herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR XLV/2006

Z SESJI

RADY MIEJSKIEJ

W KEPICACH

Z DNIA 30 marca 2006

SESJA ROZPOCZEŁA SIĘ O GODZ. 12,00

SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ O GODZ. 19.30


Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.-załącznik nr 1.

W sesji uczestniczyli:

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic

Pani Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Pani Janina Kończak - Skarbnik Gminy

Pani Grażyna Szwarc - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Pani Elżbieta Mazur -Sołtysik - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kępicach

Pani Bożena Sokołowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Pan Stanisław Gajek - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kępicach

Pan Marian Wolański - Dyrektor Energetyki Cieplnej w Kępicach

załącznik nr 2.

Panie i Panowie sołtysi wsi: Warcino, Żelice, Pustowo, Obłęże, Korzybie, Mzdowo, Płocko, Podgóry, Biesowice, Osowo, Barcino, Darnowo,Przytocko-

załącznik nr 3.

Ad 1 a i b.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz Wiśniewski witając gości zaproszonych i radnych.

Na podstawie listy obecności stwierdził wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

c)

Pan Przewodniczący poinformował, że z powodu konieczności wyjazdu na spotkanie Burmistrza z Dyrektorem Agencji Rolnej proponuję zmianę porządku obrad .Nowy porządek przekładamy radnym.

Wnoszę również o zmianę zapisu w pkt. 14 poprzedniego porządku obrad:

W podpunkcie a) odwołanie komisji rewizyjnej -wykreślić, a wnieść zapis „powołanie komisji rewizyjnej „

W podpunkcie b) powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Pan Wiesław Boratyński -wniósł o uzupełnienie porządku obrad sesji o podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia posiedzeń komisji Rewizyjnej, które odbyły się od dnia 16 lutego 2006.Wszystkie posiedzenia komisji odbyły się niezgodnie ze Statutem Gminy, gdyż Rada nie wybrała Przewodniczącego komisji, który zgodnie ze statutem powinien zwoływać posiedzenia komisji. Działanie te są niezgodne z prawem.

Pan Eugeniusz Kluk- tak, Pan radny Boratyński ma rację na ostatniej sesji powołana została komisji Rewizyjna, a nie został powołany Przewodniczący komisji. Na pewno to działanie nie była zamyślone, ale również nikt w trakcie sesji tego nie zauważył. Komisja ukonstytuowała się w taki sposób jak pozostałe komisje. Od dnia 16 lutego br. komisja odbyła dwa posiedzenia kontrolne dot. wykorzystania dotacji przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. Z kontroli Komisja sporządziła protokoły.

Pan Andrzej Wieliczko -radca prawny - nie ma podstaw prawnych aby uchylać uchwałą działania komisji rewizyjnej, pomimo tego, że nie został wybrany przez Radę przewodniczący Komisji. Wszelkie czynności komisja wykonuje w określonym składzie, a nie wykonuje tego tylko przewodniczący. Nie widzę potrzeby uchylenia prac komisji i nie ma podstaw do kwestionowania tych działań. Uważam, że po zatwierdzeniu nowego składu komisji na dzisiejszej sesji Komisja winna przyjąć protokoły z posiedzeń, które odbyły się w tym czasie. Do tego władna jest komisja. Rada nie ma kompetencji do kwestionowania i uchylania tych protokołów.

Pan Wiesław Boratyński -w protokole jest wpis „przewodniczący komisji” -takiego przewodniczącego nie było, gdyż nie został powołany. Będę pisał skargę do Nadzoru Wojewody w tej sprawie.

Pan Eugeniusz Kluk -nie ja sam siebie powoływałem na przewodniczącego zrobili to członkowie komisji. Komisja ze swego grona wybrała sekretarza oraz z-cę przewodniczącego. Faktycznie zapis statutu mówi o powołaniu przewodniczącego przez Rade. Komisja dokonała wyboru przewodniczącego ze składu ustalonego przez Radę.

Pani Wanda Dąbrowa -czy Pan na sesji nie wiedział o tym, jeżeli tak, to dlaczego Pan tego nie zgłosił. Pan tylko pisze skargi do nadzoru i sprawia to Panu przyjemność. Uważam, że tak nie powinno być.

Pan Wiesław Boratyński -Tak wiedziałem. To Państwo pomimo pełnej informacji przy wyborze członków komisji zgodnie z przepisami prawa nie umożliwiliście wejścia w skład komisji przedstawiciela z naszego klubu. Ja będę korzystał ze swych uprawnień, przy naruszeniu przepisów prawnych ,a tak właśnie było w tym przypadku i będę wnosił skargę do nadzoru.

Pan przewodniczący poprosił o 5 minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Boratyńskiego o rozszerzenie porządku obrad o punkt dot.” przyjęcia uchwały w sprawie unieważnienia posiedzeń komisji Rewizyjnej, które odbyły się od dnia 16 lutego 2006.”

„Za” przyjęciem powyższego wniosku głosowało 5 radnych

„przeciwnych” było 6 radnych

(brak przy głosowaniu Pani Krystyny Łabędzkiej )

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1.Sprawy organizacyjne:

a/otwarcie sesji

b/stwierdzenie prawomocności obrad

c/przyjęcie porządku obrad.

d/przyjęcie protokołu z sesji

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Zapytania i wnioski sołtysów.

4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2005.

5.Projekt uchwały w sprawie Konkursu „Piękna nasza Gmina cała”

6.Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2006.

7.Projekt uchwały w sprawie nadania numeracji porządkowej nieruchomości -dla działki nr 295 położonej przy ulicy H. Sawickiej w Kępicach

8.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

9.Projekty uchwał w sprawie:

a)powołanie Komisji Rewizyjnej

b)powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

10.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.

11.Projekt uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy.

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na współfinasnowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego.

13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006,

14.Informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

15.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

16.Wolne wnioski i zakończenie obrad.

a)decyzja Rady co do dalszych działań związanych ze Statutem Gminy.

b)projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do realizacji budowy boiska sportowego przy SP w Korzybiu.

c)informacja dotycząca Pomorskiego Programu Odnowy Wsi (Osieki, Podgóry i Warcino) .

(doszedł Pan Eugeniusz Deszczyków)

Uwagi do porządku wnieśli :

Pan Kazimierz Pamuła -wnoszę aby w porządku obrad sesji znalazł się punkt oświadczenia radnych np. w punkcie ostatnim „Wolne wnioski, oświadczenia i zakończenie sesji.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Pana Kazimierza Pamułę dot. oświadczeń radnych

Głosowanie przedstawia się następująco:

„Za” przyjęcie powyższego wniosku głosowało 6 radnych

„przeciwnych” było 7 radnych

Powyższy wniosek nie został przyjęty.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 16 b -projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do realizacji budowy boiska sportowego przy SP w Korzybiu.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowanie przedstawia się następująco.

„Za” przyjęcie powyższego wniosku głosowało 7 radnych

„przeciwnych” było 6 radnych

Punkt 16b z porządku nie zostanie wykreślony-zmiany wprowadzane są bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o podział projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. W jednej uchwale będzie określona wysokość diety w kwocie 91,00, w drugiej natomiast zapis proponowany w projekcie uchwały, gdyż do tego zapisu są uwagi.

Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

Głosowanie przedstawia się następująco:

Za” przyjęcie powyższego wniosku głosowało 11 radnych

„przeciwnych” -brak

„wstrzymały się od głosu” -dwóch radnych

Pan Kazimierz Pamuła -po przyjęciu tego wniosku zmienia się porządek obrad sesji. Proszę tego pilnować, aby nie było skarg .

Pan Przewodniczący poinformował, że podział tej uchwały spowoduje zapis w porządku pkt.8 i pkt. 8 a.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po wprowadzeniu zmian:

1.Sprawy organizacyjne:

a/otwarcie sesji

b/stwierdzenie prawomocności obrad

c/przyjęcie porządku obrad.

d/przyjęcie protokołu z sesji

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Zapytania i wnioski sołtysów.

.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2005.

5.Projekt uchwały w sprawie Konkursu „Piękna nasza Gmina cała”

6.Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2006.

7.Projekt uchwały w sprawie nadania numeracji porządkowej nieruchomości -dla działki nr 295 położonej przy ulicy H. Sawickiej w Kępicach

8.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

8a.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

9.Projekty uchwał w sprawie:

a)powołanie Komisji Rewizyjnej

b)powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

10.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.

11.Projekt uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy.

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na współfinasnowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego.

13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006,

14.Informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

15.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

16.Wolne wnioski i zakończenie obrad.

a)decyzja Rady co do dalszych działań związanych ze Statutem Gminy.

b)projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do realizacji budowy boiska sportowego przy SP w Korzybiu.

c)informacja dotycząca Pomorskiego Programu Odnowy Wsi (Osieki, Podgóry i Warcino) .

Porządek po zmianach został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 glosie wstrzymującym się.

d/przyjęcie protokołów z ostatnich sesji

Pan Przewodniczący poinformował, że protokół z ostatniej sesji były wyłożony do wglądu w biurze Rady, zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytywania.

Protokół został przyjęty 13 głosami „za” .

Ad 2.Interpelacje radnych.

Interpelacje zgłosili:

Pan Eugeniusz Deszczyków

1.-Temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, w tej chwili przedstawiam go oficjalnie w formie interpelacji-sprawa dotyczy naszych dróg powiatowych, wojewódzkich -drogi są nieprzejezdne, stan dróg jest katastroficzny. Może trzeba podać Starostwo do Sądu za narażanie zdrowia i życia obywateli, bo to co dzieje się na drogach to koszmar. Droga powiatowa do Słupska nie jest najgorsza ,ale od Kępic w kierunku Miastka ,Pustowa jest nieprzejezdna. Nie ma możliwości jazdy aby nie wpaść w dziury. Proszę o wystąpienie w tej sprawie do Starostwa z pismem.

Uważam, że remonty dróg to jest łatanie dziur przy pomocy taczki i łopaty, w jednym miejscu robi się dołek w drugim jest górka - to nie jest naprawa drogi -tak nie powinno być ,aby wydawać w ten sposób i tak małe pieniądze na remonty dróg .

Uważam, że należy zaskarżyć Starostwo do Sądu oraz wystąpić z ostrym pismem do Starostwa o realizację zadań obowiązkowych -tj. utrzymania w należytym stanie technicznym dróg powiatowych.

Przyczyna takiego działania tkwi w tym, że utrzymanie dróg oddano w ręce prywatne, uważam, że niektóre rzeczy nie mogą być oddane w ręce prywatne

2.sprawa dzierżawy ośrodka „Sobótka”. Komisja Gospodarcza prowadziła tam lustrację. Można stwierdzić, że nikomu nie zależny na niczym. Uważam, że dzierżawca powinien inwestować w te obiekty, a tam wykonane są drobne prace remontowe: malowanie, zakup 1 rolki wykładziny. Jeżeli tak miała wyglądać dzierżawa, to ja też mogłem to wydzierżawić. Dzierżawca musi inwestować bo taka powinna być zasada przy zwolnieniu z podatku.

