herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Remont dróg gruntowych

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane X                                      publikacja obowiązkowa      

Dostawy                                                       publikacja nieobowiązkowa

Usługi                                  

 

SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i osoby  upoważnione do kontaktów

Nazwa: Gmina Kępice

 

Adres pocztowy: ul. Niepodległości 6

 

Miejscowość: Kępice

 

Kod pocztowy:   

77-230               

Województwo:

pomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Barbara Żylis Andrzej Gwoździak

 

Tel.: 059 857 66 21

E-mail:

umkepice@onet.pl

Fax: 059 857 66 24

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.kepice.pl

Adres profilu nabywcy (URL): www.bip.kepice.pl

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

XAdministracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 Państwowa szkoła wyższa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):      

XOgólne usługi publiczne

 Obrona

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 Środowisko

 Sprawy gospodarcze i finansowe

 Zdrowie

 Budownictwo i obiekty komunalne

 Ochrona socjalna

 Rekreacja, kultura i religia

 Edukacja

 Inne (proszę określić):                     

 

 

 Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak     nie X

 

 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  biuletynie  zamówień publicznych?


 

TAK                   NIE X

 

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr  poz. z //(dd/mm/rrrr)

 

 

wartość zamówienia (bez VAT)

 

____30.582,70___________________________________________ EUR

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont dróg gruntowych na terenie gminy Kępice                                                                                           

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                    

(b) Dostawy                                 

(c) Usługi                                        X

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usługi:                   nr 45

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych                               

                              

Główne miejsce realizacji dostawy

                              

                              

Główne miejsce świadczenia usług

drogi gruntowe na terenie gminy Kępice

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego   X                                   Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  

Zawarcia umowy ramowej                                   

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie p.n „ Remont dróg gruntowych na terenie gminy Kępice”. Remont obejmuje drogi w miejscowościach:

- Mielęcino- 1.225,00 m²

- Obłęże   - 1.050,00 m²

- Łużki – 1.400,00 m²

- Płocko – 3.600,00 m²

- Barwino – 800,00 m²  Zakres rzeczowy prac będzie obejmował remont dróg gruntowych na terenie gminy Kępice polegający na:

- mechanicznym plantowaniu terenu równiarkami samojezdnymi,

- profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.


 

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.23.32.42-6

-  -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

-  -

-  -

-  -

-  -

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj  procedury

Przetarg nieograniczony      X

Przetarg ograniczony          

Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny       

 

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

 

 


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):     Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:     12/10/2006(dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy Łukasz Pęski

 

Adres pocztowy:

ul. Rzemieślnicza 2

Miejscowość:

Włynkówko

Kod pocztowy:

77-230

Kraj/województwo:

Polska/pomorskie

E-mail:

 

Tel.: 059 842 66 97

Adres internetowy (URL):

Fax:

 

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­  28.000,00

 

Oferta z najniższą ceną             / Oferta z najwyższą ceną           

 

Waluta:

 

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii  europejskiej        

tak      nie X

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   12/10/2006 (dd/mm/rrrr)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 13-10-2006 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2006 12:50