herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-08 12:05:12
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku Sylwester Czubajewski 2019-01-07 09:40:27
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2019-01-04 11:19:11
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów Sylwester Czubajewski 2019-01-04 10:18:17
Zarzadzenie Nr 2/2019 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Sylwester Czubajewski 2019-01-04 09:42:04
rok 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-04 09:39:19
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20.12.2018, w sprawie rozliczenia podatku VAT w Gminie Kępice za pośrednictwiem metody podzielonej płatności (split payment) Sylwester Czubajewski 2019-01-03 12:57:39
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Kepic z dnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2019-01-02 10:17:57
Harmonogram nieodpłatnych porad prawnych 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-02 10:06:59
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2019-01-02 09:13:40
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Sylwester Czubajewski 2019-01-02 09:05:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-02 08:38:21
IL-1 INFORMACJA O LASACH Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:39:10
ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYM W PODATKU LEŚNYM Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:37:19
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:34:52
ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:32:03
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:27:37
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:25:34
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:23:36
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:09:23
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:09:12
ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:07:08
IR-1 Informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:05:37
DR-1 Deklaracja podatek rolny Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:04:24
Deklaracje podatkowe na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:02:27
Deklaracje podatkowe na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:02:18
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-28 13:38:12
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzjii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowy trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1980 sztuk(277 DJP)", na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym Podgóry, Gmina Kępice wydane zostało postanowienie o dopuszczenie dowodu z opinii- firmy specjalistycznej MYTRE EKOPROJEKTY I ANALIZY Dominik Kochanowski, w zakresie sporządzenia audytu ustaleń zawartych w raporcie oceny oddziałowywania na środowisko. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-28 11:16:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej i wodociągowej w miejscowości Łużki, gmina Kępice", na terenie działek nr 92, 31, 57, 59, 381,67/22,58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-12-28 11:02:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-27 14:42:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-27 14:40:59
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Sylwia Ziemianowicz 2018-12-27 10:45:47
Obwieszczenie Burmistrza Kęo wydaniu dla Tomasza Olechnowicza Energa Invest Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wystepujacego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, decyzji Nr 34/2018 z dnia 20.12.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 426 "Tursko" w odgałęzieniu "Przyjeierze Osada Leśna" od słupa 18 w magistrali linii do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 040897 "Przyjezierze Osada Leśna". Sylwester Czubajewski 2018-12-20 14:30:02
Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny. Sylwester Czubajewski 2018-12-19 07:20:36
uchwala - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-12-18 10:30:09
uchwala - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-12-18 10:13:34
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu z urzedu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezposredniej dla ujecia wody podziemnej zlokalizowanego w Kępicach, na działce nr 38/4 obręb Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-17 15:38:20
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych obejmujący także jej uzdatnianie oraz dystrybucję, z ujęcia wody podziemnej z ujęcia komunalnego w m. Kotłowo opartego na istniejacej studni wierconej. Sylwester Czubajewski 2018-12-17 15:29:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciągu pieszego - jezdnego) w m. Kępice, ul. Słowackiego" na terenie działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-17 15:12:26
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminudla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego Sylwester Czubajewski 2018-12-14 13:02:11