Jako Gmina musimy kłaść nacisk na rozwój turystyki bo to jest dla naszej gminy przyszłość: wędkarstwo, łowiectwo- to powinno dać pieniądze. Nie spodziewajmy się napływu na nasz teren obcych inwestorów, bo tak nie będzie. Jeżeli takie będą działania dzierżawcy to trzeba zmienić dzierżawcę. Dzierżawca nie jest zainteresowany prowadzeniem działalności, sam się o tym przekonałem bo zaproponowałem Sobótkę jako miejsce noclegowe,ale dzierżawca nie podjął tematu.

3.stawki za wynajem samochodu zakupionego przez Gminy przy współudziale środków z FRON. Jest to samochód z którego powinni korzystać niepełnosprawni, jednak ze względu na ustalone stawki (bardzo wysokie)korzystanie z usług jest niemożliwe. Uważam, że dla osób niepełnosprawnych stawka za przejazd powinna być inna niż dla osób z zewnątrz ,które chcą skorzystać z tej usługi-tu można na przejazdach zarabiać.

4.- na terenie miasta ulice (szczególnie w centrum) są wyremontowane-są chodnik, ale najgorszy odcinek to ulica M.Buczka ,który wymaga remontu. Ta część ulicy to również wizytówka miasta.

Trzeba zlikwidować ogromną kałużę przy sklepie rybnym.

Poprawić należy również przejazd przez składnicę, przez która przejeżdżają ciężkie samochody.

Pan Eugeniusz Kluk

1.-popieram wypowiedź przedmówcy w sprawie dróg. Nie wiem jak można określić przejazd drogą powiatową do Miastka ,szczególnie od Ciecholubia do Miastka - nie ma odcinka, aby można było normalnie przejechać, tam są same dziury.

Proponuję aby przesłać wyciąg z protokołu radnym powiatowym z naszej gminy i gminy Kobylnica, może oni jako radni powiatowi tą sprawą się zainteresują.

2.-klub „Porozumienie”- na początku stycznia złożył wniosek do Pana Burmistrza o renowację boiska sportowego w Kępicach ze środków przeznaczonych na stanowisko sekretarza urzędu. Zadanie to nie zostało ujęte w projekcie uchwały. Chciałbym wiedzieć dlaczego to zadanie nie weszło do projektu uchwały.

3.-z prasy z dnia 10 marca br dowiedziałem się ,że w Biesowicach jest budowana nowa kotłownia ,która będzie ogrzewała budynek remizy, szkoły oraz budynki indywidualne (radni o takich sprawach dowiadują się z prasy).Moje pytanie jest następujące: jaki jest koszt inwestycji oraz z jakich środków to zadanie będzie realizowane, ile osób zgłosiło akces podłączenia do tej kotłowni.

Pan dyrektor Wolański w swojej wypowiedzi stwierdził, że wybiera już kotły (dostawcy Firma z Francji ,Niemiec),czy ta inwestycja jest już realizowana .

4.-lokal przy ulicy Plac Wolności o pow. około 1400m2 -obok policji na piętrze. Rada zwolniła potencjalnego inwestora z podatku gdyż miała być prowadzona tam działalność gospodarcza, miał powstać Dom Pomocy Dziennej. Czy zapewnienia inwestora są dalej aktualne. Czy ta firma deklarująca zagospodarowanie istnieje jeszcze na rynku. Jak z deklaracją zatrudnienia ,tam miało być zatrudnionych 7-8 osób.

Pan Waldemar Tylski

1.-chciałbym się dowiedzieć jak zostały podzielone środki w kwocie 24.000zł na kluby sportowe ,jakim klubom zostały one przydzielone. Chodzi o klub „Barton” Barcino -jakie klub otrzymał pieniądze. Na stadionie w Barcinie jest konieczna budowa zadaszenia dla sportowców, gdyż w przeciwnym razie klub „Barton” nie będzie brał udziału w rozgrywkach piłkarskich .

2.-kserokopiarka -z pokoju p. Przewodniczącego została zabrana kserokopiarka i została ustawiona na sali posiedzeń ,chyba dlatego aby Przewodniczący z niej nie korzystał. W Gminie obok :w Kobylnicy kserokopiarka jest ustawiona na korytarzu i każdy z niej może korzystać, a dlaczego -bo została zakupiona z pieniędzy podatników. Nasza kserokopiarka została zakupiona z pieniędzy publicznych, a może z pieniędzy prywatnych ?. To działania utrudniają pracę Przewodniczącego i pracę Rady. W tej chwili kserokopiarka została przeniesiona do pokoju 105-może uważacie Państwo, że my będziemy kserować ulotki?.

Pan Wiesław Boratyński

Kieruję swoją interpelację do Pana Przewodniczącego Rady oraz do Pana Burmistrza .Na sesjach przebywał przedstawiciel TKM-u. Korzystał ze sprzętu typu laptop ,aparat fotograficzny, ale okazuje się, że nasze wypowiedzi są nagrywane ,że my jesteśmy podsłuchiwani przy pomocy sprzętu elektronicznego i na tej podstawie tworzona jest baza danych. Na takie działanie przedstawiciel TKM-u powinien mieć zgodę każdego z nas. Działania pokontne są niedopuszczalne. Ja wiem, że ten Pan wywodzi się ze służb, które takie rzeczy przeprowadzały, takie działania są niezgodne z prawem.

Pan Boratyński zacytował wypowiedź z gazety TKM.

Dlatego wnioskuję do Pana Burmistrza; jeżeli nastąpiło naruszenie prawa to stawiam wniosek o wystąpienie do prokuratury o naruszenie prawa .

Pan Eugeniusz Deszczyków - ja jako Eugeniusz Deszczyków zgadzam się żeby mnie na sesjach podsłuchiwano, zgadzam się na inwigilację .Jako radny jestem osobą publiczną, nie mam nic do ukrycia moje oświadczenia majątkowe jest publikowane w internecie, dlatego nie mam nic przeciwko nagrywaniu.

Pan Leszek Michlewicz

Przedstawił temat dotyczący dróg. Zaproponował zwołanie sesji nadzwyczajnej, gdyż wszystkie pisma, zostaną włożone do biurka nie załatwią sprawy. Na sesje zaprosić przedstawicieli Zarząd Dróg i przewieść ich po naszych drogach .

Po okresie zimy remontu wymagają również drogi gminne jak droga do Łużek. Jest to droga szutrowa ,są tam wybite dziury, mieszkańcy narzekają bardzo na ten odcinek drogi . Ja jestem z Komisji Rolnictwa, która w najbliższym czasie będziemy mieć wyjazdowe posiedzenie w tej sprawie.

Pan Kazimierz Pamuła

Zgadzam się z moimi przedmówcami. Chodzi o wszystkie drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy. Jeżeli takie spotkanie z Zarządem Dróg się odbędzie i nie będzie efektu to zgłośmy sprawę do Prokuratury, że Zarząd Dróg nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków.

Droga od Turska przez Osowo jest to droga którą mieszkańcy całej Polski jeżdżą nad morze -jest to droga reprezentacyjna dla powiatu jak również dla naszej gminy. Do naszej gminy wjeżdża się z różnych stron :od strony powiatu bytowskiego, woj, zachodnio pomorskiego ......,wszędzie drogi swa fatalne. Nasze drogi powinny być takie jak w pasie nadmorskim. Drogi są naszą gminną wizytówką. Uważam, że nie możemy pozwolić sobie na to aby oceniano nas na podstawie dróg.

Pan Zenon Słomski- zgłosił następujące interpelacje

1.-parking w Korzybiu- kiedy rozpocznie się drugi etap budowy parkingu przy kościele w Krzybiu .Parking wymaga okrawężnikowania.

2.-ulica Jeziorna w Korzybiu _Pan Burmistrz powiedział i później potwierdził, że mieszkańcy tej ulicy mieli wskazać miejsce na złożenie płytek chodnikowych i krawężników ,Miejsce jest wskazane ,ale nie ma materiału.

3.-działki do sprzedania na terenie pokolonijnym -dlaczego nie jest prowadzona sprzedaż ,przecież te kwoty mogłyby zasilić budżet.

4.-ulica Dworcowa w Korzybiu - jest to droga gminna posiada bardzo wiele dziur-wymaga remontu

5.Przychodnia lekarska w Korzybiu -jutro upływa termin otwarcia przychodni. Pan Burmistrz obiecał, że w tym czasie będzie już otwarta, a tam jeszcze nic się nie dzieje. Może tam się coś robi, a my nie wiemy?.

5.-stołówka pogarbarska w Kępicach planowana była na bibliotekę .Czy nadal są takie plany i czy staramy się o pieniądze z zewnątrz na ten cel.

6.-ścieżka spacerowa w kierunku ogródków działkowych do Warcina- miała to być droga jako bezpieczne dojście do działek, dojście młodzieży z TL. Tam jest nawierzchnia z miękkiego piasku po którym trudno jest się poruszać, dlatego i tak wszyscy chodzą jezdnią.

7.-kościół z Ciecholubia został złożony w Warcinie .Moje pytanie :ile mamy pieniędzy na rekonstrukcję kościoła z Niemiec ,czy Pan Burmistrz stara się o środki z zewnątrz.

8.-oświetlenie w Korzybiu - jest potrzeba założenia lampy oświetleniowej obok hydroforni w Korzybiu przy posesji p. Streńczak .Tam jest bardzo ciemno.

9.-z prasy wynika ,że p. Wolański zakupuje kotły do kotłowni, która będzie ogrzewana zrębkami. Chcielibyśmy zobaczyć plantację wierzby w gminie ,bo nie wiem czy będziemy mieli czym palić w naszych kotłowniach.

10.-przystanek w Barwinie -brak jest tam szyby bocznej i części dachu -czy jest to celowa naprawa ,czy dewastacja.

Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na interpelacje radnych

zostaną udzielone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie 15.

Ad 3.Zapytania i wnioski sołtysów

Głos zabrali:

Pan Henryk Palewski -sołtys wsi Osowo - padło tu wiele słów na temat naszych dróg, ale chciałem Państwu powiedzieć, że na terenie Gminy jest taka wieś jak Chorowo, gdzie jest droga powiatowa nie remontowana wcale. Mieszkańcy tej miejscowości mówią, że nie będą płacić podatków i nie będą wozić dzieci do szkoły, dowożą je do Osowa rowerami .Tych ludzi trzeba wspomóc. Ci ludzie chcą taka drogę, aby mogli dojechać rowerem do Osowa.

Naprawy-remontu wymaga droga tzw. droga lipowa z Osowa do Warcina -tam są dziury.(W poprzednich latach jak posiadałem ciągnik sam równałem tę drogę).

Pan Leszek Michlewicz -ta droga nie jest drogą gminną tylko powiatową, dlatego powiat niech to remontuje.

Pan Henryk Palewski -tak ta droga jest powiatowa i co z tego, przecież jej powiat nie wyremontuje. Uważam, że jaka by to nie była droga, to trzeba to zrobić, bo tam nie można przejechać.

