herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały Rady Miejskiej - 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 08:44:28
Uchwały Rady Miejskiej - 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-05 08:44:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-04 14:42:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-04 14:42:29
Zarządzenie nr 151/2017 Burminstrza Kępic z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-01-04 14:34:03
Zarządzenie nr 151/2017 Burminstrza Kępic z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów b edących własnością Gminy Kepice lub będące we władaniu Gminy Kepice - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-04 14:32:27
Zarządzenie nr 151/2017 Burminstrza Kępic z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów b edących własnością Gminy Kepice lub będące we władaniu Gminy Kepice - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-04 14:32:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 181/3 połózonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice, w zwiazku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia tj. wydanie w dniu 27 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Postanowienia nr ZS.224.3.219.2017.KO. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 13:16:54
Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:54:13
Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierzawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:51:59
Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w prawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kepice podatków i opłat lokalnych, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:49:02
Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany do Uchwały nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Miasta i Gminy Kępice spółdzielni socjalnej pod nazwa "Zielony punkt". Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:46:02
Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:41:31
Uchwała Nr XXXIII/303/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:39:56
Uchwała Nr XXXIII/304/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:38:00
Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017r., w sprawie okreslenia zasad obciążenia nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:35:17
Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:31:45
Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:31:01
Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie zmian do Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 wrzesnia 2015r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:28:08
Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kępice, za udział w akcjach w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pozarniczym. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:23:14
Uchwała Nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21.12.2017 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:20:27
Uchwała Nr XXXIII/310/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21.12.2017 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-04 07:15:43
Harmonogram nieodpłatnych porad prawnych w roku 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-03 14:30:45
Harmonogram Obsługi Prawnej w roku 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-03 13:58:41
Decyzja Burmistrza Kępic nr 1/2017. Za zgodą strony decyzję Burmistrza Kępic z dnia 30.04.2015 r. zezwalającą WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-01-03 07:11:56
2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-01-03 07:06:13
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, w imieniu której wystepuje pełnomocnik - Lipiński Mosty, Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia. Sylwester Czubajewski 2018-01-03 07:05:27
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.01.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie de3cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoz, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne w miejscowości Kępice, dz. nr. 2/24". Sylwester Czubajewski 2018-01-03 07:01:15
2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-01-02 13:00:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-29 12:10:05
Zaproszenie do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki, Obłęże w gminie Kępice? Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 15:03:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:08:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:01:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:01:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:01:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:00:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:00:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:00:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:00:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-28 13:00:08