herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:17:41
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KADENCJI 2014 - 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:16:33
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:15:56
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:15:20
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:15:16
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:14:35
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:14:20
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20.03.2018r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planów rozwoju czytelnictwa oraz dostępu do wiedzy i kultury w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 14:28:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 27.03.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Korzybie, ul. Krótka dz. nr 84/6" w obrebie ewidencyjnymKorzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 13:46:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania admonistracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 27.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W . Sikorskiego, dz. nr 279/3, 279/4" w obrębie ewidencyjnym Kępic, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 13:41:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-03 12:51:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-03 12:47:54
Uchwała XXXII/336/2018 Rady Miejskiej W kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie unieważnienia wyboru Pana ....na Sołtysa Żelice oraz unieważnienia wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Żelice. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 11:05:07
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 08:05:04
Dane teleadresowe Sylwester Czubajewski 2018-03-27 13:35:15
Dane teleadresowe Sylwester Czubajewski 2018-03-27 13:34:09
Dane teleadresowe Sylwester Czubajewski 2018-03-27 13:33:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-27 12:33:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-26 12:53:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-26 11:30:53
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 23 marca 2018 r., dla Przedsiebiorstwa Gospodark Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice decyzji nr 8/2018 z dnia 23 marca 2018 r. ustalającej lokalizację celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-23 13:23:09
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o możliwości zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dojazdu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Miszewo" na działkach nr 111,112, 25/1, 24/1,23/2 e obrębie ewidencyjnym Bronowo, gm. Kępice oraz działkach nr 22/4, 21, 20/3, 19, 14/3 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-22 15:02:09
Zawiadomienie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że w postepowaniu na wniosek Inwestora: Gminy Kępice, reprezentowanej przez Pełnomocnika, pana Tomasza Lipińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kepice", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 506/1, 281,85/3 obręb 0001 Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-22 11:21:51
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" Sylwester Czubajewski 2018-03-22 10:09:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:56:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:55:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-20 14:54:45
Obwiwszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0,4 kV" na działkach nr 83/2, 276, 82/6, 82/1, 81/7, 81/5, 78/5, 78/4, 77, 80, 61/4, 61/5, 61/6,296, obręb ewidencyjny Podgór, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-20 14:21:21
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2018r., w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2018" Sylwester Czubajewski 2018-03-20 10:39:27
Uchwała Nr XXXVII/327/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2020 Sylwester Czubajewski 2018-03-19 13:53:37
Uchwała nr XXXVII/328/2018 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-19 13:46:53
Uchwała Nr XXXVII/329/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie podziału miasta i gminy na obwody do głosowania. Sylwester Czubajewski 2018-03-19 13:40:49
Uchwała Nr XXXVII/330/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian do uchwały XXV/212/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kepice na okręgi wyborcze. Sylwester Czubajewski 2018-03-19 12:59:24