Pani Krystyna Rapta -sołtys wsi Przytocko - od kilku lat przedstawiam problem czyszczenia rowów w Przytocko .W tej chwili Przytocko jest zalane. Zgłaszałam tę sprawę kilka razy, ale Państwo nic w tej sprawie nie zrobiliście. Ta sytuacja powtarza się do 6 lat, przy roztopach Przytocko jest zalane. Proszę określić się czy jest możliwość udrożnienia rowów czy nie. Może można to zrobić osobami „skazanymi„ - w Przytocku takich nie ma.

Druga sprawa to budynek PKP na stacji kolejowej w Przytocku ,który jest rozwalający ,w którym zamieszkują dzicy lokatorzy. Może wystosować pismo do Kolei o rozebranie tego budynku lub o przekazanie tego budynku do Gminy. Budynek ten stoi na stacji PKP i „straszy”.

Pan Bronisław Braczkowski -sołtys wsi Korzybie -ulica przy której usytuowana jest posesja p.Murasa i p.Grabowskich nie ma żadnego oświetlenia- brak tam jest lamp. Na tej ulicy znajdują się słupy więc nie będzie problemu z zamontowaniem lamp.

Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na interpelacje radnych

zostaną udzielone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie 15.

Ad 4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2005.

Pan Przewodniczący rady poinformował, że bilanse jednostek kultury tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki były omawiane na posiedzeniach komisji. Szczegółowo omówiła ten temat komisja Infrastruktury Społecznej jako komisja merytoryczna.

Pani Mariola Kmieć -Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Społecznej -komisja szczegółowo przy udziale dyrektorów jednostek zapoznała się z bilansami jednostek oraz działalnością jednostek w roku 2005.Komisja pozytywnie oceniła bilanse w/w jednostek.

Głos zabrała Pani Elżbieta Mazur-Sołtysik- dyrektor Biblioteki, która poinformowała, że wpływy i wydatki biblioteki za rok 2005 zbilansowały się. Jestem zainteresowana decyzjami władz co do zmiany siedziby biblioteki- temat ten był zgłaszany w formie interpelacji.

Brak dalszej dyskusji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr XLV/296/2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2005.

Uchwała nr XLV/296/2006 w sprawie zatwierdzenia bilansów jednostek kultury za rok 2005 została przyjęta 13 głosami „za” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5.Projekt uchwały w sprawie Konkursu „Piękna nasza Gmina cała”

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie Konkursu „Piękna nasza Gmina cała”, był omawiany na posiedzeniach komisji. Przewodniczących komisji przedstawili opinie w tym temacie :

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej - komisja powyższy projekt zaopiniowała pozytywnie

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza - opinia komisji -pozytywna.

Pan Przewodniczący Rady (nieobecna Przewodnicząca Komisji i Z-ca )-Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska -komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak uwag.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XLV/297/2006 w sprawie Konkursu „Piękna nasza Gmina cała”

Uchwała nr XLV/297/2006 w sprawie Konkursu „Piękna nasza Gmina cała”

została przyjęta 13 głosami „za i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

AD 6.Projekt uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2006.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekty planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2006 przygotowane zostały przez poszczególne komisji. Przewodniczący komisji przedstawili plany pracy:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza

Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska -plan pracy został przedstawiony.

Dyskusja:

Pan Waldemar Tylski - wysłuchałem planów pracy poszczególnych komisji, ale co z nich wynika. Nic z tego nie wynika, nikt nie wie co dalej dzieje się z wnioskami komisji przyjętymi na posiedzeniach. Proponuję wprowadzenie zapisu, aby wnioski komisji były przedstawiane i przedyskutowane na sesji, aby pozostali radni wiedzieli jaka będzie ich realizacja.

Pan Kazimierz Pamuła - plan pracy to nie realizacja wniosków. Każda komisji składa sprawozdanie z działalności i przedstawia wnioski jakie wypracowała. Nie potrzebny jest taki zapis.

Pan Waldemar Tylski - Pan Panie radny nie wie co mówi, czy ja muszą pamiętać wnioski zgłoszone przez wszystkie komisje. Ja chce aby wnioski z posiedzeń komisji byłą przedstawiane po posiedzeniach na sesji.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - Panu Tylskiemu chodzi o to, aby komisje na bieżąco informowały na sesji o przyjętych wnioskach.

Pan Eugeniusz Kluk- jeżeli temat dotyczyłby wniosków nie związanych z tematyką sesji to komisja powinna je przedstawić na najbliższej sesji. Np. Komisja Infrastruktury po lustracji świetlic przedstawiła swoje wnioski na sesji. Myśmy te wnioski złożyli w miesiącu wrześniu i nadal nic nie wiemy o ich realizacji. Chcielibyśmy wiedzieć czy mogą one być zrealizowane, czy nie i dlaczego. Na komisji stwierdziłem, że składam wnioski a nic nie wiem o och realizacji.

Pani Krystyna Pamuła- Z-ca Burmistrza - wniosek dla Pana Burmistrza jest przyjęty do realizacji, jeżeli jest przyjęty na sesji. Pozostałe wnioski można traktować jako spostrzeżenia. Jeżeli wniosek jest uchwalony przez Radę to on będzie realizowany. Wszystkie wnioski są oczywiście ważne, ale nie wszystkie będą realizowane.

Pan Eugeniusz Kluk- chciałbym podać przykład: komisja lustruje świetlicę w Osowie, stwierdza, że jedno pomieszczenie gdzie jest toaleta jest przeznaczone na przechowanie drewna. Chodzi o takie drobne sprawy, których realizacja nie wymaga środków finansowych, a komisja o tych sprawach nie jest informowana.

Pani Z-ca Burmistrza - sprawa składowania drewna w toalecie, to jest wniosek który pada również na zebraniu wiejskim. Informację dot. wniosków z zebrań wiejskich oraz sposób ich realizacji w roku 2005 otrzymali Państwo na piśmie. Wnioski ,które nie wymagają nakładów finansowych są realizowane ,natomiast wnioski wymagające nakładów finansowych wymagają przesunięć w budżecie, a na to trzeba znaleźć środki .

Pan Wiesław Boratyński- chciałbym się zapytać pana Przewodniczącego komisji Gospodarczej, kiedy zapisy z planu pracy Komisji będą realizowane, gdyż w planie pracy w miesiącu marcu są jeszcze inne tematy niż te które były omawiane.

Pan Eugeniusz Deszczyków- tematy z miesiąca marca będą realizowane w najbliższym czasie.

Pan Eugeniusz Wiśniewski- składaliśmy wniosek o dodatkowe środki na remont stadionu w Kępicach. Tę sprawę poruszał również Pan Boratyński. Jednak nie została ta sprawa uwzględniona w budżecie.

Pan Waldemar Tylski -my jako radni musimy mieć możliwość oceny realizacji wniosków. Pani Burmistrz mówi, że drobne wydatki na realizację wniosków muszą być realizowane za zgodą rady, to nie jest tak.

Pan Kazimierz Pamuła- Pani Burmistrz powiedziała o stanie obowiązującym do tej pory. Pana wnioski to nowe prawo. Prawo mówi, że wnioski które mają być realizowane przez p. Burmistrza muszą mieć rangę uchwały, na ich realizację muszą być zapewnione środki w budżecie.

Co innego informacja, jeżeli Pan się pyta o informacje ,to bardzo proszę.

Pan Eugeniusz Wiśniewski- proszę o określenie, czy wypowiedź Pana Tylskiego ma być zapisana jako wniosek .

Pan Andrzej Wieliczko -radca prawny -proszę o sprecyzowanie wniosku przez wnioskodawcę.

Pan Waldemar Tylski -ja zgłosiłem temat realizacji wniosków. Chodzi mi o informację w sprawie realizacji wniosków komisji.

Pani Z-ca Burmistrza -pan prosił, aby Pan Burmistrz ustosunkował się do tego tematu, jak są realizowane wnioski komisji. Na to pytanie odpowiedziałam.

Pan Eugeniusz Wiśniewski-z tych wypowiedzi wynika, że środki na realizację boiska w Kępicach muszą być poparte uchwała Rady.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLV/298/2006 w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2006.

Uchwała nr XLV/298/2006 w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach została przyjęta 13 głosami „za”(jednogłośnie) i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

AD 7 Projekt uchwały w sprawie nadania numeracji porządkowej nieruchomości -dla działki nr 295 położonej przy ulicy H.Sawickiej w Kępicach

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania numeracji porządkowej nieruchomości -dla działki nr 295 położonej przy ulicy H. Sawickiej w Kępicach był omawiany na posiedzeniach komisji. Poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej-komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza-komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska -komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLV/299/2006 w sprawie nadania numeracji porządkowej nieruchomości -dla działki nr 295 położonej przy ulicy H.Sawickiej w Kępicach

Uchwała nr XLV/299/2006 w sprawie nadania numeracji porządkowej nieruchomości -dla działki nr 295 położonej przy ulicy H.Sawickiej w Kępicach

została przyjęta 13 głosami „za”(jednogłośnie) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu .

AD8.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych był omawiany w całości na posiedzeniach komisji. Po zmianach w porządku obrad zajmujemy się sprawę wysokości diety w roku 2006.

Proponowana wysokość diety w roku 2006 jest w tej samej wysokości jak w roku 2005 tj.91,00zł.- tak jak mówi zapis uchwały, która była obowiązująca w roku 2005.Chodzi w tej chwili o przedłużenie tego zapisu.

Pan Andrzej Wieliczko- ta uchwała sankcjonuje jedynie istniejące zapisy. Wysokość diety nie ulega zmianie. Ta część uchwały działa od 1 stycznia 2006-uchwała w tej części nie rodzi skutków finansowych.

Druga część uchwały dot. między innymi prac komisji rewizyjnej nie może obowiązywać od 1 stycznia, gdyż wypłata diet rodzi skutek finansowy. Akceptując projekt pomyliłem się, uważałem ,że posiedzenie komisji było w grudniu, a nie w styczniu br. Dlatego ta część uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Waldemar Tylski - Pan Burmistrz postawił sobie na punkt honoru ,aby nie wypłacić Komisji Rewizyjnej diety za to posiedzenie w miesiącu styczniu ,dlatego taka jest propozycja Pana radcy.

Pan Kazimierz Pamuła - Panie Przewodniczący proszę nie dopuszczać do głosu radnych, którzy nie mówią na temat.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLV/300/2006 w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała nr XLV/300/2006 w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych została przyjęta 10 głosami „za” przy 3 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 8 do protokołu .

AD8a.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Pan Przewodniczący poinformował, że druga część projektu uchwały (która w tej chwili stanowi odrębny projekt) w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych była omawiana na posiedzeniach komisji.

Komisja Rolnictwa wnioskowała o uzupełnienie tego zapisu „przerwanie i przełożenie komisji na inny termin musi być uzgodnione z Przewodniczącym Rady.

Dyskusja:

Pan Kazimierz Pamuła -chodzi o to co Pan radca powiedział, że pierwsza część uchwały nie rodzi skutków finansowych, jest to zatwierdzenie stanu faktycznego. Natomiast druga część uchwały rodzi skutek finansowy, dlatego nie może być przyjęta od 1 stycznia br i musi być głosowana.

