herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie ustaleniaczasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-19 11:11:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowejśredniego ciśnienia PE de 160MM" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/32, , 73, 74, 79/1, 80/1, 93/3, 190/2, 192, 193, 194, 270/2, 272, 275/2, 273/3, 275/8, 275/11, 275/5, 278, 279/5, 279/7, 288, 402/1, 402/3, 403/1, 403/2, 475, 477, 482, 488, 489, 490, 511, 515, 517, 516/2, 518 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-17 13:40:53
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Kepic z dnia 03 lipca 2018 r., w sprawie przekazania samochodu strażackiego Star 244 GBA 2,5/16 na rzecz Jednostki ratowniczej Gaśniczej 11 w Równem na Ukrainie. Sylwester Czubajewski 2018-07-16 15:59:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Jędrzeja Kulińskiego, ul. Cisowa 13, 76-200 Słupsk występujacego w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., Oddział w Koszlinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 09.07.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego 15 kV" na działkach nr 6, 38/4, 40/2, obręb ewidencyjny Biesowice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-16 15:56:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-07-16 15:05:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-07-16 15:05:39
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Rafała Jędrasa, wystepującego w imieniu inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot decyzji nr 21/2018 z dnia 13.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki", na terenie działek nr 18/3, 327 w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Sylwester Czubajewski 2018-07-13 14:16:27
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-13 07:37:19
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2018-2023. Sylwester Czubajewski 2018-07-13 07:30:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 10:48:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:34:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:33:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:33:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:32:16
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że na wniosek Gminy Kepice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.11 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Łużki" planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 382 obręb Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie. Sylwester Czubajewski 2018-07-09 13:14:34
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Biura Technicznego Agropartner Zbigniew Bruski ul. Żebrowskiego 21, 75-392 Koszalin działajacego w imieniu i na rzecz Jacka Bartkowskiego postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Bystrzenicy za pomocą urządzenia do jej piętrzenia - jazu zlokalizowanego w km 15+320 na potrzeby ośrodka pstrągowegozlokalizowanego na działkach nr 91/3, 92/1, 93, 94, 95 obręb ewidencyjny Bronowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-09 12:10:31
Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Kępic z dnia 06 lipca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:40:12
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 121/19 w miejscowości Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:36:45
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 123/3. w miejscowości Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:33:56
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Kepic z dnia 03 lipca 2018 r., w sprawie powołania przewodniczacego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:27:27
Uchwała Nr XL/365/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:22:15
Uchwała Nr XL/366/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 12:17:34
Uchwała Nr Xl/367/2018 Rady MIejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:52:07
Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:46:48
Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:43:52
Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:43:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepującego w imieniu Inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweNadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W.Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji nr 20/2018 z dnia 06.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo", na terenie działek nr 150/3, 150/4, 150/1 w w obrebiębie ewidencyjnym Nowy Chorów oraz działki nr 150/1 w obrebie ewidencyjnym Osowo. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 11:07:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniau na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-Projekt, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu inwestora Panstwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji nr 19/2018 z dnia 05.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry" na terenie działek nr 216, 217 w obrebie ewidencyjnym Mzdowo. Sylwester Czubajewski 2018-07-06 10:32:10
Uchwała Nr XL/369/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie likwidacji kultury: Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 12:34:15
Uchwała Nr XL/370/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku trybu przetargowego i przedłuzenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 12:22:38
Uchwała Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gmine Kepice spółki działajacej pod firmą Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością non profit Sylwester Czubajewski 2018-07-05 12:02:32
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XL/372/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku z sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:50:09
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XL/372/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku z sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:49:32
Uchwała Nr XL/374/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:40:44