herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje ogólne Sylwia Ziemianowicz 2018-09-20 13:33:01
Informacje ogólne Sylwia Ziemianowicz 2018-09-20 13:32:16
Informacje ogólne Sylwia Ziemianowicz 2018-09-20 13:32:10
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiAcych własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działki: 4/24, 4/26, 4/27 oraz 4/28 obręb Barcino. Sylwester Czubajewski 2018-09-19 13:35:58
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiAcych własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działki: 4/24, 4/26, 4/27 oraz 4/28 obręb Barcino. Sylwester Czubajewski 2018-09-19 13:35:28
Uchwała Nr XLII/384/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 r., w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-18 14:38:22
Uchwała Nr XLII/383/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 wrzesnia 2018 r., w sprawie regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice Sylwester Czubajewski 2018-09-18 14:30:53
Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 r., w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych. Sylwester Czubajewski 2018-09-18 14:24:53
uchwała Nr XLII/388/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dmia 06 września 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Kepice odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Sylwester Czubajewski 2018-09-18 13:21:44
Uchwała Nr XLII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć pedagodów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-18 13:13:28
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Kepic z dnia 14.05.2018 r, w sprawie przekazania do realizacji Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kępicach projektu "Samodzielni" oraz udzielenia pełnomocnictwa Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu w ramach umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 8/XXII/OS/DPS/2018 z dnia 08.05.2018 r., w ramach Programu pod nazwą "Oparcie Społecznedla osób z zaburzeniami psychicznymi" Sylwester Czubajewski 2018-09-18 13:04:03
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont drogi gminnej do stacji elektroenergetycznej GPZ w Obłężu" Sylwia Ziemianowicz 2018-09-18 12:56:51
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont drogi gminnej do stacji elektroenergetycznej GPZ w Obłężu" Sylwia Ziemianowicz 2018-09-18 12:56:35
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont drogi gminnej do stacji elektroenergetycznej GPZ w Obłężu" Sylwia Ziemianowicz 2018-09-18 12:55:34
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-09-18 12:42:29
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie? ? IV tura, dla 11 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-09-18 11:54:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-14 15:12:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-14 15:04:45
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kępicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w CIS w Kępicach w wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu w okresie od 01.10.2018 r do 31.12.2020r. Sylwester Czubajewski 2018-09-14 13:06:59
INFORMACJA Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów Sylwia Ziemianowicz 2018-09-13 13:33:16
INFORMACJA Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów Sylwia Ziemianowicz 2018-09-13 13:32:55
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLII/385/2018 z dnia 06 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-09-13 13:02:59
Uchwała Nr XLII/386/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-09-13 12:52:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-13 12:39:22
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Kepic z dnia 11 września 2018 roku, w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2019 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznychdo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2018-09-12 14:40:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-12 13:52:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018r., w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-09-11 09:40:40
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018r., w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-09-11 09:40:16
Ogłoszenie o rokowaniach. Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 262 o pow. 0,1443 ha, Nr działki 262, Barcino Sylwester Czubajewski 2018-09-07 14:38:18
Ogłoszenie o rokowaniach. Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 262 o pow. 0,1443 ha, Nr działki 262, Barcino Sylwester Czubajewski 2018-09-07 14:36:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:42:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:31:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:31:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:31:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:30:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:30:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:30:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:30:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:30:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-07 12:30:06