Pan Wiesław Boratyński - planowaliśmy rozpatrywanie projektu uchwały w całości. Pan radca wydał opinie prawną, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 uważając, że komisja rewizyjna odbyła się w miesiącu grudniu, to by nie rodziło skutków finansowych. Obecnie ten zapis rodzi skutki finansowe i dlatego uchwała powinna wejść w życie z dniem dzisiejszym.

Pan Eugeniusz Kluk- dyskutujemy o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 19 stycznia 2006.Komisja Rewizyjna w styczniu odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 stycznia na którym nie omówiła tematyki posiedzenia do końca gdyż była potrzeba uzyskania dodatkowych materiałów, wyjaśnień pracownika Urzędu i przełożyła to posiedzenie na kolejny dzień.Za posiedzenie komisji w dniu 18.01 komisji wypłacono dietę , za drugie posiedzenie nie .

Pan Burmistrz i Pana radca przyjęli opinię, że za to posiedzenie komisji nie należy się dieta. Nie ukrywam zwracałem się w tej sprawie do innych źródeł - opinia była inna.

Dlatego jako Przewodniczący klubu „Porozumienie” zwracam się do Pana Przewodniczącego o wystąpienie o opinię prawną z niezależnego biura radcowskiego w tej sprawie i zapłatę za tą opinię ze środków Rady, które i tak nie są wykorzystane w całości. Uważam, że będziemy mieć jasność w tej sprawie czy dieta należy się komisji, czy nie. Jeśli opinia Pana Burmistrza i

Pana radcy się potwierdzi to ją przyjmiemy. Jeżeli nie to diety członkowie komisji planują przekazać na sztandar dla Gimnazjum w Kępicach.

Uważam, że jeżeli Rada przyjmie ten wniosek to do chwili rozstrzygnięcia zawieszamy realizację projektu uchwały.

Pani Z-ca Burmistrza Krystyna Pamuła -proszę o zamieszczenie protokole następujących danych.

W protokole pierwotnym (który zawsze się sprawdza przed wypłatą) zawarte było tylko jedno posiedzenie, nie dwa. Po mojej interwencji dlaczego było jeszcze jedno posiedzenie, bo nie było zgłoszenie o tym posiedzeniu do Pana Burmistrza- regulamin mówi o zawiadamianiu Burmistrza. W obecności mojej

i Pana Burmistrza poinformowałam o tym Panią E.Derra, która poinformowała o tym Przewodniczącego komisji. Na tej podstawie komisja zmieniła zapis w protokole. Wprowadzono korektę do pierwotnego protokołu. Protokół pierwotny dotyczył jednego posiedzenia, a nie dwóch. Każda kontrola RIO zajmuje się sprawami diet i bardzo szczegółowo analizuje ich wypłaty. Ja odpowiadam za wypłaty, potwierdzam to swoim podpisem. Chciałabym, aby to wyjaśnienie były zawarte w protokole.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -chciałem powiedzieć, że my przedstawimy problem zapisany w uchwale i czy realizacja jej może nastąpić od 1 stycznia 2006.

Pan Eugeniusz Kluk- w trakcie posiedzenia byli obecni wszyscy członkowie komisji. Nie jest to tylko zapis przewodniczącego komisji, ale wszystkich członków komisji, którzy uzgodnili podział tego posiedzenia ze względu na późną porę oraz brak materiałów. Czy my musimy informować Pana Burmistrza o drugim spotkaniu ,to było posiedzenie w tej samej sprawie. Nie było to nowe posiedzenie.

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic - Pan Kluk wnioskował o uzyskanie opinii prawnej w sprawie, czy komisji należy się dieta, czy nie, czy dobrze zrozumiałem?.

Pan Eugeniusz Kluk -tak chciałbym uzyskać opinię prawną z niezależnego źródła prawnego w tej sprawie.

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic -ja działam zgodnie z zasadami prawa, nie jest to mój wymysł, tak stanowi prawo. Bardzo proszę aby Pan Waldek takich komentarzy nie stosował. Ja rozmawiałem z Panem Przewodniczącym i Panem Klukiem w tej sprawie. Starałem się sprawę wyjaśnić pod względem prawnym.

Jeżeli wniosek zaproponowany przez p.Kluka Rada przyjmie to proszę o przedstawienie również opinii Pani Burmistrz w tej sprawie.

Ja chcę, aby nasze działania były zgodne z prawem.

Pan Kazimierz Pamuła- rozumiem, że do niezależnego biura radcowskiego zostanie wysłany również protokół komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - o tym właśnie mówiła Pani Burmistrz.

Pan Kazimierz Pamuła- to powiedział Pan Burmistrz, a nie Pani Burmistrz

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Eugeniusz Kluka o wystąpienie o opinię prawną z niezależnego biura radcowskiego w sprawie jak wyżej i zapłatę za tą opinię ze środków Rady.

„Za” wnioskiem głosowało 14 radnych (obecny Pan Bućko).

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wystąpienie o opinię prawną z niezależnego biura radcowskiego w tej sprawie i zapłatę za tą opinię ze środków Rady, oraz o nie rozpatrywanie na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/134/2004 z dnia 4.03. 2004 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

„Za” wnioskiem głosowało 14 radnych.

Ad 9.Projekty uchwał w sprawie:

a)powołania Komisji Rewizyjnej

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji w dniu 16 lutego 2006 uchwałą nr XLIV/293/2006 powołano komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w następującym składzie: Pani Wanda Dąbrowa, Pan Eugeniusz Kluk, Pan Waldemar Tylski, Pan Zenon Słomski, Pan Eugeniusz Deszczyków.

W dniu 1 marca 2006 do biura Rady wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Oddział Zamiejscowy w Słupsku, iż w związku z wnioskiem Pana Bernarda Boratyńskiego dotyczącego uchylenia uchwały proszą o zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów zawartych we wniosku.- załącznik nr 9.

Dnia 3.03.2006 pismem z dnia BR 0052-1/14/2006 przesłałem do Urzędu Wojewódzkiego Oddziału Zamiejscowego w Słupsku dokumenty w tej sprawie pismo przewodnie wraz z wyciągiem z protokołu sesji, oświadczenie p. M.Derra., uchwałę o odwołaniu komisji ,protokół komisji skrutacyjnej oraz uchwałę o powołaniu komisji.

Dnia 22.03.2006 r. wpłynęło pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 17 marca br. nr PN VI-0911/10/06 stwierdzające nieważność uchwały nr XLIV/293/2006 z dnia 16 lutego 2006 - załącznik nr 10.

W związku z powyższym na dzisiejszej sesji Rada winna dokonać powołania komisji Rewizyjnej.

Uwagi i pytania :

Pan Eugeniusz Kluk- zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym mamy 30 dni na złożenie skargi od tej decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku ,czy komisja rewizyjna powołana dnia 16 lutego może działać w tej sytuacji .

Pan Andrzej Wieliczko-radca prawny -rozstrzygnięcie Wojewody uprawomocnia się dnia 22 kwietnia 2006r,uchwała do tego czasu może obowiązywać. Jeżeli na dzisiejszej sesji Rada nie podejmie nowej uchwały to powołana komisja winna wstrzymać swe prace, powinna powstrzymać się od działania. Dlatego powiedziałem, że dotychczasowe działania komisji muszą być zatwierdzone przez dzisiaj powołaną komisję. Nowo powołana komisja musi zatwierdzić protokoły z poprzednich posiedzeń. Odwołanie od tego rozstrzygnięcia podejmuje Rada w formie uchwały. Jeżeli nie będzie takiej decyzji, na dzisiejszej sesji powołujemy nową komisję.

Pan Eugeniusz Kluk- mamy mało czasu ,”gonią” nas terminy związane z pracami komisji nad absolutorium .Jutro jest już 31 marca ,dlatego powinniśmy podjąć uchwałę na dzisiejszej sesji.

Rada przystąpiła do wyboru radnych do Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Pan Piotr Bućko zgłosił kandydaturę Pana Eugeniusza Kluka -Pan Kluk wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Krystyna Łabędzka zgłosiła kandydaturę Pana Eugeniusza Deszczyków -Pan Deszczyków wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Wanda Dąbrowa zgłosiła kandydaturę Pana Zenona Słomskiego -Pan Słomski wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -proszę stronę przeciwną o zgłaszanie kandydatur

Pan Wiesław Boratyński - my mamy czas

Pan Eugeniusz Kluk - to my też mamy czas

Pan Wiesław Boratyński -poprosił o 10 minutową przerwę

Po przerwie

Pan Leszek Nędzi zgłosił kandydaturę Pana Leszka Michlewicza -Pan Michlewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Leszek Michlewicz -słyszałem takie głosy, że ze względu na prowadzoną przez moja żonę działalność nie mogę być w składzie komisji.

Pan Eugeniusz Kluk- nie ukrywam, że taka dyskusja była, że żona p.Michlewicza prowadzi działalność na mieniu gminnym, ale wiemy również, że macie Państwo rozdzielność majątkową.

Pan Leszek Michlewicz- artykuł ustawy określa kiedy radny nie może prowadzić działalności na mieniu gminnym. § 43 statutu określa w jakim przypadku radny nie może uczestniczyć w pracach komisji rewizyjnej.

Zgodnie ze statutem w przypadku, kontroli mogą być zastosowane wykluczenia członków komisji.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - ten temat już omawialiśmy szczegółowo na początku kdencji i nie będziemy do niego wracać. Przewodniczący poprosił o dalsze zgłoszenia.

Pan Waldemar Tylski zgłosił kandydaturę Pani Wandy Dąbrowy -Pani Dąbrowa wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Kazimierz Pamuła- w imieniu klubu „Samorządność” chciałem zgłosić dwie kandydatury, jedną między innymi Pana Leszka Michlewicza, która już została zgłoszona.

Chciałem poinformować, że nasz klub nie będzie prowadził, żadnej gry w tej sprawie. Na spotkaniu jakie odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego -nie dogadaliśmy się. Uważam, że kluby w komisji rewizyjnej powinny być reprezentowane proporcjonalnie:15 radnych - 5 członków komisji, tzn.1 członek komisji reprezentuje 3 radnych; tj.

-klub „Porozumienie” ma 9 członków powinien mięć 3 członków komisji rewizyjnej

-klub „Samorządność” ma 6 członków -powinien mieć 2 członków komisji rewizyjnej.

Tak powinno to wyglądać z wyliczeń matematycznych, gdybyśmy się dogadali to mielibyśmy już przygotowany projekt uchwały.

Pan Kazimierz Pamuła zgłosił kandydaturę Pana Wiesława Boratyńskiego -Pan Boratyński wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Eugeniusz Kluk zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Tylskiego -Pan Tylski wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Przewodniczący zamknął listę kandydatów. Poprosił o komentarz prawny co do wypowiedzi p.Pamuły.

Pan Andrzej Wieliczko-nie będę tego komentował, nie ma przymusu prawnego na kogo głosować. Jest natomiast zapis ustawy o reprezentowaniu komisji rewizyjnej przez członków wszystkich klubów i tak to musi być ,nie mówi się o ilości osób. Natomiast zapis § 43 statutu mówi o liczbie członków komisji - Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w liczbie 5. Zapis statutu nie jest jednoznaczny. Rada ma prawo wydać swoją wykładnię prawna.

