herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZL-1B Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:54:37
IR-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:47
IN-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:29
IN-1 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:05
IN-1 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:01
IL-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:52:39
DR-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:52:21
DN-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:47:42
DL-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:47:09
Uchwała Nr XXXII/285/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017 r, w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku lesnego, podatku od nieruchomosci i podatku rolnego Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:45:15
Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r , w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:39:03
Uchwała Nr XXXII/283/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:29:16
Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie obnizenia 1 kwintala zyta przyjmowanego jako podstawe do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kepice w roku 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:13:44
Uchwała Nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:03:17
Deklaracje podatkowe na rok 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 11:59:15
Uchwała Nr XXXII/284/2017 r, Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2018. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 11:38:17
Uchwała Nr XXXII/282/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017, w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2018. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 11:38:07
Uchwała Nr XXXII/283/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-11 11:33:23
Uchwała Nr XXXII/284/2017 r, Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2018. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 11:23:10
Uchwała Nr XXXII/282/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017, w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2018. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 10:37:00
Zaproszenie do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki, Obłęże w gminie Kępice? Sylwia Ziemianowicz 2018-01-11 09:07:22
Uchwały Rady Miejskiej - 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 08:38:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-09 08:58:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-09 08:58:37
Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. Sylwester Czubajewski 2018-01-08 13:21:42
Zarządzenia Nr 3/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów. Sylwester Czubajewski 2018-01-08 10:00:25
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Sylwester Czubajewski 2018-01-08 09:56:54
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-01-08 09:55:02
rok 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-08 09:53:13
rok 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-08 09:52:54
Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-08 09:52:15
Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. Sylwester Czubajewski 2018-01-08 09:47:51
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIII/298/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:44:15
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Kępic z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:40:51
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizaci inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przytocko, dz. nr 51/11 oraz 62/1 obręb Przytocko, gm Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:25:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:20:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie loaklizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na dz. Nr 181/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:19:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym podstępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater dz. nr 470" w obrębie ewidencyjnym Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:15:31
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizaci inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przytocko, dz. nr 51/11 oraz 62/1 obręb Przytocko, gm Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 13:10:54