herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-25 11:41:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-25 11:41:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-25 11:41:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-25 11:41:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-25 11:40:54
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia: część działki nr 2/24 o pow. 2600m2, Kepice ul. Składowa. Sylwester Czubajewski 2018-06-25 08:10:05
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 327 o pow. 300 m2, Osieki. Sylwester Czubajewski 2018-06-25 08:07:59
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Kepic z dnia 11 czerwca 2018 r., w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kępicach Sylwester Czubajewski 2018-06-25 08:01:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddzial Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci Gazowej średniego cisnienia PE de 160mm" na działkach 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/32, 73, 74, 79/1, 80/1, 93/3, 190/2, 192, 193, 194, 270/2, 272, 275/2, 275/3, 275/8, 275/11. 275/5, 278, 2279/5279/7, 288, 202/1, 402/3, 403/1, 403/2, 475, 477, 482, 488, 489, 490, 511, 514/5, 517, 516/2, 518 obreb ewidencyjny Kepice, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-06-25 07:57:44
XL sesja Rady Miejskiej w Kepicach w dniu 28.06.2018 Sylwester Czubajewski 2018-06-21 14:14:55
XL sesja Rady Miejskiej w Kepicach w dniu 28.06.2018 Sylwester Czubajewski 2018-06-21 14:14:38
Burmistrz Kępic ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki. Sylwester Czubajewski 2018-06-21 14:10:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowanaia administracyjnego na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. 3 maja 3/24, 70-214 Szzcecin wystepijącego w imieniu Inwestora Energa Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 14.06.2018 r. (wpływ do Urzędu 18.06.2018 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa liniikablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na działkach nr 84, 74/6, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-06-21 14:07:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-20 13:27:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-20 13:25:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-20 13:25:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-20 13:24:59
Magdalena Majewska - Burmistrz Kępic Sylwester Czubajewski 2018-06-20 13:02:34
2018r. Sylwester Czubajewski 2018-06-20 13:01:55
Zawiadomienie Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Daniel Tomczyk, reprezentujący BLUE PROJEKT Sp. z o.o. Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika rozsączającego o pow. około 11m2 i głębokości posadowienia 2,2 m ppt oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z powierzchni retencyjnej stacji regazyfikacji LNG w Kępicach z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/24, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-19 14:28:12
Władysław Żmuda-Trzebiatowski Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-06-18 15:24:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie 03.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.08.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 14:58:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie 03.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.08.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 14:57:12
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli na terenie Gminy Kępice w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 13:38:19
Uchwała Nr XXXV/325/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie przystapienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kepice na lata 2018-2023 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:38:08
Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XXXV/323/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:11:16
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Kępic z dnia 11.06.2018 r., w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:07:52
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Kępic z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:04:46
Dane teleadresowe   2018-06-18 10:44:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:45:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:44:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:24