Pan radca odczytał opinię -załącznik nr 11.

Pan Waldemar Tylski - czy najpierw będziemy wybierać przewodniczącego komisji, a później członków komisji, może najpierw przewodniczącego.

Pan Kazimierz Pamuła- proponuję, aby najpierw wybrać 5 osoby skład komisji rewizyjnej, a następnie przewodniczącego komisji.

Pan Eugeniusz Wiśniewski - taki będzie wybór.

Pan Leszek Michlewicz -poprosił o 5 minut przerwy.

Po przerwie

Pan Leszek Michlewicz- wystąpił z formalnym wnioskiem o wycofanie swojej kandydatury z komisji rewizyjnej. Stwierdził, że w tej Radzie nie było nigdy demokracji, dlatego wycofuje swoją kandydaturę.

Pan Eugeniusz Kluk -Państwo mówicie, że nie prowadzicie gierek ?

Pan Waldemar Tylski - proszę nie głosować na Pana Boratyńskiego bo to jest osoba kontrowersyjna z która współpracy nie będzie.

Pan Eugeniusz Deszczyków -w tej chwili jest 6 kandydatów, dla jasności sprawy wycofał swoją kandydaturę - rezygnuję z kandydowania do składu komisji rewizyjnej.

Pan Eugeniusz Wiśniewski- z tego względu, że jest pięciu kandydatów, proponuję głosować całość uchwały.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLV(45)/301/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Uchwała nr XLV/301/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej została przyjęta 9 głosami „za” przy 1 głosie przeciw i trzech głosach wstrzymujących(nieobecny p.Bućko) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

b)powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w której poprosił członków komisji o propozycje ze swego grona na przewodniczącego komisji

Po przerwie.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej komisja zgłosiła kandydaturę Pan Eugeniusza Kluka ,który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Kazimierz Pamuła- w imieniu klubu „Samorządność” zgłaszam kandydaturę Pana Waldemara Tylskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Tylski nie wyraził zgody na tę funkcje.

Pan Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr XLV(45)/302/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

Uchwała nr XLV/302/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji została przyjęta 10 glosami „za”, przy 2 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

AD 10.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz wskazywania organów do tego uprawnionych był omawiany na posiedzeniach komisji, poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej - komisja nie głosowała projektu uchwały, gdyż miała wątpliwości co do zapisu w §7 -odwołanie jednoinstancyjne.

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza-komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska-komisja przyjęła projekt uchwały.

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Andrzej Wieliczko-radca prawny -ten problem jest omawiany trzeci raz. Za gospodarkę finansową gminy odpowiedzialny jest Pan Burmistrz. W tym wypadku nie ma organu wyższego od Pana Burmistrza.

Zapis punktu 2 brzmi: od decyzji wydanej w I instancji przez Burmistrza Kępic nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się w terminie 14 dni z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy „

Punkt 3: Burmistrz Kępic ma obowiązek rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 30 dni.

Nie może petent z tym odwołaniem zwrócić się do rady, bo rada nie jest organem, nie leży to w kompetencji Rady.

Jeżeli ten zapis zostanie wykreślony to nikt nigdzie nie będzie miał możliwości odwołania. Proponuje pozostawienie tego zapisu w tej wersji. Jest to zapis prawidłowy, zgody z prawem.

Pan Eugeniusz Wiśniewski-czy nie można od tej decyzji odwołać się do Sejmiku Samorządowego.

Pan Andrzej Wieliczko - Sejmik Samorządowy nie jest uprawniony do realizacji tych zadań.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr XLV/303/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.

Uchwała nr XLV/303/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz wskazywania organów do tego uprawnionych została przyjęta 8 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 11.Projekt uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy był omawiany na posiedzeniach komisji. Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej - komisja przyjęła proponowany projekt uchwały 6 głosami „za”

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza -komisja była „za „ projektem uchwały.

Pan Piotr Bućko- Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska - komisja przyjęła projekt 5 głosami „za”

Brak pytań

Jednogłośnie przyjęto -nie odczytywanie projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XLV/304/2006 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy.

Uchwała nr XLV/304/2006 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy została przyjęta 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na współfinasnowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na współfinasnowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego był omawiany na posiedzeniach komisji, poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej - komisja przyjęła projekt uchwały 5 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza -komisja była „za przedstawionym projektem

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska- glosowanie komisji przedstawia się następująco 1”za” przy 4 głosach wstrzymujących się.

Dyskusja :

Pan Eugeniusz Kluk- po dzisiejszych zgłoszonych interpelacjach musimy bardzo się zastanowić nad podjęciem tej uchwały. Wszyscy byli zgodni, że Zarząd Dróg nic nie robi na drogach, że drogi wyglądają strasznie. Dawanie z naszej strony pieniędzy na drogi jest sprzeczne z tym co mówimy. Dofinansowywanie remontów z naszej strony spowoduje, że Zarząd nie będzie myślał o naprawach tylko będzie stawiał nowe warunki.

Pan Eugeniusz Deszczyków - na komisji mówiłem, że nie trzeba im dać tych pieniędzy, ale remont ulicy M. Buczka jest konieczny a sami tego nie zrobimy, dlatego uważam, że trzeba te środki przekazać na ten cel.

Pan Kazimierz Pamuła- mam odrębne zdanie -ulica M.Buczka to droga powiatowa, Zarząd Dróg chcą nam ją podrzucić do gminy jak nie teraz to w najbliższym czasie, bo tak się już dzieje w innych gminach, to będzie choć w części wyremontowana.

Zarówno ulica M.Buczka jak i Osieki to drogi daleko od szosy. np. w Osiekach do niedawna nie było żadnej komunikacji ,a teraz jeździ autobus dowożący dzieci do szkoły, tylko dzięki temu ,że gmina dołożyła część środków na remont drogi .Moje pytanie czy my chcemy aby na terenie naszej Gminy były takie enklawy gdzie nie dojeżdża autobus, bo nie ma drogi. Ta uchwała pomaga najbiedniejszym ludziom w naszej gminie.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - w przypadku drogi na Osieki nie mówimy o remoncie drogi cząstkowej .Chodzi o poprawę warunków przejazdu na bruku na odcinku około 350mb.Uruchomienie autobusu dla dzieci stwarza taką potrzebę. Rozmawiałem w tej sprawie na sesji powiatu z Panem Koziełem-Dyrektorem Zarządu Dróg oraz p. Wicestarostą, którym znana jest sprawa potrzeby remontu dróg

Tydzień temu Zarząd powiatu ustalił, że w roku 2008 jest planowany kapitalny remont drogi z Turska do Ostrowca ,wcześniej był realizowany odcinek drogi Słupsk -Barcino.

Pomimo tego, że Osieki nie są dużą miejscowością, bardzo liczą na to, że ten odcinek drogi zostanie wyremontowany. W poprzednią kadencję droga ta była remontowana. W tej kadencji zrobiliśmy dwa odcinki, a teraz chcemy je połączyć.

Naprawa drogi przy MGOK - jest to droga powiatowa. Wysokość nakładów z naszej strony przedstawia kalkulacja. Powiat z własnej woli nam tego nie zrobi bo mają inne odcinki dróg-potrzebniejsze, dlatego musimy współfinansować przy realizacji tego zadania. Chciałbym ,aby z taką kwotą wejść w realizację tego zadania, bo może być tak ,że znajdziemy się w kosztach realizacji całości zadania.

Pan Waldemar Tylski - nam chodzi o to dlaczego dopłacamy aż 50 % zadania ,przecież ta droga jest powiatowa.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur-tak jest ,ale takie są warunki przedstawione przez powiat: 50 % my ,50 % powiat .Ja nie przekazuje tych pieniędzy lekką ręką, ale takie są warunki powiatu i jest szansa na wykonanie tego odcinka drogi.

Pan Waldemar Tylski -naprawa i remont dróg przez powiat, jeżeli chodzi o technikę jest bardzo zła. Powiat robi jedną robotę kilka razy ,gdyż 3 milimetrowa warstwa asfaltu nie wytrzyma obciążenia samochodów poruszających się po drogach. Po każdej naprawie Zarząd Dróg poprzez taką technologię musi drogę remontować stosując metodę ”łopaty”.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - my też skorzystaliśmy z technologii masy na zimno, która pod wpływem ujeżdżania się stabilizuje. Przy technologii remontu dróg na gorąco trzeba wycinać asfalt, wyczyść łaty i dopiero zalewać masą na gorąco. Jest to technologia droższa niż poprzednia.

Z roku na rok udziały w remontach dróg realizowanych przez powiat jak i województwo wzrastają. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczył na drogi 160.000.000zł.Zarzad Dróg Powiatowych zaciągnął na remont dróg kredyt w EURO, między innymi na drogę Słupsk -Barcino ,który spłaca ,dlatego remonty prowadzone są w mniejszym zakresie.

Pan Eugeniusz Deszczyków - może jest to oszczędne łatanie na tzw. ”łopatę”, ale te miejsca powinny być uwałowane mały walcem ,bo znów obok tych dziur tworzą się następne.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr XLV(45)/305/2006 w sprawie wyrażenia woli na współfinasnowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego.

Uchwała nr XLV/305/2006 sprawie wyrażenia woli na współfinasnowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego została przyjęta 9 głosami „za” przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Ad 13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006,

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006, był omawiany na posiedzeniach komisji. Opinie w tej sprawie przedstawili przedstawiciele komisji:

Pani Mariola Kmieć -Komisja Infrastruktury Społecznej - komisja po omówieniu projektu uchwały nie głosowała przedłożonego projektu

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza- komisja nie głosowała przedstawionego

Pan Piotr Bućko -Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska - komisja wnioskuje o przeznaczenie środków w wydatkach inwestycyjnych „drogi publiczne w mieście „ kwota 100.332,00zł na :

-dokończenie budowy parkingu w miejscowości Korzybie

-naprawę -utwardzenie nawierzchni przy ulicy Kościelnej i Kwiatowej

Za powyższym wnioskiem głosowało: 4 radnych,1 wstrzymał się od głosu.

Dyskusja:

Głos zabrali:

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic- ul. Kościelna o która zwraca się komisji Rolnictwa (domki jednorodzinne) jest przygotowywana do remontu. Musi tam być uregulowana granica działek, rozebrane musiały być budynki gospodarcze oraz uregulowana sprawa posadowienia płotów. Chcieliśmy na to zadanie przygotować dokumentację, ale czy zrobimy to zobaczymy. Przy tej ulicy będzie remontowany budynek dawnego komisariatu Policji, który został przekazany do TBS-u i ciężki sprzęt budowlany mógłby zniszczyć tę ulicę.

Proszę, aby te środki przeznaczyć na drogi z przeznaczeniem na tę ulicę.

Parking w Korzybiu - na dokończenie zadania potrzebna jest kwota 46.000zł na zrobienie obrzeży krawężnikowych. Proponuję wprowadzenie tego zadania do budżetu, a pozostałe środki przeznaczyć na remonty dróg.

