herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, działka nr 20, obręb Bronowo Sylwester Czubajewski 2018-05-15 13:59:42
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierzawienia, część działki nr 2/25, Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-14 14:51:34
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia: część działki nr 2/25, Kępice Sylwester Czubajewski 2018-05-14 14:40:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przyłączy telekomunikacyjnych" na terenie działki nr 109/16 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-14 14:26:33
Burmistrz Kępic podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka nr 95/1 oraz 117/2, Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-14 13:53:17
Zarządzenie nr 47/18 Burmistrza Kepic z dnia 14 maja 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2018-05-14 13:43:31
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-14 12:14:43
Protokól Nr XXXIV/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kępicach z dia 17 stycznia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-14 12:10:41
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-14 12:01:32
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-14 12:01:24
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-14 12:00:04
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 Sylwester Czubajewski 2018-05-14 11:58:58
Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017 Sylwester Czubajewski 2018-05-14 11:57:45
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-14 11:56:20
Zarzą PGK Kępice sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, działka nr 258/7, Kępice ul. Sikorskiego. Sylwester Czubajewski 2018-05-14 11:52:56
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że w dniu 10.05.2018 r. na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II -1/228, 76-200 Słupsk występującego w imiemiu Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry". Inwestycja obejmuje teren działek nr 216 oraz 217 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-11 13:53:59
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 11.05.2018 r. na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo". Inwestycja obejmuje teren działek nr 6, 150/3, 150/4, w obrębie Nowy Chorów oraz działkę nr150/1 obręb Osow, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-11 13:42:44
Burmistrz Kępic ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Korzybie: działka nr 439 o pow. 0,0930 ha. Sylwester Czubajewski 2018-05-10 13:47:18
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Korzybie: działka 435 o pow. 0,1022 ha oraz 436 o pow. 0,0927 ha. Sylwester Czubajewski 2018-05-10 13:43:24
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 08.05.2018 r., oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 16 mm" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 73,74, 79/1, 80/1, 93/3, 190/2, 192, 193, 194, 270/2, 272, 275/2, 275/3, 275/8, 275/11, 275/5, 278, 279/5, 279/7, 288, 402/1, 402/3, 403/1, 403/2, 475, 477, 482, 488, 489, 490, 511, 514/5, 517, 516/2,518 Sylwester Czubajewski 2018-05-10 13:33:46
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przustapieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-10 13:03:56
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjny Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-10 12:55:03
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie , ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0.4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 71/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/ 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kepice Sylwester Czubajewski 2018-05-10 12:47:35
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie , ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0.4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 71/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/ 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kepice Sylwester Czubajewski 2018-05-10 12:47:19
Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sylwester Czubajewski 2018-05-10 12:07:21
Sprawozdanie z realizacji zadań Pomocy Społecznej za 2017 rok Sylwester Czubajewski 2018-05-10 12:04:53
Projekt Uchwały Nr.../.../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ...2018 r., zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym Sylwester Czubajewski 2018-05-10 11:57:46
Projekt Uchwały Nr ... /2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... 2018r, w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania imów dzierżawy nieruchomościstanowiacych własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-10 11:52:24
Komisje Rady Miejskiej maj 2018 Sylwester Czubajewski 2018-05-10 11:42:53
Komisje Rady Miejskiej maj 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-10 11:36:39
Komisje Rady Miejskiej maj 2018 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-10 11:36:32
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepujacego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV oraz rozbiórka ieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV" na działkach nr 377, 181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379 obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kepice - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-09 14:31:28
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepujacego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV oraz rozbiórka ieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV" na działkach nr 377, 181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379 obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kepice - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-05-09 13:46:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV" na działkach nr 377, 181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379 obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-05-09 13:19:23
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępicach prijektu "Srebrna siec" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu oraz wniesienia wkładu własnego w postaci najmu sal. Sylwester Czubajewski 2018-05-09 12:53:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dnia 27.03.2018 r, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - korzybie, ul. Krótka", na terenie działki nr 84/6, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-05-08 14:59:38
Zawiadomienie Poństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pani Angeliki Elas-Bińczyk, reprezentującą Pracownie Projektową ELBI z siedzibą przu ul. 1 Maja 12/20 w Koszalinie, działającej w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G ma odcinku Łosino, Zajączkowo, Sierakowo, Kończewo, Kulszuwo, Zagórki i Barcino" Sylwester Czubajewski 2018-05-08 14:50:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" ZP. 271.03.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-07 15:21:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach". ZP.271.04.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-05-07 15:04:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach". ZP.271.04.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-05-07 15:00:43