herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwala Nr XLIV/404/2018 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:45:23
Uchwala Nr XLIV/401/2018 Radfy Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie określenia rocznych stawek podatku od srodków transportu na rok 2019 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:41:17
Uchwała Nr XLIV/403/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie obnizenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:38:41
Uchwała Nr XLIV/402/2018r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2019. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:35:36
Uchwała Nr XLIV/400/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:33:23
Uchwała Nr XLIV/399/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 listopada 2018 r., w sprawie przyjecia wieloletniego programu współpracy Gminy Kepice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona lata 2019-2022 Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:25:28
Uchwała Nr XLIV/398/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/318/2018 z dnia 22.02.2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:18:35
Uchwała Nr XLIV/397/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 listopada 2018 r., w sprawie zmiany do uchwały nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:15:34
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLIV/406/2018 z 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:08:37
Uchwała Nr XLIV/405/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:03:28
Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 8 listopada 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" Sylwester Czubajewski 2018-11-14 12:01:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zmianie zakresu wniosku Pracowni Projektowej "DECADA" Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Łużki" na terenie działek nr 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice na: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej i wodociągowej w miejscowości Łużki" na terenie działek nr 92, 31, 57, 59, 381, 67/22, 58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-13 14:46:15
Zdzisław Maciaszek - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 14:28:08
Iwona, Irena Kujawska Misiewicz - Radna Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 14:21:15
Beata Gładysz, Dorywalska - Radna Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 14:18:15
Przemysław Gębusia - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 14:15:17
Adam Gonciarz - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 14:12:17
Ernest, Józef Czelewicz - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:36:28
Marek Busłowicz - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:32:07
Krzysztof Bińczak - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:27:44
Jan Zefert - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:23:41
Michał, Władysław Szczerba - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:15:53
Rafał, Norbert Stelmach - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:12:50
Artur, Piotr Szewc - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 13:08:34
Krzysztof, Antoni Rosiak - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 11:25:33
Henryk, Marian Palewski - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-11-13 11:16:40
Palewski Henryk - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-11-13 11:15:49
Palewski Henryk - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-11-13 11:09:34
Oświadczenia majatkowe-kadencja 2018-2022 Sylwester Czubajewski 2018-11-13 11:01:21
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Modernizacja budynku Recepcji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże"" Sylwia Ziemianowicz 2018-11-09 14:05:00
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont drogi gminnej do stacji elektroenergetycznej GPZ w Obłężu" Sylwia Ziemianowicz 2018-11-09 13:40:37
Obwieszvzenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 08 listopada 2018r., dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 31/2018 z dnia 08 listopada 2018r. ustalającej likalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Budowie oswietlenia drogowego miejscowości Kępice, ul. T. Bielaka", na terenie działek nr 57 oraz 495 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-11-09 13:40:23
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, działka abudowana nr 20 o pow. 0,15 ha, obreb Bronowo Sylwester Czubajewski 2018-11-09 13:11:23
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 436 o pow. 0.0927 ha w Korzybiu. Sylwester Czubajewski 2018-11-09 12:05:07
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wniesieniu odwolania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku do decyzji z dnia 15.10.2018 r., znak SZ.ZUZ.2.421.272.PB udzielającej pozwolenie wodnoprawne dla Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk na usługi wodne Sylwester Czubajewski 2018-11-09 11:30:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 22:01:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 21:14:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.18.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 14:24:36
Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kępice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019-2022 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 14:16:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 13:51:00