontowana droga ,Gmina dofinansowuje remont bo inaczej powiat tego nie zrobi , a to jest konieczne .Ale kwota jaką proponuje się za ustawienie kilku huśtawek jest bardzo wysoka .Mieszkańcy sami powinni splantować ziemię ,a to jest wykazane w kosztorysie.

Nasze potrzeby jako Gminy są bardzo duże ,kanalizacja, wodociąg, drogi ,świetlica w Barwnie,w Obłężu. Może niektóre prace należy zrobić siłami mieszkańców. Ta kwota na to zadanie jest bardzo wysoka.

Pan Kazimierz Pamuła - uczestniczyłem w spotkaniach wiejskich również w Osiekach .Ten plac zabaw jest dla tych mieszkańców jedynym miejscem spotkań. Z tego będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Proszę sobie przypomnieć sołectwo Obłęże na dożynkach - gdzie prezentowano puchary za różnego rodzaju osiągnięcia właśnie z Osiek. Te dzieci wygrywają gminną ligę w siatkówce. Oni trenują w szkole w Barcinie ,ale na zawody jeżdżą po całej gminie .Jeżeli zbudujemy im taki plac to swoją kulturą, sukcesami sportowymi gwarantują ,że tego nie zniszczą.

Tryb sesji jest nadzwyczajny ale w taki sam sposób obradowaliśmy przy odnowie wsi Barcino .Tak zawsze było przy każdej odnowie, że informacja szczegółowa była przedstawiana na sesji. Nie zawsze można obradować przy pełnych materiałach.

Pan Eugeniusz Kluk - jak nam przedstawiono „gro” środków finansowych wejdzie w prace ziemne. Czy ten teren jest naszą własnością.

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic - musimy mieć umowę na użytkowanie tego terenu, bo inaczej nie podejmowalibyśmy realizacji tego zadania. Najdroższe jest ogrodzenie, które oddziela plac od drogi, dla bezpieczeństwa użytkowników. Każde zadanie realizowane przez firmę jest droższe niż wykonane prywatnie ,ale takie są zasady ,że wszystkie rzeczy muszą mieć atesty i gwarancję .Kwota 66.716,00zl to dużo ,ale po odliczeniu podatku VAT jest ona mniejsza o 22 % .Padło pytanie dlaczego nie boisko - tak zdecydowała wieś ,chcieli plac zabaw, widocznie tego oczekiwali mieszkańcy. Uważam, że my tego nie powinniśmy weryfikować. Powinniśmy tym mieszkańcom coś dać ,nie tylko asfalty po 30 latach obiecanek .

Pan Eugeniusz Kluk -panie Burmistrzu proszę mi odpowiedzieć, czy ten teren dzierżawimy, czy dostaliśmy go w użyczenie, bo pan mi na to nie odpowiedział.

Pan Marek Piotr Mazur -Burmistrz Kępic -chciałem się upewnić ,mamy na ten teren umowę użyczenia na okres 10 lat podpisaną przez p.profesora z możliwością kupna tej działki .Mamy pełną akceptacje p.Profesora.

Pan Leszek Michlewicz- mieszkańcy małych miejscowości nie oczekują klubów, świetlic tylko chcą coś drobnego boisko, miejsce spotkań. Będę w pełni popierał wniosek, bo chcę aby w takich miejscowościach jak Osieki coś powstało.

Pan Waldemar Tylski -byłem na zebraniu w miejscowości Obłężę, grupę inicjatywna do realizacji tego zadania wybrano z mieszkańców Obłęża. Będąc sołtysem w Obłężu plac zabaw kosztował mnie 1.200zł , a w Barcinie kosztował 150.000 zł i jeszcze nie jest skończony.

W Osiekach teren pod plac zabaw był już przygotowany, został zniwelowany, robili to pracownicy interwencyjni. Zrobiłem huśtawki bez atestu, które stoją do dzisiaj. Pan Zazgornik bardzo współpracował z nami przy plantowaniu terenu. Na tym terenie był planowany płot na który zostały przywiezione żerdzie. Planowaliśmy tam również zrobić boisko. Wszystko zostało wykonane niewielkim kosztem, nie za takie pieniądze.

Uważam, że trzeba wywołać inicjatywę u mieszkańców, czy nas stać na takie rozrzutności. Gmina jest zadłużona do 50 % swych możliwości. Jest wiele innych zadań do realizacji: ścieki w Osiekach spływają do piaskowni ,w Osiekach kładzie się asfalt o grubości 3 cm ,który nie wytrzyma długo bo taka cienka warstwa szybko będzie pękać.

