herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:16
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że na wniosek Gminy Kepice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.11 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Łużki" planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 382 obręb Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie. Sylwester Czubajewski 2018-07-09 13:14:34
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Biura Technicznego Agropartner Zbigniew Bruski ul. Żebrowskiego 21, 75-392 Koszalin działajacego w imieniu i na rzecz Jacka Bartkowskiego postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Bystrzenicy za pomocą urządzenia do jej piętrzenia - jazu zlokalizowanego w km 15+320 na potrzeby ośrodka pstrągowegozlokalizowanego na działkach nr 91/3, 92/1, 93, 94, 95 obręb ewidencyjny Bronowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-09 12:10:31
Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Kępic z dnia 06 lipca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:40:12
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 121/19 w miejscowości Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:36:45
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 123/3. w miejscowości Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:33:56
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Kepic z dnia 03 lipca 2018 r., w sprawie powołania przewodniczacego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:27:27
Uchwała Nr XL/365/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:22:15
Uchwała Nr XL/366/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:17:34
Uchwała Nr Xl/367/2018 Rady MIejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:52:07
Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:46:48
Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:43:52
Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:43:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepującego w imieniu Inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweNadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W.Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji nr 20/2018 z dnia 06.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo", na terenie działek nr 150/3, 150/4, 150/1 w w obrebiębie ewidencyjnym Nowy Chorów oraz działki nr 150/1 w obrebie ewidencyjnym Osowo. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:07:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniau na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-Projekt, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu inwestora Panstwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji nr 19/2018 z dnia 05.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry" na terenie działek nr 216, 217 w obrebie ewidencyjnym Mzdowo. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 10:32:10
Uchwała Nr XL/369/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie likwidacji kultury: Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 12:34:15
Uchwała Nr XL/370/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku trybu przetargowego i przedłuzenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 12:22:38
Uchwała Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gmine Kepice spółki działajacej pod firmą Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością non profit Sylwester Czubajewski 2018-07-05 12:02:32
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XL/372/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku z sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:50:09
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XL/372/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku z sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:49:32
Uchwała Nr XL/374/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:40:44
Uchwała Nr XL/375/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2018-2020 Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:37:13
Uchwała Nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Tworzenie sieciowego produktu turystyki aktywnej poprzez rekonstrukcję zabytkowego naturalistycznego parku przydworskiego w miejscowości Tychowo w Gminie Sławno" Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:32:34
Uchwała Nr XL/373/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:16:38
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Siudzińskiego, zam. przy ul. Osiedlowej 1, Zamość k/Bydgoszczy, 89-200 Szubin, działającego na podstawie pełnomocnictwa i w imienu KEGAR Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 77-230 Kępice, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu przy ul. Składowej 5 w Kępicach, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/7, 2/22, 511, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-04 09:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Rafała Jędrasa wystepujacego w imieniu Inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki, gm. Kepice" na działkach nr 18/3 oraz 327 w obrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-04 08:40:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-02 13:09:11
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górnikow z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno zostalo wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino II o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. : 315/1 obręb 0004 Barwino w m. Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" Sylwester Czubajewski 2018-06-29 14:28:41
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górnikow z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno zostalo wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. : 315/1 obręb 0004 Barwino w m. Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" Sylwester Czubajewski 2018-06-29 14:27:48
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górnikow z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno zostalo wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. : 315/1 obręb 0004 Barwino w m. Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" Sylwester Czubajewski 2018-06-29 14:26:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-29 13:26:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-29 13:26:44
Zdzisław Maciaszek - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:42:31
Henryk, Marian Palewski - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:39:30