herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminudla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2018-12-14 13:01:02
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-14 10:22:33
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-14 10:21:32
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pracowni projektowej "DECADA" Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imeniu inwestora Gmina Kepice, ul. Niepodległosci 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i wodociągowej w miejscowości Łuzki" Sylwester Czubajewski 2018-12-13 12:47:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pracowni Projektowej "Decada" Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występujacego w imieniu inwestora Gmina Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-12-13 12:34:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. 3 Maja 3/24, , 70-214 Szczecin wystepujacego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 26.10.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia osrodka wypoczynkowego "Sobótka" na terenie działek nr 203/4, 203/6, 203/7, 459/1 w obrebie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-13 12:20:54
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Kępic z dnia 4 grudnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-12-13 10:56:19
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Osieki opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujacej działkę nr 41/15, obreb ewidencyjny Biesowice, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-12 12:19:12
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Osieki opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujacej działkę nr 10/28, obreb ewidencyjny Korzybie, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-12 12:16:16
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlweni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kepice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Przytocko opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 467/1, obręb ewidencyjny Przytocko, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-12 12:11:28
Busłowicz Marek Sylwester Czubajewski 2018-12-12 08:17:49
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego występujacego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 32/2018 z dnia 10.12.2018 r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 19/3, połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 11:35:21
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 114/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie akyualizacji miesiecznej stawki dotacji obowiazujacych w 2018 rokuna jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 11:29:27
Uchwała Nr 189/g319/KIII/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:31:11
wsdefrg - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:29:09
wsdefrg - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:28:58
Budżet Gminy Kepice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:28:05
dług publiczny 2019 Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:27:33
Budżet Gminy Kepice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:26:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr PGD/OPSKEPICE/003 na dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:11:03
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie przeznacenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:36:05
Burmistrz Kepic ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych stanowiacych własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10 Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:33:58
Burmistrz Kepic ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych stanowiacych własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10 Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:33:25
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 283/8, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:30:57
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 283/8, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:30:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:27:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:21:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:19:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:19:07
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Modernizacja budynku Recepcji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże"" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 14:32:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 14:30:12
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/31, działka nr 4/33, działka nr 4/35 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 12:47:20
Burmistrz Kępice ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/26, działka nr 4/27, działka nr 4/28 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 12:30:59
Burmistrz Kępice ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/26, działka nr 4/27, działka nr 4/28 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 11:50:46
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/31, działka nr 4/33, działka nr 4/35 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 11:45:31
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/31, działka nr 4/33, działka nr 4/35 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 11:43:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Tomasza Olechnowicza Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wystepującego w imieniu inwestora Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 05.10.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 426 "Tursko" w odgałęzieniu "Przyjezierze Osada Leśna" od słupa nr 18 w magistrali linii do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 040897 "Przyjezierze" Osada Leśna" zlokalizowanych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gm. Kepice w miejscowości Przyjezierze" Sylwester Czubajewski 2018-12-06 14:15:13
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wudaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek FARAD F.U.P Tomasz Jeziersk, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk wystepujacego w imieniu inwestora Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 02.10.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN/nn", na terenie działek mr 4/2, 354/1, 41/30, 337/1, 180/1, 41/29 w obrębie ewidencyjnym Biesowice gm. Kępice Sylwester Czubajewski 2018-12-06 14:03:18
Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny. Sylwester Czubajewski 2018-12-05 14:46:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-05 13:43:03