herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obiweszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 30.03.2018 r. (wpływ do Urzędu: 03.04.2018.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 07:55:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępico wydaniu dla Spółdzielni Socjalnej "RAZEM", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2018 z dnia 11.04.2018 r., uo ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęskiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrębie ewidencyjnym Obłężę, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 07:45:09
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 27.03.2018 r., wpływ do Urzedu : 06.04.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjnych Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-10 14:42:15
Burmistrz Kepic ogłasza: III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy ępice, położonych w obrębie Korzybie: działka 10/34 oraz 10/35. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 15:34:29
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017" i "Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii za rok 2017" Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:27:15
2016 Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:25:01
2017 Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:24:40
2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:24:22
Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:20:52
Projekt Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ..., w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku wydzierzawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:15:24
Uchwała Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłuzenie ikresu obowiązywania umów dzierzawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:07:48
Projekt Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:29:04
Projekt Uchwały Nr.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:24:09
Projekt Uchwały Nr.../.../2018 rady Miejskiej w Kepicach z dnia...2018 r., w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kepice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:21:49
Uchwała Nr XXXVIII/.../2018 z dnia 19 kwietnia 2018, w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:18:32
Projekt Uchwały ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku, w sprawie dodatku za wieloletnią prace Burmistrza Kępic. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:16:34
Projekt Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku, w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskienu pomocy finansowej na realizację projektu pn. "Zabawa w miasto-dzieci buduja swój własny świat" Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:12:53
Projekt Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku, w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskienu pomocy finansowej na realizację projektu pn. "Zabawa w miasto-dzieci buduja swój własny świat" Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:07:50
Projekt Uchwały Nr /.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo" Sylwester Czubajewski 2018-04-09 09:51:30
Projekt uchwały Nr XXXVIII/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" Sylwester Czubajewski 2018-04-09 09:47:14
Burmistrz Kępic ogłasza: IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, połozonych w obrebie Barcino, działka nr 262, oraz 263 Sylwester Czubajewski 2018-04-06 14:44:43
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowe we wszczętympostepowaniu administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia01.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji ragazyfikacji gazu LNG wraz ze stacja redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż, instalacje wod.-kan., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb ewidencyjny Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-06 14:32:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-06 13:25:31
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 marca 2018, w sprawie sprawozdania z wykonaina budżetu Gminy Kepice za 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-06 08:47:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-05 13:52:11
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" Sylwester Czubajewski 2018-04-05 10:37:44
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Spółdzielni Socjalnej "Razem", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dnia 26.02.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęśkiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice Sylwester Czubajewski 2018-04-04 14:58:04
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie? ? III tura, dla 10 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-04-04 14:43:36
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie? ? III tura, dla 10 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-04-04 14:23:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-04 11:37:27
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:18:10
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:17:41
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KADENCJI 2014 - 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:16:33
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:15:56
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:15:20
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:15:16
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:14:35
Komisje Rady Miejskiej kwiecień 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-04 11:14:20
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20.03.2018r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planów rozwoju czytelnictwa oraz dostępu do wiedzy i kultury w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 14:28:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 27.03.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Korzybie, ul. Krótka dz. nr 84/6" w obrebie ewidencyjnymKorzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-03 13:46:33