herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

,,Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami" ZP.271.15.2015

Kępice: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.
Numer ogłoszenia: 293974 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, woj. pomorskie, tel. 59 8576621, faks 59 8576624 , strona internetowa www.kepice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim powiązanych, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie jest zgodne z prawem, gdyż art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zastosowania zamówienia z wolnej ręki w przypadku wyboru Wykonawcy, który będzie świadczył przedmiotowe usługi prawnicze na rzecz Zamawiającego. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze polegające na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi ( w tym przypadku organami podatkowymi - Urzędem Skarbowym) lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interes Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT. Powyższe oznacza możliwość zastosowania tych trybów zgodnie z wyborem Zamawiającego, bez konieczności wykazywania zarówno przesłanek określonych w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Stosownie do wskazanej powyżej przesłanki, wynikającej z art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki podmiotowi, który prowadzi usługi prawne polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego i posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego reprezentowania Zamawiającego, a także daje gwarancję odpowiedniego poziomu świadczonych usług. Wobec powyższego zastosowanie trybu z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione. Przedmiotem usług jest konieczność zapewnienia Gminie Kępice zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot należnego Gminie Kępice podatku VAT. W tym celu niezbędne jest skorzystanie z bardzo wykwalifikowanej obsługi prawnej. Wyżej wymieniona usługa spełnia wymogi określone w założeniach warunkujących zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przepisów ustawy odnośnie stosowania przesłanek wyboru tego trybu. Wobec powyższego zastosowanie trybu z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.11.2015.14.57.58_Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf 2015-11-02 14:57:58 54,7KB
Udzielenie zamówienia
1 12.11.2015.10.59.53_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2015-11-12 10:59:53 446,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ziemianowicz 02-11-2015 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ziemianowicz 12-11-2015 10:59