herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR 1/ 2006

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Infrastruktury Społecznej

i Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

z dnia 09.02.2006 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Kępic,

2.Stanisław Gajek - Dyrektor ZGKiM,

3.Bożena Gierszewska - główna księgowa ZGKiM,

4.Eugeniusz Wiśniewski - Przewodniczący rady Miejskiej

5.Andrzej Wieliczko - radca prawny,

6.Sylwester Biernacki - pracownik Urzędu Miejskiego.

Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczyła

Mariola Kmieć

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury Społecznej

Porządek posiedzenia:

1.Projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice.

2.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

3.Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach.

4.Projekt uchwały w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice

5.Projekty uchwał dot. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

6.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.Wolne wnioski

Pani Przewodnicząca otworzyła posiedzenie komisji, przywitała przybyłych gości oraz członków komisji, odczytała porządek posiedzenia a następnie poddała go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Pani Burmistrz: Regulamin ten nie różni się zasadniczo od poprzedniego. Wprowadzenie zmian jest obligatoryjne bo zmieniła się ustawa.

Pan Kluk:Ostatni regulamin był przyjmowany w 2002 roku. Wprowadza się zmiany tylko w niektórych paragrafach. Czy w takim razie nie mógł pozostać stary tekst , z którego należałoby jedynie wykreślić zakład pana Kachla i Zarząd. W starym regulaminie były załączniki takie jak umowa, protokół odbioru przyłącza, w nowym tego brak. Czy mam przez to rozumieć, że ich nie będzie?

Pan Radca:Zmieniła się ustawa. Zmieniły się standardy obsługi odbiorców. Wszystkie te zmiany uwzględnia nowy regulamin.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”

Komisja Infrastruktury Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 4głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”

Ad.2

Nie przeprowadzano dyskusji na ten temat.

Komisja Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”

Komisja Infrastruktury Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 5 głosów „za”

Ad.3

Nie przeprowadzano dyskusji na ten temat.

Komisja Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”

Komisja Infrastruktury Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 5 głosów „za”

Ad.4

Na posiedzenie komisji dotarł pan Tylski.

P.Łabędzka: Kto będzie objęty tymi działaniami?

P.Biernacki: Były zgłoszenia tylko z Kępic w związku z powyższym działania obejmować będą tylko ten rejon. Koszty poniosą właściciele posesji - to około 10 tysięcy złotych + VAT.

P.Łabędzka: W Warcinie konieczne jest także podjęcie takich działań.

P.Derra: Jaki koszt tej operacji przypada na 1 posesję?

P.Biernacki: średnio 16 złotych + VAT na 1 budynek.

P.Kluk: Kto poniesie te koszty w mieszkaniach komunalnych?

P.Biernacki: Zarządca budynku.

P.Kluk: Czy nie można tej kwoty zapłacić z pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska?

P.Derra: Jeżeli właściciele posesji będą musieli podpisać umowy w tej sprawie to wielu z nich tego nie zrobi.

P.Tylski: Za co ludzie płacą podatki skoro za deratyzację maja płacić z własnej kieszeni? Koszt powinna ponieść gmina. Trzeba to zrobić we własnym zakresie.

Pani Burmistrz: Będzie to zależało od Państwa decyzji. Obowiązkiem właściciela posesji jest jej odszczurzenie. Podatki płaci się za określone rzeczy, ale na pewno nie za to. Koszt deratyzacji dla całej gminy to kwota około 30 tysięcy złotych.

P.Kluk: Żeby zamknąć problem trzeba to zrobić kompleksowo. Trzeba zastanowić się czy nie powinna tego zapłacić gmina, a jeśli tak to skąd wziąć na to pieniądze.

P.Biernacki: Zbieg jednorazowy nie ma w tej sytuacji racji bytu.

P.Łabędzka: 10 tysięcy złotych to koszt 1 akcji?

P.Biernacki: Tak.

P.Kluk: Czy administracyjnie możemy jakoś wpłynąć na ludzi?