Pan Leszek Michlewicz -poszerzenie parkingu w Korzybiu o dwa metry jest niemożliwe, ze względu na brak stabilizacji gruntu. Uważam, że to nie jest zasadne, aby wydawać tam pieniądze.

Pan Bronisław Braczkowski -sołtys wsi Korzybie -zawsze trzeba okrawężnikować teren to nie będzie dochodziło do obsuwania się ziemi i wtedy grunt się ustabilizuje. Uważam, że trzeba to zadanie zakończyć.

Pan Marek Piotr Mazur - proszę o wpisanie tego zadania do budżetu, a pozostałą kwotę przeznaczyć na remonty dróg.

Pan Eugeniusz Kluk - proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

-dlaczego zmniejszona jest kwota na kanalizację sanitarną Kępice -Biesowice z kwoty 1.300.000zł do kwoty 700.000zł.

-czego dotyczy spłata pożyczki - na jakie zadanie została zaciągnięta ta pożyczka,

-zadanie wodociąg Żelice -jak widać odkładamy realizację tego zadania bo nie otrzymamy na nie dotacji. Na komisji Pani Burmistrz powiedziała, że położymy jedynie rury z Kępic do Kruszki (do przejazdu) i nic więcej .Efektu tego zadania nie będzie, dlatego nie mamy szans na otrzymanie dotacji.

-łączne nakłady finansowe na zadanie przebudowa i rozbudowa SP w Przytocku to kwota 1.726,214zł .Dotychczasowe nakłady do końca roku 2005 to kwota około 1.5000. Skąd wzrost nakładów na to zadanie w tym roku o kwotę około 590.000zł tj.120 %

-co się kryje za nowa nazwa ”Budowa szkolnego obiektu sportowego w Kępicach; pod taką nazwą można umieścić bardzo wiele zadań np. sala gimnastyczna, basen itp .Chciałbym wiedzieć konkretnie co będzie znajdowało się w projekcie .

-kolejne zadanie to klub wiejski w Korzybiu - chciałbym wiedzieć gdzie będzie, czy na dawnym placu pokolonijnym, czy tam gdzie jest obecnie świetlica i kiedy będzie realizowany.

-wodociąg do Barwina -czym podyktowany jest wzrost wydatków na tym zadaniu z 200.000 na 550,00zł z jakich środków.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawionych w projekcie będzie wymagała zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000zł .W zeszłym roku Panie Burmistrzu zapewniał nas Pan, że kredyt będzie zaciągnięty w tej wysokości jaka będzie realizacja zadań inwestycyjnych. W wykonaniu budżetu widać, że w roku 2005 nie wykonano zadań inwestycyjnych na kwotę 700.000,00 zł.

Z przedłożonej informacji wynika, że dotację możemy uzyskać tylko na świetlice w Barwinie ,w latach 2007-13 być może dostępne będą środki UE ,a my nie będziemy mieli własnych środków

Pan Burmistrz Kępic -Marek Piotr Mazur -zaciągniecie kredytów jest dla Gminy korzystne. Gdybyśmy nie zaciągnęli kredytu w 1990r,nie byłoby oczyszczalni ścieków. Zasada jest taka, że bierzemy kredyty i wykonujemy szybko zadanie i możemy ubiegać się o umorzenia spłat(nie wiem czy Pan pamięta o remoncie kanalizacji w Kruszce i kar w wysokości 10.000zł),jak by była wybudowana kanalizacja do Kępic nie byłoby takiego problemu. Wiem ,że Unia przygotowuje kolejne programy o które możemy się ubiegać, ale nie wiadomo czy budżet państwa otrzyma te środki .

W tej chwili od inwestycji Gminnych można odjąć VAT w ten sposób obniża się wartość inwestycji, czy tak będzie nadal tego nie wiemy. Co się stanie jak nie wykonamy oczyszczalni w Biesowicach; dzisiaj płacimy kary dobowe za zrzut ścieków. Poprzez budowę tej kanalizacji unikniemy dodatkowych kar. Uważam, że kierunek działania jest słuszny tylko nie ma gwarancji co będzie z budżetem państwa.

Nie ukrywam, że wiele spraw ciągnie się jeszcze z poprzedniej kadencji np. remiza, droga na składnicy.

Wartość inwestycji zmalała bo mieliśmy ubiegać się ośrodki norweskie, ale możemy je otrzymać dopiero w 2007.

-umorzoną kwotę w wysokości 116.550,00zł jest to pożyczka z NFOŚ jaka Gmina wzięła modernizacja kotłowni w Kępicach .Musimy tę kwotę wbudować w inne zadanie związane z ekologią. Te pieniądze chcemy wbudować w kanalizacje Kępice -Biesowice oraz budowę nowej przepompowni na miejscu starej oczyszczalni w Biesowicach. Jeżeli nie otrzymamy tych pieniędzy to odstępujemy od realizacji tego zadania. Projekt obejmował dwa zadania: kanalizację Kępice -Biesowice oraz wodociąg Kępice -Żelice. Kopiąc kanalizację w jednym wykopie chcieliśmy położyć również wodociąg do

Kruszki. Kruszka powinna być zasilana w wodę z ujęcia kępickiego. Tutaj zakres realizacji tego zadania został ograniczony do minimum. Jeżeli nastąpiłoby umorzenie pożyczki to jest szansa na wykonanie tego zadania w 50 % umarzalna. Pozostałe środki to środki z niezrealizowanych zadań w roku 2005.W roku 2005 nie otrzymaliśmy na składane przez nas wnioski żadnego dofinansowania, jest to uzależnione wyłącznie decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Zaciąganie kredytów i szybka realizacja zadań to dla Gmin bardzo dobre rozwiązanie np. zaciągnięty kredyt na oczyszczalnię w roku 1996,dopiero w tym roku rozpoczynamy spłatę. Będziemy również pisać o umorzenie tego kredytu.

Wzrost kosztów na Przytocko jest po części spowodowane realizacją tego zadania od roku 2003-to powoduje, że szacunkowa wartość tego zadania wzrosła o około 30 % .Z kosztorysu inwestorskiego widać dopiero jakie są koszty inwestycji. Zachęcam do tego aby tę inwestycję zakończyć w tym roku tzn. zakończyć budynek i zagospodarować teren wokół budynku: wyłożenie polbrukiem, przebudowa wejścia do szkoły wraz z drogą dojazdową. Będzie to zamknięcie określonego etapu. Kolejny etap to elewacja i wykończenie I piętra z przeznaczeniem na świetlicę.

Wodociąg w Barwinie- u podstaw realizacji tego zadania leżał wodociąg w Korzybiu ,ale on nie rozwiązywał sprawy wody w Barwinie. Skoro musimy budować wodociąg dla Barwina to lepiej wybudować wodociąg w Barwinie ,gdzie woda grawitacyjnie bez pomp ciśnieniowych będzie przesyłana do Korzybia. W podobny sposób woda będzie docierała również do Osiek. Barwino ma duże podkłady wody pitnej o dużej wartości. Trzeba będzie zrobić tylko jeden punkt uzdatniania wody zasilającej trzy miejscowości.

Na teren za torami w Korzybiu został zrobione projekt na kanalizację i sieć wodociągową. Wartość zadania szacowana była na kwotę 1.500.000zł.W tej chwili kwota ta będzie wyższa ze względu na budowę wodociągu z Barwina do Osiek.

Obiekt sportowy w Kępicach. Jak na razie nie wiemy co to będzie za obiekt czy sala, czy kompleks sportowy z basenem .Mamy również projekt sali sportowej z Kobylnicy i chcemy ją wpasować w nasze boisko. Jest przeprowadzana wśród rodziców gimnazjum ankieta z której wynika, że rodzice chcą aby był basen. Koszt basenu to kwota 5.500.000,koszt sali gimnastycznej to kwota 7.000.000zł.

Chcemy, abyśmy w ramach projektu nie zamykali się tylko w obrębie sali gimnastycznej, ale myśleli o wybudowaniu takiego obiektu, który spełniałby wiele funkcji .Po rozmowach z nauczycielami wychowania fizycznego młodzież nie akceptuje obecnych lekcji wychowania fizycznego, wielu uczniów korzysta ze zwolnień lekarskich, dlatego ten projektowany obiekt powinien spełniać wiele funkcji. Uważam, że to powinien to być obiekt spełniający i umożliwiający realizację wychowania fizycznego dla całości młodzieży uczących się w naszych szkołach i nie tylko.

Decyzja Gminy Gniewino, w której oglądaliśmy basen też była trudna (jest to gmina podobna do naszej),ale bardzo sobie chwalą wykorzystanie tego obiektu. Ogrzewanie tego obiektu jest z kotłowni miejskiej ,która ogrzewana jest zrębkami ,co obniża koszty utrzymania basenu.

Ten zapis jest tylko po, aby nie zamknąć się przy projektowaniu tylko w jednym temacie.

Decyzję w tej sprawie podejmie Rada.

Pani Mariola Kmieć- jako nauczyciele Gimnazjum - największej szkoły jeżeli chodzi o ilość dzieci, a nie posiadającej sali gimnastycznej zastanawialiśmy się, czy basen rozwiąże sprawę realizacji lekcji wychowania fizycznego. Informacje i rozmowy w tym temacie są różne, ale większość nauczycieli jest za salą

gimnastyczną, którą będziemy mogli wykorzystać również na apele, imprezy szkole .Ja przekazuje tylko glosy nauczycieli. Ale jesteśmy za tym aby ten obiekt był obiektem Gimnazjum, bo Szkoła Podstawowa salę już posiada.

Pan Marek Piotr Mazur -na temat lekcji wychowania fizycznego -ich realizacji musi odbyć się debata z nauczycielami w-fu. Trzeba się zastanowić, czy dla realizacji zajęć nie będzie potrzeby dostosować piwnicy po kotłowni na małą salkę gimnastyczną. Moim zdaniem trzeba do tego dążyć, aby zajęcia w-fu odbywały się w ruchu, na stadionie, a nie tylko na sali.

Ten zapis nie wskazuje tylko na budowę sali ,ale może to być sala i basen.

Kiedyś cieszyliśmy się z tej sali, a teraz trzeba podjąć decyzję czy jeszcze jedna sala obok musi być budowana. Ten zapis nie mówi, że to ma być basen, ani sala. Klub wiejski Korzybie - w zeszłym roku zgłaszaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie :Barwino i Korzybie .Dofinansowanie otrzymaliśmy tylko na Barwino, nie wiem dlaczego. Teraz w Korzybiu trwa dyskusja, czy w ogóle ten klub ma być budowany bo przecież w Korzybiu jest już świetlica.

Chciałbym odnieść się do całości zadań proponowanych do realizacji, czy zaspokajają one oczekiwania społeczeństwa społeczne, które zgłaszane są przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i innych spotkaniach np. droga na osiedle w Biesowicach -trzeba wykonać projekt tej drogi, ale to wszystko są określone koszty w budżecie. Ja jestem zdania , że należy realizować potrzeby mieszkańców ,ich najpilniejsze potrzeby. W roku ubiegłym do budżetu Gminy udało nam się wprowadzić dodatkowo 1.200.000zł .Uważam, że trzeba realizować zadania z własnych środków wtedy jest możliwość otrzymania środków z zewnątrz. Wnioski złożone w tym roku mogą być realizowane przez następne dwa lata. Budżet państwa stara się nam się przygotować samorządom bardzo niskie kredyty, dlatego uważam ,że realizacja proponowanych zadań jest konieczna.

