herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 428 o pow. 0,0964 ha, Korzybie. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 13:31:23
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 428 o pow. 0,0964 ha, Korzybie. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 13:30:53
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia trenungu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 25 stycznia 2018r. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 13:06:45
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Michała Barzowskiego, Al. Niepodległosci 838/5, 81-810 Sopot wystepujacego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrebie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 12:58:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE ELBUD Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk występujacego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A z siedziba w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejacej stacji 110/15 KV GPZ Obłęże" obejmujacej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-26 13:55:54
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klaspierwszych szkół podstawowych. Sylwester Czubajewski 2018-01-26 08:53:34
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.01.2018r., o ustalenie inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-25 14:55:57
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie , ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 24.01.2018r, o ustalenie lokalizacji inwestyceji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-25 14:51:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-25 13:58:50
Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-01-24 11:10:02
Uchwała Nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 stycznia 2018r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępice dla publicznych i niepublicznych: szkół , przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizycznei prawne niebędące jedniostkami samorządu terytorialnego. Sylwester Czubajewski 2018-01-23 10:03:39
Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. Sylwester Czubajewski 2018-01-23 09:49:08
Uchwała rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIV/312/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-01-23 09:40:42
Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Kepic z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie z mian w budzecie gminy na 2017 rok Sylwester Czubajewski 2018-01-23 09:34:21
Burmistrz Kępic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice, położonej w miejscowości Mzdowo, działka 168 o pow. 0,1600 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-23 09:20:16
Burmistrz Kępic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice, położonej w miejscowości Mzdowo, działka 168 o pow. 0,1600 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-23 09:19:46
Burmistrz Kępic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice, położonej w miejscowości Mzdowo, działka 168 o pow. 0,1600 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-23 09:19:20
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.01.2018r. na wniosek Marcina Wlazłowskiego, zam. Barcino 7A, 77-230 Kępice wystepujacego w imieniu inwestora Antoniego Ławrenowicza, zam. Podgóry 3, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1980 sztuk (277DJP)" na nieruchomości obejmujacej działkę nr 253, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-19 15:01:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-19 14:15:49
Plan Zamówień Publicznych na rok 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-19 12:15:17
Bożena Gierszewska - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:59:38
Bożena Gierszewska - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:59:25
Bożena Gierszewska - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:52:38
2017 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:49:58
Jednostki Komunalne Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:49:43
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Sylwester Czubajewski 2018-01-17 13:29:10
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, położenie Łużki Sylwester Czubajewski 2018-01-17 07:43:21
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 17 stycznia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-16 09:20:38
ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-16 09:18:19
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr działki 438, pow. działki 0,0905 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-16 08:35:30
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr działki 438, pow. działki 0,0905 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-16 08:34:52
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Anny Warżała ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, występującej jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrebie ewidencyjnym Korzybie , gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:53:23
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater", zlokalizowanej na dz. nr 470, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:45:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w m. Przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:41:06
Burmistrz Kepic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrebie Kępice, działka nr 376 o pow. 0,0681 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:10:36
Burmistrz Kepic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrebie Kępice, działka nr 376 o pow. 0,0681 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:10:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-15 11:34:03
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia. Lokal użytkowy o pow. 36,45 m2, ul. Niepodległosci 11B/1, Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 09:23:01
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie. Działki Nr 284/19 o pow. 0,0807 ha, oraz działki Nr 453 o pow. 0,0717 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-12 09:56:16
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie. Działki Nr 284/19 o pow. 0,0807 ha, oraz działki Nr 453 o pow. 0,0717 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-12 09:55:23