Pan Kazimierz Pamuła- Pan radny Tylski minął się z prawda. Niedawno bo 30 marca br na sesji w punkcie zmiany w budżecie Pan Burmistrz zaproponował 10.000zł na wykonanie dokumentacji na kanalizację Barcino-Osieki-Obłęże.Za realizacją tego zadania opowiedzieli się radni klubu „Samorzadność”, przeciwni byli radni z klubu „Porozumienie „.Również Pan radny Tylski głosował przeciwko budowie kanalizacji w tych miejscowościach.

Pan Eugeniusz Kluk- może przez takie głosowanie okazaliśmy większą dbałość o gminę, bo będzie to kolejny projekt który trzeba będzie położyć na półkę. Preferujemy budowę kanalizacji w stronę Przytocka ze względu na Dom Pomocy Społecznej i możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych.

Pan Burmistrz Kepic - jak rozpoczynaliśmy kadencję w Gminie nie było żadnej wykonanej dokumentacji oprócz dwóch kanalizacji .Jeżeli nie będzie projektów to nie będzie możliwości realizacji zadań. Wykonanie dokumentacji niekiedy trwa rok -tak było z dokumentacją w Korzybiu ,jakby nie było dokumentacji to nie będzie możliwości budowy kanalizacji ,wodociągu .Od roku 2007 jak nie będziemy przygotowani aby szybko wejść w realizacje zadania , a do tego potrzebny jest projekt ,jak go nie będziemy posiadać to nie będziemy wykonywać.

Pojęcie zadłużenia gminy to pojęcie względne. W tym roku spłacamy kredyt ,który został zaciągnięty w roku 1996 na budowę oczyszczalni ścieków bez której nie istniałby zakład garbarski .

Bardzo trudno mi się pracuje z Panem. Jak tak będziemy pracować to nie zrobimy nic. Do tej pory żaden projekt który posiadamy nie przedawnił się i będzie mógł być wykorzystany i nic nie leży na półce

Pani Krystyna Pamuła- Z-ca Burmistrza Panie Tylski Gmina nie może prowadzić i działać w taki sposób jak Pan to zrobił na prywatnym placu. Pan chciał to Pan ustawił huśtawki. My musimy mieć wyposażenie każdego placu zabaw atestowane i z gwarancja. Nie możemy sobie pozwolić na to, że dziecko uderzy się o oponę. My musimy to zadanie realizować zgodnie z projektem jaki posiadamy.

Pan Eugeniusz Kluk- składam wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania nad projektami uchwał.

Pan Waldemar Tylski -plac zabaw w Obłężu jest zrobiony na działce gminne,

a nie na działce prywatnej. Mam uwagi również co do ogrzewania sali w Obłężu -dziwi mnie, że tam jest ogrzewanie piecowe jak były inne propozycje.

Pan Boratyński Wiesław-takimi działaniami ze strony gminy rozbudzamy inicjatywy społeczne w danych środowiskach tak jest w Osiekach i Podgórach.

Jeżeli tak mała miejscowość jak Osieki, gdzie chcemy zrobić plac zabaw deklaruje pomoc finansową w kwocie 1.760,00 i pomoc w formie robocizny 7.394,00zł ,czy to nie jest bardzo dużo .Uważam, że tak. Jeżeli dzisiejsza decyzja będzie inna to my do tej miejscowości możemy nie wracać. Uważam, że aspekt społeczny jest tutaj bardzo ważny i trzeba go poprzeć.

Pan Eugeniusz Kluk -złożyłem wniosek formalny o zakończenie dyskusji .

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - wartość tych zadań to wartość kosztorysowa, może ona ulec obniżeniu po przetargu. Do tych obu zadań jest szansa, że otrzymamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Mieszkańcy poprzez wkład własny i robociznę samo będą dbali o te urządzenia.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez p.Kluka dot. zakończenia dyskusji.

Powyższy wniosek został przyjęty 14 głosami „za”

a)uchwała nr XLVI/309/2006 w sprawie przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Obłęże.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt nr XLVI/307/2006 w sprawie przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Obłęże.

Uchwała Nr XLVI/307/2006 w sprawie przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Obłęże została przyjęta 7 głosami „za”, przy 7 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b)uchwała nr XLVI/309/2006 w sprawie przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Podgóry.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt nr XLVI/309/2006 w sprawie przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Podgóry.

Uchwała Nr XLVI/309/2006 w sprawie przyjęcia Planu odnowy Sołectwa Podgóry została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Stwierdzam, że uchwała Nr XLVI/310/2006 została przyjęta.

c)uchwała nr XLVI/310/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi”

Pan Przewodniczący przedstawił projekt nr XLVI/310/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi”.

Uchwała Nr XLVI/310/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do „Pomorskiego Programu Odnowy Wsi” została przyjęta 12 głosami „za”,przy dwóch głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

d)uchwała nr XLVI/311/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 przedstawił Burmistrz Kępic.

