herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-05-04 11:24:16
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Kępic z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-05-04 11:05:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Na podstawie art.61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257 ze zm) oraz art.401 ust.4 z dnia 2017r.(Dz.U.2017.1566 ze zm.),zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach Budowy Centrum Sportów Wodnych "Sobótka" w Obłężu-dz.nr 424 i 208/1 obręb Obłęże, gm Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-30 15:31:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-" Przebudowa, budowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0.4kv" na działkach nr 83/2,276,82/6,82/1,81/7,81/5,78/5,78/4,77,80,61/4,61/5,61/6,296, obręb ewidencyjny Podgóry, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-30 10:49:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-" Przebudowa, budowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0.4kv" na działkach nr 83/2,276,82/6,82/1,81/7,81/5,78/5,78/4,77,80,61/4,61/5,61/6,296, obręb ewidencyjny Podgóry, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-30 10:43:36
Zarządzenie Nr42/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Sylwia Ziemianowicz 2018-04-27 09:55:53
UCHWAŁA NRXXXVIII/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 13:34:30
UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018 - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 13:13:00
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXVIII/343/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-26 11:24:40
Ucwała Nr XXXVIII/344/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-04-26 11:17:25
UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018 - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 09:26:13
UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 09:21:22
Uchwała nrXXXVIII/353/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018r.zmieniająca Uchwałę nr XXXII/293/2017 w sprawie zaliczenia nowo wybudowanych dróg w Kepicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączenia tych odcinków do ulicy Tadeusza Kościuszki i ustalająca przebieg drogi gminnej. Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 09:16:36
Uchwała nrXXXVIII/353/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018r.zmieniająca Uchwałę nr XXXII/293/2017 w sprawie zaliczenia nowo wybudowanych dróg w Kepicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączenia tych odcinków do ulicy Tadeusza Kościuszki i ustalająca przebieg drogi gminnej. Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 09:15:39
UCHWAŁA nr XXXVIII/352/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 09:03:52
Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:59:05
Uchwała NrXXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:53:41
Uchwała Nr XXXVIII/349/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:49:32
Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:45:25
Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:43:18
UCHWAŁA Nr XXXVIII/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kępice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ternie miasta i gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:37:19
Uchwała NR XXXVIII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie powołania doraznej komisji Rady Miejskiej.j Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 14:19:34
Uchwała NR XXXVIII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie powołania doraznej komisji Rady Miejskiej.j Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 14:13:05
Uchwała Nr XXXVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 14:09:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" ZP. 271.03.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:47:00
uchwała NrXXXVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:43:43
Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego prowadzenie badań laboratyjnych dla mieszkańców Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:36:44
Uchwała Nr XXXVIII/340/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację projektu pn."Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:29:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:24:17
UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:18:40
UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:13:10
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu uzytkowego: część działki nr 471/2 o pow. 30,00 m kw., Kepice ul. T. Kościuszki 3A Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:40:52
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiacego własność Gminy Kępice: część działki nr 156 o pow. 15,0 mkw., Kępice ul. Gościnna. Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:37:23
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występujacego w i,iemiu Imwestora Przedsiębiorstwa Gospodrki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:24:48
Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, W sprawie zmiany zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2020, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej do zadania pn." Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowego na terenie gminy Kępice". Sylwia Ziemianowicz 2018-04-20 09:38:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 14:47:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczyw Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 10.2018r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego-" Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż, instalacje wod.-kam., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr2/24, obręb ewidencyjny Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 14:04:17
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie? ? III tura, dla 10 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 12:26:46
Stanowiska samodzielne - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:41:31
Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:39:48