Pan Eugeniusz Kluk -chciałbym wrócić do zadania inwestycyjnego-budowa kanalizacji sanitarnej Kępice - Biesowice - Ciecholub. To zadanie chyba było bardzo przeinwestowane, gdyż z kwoty około 1.700.000 wydatków planowanych na to zadanie, w tym roku w budżecie planowana jest kwota 700.000zł.

Pan Marek Piotr Mazur - projekt obejmował zadanie Kępice-Biesowice-Ciecholub i taki miał być koszt tej inwestycji .W tym roku planujemy wykonać kanalizację z Kępic do Biesowic za kwotę 700.000zł.

Obiekt sportowy w Kępicach - w tym roku planowane jest wykonanie projektu, koszt 80.000zł. Moje pytanie, czy najpierw nie powinniśmy rozpocząć dyskusji co będzie zawarte w tym projekcie, ale musimy wiedzieć jakie są koszty utrzymania basenu i sali

Pan Eugeniusz Kluk -chciałbym wiedzieć jakie koszty poniesie Gmina w związku z dojazdami dzieci z poszczególnych szkół np. z Przytocka do Kępic. Ja się obawiam, że powstanie projekt na basen, a kolejna rada powie że nie będzie tego zadania realizować. Mam obawy co do tej decyzji, która budzi tyle wątpliwości.

Pan Kluk w imieniu klubu Porozumienie przedstawił wnioski do przedstawionego projektu uchwały i tak:

1)wykreślić z wydatków przeznaczonych na inwestycje zadanie :Budowa wodociągu Żelice I etap Kepice-Kruszka - kwota 171.000zł

2)wykreślić dofinansowanie zadania „Budowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytocku o kwotę 590.000zł ,pozostawiając na to zadanie kwotę planowaną w budżecie około 250.000zł,

3)wrócić do poprzednie nazwy zdania „ sala sportowa przy Gimnazjum w Kępicach

4)wykreślić z planowanych zadań inwestycyjnych wykonanie dokumentacji pod nazwą „kanalizacja sanitarna w m.Osieki,Barcino,Obłęze ,Barwino (kwota 100.000zł).Preferujemy wykonanie kanalizacji do Przytocka ze względu na Dom Pomocy Społecznej, oraz możliwość otrzymania dotacji ze Starostwa

5)na zadanie„Przebudowa klubu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w m. Korzybie- moje pytanie gdzie będzie budowany klub w Korzybiu ,

6)zmniejszyć wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne -przebudowa oświetlenia drogowego ul.Kościelna i Leśna na kwotę 70.000zł.

Mamy w tym roku planowane 22 inwestycje, chyba i tak bardzo dużo na nasz budżet.

Pan Wiesław Boratyński - chciałbym wypowiedzieć się w kwestii modernizacji oświetlenia na ulicy Kościelnej i Leśnej. W tej chwili ponosimy bardzo wysokie koszty oświetlenia ulicy. Lampy na tej ulicy świecą wprost na ogrody i podwórka domków jednorodzinnych, a nie oświetlają deptaka po którym najczęściej chodzą mieszkańcy. Zakład Energetyczny przeprowadza modernizację linii likwidując kabel napowietrzny oraz słupy i ta ulica będzie nie oświetlona, dlatego, założenie nowego oświetlenia jest pilne i konieczne.

Pan Zenon Słomski - nadwyżka budżetowa, która została podzielona wynosił 393,00zł,w tej kwocie znalazły się wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na gabinet lekarski w Korzybiu .Panie Burmistrza ta sprawa szła bardzo opornie, Rada wręcz zmuszała Pana do działania .Koszty adaptacji są bardzo wysokie. Moje pytanie, dlaczego tego nie rozbiliśmy w roku poprzednim, a teraz mamy do realizacji tyle inwestycji.

Pan Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic

W tym roku planujemy do realizacji oświetlenie na kolonii w Bronowie ,oświetlenie w Biesowicach -teren osiedla jak również ulicę Kościelną i Leśną w Kępicach, która została zaplanowana do naprawy przez ZE gdyż ma jeszcze linią napowietrzną. Będzie wymian tej linii na kablowa, ZE zlikwiduje słupy ,a my jako nasze zadanie chcemy zrobić nowe oświetlenie na chodniku obok bloków. To będzie nasze zadanie. Dodatkowo doświetlimy przejście pomiędzy blokami ,a pawilonem -sprawa ta była zgłaszana już parokrotnie przez mieszkańców jak również radnych .

Proszę Państwa to nie jest kampania wyborcza, my do wyborów przygotowujemy się 4 lata, to nie jest nic nadzwyczajnego, że tyle zadań będzie realizowanych w tym roku .

Oświetlenie w Bronowie będzie nas kosztowało 9.000zł to jest tylko koszt lamp. Sprawa zgłaszana przez mieszkańców na każdym zebraniu, niewielki wydatek ale jak potrzebny .

Nitka wodociągu Kępice -Żelice idzie w wykopie jakie prowadzony jest przy budowie kanalizacji -będzie to I etap tego zadania .Nie wiem co będzie tańsze czy wodociąg do Żelic czy kanalizacja do Biesowic. Wszyscy wiecie Państwo jak ważną sprawa jest woda, a wiec chodzi o dostarczenie wody do Kruszki, a dalej do Żelic .W Kruszce hydrofornia znajduje się na działce graniczącej bezpośrednio z rzeką. Scalanie i utrzymanie jednego wodociągu jest dużo tańsze jak budowa kilku, gdyż odchodzą koszy związane z ich utrzymaniem.

Nazwę zadania po którym będzie znajdowała się budowa obiektu sportowego w Kępicach pozostawiam do dyskusji. Przed zleceniem projektu chciałbym wiedzieć co chcemy tam budować. Przede wszystkim musimy myśleć o realizacji zadań nałożonych na oświatę(dodatkowo jeszcze jedna godzina

w-fu).Dyskutujmy na argumenty i zastanówmy się w jakim kierunku mamy iść ,aby rozwiązać wiele spraw. Na naszym terenie mamy Techniku Leśne, które posiada bazę noclegową - tu również można myśleć o korzystaniu z basenu.

W Gminie Gniewino z basenu i nauki pływania korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do szkół. Może to powinien być obiekt sportowy wielofunkcyjny ,posiadający salę i basen. Po określeniu co powinno być-jak przedstawicie Państwo swoje stanowisko będziemy zlecać wykonanie projektu. Dyrektorzy szkól prowadzą formę ankiet wśród dzieci i ich rodziców.

Proponuję nazwę zadania: „Budowa obiektu sportowego przy Gimnazjum w Kępicach”

Pan Waldemar Tylski - nasza gmina ma największe podatki, największe zadłużenie ,a my jeszcze chcemy budować basen .Na tego typu obiekty nie otrzymamy dotacji z Unii Europejskiej. Rozpoczęcie zadania to będzie tylko wbicie łopoty w ziemie bo na nic więcej nas nie będzie stać. Nie podejmujmy pochopnie decyzji, których nie możemy zrealizować przez najbliższe 5 lat.

Pan Marek Piotr Mazur -jeżeli Gmina ma spełniać prawidłowo obowiązek szkolny to my musimy sprostać temu zadaniu ,czy będzie basen ,czy sala. Budżet który posiadamy pozwala nam starać się o dotację do 35 % kosztów zadania. Jeżeli mamy dotacje to z budżetu Gminy pokrywamy tylko 65 % kosztów-to chyba się opłaca. Realizacja tak wielu zadań w tej kadencji -to nadrabianie spraw z poprzedniej kadencji. Nie przekroczymy progu zobowiązań finansowych, gdyż zawsze liczymy na środki z zewnątrz. Przy ich braku realizacja zadania może być wieloetapowa.

Pan Leszek Michlewicz- zarzucamy sobie ,że w tym roku realizujemy 22 zadania ,czy to tak dużo. Mamy 38 miejscowości w Gminie to nawet nie wychodzi po jednym zadaniu na miejscowość, a np. w Korzybiu realizujemy 4 zadania i to duże finansowo. Nie realizując inwestycji cofamy się do tyłu z rozwojem Gminy.

Pan Zenon Słomski - panie Burmistrzu przez wyborami w swojej ulotce wyborczej mówił Pan o szerokich kontaktach z mieszkańcami....., a Pana nie na naszych komisjach ,a na sesji zaskakuje Pan nas kolejnymi inwestycjami .

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - hasło przez Pana odczytane skierowałem do wszystkich wyborców. Ten sposób realizacji zadań, działań został akceptowany. Niech Pan tego nie odbiera tak, że ja nie uczestniczę w pracach komisji, a ja mogę powiedzieć ,że nie mam poparcia moich propozycji z Pana strony. Ja powiedziałem co planuję wykonać w tym roku, uważam, że wyjaśniłem wszystkie poruszany tematy.

Pani Janina Kończak- Skarbnik Kępic -wniosła o przesuniecie z kwoty 108.000zł przeznaczonej na oświetlenie kwotę 11.000zł na zadania bieżące związane z oświetleniem (dokumentacja).

Pan Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wnioski dot. zmian w budżecie zgłoszone na sesji :

  1. Wniosek komisji Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zadanie inwestycyjne jednoroczne -kwotę 100.332,00 przeznaczyć na:

50.000 -zakończenie zadania pn. parking w Korzybiu

50.332 -przeznaczyć na remont ulicy Kościelnej i Konopnickiej

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 7 głosów

„przeciw” 6 głosów (nieobecny p.Deszczyków zwolnił się)

Wniosek został przyjety.

Wnioski zgłoszone przez klub „Porozumienie”:

2)wykreślić z planu inwestycji wieloletnich zadanie: budowa wodociągu Żelice I etap Kępice -Kruszka

Pan Burmistrz -to zadanie będzie prowadzone łącznie z kanalizacją do Biesowic, w ten sposób obniży to koszty inwestycji. W jednym wykopie położymy rury kanalizacyjne i rury wodociągowe.

Eugeniusz Kluk- jaki jest problem wody w Kruszcze ,bo nikt nigdy o tym nie wspominał.

Pan Burmistrz - tam jest hydrofornia,która jest stara, wymagająca remontu. Zasilanie w wodę ul. Kruszka z wodociągu z Kępic pozwoli na likwidację hydroforni w Kruszce. Sugeruję wycofanie tego wniosku. Budowa wodociągu przy takiej organizacji będzie zawsze tańsza.

Pan Kluk Eugeniusz - proszę Pana Przewodniczącego o poddanie zgłoszonego wniosku pod głosowanie.

3)wykreślić z projektu uchwały wydatki w kwocie 333.445zł na zadanie :Budowa i rozbudowa S.P. Przytocko (pozostaje w budżecie na to zadanie kwota która już została przyznana tj.256.555zł.)

