herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie Nr 24/13 Burmistrza Kępic z dnia 13.03.2013 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Warcino"