P.Biernacki: Tak.

P.Derra: Niech gmina podpisze umowę z firmą a dopiero później ściąga opłaty od ludzi.

P.Nędzi: Musimy liczyć się z ludźmi. Ile było zgłoszeń?

P.Biernacki: 16.

P.Słomski: Czy była już kiedyś taka akcja robiona i jaki był jej efekt?

P.Biernacki: Tak w budynkach ZGKiM - efekt dobry.

P.Łabędzka: Uważam, że tą akcją należy objąć także Warcino.

P.Kluk: Może moglibyśmy kupić trutkę i rozdać.

P.Biernacki: Trzeba podpisać umowy, firma rozwiezie trutkę, a później odbierze padłe zwierzęta.

P.Łabędzka: Wnioskuję, aby w tej uchwale ująć także wioski.

P.Nędzi: Właściciel posesji na wsi wie gdzie położyć trutkę i nie potrzeba do tego firmy.

P.Derra: Proponuję, aby gmina zawarła umowę w tej sprawie z firmą i kosztami obciążyła mieszkańców. W tym wypadku należałoby zmienić zapis w § 5 na następujący „Zobowiązuje się Urząd Miejski w Kępicach do zawarcia umowy na wykonanie czynności i obciążenia opłatą mieszkańców”

P.Radca: Nie może być takiego zapisu w uchwale.

P.Derra: W tym wypadku jestem przekonana, że połowa osób nie zawrze stosownych umów.

P.Nędzi: WNIOSEK FORMALNY : PIERWSZE ODSZCZURZANIE PRZEPROWADZIĆ NA KOSZT GMINY.

Pani Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie:

Wynik głosowania:

Komisja Rolnictwa : 1 głos „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”

Komisja Infrastruktury Społecznej : 3 głosy „za”, 3 głosy „przeciw”

P.Radca: Wprowadzając takie zmiany należy wskazać od razu z jakich środków będzie to robione.

P.Kluk: WNIOSEK FORMALNY: ZOSTAWMY TO TAK JAK JEST W PROJEKCIE UCHWAŁY

Pani Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie:

Wynik głosowania:

Komisja Rolnictwa : 1 głos „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”

Komisja Infrastruktury Społecznej : 3 głosy „za”, 3 głosy „przeciw”

Ad.5

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo od klubu „Samorządność” na temat zmiany składu Komisji Rewizyjnej. Punkt taki miał się znaleźć w porządku sesji 29.12.2005 roku, ale został wycofany przez pana Boratyńskiego. Pan Przewodniczący przedstawił scenariusz dotyczący zmiany składu Komisji Rewizyjnej jaki miał mieć miejsce. Projekty uchwał w tej sprawie pojawiły się dlatego ponieważ wpłynął wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej.

P.Kluk: Podzielam zdanie Przewodniczącego Rady. Nie rozumiem dlaczego ten punkt został wycofany z porządku sesji.

P.Łabędzka: Powinniśmy stworzyć możliwość uczestniczenia w pracach Komisji Rewizyjnej wszystkim przedstawicielom klubów działających przy Radzie Miejskiej.

P.Kluk: My nie mówimy nie. To na wniosek pana Boratyńskiego ten punkt wycofano z porządku ostatniej sesji.

Nie prowadzono dalszej dyskusji na ten temat. Radni zapoznali się z projektami uchwał.

Ad.6

Pani Burmistrz: Sprawa jest gorąca, trzeba ją rozstrzygnąć do końca czerwca 2006 roku. Dowiedzieliśmy się o tym 7-10 stycznia bieżącego roku. Wynika to ze zmiany ustawy o finansach publicznych.

P.Tylski: A co się stanie jeśli nie wprowadzimy tej zmiany.

Pani Burmistrz: RIO nam to zakwestionuje.

P.Gajek: Jestem dyrektorem ZGKiM od 1 lutego 2006 roku. Ze zmianami jakie wprowadza ustawa zapozna Państwa nasza Pani księgowa.