Decydując się na realizację tych zadań musimy mieć zapewnione środki w budżecie.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.063zł w tym:

w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o środki 6.303zł jest to wkład finansowy mieszkańców Podgór na remont świetlicy,

oraz w dziale: Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.760,00zł - jest to wsparcie finansowe mieszkańców Osiek

Załącznik nr 2 proponowanego projektu uchwały: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 96.872zł z przeznaczeniem na :

-remont świetlicy wiejskiej w Podgórach o kwotę 54.997,00zł

-zagospodarowanie placu zabaw w Osiekach -etap I o kwotę 41.875,00zł.

Jest to dopełnienie trzech uchwał, które zostały przyjęte wcześniej.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - skąd zabrano pieniądze na te zadania.

Pani Janina Kończak- Skarbnik Kępic -są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 88.809,00zł ,które wchodzą jako przychody budżetu. Są to środki do rozdysponowania z roku bieżącym

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLVI/310/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.

Uchwała Nr XLVI/310/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006 została przyjęta 9 głosami „za”, przy 5 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pan Wiesław Boratyński -chciałbym poprosić o 15 minut przerwy.

Pan Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę.

Przerwa trwała 45 minut.

Po przerwie.

AD 3.Informacja na temat listu intencyjnego dot. rozbudowy kotłowni w Kępicach.

Pana Burmistrza poinformował, iż moc planowanej w budowie kotłowni w Kępicach wynosiła 5MW,poprzedni Zarząd zmienił moc na 4 MW.W chwili obecnej moc kotłowni jest na granicy produkcji (tak jest po podłączeniu MGOK, Banku ).

Dzisiaj chcieliśmy do tego wrócić zwiększając moc kotłowni do 5MW .List ten jest pomiędzy Gminą Kępice, a PGA System w Osielsku. Sprawa ta bardzo się wiąże, że studium wykonalności zapotrzebowania energetycznego.

Ten dodatkowy kocił ustawiony byłby w miejscu starych kotłów. Sieć na terenie miasta jest rozprowadzona, ale konieczne jest nowe urządzenie. PGA System w Osielsku proponuje nam współpracę przy budowie kotłowni w Biesowicach oraz kotłowni w szkole w Przytocku.

Pan Burmistrz odczytał list intencyjny -załącznik nr 7

Co wynika z tego listu - jeżeli rozpoczęlibyśmy prace nad studium wykonalności to te prace byłyby finansowane nie przez nas tylko, przez tę firmę, która przedstawiłaby nam propozycje, konkretne decyzje: czy rozbudowujemy kotłownię w Kępicach i do jakiej mocy (wiem ,że kotłowni chce się przyłączyć budynku przy ulicy Plac Wolności).

Nie oczekuję ,aby dzisiaj zapadła decyzja w tej sprawie, ale proszę o przedyskutowanie tego na posiedzeniach komisji i określenie co dalej.

Poprzedni raport przygotowali Duńczycy, oni zaproponowali nam to ogrzewanie na bazie drewna,bo tego mamy u nas najwięcej.

Ten list byłby początkiem szukania innych rozwiązań. Następstwo tego listu -to studium wykonalności pozytywne przyjęte, przyjęcie inwestora zastępczego, który określi co dalej z ogrzewaniem na terenie gminy.

Ad 4.Informacja z działalności Burmistrza Kępic w okresie między sesjami

Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie informacji z działalności miedzy sesyjnej -załącznik nr 8.

Uwagi i pytania:

Pan Zenon Słomski -od Pani sołtys dowiedziałem się, że przetarg na realizację zadania w Barwinie nie został rozstrzygnięty, a Pan w informacji nic nie powiedział w tej sprawie.

Pan Burmistrz-przetarg nie został rozstrzygnięty, ze względu iż wartość ofert przewyższa wartość kosztorysu inwestorskiego.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - Panie Burmistrzu, czy mógłby Pan nam wyjaśnić bliżej sprawę tego przetargu.

Pan Burmistrz -wartość ofert złożonych przez oferentów przewyższała środki przeznaczone na to zadanie ,dlatego doszło do unieważnienia przetargu. Po to wykonujemy projekty, aby w oparciu o te dokumenty zapewnić na zadanie środki w budżecie. Budżet jest jawny, wykonawca składa ofertę na określoną kwotę za którą chce to zadanie zrealizować. Jeżeli oferta jest wyższa, przetarg zostanie unieważniony. Ta sytuacja opóźni realizację zadania, gdyż nowy przetarg może być rozstrzygnięty dopiero po 52 dniach + 7 dni na odwołania + 5 dni na podpisanie umowy.

Ad 5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów

Odpowiedź na interpelacje zgłoszone pytania radnych i sołtysów na sesji w dniu 30 marca br. udzielił Pan marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic.

Interpelacje zgłoszone przez p .E. Deszczyków

*sprawa dróg -sprawa ta została omówiona na ostatniej sesji powiatowej. Prawie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 05-05-2006 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2006 10:31