herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAWIADOMIENIA WYKONAWCÓW Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:47:04
INFORMACJE O WYBORZE Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:46:45
OGŁOSZENIA PO ZAWARCIU UMOWY Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:46:26
INFORMACJE O WYBORZE Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:45:38
PRZETARGI NIEOGRANICZONE O WARTOśCI ZAMóWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREśLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:44:47
PRZETARGI OGRANICZONE O WARTOśCI ZAMóWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREśLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:43:56
PRZETARGI OGRANICZONE POWYŻEJ 60 TYS. Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:43:39
PRZETARGI OGRANICZONE POWYŻEJ 5.278.000 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:42:55
PRZETARGI NIEOGRANICZONE POWYŻEJ 60 TYS. Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:42:20
PRZETARGI NIEOGRANICZONE POWYŻEJ 5.278.000 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:41:43
PRZETARGI NIEOGRANICZONE DOSTAWY I USŁUGI Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:41:19
PRZETARGI NIEOGRANICZONE Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:39:18
PRZETARG OGRANICZONY Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:39:06
ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI Sylwia Łepecka 2006-06-07 23:38:45
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWAŃ Sylwia Łepecka 2006-06-07 13:48:01
OGŁOSZENIA O ZAWARCIU UMOWY Sylwia Łepecka 2006-06-07 13:46:26
PRZETARGI OGRANICZONE DOSTAWY I USŁUGI Sylwia Łepecka 2006-06-07 13:45:35
ZAPYTANIE O CENĘ Sylwia Łepecka 2006-06-07 13:43:28
Sylwia Łepecka 2006-06-07 08:14:41
Unieważnienie postępowania: przetarg nieograniczony Barwino Sylwia Łepecka 2006-06-07 08:13:55
Sylwia Łepecka 2006-05-29 10:53:38
Uchwała Nr L/326/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 maja 2006 w sprawie wyrażenia woli na współfinansowanie zadania realizowanego przez samorząd Powiatu Słupskiego . Sylwia Łepecka 2006-05-29 10:52:57
Sylwia Łepecka 2006-05-29 10:51:24
U C H W A Ł A Nr L/321/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2006. Sylwia Łepecka 2006-05-29 10:48:09
Sylwia Łepecka 2006-05-29 10:44:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2006 Burmistrza Kępic z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-29 10:42:16
Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:15:28
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarncji poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2005r. Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:15:07
Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:12:42
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2005 r. Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:12:13
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:10:09
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:09:05
Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:08:03
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 Sylwia Łepecka 2006-05-26 10:07:05
Sylwia Łepecka 2006-05-25 13:07:51
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa oświetlenia drogowego w m. Obłężę , gm. Kępice na działkach nr 1/47,8 i 277. Sylwia Łepecka 2006-05-25 13:07:15
Sylwia Łepecka 2006-05-25 13:05:22
Obiweszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa oświetlenia w m. Biesowice , gm. Kępice na działkach nr 116/3,138,139. Sylwia Łepecka 2006-05-25 13:04:07
Sylwia Łepecka 2006-05-24 12:35:25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sylwia Łepecka 2006-05-24 12:30:25