Pani Gierszewska zapoznała radnych z nowymi zapisami ustawy.

P.Kluk: Czy dzisiaj jest sens podejmować decyzję skoro jeszcze wszystko może się zmienić. Jak długo trwa cykl przekształcania firmy? Kiedy Rada musiałaby podjąć uchwałę w tej sprawie?

P.Gierszewska: Można to zrobić na jednej sesji tzn. zlikwidować istniejący zakład i podjąć uchwałę o przekształceniu.

Pani Burmistrz: Trzeba wszystkie elementy dopracować. Do czerwca poznamy cały cykl przekształcenia.

P.Kluk: Rozumiem, że do czerwca zakład musi zostać przekształcony w spółkę, ale kiedy Rada musi podjąć stosowną uchwałę?

P.Gierszewska: Około połowy kwietnia. Należy najpierw zrobić inwentaryzację.

P.Kluk: W § 2 projektu uchwały mówi się o bilansie na dzień 28.02.2006 roku. Nie głosowałbym „za” nie wiedząc ile wynosi kapitał zakładowy spółki.

P.Gajek: Po dyskusji z Ustką powstał wzorzec. Na bieżąco będziemy informować o podejmowanych działaniach. Potrzebna jest jednak aprobata dla działalności zakładu. Najlepszym dla nas rozwiązaniem jest przekształcenie zakładu w spółkę. Działalność spółki będzie regulować kodeks spółek handlowych.

P.Kluk: Rozumiem, że na sesję ten temat nie wchodzi jako uchwała. Czy zmiana ustawy nie uderza także w ZEC?

Pani Burmistrz: Na sesji musicie Państwo przyjąć stanowisko w tej sprawie. W ZEC-u umów jest tak mało, że nie zachwieje to działalnością zakładu.

Ad.7

P.Wiśniewski:We wcześniejszej uchwale nie określono daty do jakiej ma być wykonana. Teraz proponuję, aby wpisać datę do 30 kwietnia 2006 roku.

Pani Burmistrz: Jak się nie wykona tego w tym terminie to co? Ja zaopiniowałam ten projekt uchwały negatywnie. Do żadnych wniosków ten dokument nie jest potrzebny. Inne gminy też nie mają przyjętego takiego dokumentu.

P.Wiśniewski: To się okaże. My mamy współpracować. Jeżeli nie określimy tej daty to Burmistrz nie zająłby się tą sprawą do końca kadencji. Jeśli miałoby to nikomu nie pomóc to my się z tego pomysłu wycofamy.

P.Tylski: Przyjmowaliśmy już tyle bezcelowych dokumentów, dlaczego mamy nie przyjąć i tego.

P.Kluk: Pierwszą uchwałę w tej sprawie podjęto 20 października 2005 roku. Co do tej pory zrobiono w tej sprawie?

Pani Burmistrz: Szukaliśmy wzorca dokumentu - takiego nie ma. Nie jest proste stworzenie schematu. Osobom prywatnym nie można narzucać pomysłu „na interes”.

P.Kluk: Czy pan Burmistrz informował o tym Przewodniczącego Rady?

Pani Burmistrz: Pan Burmistrz mówił o tym na sesji w październiku.

P.Tylski: O co się spieramy. Wsie pisały strategie i co to dało. Raz Burmistrz spotkał się z przedsiębiorcami, komisja gospodarcza chodziła po zakładach pracy a my nic nie wiemy.

Pani Burmistrz: Sołectwa realizują swoje strategie. Pan jako Sołtys jej nie miał. Wiedzielibyście wszystko gdybyście pytali o to Sołtysów.

Na tym dyskusję zakończono.

Posiedzenie komisji opuścił pan Nędzi.

