herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIX/359/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maj 2018 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Komunalka- Sławno" Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 09:43:44
Uchwała nr XXXIX/365/2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-29 09:33:23
Uchwała nr XXXIX/356/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2017 wra ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sylwester Czubajewski 2018-05-29 09:33:08
Uchwała nr XXXIX/365/2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-29 09:28:49
Uchwała Nr XXXIX/357/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. Sylwester Czubajewski 2018-05-29 07:49:30
Uchwała Nr XXXIX/358/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej Sylwester Czubajewski 2018-05-29 07:35:12
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W. Sikorskiego" na działkach nr 279/3 oraz 279/4 w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-28 15:12:36
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.05.2018 r. Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepującego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice - zostało wszczete postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo" na terenie działek nr 150/3, 150/2, 150/1 w obrębie ewidencyjnym Nowy Chorów oraz działki nr 150/1 w obrebie ewidencyjnym Osowo. Sylwester Czubajewski 2018-05-28 14:36:59
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.05.2018 r Pawła Ulatowskiego B.O.P EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepujacego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice - zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry", na terenie działek nr 216, 2017 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo. Sylwester Czubajewski 2018-05-28 10:40:48
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" Sylwia Ziemianowicz 2018-05-25 13:24:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach". ZP.271.04.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-05-25 12:30:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach". ZP.271.04.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-05-25 12:29:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach". ZP.271.04.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-05-25 12:29:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2018 roku. Burmistrz Kępic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy projektu uchwał Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia maksymalnej kiczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sylwester Czubajewski 2018-05-24 11:47:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2018 roku. Burmistrz Kępic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy projektu uchwał Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia maksymalnej kiczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sylwester Czubajewski 2018-05-24 11:44:14
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-24 10:38:20
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-24 10:37:53
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepującego w imieniu inwestora Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 16/2018 z dnia 22.05.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV" na działkach nr 377, 181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379 obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-23 14:58:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 21.05.2018 decyzji nr 15/2018 o ustalenie lokalizaxji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kępice we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 wystepującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin. Sylwester Czubajewski 2018-05-22 12:05:12
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów wystepującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 12/2018 z dnia 22.05.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, budowa i demontaz sieci elektroenergetycznej 0.4 kV" na działkach nr 83/2, 276, 82/6, 82/1, 81/7, 81/5, 78/5, 78/4, 77.80, 61/6, 296, obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-05-22 11:53:54
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" Sylwester Czubajewski 2018-05-22 11:34:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-22 10:39:30
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 21 maja 2018 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, decyzji nr 14/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjny Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-21 13:09:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:46:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:45:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:44:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-21 12:43:55
XXXIX swsja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 24 maja 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-18 09:38:41
XXXIX swsja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 24 maja 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-18 09:38:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W. Sikorskiego, dz. nr 279/3, 279/4, w obrebie ewidencyjnym Kępice, gminaKepice." Sylwester Czubajewski 2018-05-18 09:13:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" Sylwia Ziemianowicz 2018-05-17 12:58:48
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" Sylwia Ziemianowicz 2018-05-17 12:55:24
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Korzybie, ul. Krótka" na działce 84/6 wbrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-16 14:38:45