Pan Burmistrz - przyznana kwota 333.000 jest konieczna do zakończenia kolejnego etapu budowy szkoły w Przytocku - budynku dydaktycznego.

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 7 głosów

„przeciw” 6 głosów

Wniosek został przyjęty.

4)budowa szkolnego obiektu sportowego

Pani Janina Kończak- Skarbnik Kepic -proszę o określenie nazwy zadania, bo tak jak państwo określicie taki będzie zapis.

Pan Kazimierz Pamuła - proszę o określenie nazwy szerszej, gdyż trudno przewidzieć dzisiaj jaki będzie stan organizacyjny szkół w Kępicach :gimnazjum i podstawówki.

Pan Eugeniusz Kluk- uważam, że Rada może w każdej chwili zmienić nazwę zadania, a roboczo można zostać przy nazwie „sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Kępicach. Chciałbym aby Pan Burmistrz nie zlecał dokumentacji projektowej do chwili określenia co będzie realizowane.

Pan Burmistrz -jeżeli mówimy w nazwie o sali, to po co pytamy co tam ma być. Jeżeli określamy obiekt sportowy to sprawa jest otwarta. Proponuję nazwę zadania „obiekt sportowy przy Gimnazjum w Kępicach „.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zadanie o nazwie: ” Budowa obiektu sportowego przy Gimnazjum w Kępicach„ z zapisem: uruchomienie środków nastąpi w momencie rozstrzygnięcia rodzaju wykonywanej inwestycji.

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 10 głosów

„przeciw” 3 głosów

Wniosek został przyjęty.

5) wykreślić z projektu uchwały wydatki w kwocie 100.000zł na zadanie

Dokumentacja: kanalizacja sanitarna w m.Osieki,Barcino,Obłęze,Barwino

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 7 głosów

„przeciw” 6 głosów

Wniosek został przyjęty.

6)klub w Korzybiu -nazwa zadania: przebudowa klubu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w m. Korzybie.- kwota 313.00zł.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -chciałbym się dowiedzieć na co mają być przeznaczone środki w wysokości 313.000zł.

Pan Burmistrz -w pierwotnej wersji środki te miały być przeznaczone na obiekt pokolonijny. Należy zastanowić się, który obiekt będzie wykorzystywany, gdyż w Korzybiu jest świetlica wiejska, wykorzystywana na różne imprezy mieszkańców. Do dnia dzisiejszego mamy napisany wniosek na odnowę wsi. Ja bym się zastanawiał na jaki obiekt powinny być wydatkowe te środki.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -na placu pokolnijnym miał być zrobiony sołecki ośrodek kultury,w tym obiekty sportowe które byłyby wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców Korzybia oraz inne osoby. Realizację należy rozpocząć od przebudowy świetlicy.

Pan Przewodniczący złożył wniosek ,który poddał pod głosowanie wniosek, aby środki w kwocie 313.000zł bezwzględnie były przeznaczone na rozbudowę sali na terenie pokolonijnym.

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 7 głosów

„przeciw” 6 głosów

Wniosek został przyjęty.

7)Oświetlenie: zmniejszyć wydatki na oświetlenie -przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna i Leśna na kwotę 70.000zł z tego przeznaczyć kwotę 11.000zł na wydatki bieżące. Pozostałą kwotę przekazać na uzupełnienie oświetlenia w miejscach gdzie ulice są niedoświetlone.

Pan Burmistrz -proszę Państwa Zakład Energetyczny przebudowuje oświetlenie na ulicy Kościelnej i Leśnej z napowietrznnego na ziemne bo takie są zasady, nastąpi też likwidacja słupów na których usytuowane są lampy .Po przebudowie linii mieszkańcy nie będą mieć oświetlenia. Planujemy wykonanie oświetlenia przy obecnym szerokim chodniku, który jest uczęszczany przez mieszkańców.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o treści: zmniejszyć o 70.000,00 wydatki z zadania „przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kościelna i Leśna z tego przeznaczyć 11.000zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem, pozostałą kwotę przekazać na uzupełnienie oświetlenie w miejscach gdzie ulice są nieoświetlone .

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 7 głosów

„przeciw” 6 głosów

Wniosek został przyjęty.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XLV/306/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006(ze zmianami jakie zostały wprowadzone)

Uchwała nr XLV/306/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy została przyjęta 7 głosami „za” przy 6 wstrzymujących się od głosu i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 14.Informacja z działalności Burmistrza Kępic w okresie między sesjami

Ze względu na późną porę Pan Przewodniczący zaproponował, aby punkt 14 porządku obrad przenieść na kolejną sesję.

Pan Eugeniusz Kluk -wnioskował o przeniesienie również na kolejną sesję punktu 15 porządku obrad tj. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski o przesuniecie punktu 14 i 15 porządku obrad na kolejną sesję.

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 10 głosów

„przeciwnych „ głosów 1

„wstrzymało się „od głosu 2 radnych.

Wniosek został przyjęty.

AD 16.Wolne wnioski i zakończenie obrad.

a)decyzja Rady co do dalszych działań związanych ze Statutem Gminy.

Pan Przewodniczący poinformował, że na ostatnie posiedzenie komisji radni otrzymali wstępne materiały dotyczące zmian w statucie Gminy i Regulaminie Rady. Prosiłem o opinie ze strony Komisji na temat czy jest za:

-opracowaniem zmian do istniejącego Statutu Gminy

-opracowanie nowego Statutu Gminy (jako jednolitego tekstu ).

Pani Mariola Kmieć-Komisja Infrastruktury Społecznej - komisja proponuje opracowanie jednolitego tekstu statutu

Pan Eugeniusz Deszczyków -Komisja Gospodarcza-- komisja pozostawiła to do decyzji Rady

Pan Piotr Bućko-Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska -

komisja proponuje przygotowanie jednolitego tekstu statutu.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek większości o treści :opracować jednolity tekst statutu z uwzględnieniem zmian dotychczasowych i proponowanych.

Powyższy wniosek został przyjęty 7 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się”

Rada 13 głosami „za” przyjęła również decyzję, iż statut opracuje i przedstawi komisjom komisja statutowa.

b)projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do realizacji budowy boiska sportowego przy SP w Korzybiu.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie powyższej sprawy.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - temat ten był omawiany przy podejmowaniu uchwały o wstrzymaniu działań przy budowie boiska przy szkole w Korzybiu.

Jednak w ostatnim czasie Pan Marszałek Województwa przewidział środki na małe zadania inwestycyjne tj na:

1)małe inwestycje sportowe -polegające na modernizacji i budowie obiektów sportowych, których wartość kosztorysowa nie przekracza 200.000zł.

2)aktywizacja -sport po 16-polegające na organizacji stałych zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży połączonych z elementami współzawodnictwa.

3)powszechną nauką pływania

Na budowę boiska przy SP w Korzybiu mamy wykonany projekt i dlatego Pani Burmistrz telefonicznie rozmawiała z Państwem w tej sprawie .

Zadanie to kwota około 30.000zł.Wykonana zostanie bieżnia, miejsce do pchnięcia kulą oraz boisko do koszykówki. Po sondażowej opinii Państwa taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony. Środki jakie moglibyśmy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie to kwota 10.000zł.W Korzybiu nie ma typowego boiska do koszykówki .Na wielu spotkaniach, również w trakcie spotkania radnych w Korzybiu Pan Dyrektor pokazywał miejsce pod boisko i przedstawiał potrzeby. Realizacja tego zadania będzie z korzyścią dla dzieci jak i dla mieszkańców Korzybia. Po otrzymaniu środków z zewnątrz z budżetu gminy wydamy kwotę około 25.000zł.

Wnoszę o poparcie działań zmierzających do realizacji budowy boiska przy SP w Korzybiu.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Burmistrza o poparcie działań zmierzających do realizacji budowy boiska przy SP w Korzybiu.

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 6 głosów

„przeciwnych „ 7 głosów

Wniosek nie został przyjęty.

Pan Przewodniczący (jako reasumpcja głosowania wniosku p.Burmistrza) poddał pod glosowanie projekt uchwały nr XLV/307/2006 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do realizacji budowy boiska sportowego przy SP w Korzybiu.

Głosowanie przedstawia się następująco:

„za” 6 głosów

„przeciwnych „ 7 głosów

Uchwała nr XLV/307/2006 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/189/2004 z dnia 25 listopada 2004 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do realizacji budowy boiska sportowego przy SP w Korzybiu nie została przyjęta

c)informacja dotycząca Pomorskiego Programu Odnowy Wsi (Osieki, Podgóry i Warcino)

Powyższe sprawy zostały przełożone na najbliższą sesję Rady.

d)pismo z Wydziału Prawnego - dot. skarg na Przewodniczącego Rady .

Pan Przewodniczący odczytał skargę złożoną przez Pana Boratyńskiego do nadzoru prawnego w Słupsku na Przewodniczącego Rady -załącznik nr 18,oraz odpowiedź Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oddział Zamiejscowy w Słupsku- załącznik nr 19.(sprawdzić)

Pan Kazimierz Pamuła -zapytał jakiej skargi dotyczy odpowiedź z nadzoru prawnego.

Pan Eugeniusz Wiśniewski -odpowiedź dotyczy dwóch skarg ,pierwsza dot. odpowiedzi na interpelacje artykułów TKM ,a druga - zaniechanie działań dotyczących powołania komisji rewizyjnej.

Pan Burmistrz Marek Piotr Mazur - nie ukrywam ,że jestem rozczarowany nie przyznaniem środków na szkołę w Przytocku. Uważam, że jeszcze raz do tej sprawy wrócimy .Ubolewam ,że w taki sposób podchodzicie Państwo do tych spraw -zadań ,które należy zakończyć. Żeby ogłosić przetarg na dalsze prace przy szkole musimy mieć zapewnione środki w budżecie zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim. Po przyznaniu tych środków były szanse na zakończenie budynku dydaktycznego. Ubolewam bardzo, że Pan Piotr mieszkaniec miejscowości z której dzieci chodzą do szkoły w Przytocku też tak głosował.

Uważam, że to Państwo próbujecie robić kampanię wyborczą, ale jest ona niekorzystna dla naszych mieszkańców.

Waldemar Tylski -Panie Burmistrzu obiecuje Pan mieszkańcom Gminy sprawy nierealne do wykonania. Jest to Pana sposób na przedstawianie własnej przedwyborczej sylwetki a szczególnie na zebraniach wiejskich.

Pan Burmistrz -Panie Waldku na swoją opinię pracuje się całą kadencje, a nie przed wyborami.

Eugeniusz Wiśniewski - jest Pan mistrzem w kreowani swego wizerunku.

Pan Burmistrz -nie spodziewałem się że z Pana ust padną takie słowa.

Pan Przewodniczący Rady -nasze działania można określić „jak Kuba Bogu ,tak Bóg Kubie” .Pan też jest przeciwny naszym stawianym sprawom.

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący słowami „Zamykam XLV sesję Rady Miejskiej w Kępicach„ zamknął obrady.

Protokołowała:

Ewa Derra

41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 19-05-2006 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 08:47