Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Plan zamówień publicznych na rok 2020
2 Burmistrz Kępic ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji " Wsparcie dla rodziny i osób niepełnosprawnościami w gminie Kępic" w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych , którego wniskodawcą będzie Gmina Kępice.
3 Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Kępic z dnia 10.01.2020.r w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach
4 Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HSG Sun sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042Warszawa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrykturą techniczną w obrebie Mzdowo, dzialka nr 106, w gminie Kepice, powiat słupski, województwo pomorskie"
5 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
6 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu elektrowni Wodnej Kępka
7 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu elektrowni Wodnej Kępice.
8 Plan dyżurów członków Zespołu Interdyscyplinarnego OPS Kepice na rok 2020
9 Sprawozdanie z realizacji zadań Pomocy Społecznej za 2018 rok.
10 Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018" i "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018"