herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - działki nr 85 w Podgórach Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 13:00:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53.ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/= / tj. Dz. U. 2017. poz.1073 Z póź. zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul.Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Wymarzona dz. nr 171, w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:53:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2017.poz.1073 z póź.zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul.Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego- Kępice,ul.T. Bielaka dz. nr 495 w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:52:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj.Dz.U.2017.poz.1073 z póź.zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice , ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego- Kępice, ul. Rodzinna dz. nr 141/4 w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:47:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz. U. 2017.poz.1073 z póź. zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całegio materiału dowodowego we wszczęstym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celi publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego - Kępice , ul. Gościnna dz. nr 156, w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:37:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53.ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/= / tj. Dz. U. 2017. poz.1073 Z póź. zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul.Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Wymarzona dz. nr 171, w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:24:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2017.poz.1073 z póź.zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul.Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego- Kępice,ul.T. Bielaka dz. nr 495 w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:22:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53.ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/= / tj. Dz. U. 2017. poz.1073 Z póź. zmianami / obwieszczam o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul.Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Wymarzona dz. nr 171, w obrębie ewidencyjnym Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 11:03:02
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Jędrzeja Kulińskiego, ul. Cisowa 13, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego 15 kV" na działkach nr 6, 38/4, 40/2, w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-08-23 13:27:49
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Starosta Słupski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okregu wyborczym oeaz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 roku wyborów do Rady Powiatu Słupskiego. Sylwester Czubajewski 2018-08-23 12:41:45
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskaw Gdańsku, iż w oostępowaniu na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jedrzeja Myszka, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.6.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r z dnia 04.07.2017r., zakończono zbieranie dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnejgrawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Łużki", planowanego do realizacji na działkach nr 92, 31, 57, 59, 382 obręb Warcino, gmina Kępice, powiat slupski, województwo pomorskie. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-23 11:02:02
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, iż w postępowaniu na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja Myszka, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r, zakończono zbieranie dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjni-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino" zlokalizowanego na działkach nr 53, 26, 114, 115,104 obreb Osowo, 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26 obręb Warcino, powiat słupski, województwo pomorskie. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-23 10:48:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwester Czubajewski 2018-08-23 07:35:21
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2018-08-21 12:09:10
Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w ssprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach Sylwester Czubajewski 2018-08-21 12:04:14
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2018-08-21 11:55:49
Projekt uchwały nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradcó zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organemprowadzącym jest Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-08-21 11:47:02
Projekt Uchwały Nr XLII/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-08-21 11:31:34
Projekt Uchwały... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2018, w sprawie Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-08-21 11:28:58
Komisje Rady Miejskiej sierpień 2018 Sylwester Czubajewski 2018-08-21 11:17:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:46:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:46:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:46:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:45:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:45:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:45:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:45:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:45:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:45:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:44:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-21 09:44:43
Obwieszcenie Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicch, numerach i liczbie radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, które będą przeprowadzone w dniu 21 września 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-08-20 14:58:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-20 14:34:14
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Kępic z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bydzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-08-20 12:28:48
Uchwała Nr 117/g319/O/III/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-08-20 11:34:07
Uchwała Nr 127/g319/O/III/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-08-20 11:33:50
Burmistrz Kepic ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kepice, połozonych w obrebie Korzybie, działka nr 435 o pow. 0,1022ha, oraz działka nr 436 o pow. 0,0927 ha. Sylwester Czubajewski 2018-08-17 13:46:22
Burmistrz Kepic ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kepice, połozonych w obrebie Korzybie, działka nr 435 o pow. 0,1022ha, oraz działka nr 436 o pow. 0,0927 ha. Sylwester Czubajewski 2018-08-17 13:44:22
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice, połozonej w obrębie Korzybie, działka nr 439 o pow. 0,0930 ha. Sylwester Czubajewski 2018-08-17 13:38:35
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice, połozonej w obrębie Korzybie, działka nr 439 o pow. 0,0930 ha. Sylwester Czubajewski 2018-08-17 13:37:22