herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-03-16 12:10:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice z dnia 06.02.2018 r. (wpływ do Urzędu: 14.02.2018r.) - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-15 07:15:38
Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2017r., w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice na ogólną wartość : 3.431.474,41 zł. (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 41/100). Sylwester Czubajewski 2018-03-14 14:52:33
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-03-14 14:39:37
Zarządzenie 29/18 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2018 r.. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-03-14 14:37:01
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki nr 156, Kępice, ul. Gościnna . Sylwester Czubajewski 2018-03-14 14:28:31
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia : część działki nr 471/2, Kępice, ul. T. Kościuszki 3A. Sylwester Czubajewski 2018-03-14 14:25:17
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 20118r., w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 15 marca 2018r. Sylwester Czubajewski 2018-03-14 11:46:29
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13.03.2018 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetarguna sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes LAF 911 B stanowiącego własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-14 11:39:49
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawwiadamia, że w dniu 13.03.2018 r. na wniosek Pani Doroty Deluga, zam. ul. Gen. Józefa Wybickiego 9/17, 77-200 Miastko zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędna infrastrukyurą towarzyszącą na działce nr 94/1, obręb Mzdowo, gm. Kępice, powiat słupski, województwa pomorskiego" Sylwester Czubajewski 2018-03-14 11:10:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" Znak sprawy ZP.271.02.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-03-12 12:04:34
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż własności: Lokal mieszkalny Bronowo 20a/4. Sylwester Czubajewski 2018-03-09 13:26:43
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaz działki gruntowej niezabudowanej nr 438 o pow. 0,0905 ha: Korzybie. Sylwester Czubajewski 2018-03-09 13:22:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice z dnia 28.02.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234,321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, 4/9, obręb ewidencyjny Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-09 13:11:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-03-08 13:43:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" Znak sprawy ZP.271.02.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-03-07 13:27:14
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-03-07 10:50:41
XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 12 marca 2018 Sylwester Czubajewski 2018-03-07 10:12:45
Informacja o liczbie urzedników wyborczych w gminach oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Sylwester Czubajewski 2018-03-07 10:08:27
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r., w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. Sylwester Czubajewski 2018-03-07 10:05:47
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-03-07 09:58:51
Wybory Samorządowe 2018 Sylwester Czubajewski 2018-03-06 10:34:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" Znak sprawy ZP.271.02.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-03-05 13:08:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" Znak sprawy ZP.271.02.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-03-05 13:07:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" Znak sprawy ZP.271.02.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-03-05 13:06:57
Uchwała Nr XXXV/322/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-03-05 08:49:45
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" Sylwester Czubajewski 2018-03-05 08:44:10
Uchwała Nr XXXV/314/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-05 08:43:00
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" Sylwester Czubajewski 2018-03-05 08:14:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 15.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kv" na terenie działek nr 377,181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379, w obrebie ewidencyjnym Podgóry, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-05 07:59:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu Postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spólki Gazownictwa, Oddział Zakłaad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 01.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż , instalacje wod-kan., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb ewidencyjny Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-02 15:18:16
Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie powolania Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Dłoń" Sylwester Czubajewski 2018-03-01 13:08:11
Uchwała nr XXXV/317/2018 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian do uchwały nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sylwester Czubajewski 2018-03-01 13:05:16
Uchwała Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-03-01 12:46:27
Uchwała Nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino" (etap I) Sylwester Czubajewski 2018-03-01 12:26:12
Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poreczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" Sylwester Czubajewski 2018-03-01 12:22:31
Uchwała Nr XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pozyczki zaciągniętej przez Spółdzielnię Socjalną "Zielony Punkt" w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A poprzez poręczenie weksla do kwoty 100 000,00 zł. Sylwester Czubajewski 2018-03-01 12:19:35
Uchwała Nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kepicach na eok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-03-01 11:48:04
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXV/323/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-03-01 11:34:35
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na : "Budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technoligczne, ppoż, instalacje wodno kanazizacyjne, c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-02-28 14:59:57