herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/375/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2018-2020 Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:37:13
Uchwała Nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Tworzenie sieciowego produktu turystyki aktywnej poprzez rekonstrukcję zabytkowego naturalistycznego parku przydworskiego w miejscowości Tychowo w Gminie Sławno" Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:32:34
Uchwała Nr XL/373/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-07-05 11:16:38
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Siudzińskiego, zam. przy ul. Osiedlowej 1, Zamość k/Bydgoszczy, 89-200 Szubin, działającego na podstawie pełnomocnictwa i w imienu KEGAR Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 77-230 Kępice, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu przy ul. Składowej 5 w Kępicach, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/7, 2/22, 511, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-04 09:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Rafała Jędrasa wystepujacego w imieniu Inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki, gm. Kepice" na działkach nr 18/3 oraz 327 w obrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-04 08:40:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-02 13:09:11
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górnikow z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno zostalo wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino II o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. : 315/1 obręb 0004 Barwino w m. Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" Sylwester Czubajewski 2018-06-29 14:28:41
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górnikow z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno zostalo wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. : 315/1 obręb 0004 Barwino w m. Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" Sylwester Czubajewski 2018-06-29 14:27:48
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górnikow z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno zostalo wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. : 315/1 obręb 0004 Barwino w m. Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski) wraz z niezbędną infrastruktura techniczną" Sylwester Czubajewski 2018-06-29 14:26:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-29 13:26:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-29 13:26:44
Zdzisław Maciaszek - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:42:31
Henryk, Marian Palewski - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:39:30
Krzysztof Bińczak - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:25:36
Rafał, Norbert Stelmach - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:20:31
Artur, Piotr Szewc - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:13:57
Michał, Władysław Szczerba - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 11:01:08
Jan Zefert - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:54:35
Krzysztof Bińczak - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:42:12
Marek Busłowicz - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:29:44
Uchwała Nr 117/g319/O/III/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:21:53
Uchwała Nr 117/g319/O/III/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:19:11
Ernest, Józef Czelewicz - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:14:26
Przemysław Gębusia - Radny Gminy Sylwester Czubajewski 2018-06-29 10:11:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-28 20:00:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-28 14:26:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO -PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepujacego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowazastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo", na terenie działek nr 150/3, 150/4, 150/1 w obrębie ewidencyjnym Nowy Chorów oraz działki nr 150/1 w obrebie ewidencyjnym Osowo. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 13:21:31
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jarosława Kasztelana, ul. Szafranka 16/3, 76-200 Słupsk wystepujacego w imieniu Inwestora DREW PACK Tomasz Teler, Przytocko 6, 77-230 Kępice z dnia 19.06.2018r ., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV" na działkach nr 38/1, 292/1, obręb ewidencyjny Przytocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 13:13:48
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 28.06.2018 r. wniosek Orange Polska S.A ., Al. Jerozolimskie160,02-326 Warszawa Decyzji nr 18/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przyłączy telekomunikacyjnych" na terenie działki nr 109/16 w obrebie ewidencyjnym Warcino, gm. Kepice Sylwester Czubajewski 2018-06-28 13:00:39
Informacja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Chorowo, na działce nr 13/12 obreb Osowo, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 11:39:40
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, o wszczeciu z urzedu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezposredniej dla ujecia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Barwino, na działce nr 195/6 obreb Barwino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 11:32:37
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 195/6 obręb Barwino, gm. Kepice i stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Słupskiego nr 140/8 z dnia 16.05.2008r. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 11:27:50
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Sebastian Orlikowski, reprezentujący SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu retencyjnorozsączającego o pow. około 4,32 m2 i głebokości posadowania 2,3m ppt oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z transformatora mocy 110/15 kV i zespołu konpensacyjnego 15 kV stacji elektroenergetycznej w Obłężu, gm. Kępice, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1/2, obręb ewidencyjny 0010 Obłęże, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 10:56:10
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. , ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 13/12 obręb Chorowo, gm. Kepice i stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielającego decyzją Starosty Słupskiego nr 294/07 z dnia 28.12.2007r. Sylwester Czubajewski 2018-06-28 09:39:05
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.103.2017.EG.WR.11 stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla polegajacego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Osowo i Warcino" zlokalizowanego na działkach nr 53, 26, 114, 115, 104 obreb Osowo, 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26, obręb Warcino, powiat słupski, woi. pomorskie. Sylwester Czubajewski 2018-06-26 15:04:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-26 14:42:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-26 14:41:26
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek z dnia 14.05.2018 r. Pawła Ulatowskiego B.O.P EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II-1/228, 76-200 Słupsk, wystepujacego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry", na terenie działek nr 216, 217 w obrebie ewidencyjnym Mzdowo. Sylwester Czubajewski 2018-06-26 14:37:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-26 13:36:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-26 13:36:01