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Wynik głosowania:

Komisja Rolnictwa : 2 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym

Komisja Infrastruktury Społecznej : 2 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące się

Ad.8

P.Kluk: Wnioskowałem wcześniej o przygotowanie i udostępnienie następujących informacji: wykaz poletek wierzby, zatrudnienie w ZEC - do tej pory nie otrzymałem tych materiałów. Prosiłem o sprawozdanie z wykonania budżetu szkół, dlaczego nie mogłem otrzymać go od pani Beaty tylko muszę się zgłosić di pani Burmistrz? Wystosowałem pismo w sprawie udostępnienia zarządzeń - pani Burmistrz pyta jakimi jestem zainteresowany, więc odpowiadam wszystkimi. ZEC uzyskuje 1 przyczepę zrębków dziennie. Czy to prawda, że drugi rębak jest wydzierżawiony do Dretynia?

P.Słomski: Czy to prawda, że powstało w Warcinie stowarzyszenie, które chciało skorzystać z lokalu w szkole a pani Burmistrz odmówiła jego udostępnienia. Czy to jest zgodne z prawem?

Pani Burmistrz: Szkoły powinny być apolityczne. Pan Grześkowiak prosił o udostępnienie pomieszczenia, a ja miałam prawo odpowiedzieć negatywnie.

P.Kluk: Chciałbym otrzymać wykaz ile pieniędzy otrzymały takie organizacje jak harcerze, HDK…

Pani Burmistrz: ZEC odpowie na zadane przez pana Kluka pytania. Co do sprawozdania z wykonania budżetów szkół - pani Beata nie ma takich dokumentów dlatego musi się pan zgłosić po nie do mnie.

P.Nędzi: Z budżetu wyczytałem, że na kluby sportowe przeznacza się w roku bieżącym 126 tysięcy złotych. Przy podziale środków dzielono kwotę 100 tysięcy złotych, a co z resztą środków?

Pani Burmistrz: Kluby złożyły zapotrzebowanie na 100 tysięcy złotych. Podział o którym pan wspomniał nie jest jeszcze zatwierdzony przez Burmistrza.

P.Nędzi: Pan Maj zwrócił się do mnie o interwencję. Przez tydzień nie miał wody. Był wyznaczony termin spotkania w tej sprawie na posesji - nikt się nie stawił. Na drugie spotkanie też nikt nie przyszedł. Pojechałem do ZEC-u, ale pan Wolański był w Urzędzie. Tu doszło do spotkania na które przypadkowo trafiła pani Maj (nie miała przy sobie żadnych dokumentów). Uważam, że urzędnicy niepowaznie podchodzą do wyznaczonych terminów. Pan Gwoździak twierdzi, że wykonano przyłącze nielegalnie i nie jest ono gminne. _Pan Jędrzejczyk zarzuca samowole budowlaną. Pani Maj posiada protokół podpisany przez pana Kachla, z którego wynika, że przyłącze do wodomierza należy do ZEC-u. Wniosek ze spotkania był taki, że należy to zrobić raz i porządnie. Kto to ma zrobić ZEC czy właściciele? Starostwo uznało, że jeśli przyłącze zostało odebrane mimo tego, że nie było projektu , to nie jest samowola budowlana. Było wiele przemarznięć przy tej posesji. Właściciele wykonywali prace na swój koszt , ale czy powinni?

Pani Burmistrz: Przyłącze do tego budynku było robione przed wykonaniem ulicy Kopernika. Wina leży po obu stronach (p.Maj nie miał projektu, wkopano przyłącze na złej głębokości; winą kładących polbruk było wypłycenie gruntu).

P.Nędzi: Na spotkaniu byli obecni pan Ryk, pan Krajewski i pan Maj. Przy piwie uzgodnili jak trzeba to zrobić. Dlaczego pracownicy Urzędu są obecni przy pracach jeśli była to samowola budowlana?

Pani Burmistrz: W tym miejscu płytko znajdują się wody powierzchniowe. Trzeba będzie prowadzić inną nitkę. Trzeba sprawę jak najszybciej rozwiązać.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca komisji:

Beata Kropidłowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 13-04-2006 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 13:55