herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"


Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa 

Dostawy  publikacja nieobowiązkowa X

Usługi 

SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa:

Gmina Kępice

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kępice

Kod pocztowy:

77-230

Województwo:

Pomorskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Beata Kropidłowska

Tel.: (59)857 6621

E-mail: umkepice@pro.onet.pl

Fax: (059) 857 66 24

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.kepice.pl

Adres profilu nabywcy (URL): www.bip.kepice.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

Administracja rządowa centralna

Administracja rządowa terenowa

Administracja samorządowa

Podmiot prawa publicznego

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub

trybunał

Państwowa szkoła wyższa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Inny (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (proszę określić):

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających tak nie

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?


TAK NIE

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr **** poz.****** z **/**/****(dd/mm/rrrr)

wartość zamówienia (bez VAT)

3.257,35 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane

(b) Dostawy

(c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usługi: nr **

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy

Urząd Miejski w Kępicach

Ul. Niepodległości 6

77-230 Kępice

Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu

komputerowego i biurowego:

1.Zestaw komputerowy o parametrach

Płyta główna Intel albo podobna, Xpress200, Dual DDR2-533,

SATA, VGA, LAN

procesor Intel P4 dual>=3GHz , albo o podobnych parametrach

2 ×DIMM 512MB DDR2 533 MHz

FDD 1,44

nagrywarka DVD SuperMulti 18x(-Rx18)

HDD 80 GB S-ATA2 300, 7200 obr/min 2MB CACHE

Obudowa Midi Tower ATX 350 W SILENT

Klawiatura LOGITECH DELUXE

Mysz OPTYCZNA LOGITECH

Program MS WIN XP HOME OEM

Monitor LCD 17” 1400/ multimedialny 1 - szt. 1

UPS APC 500 VA, albo o podobnych parametrach - szt. 1

OFFICE XP Basic OEM

Wymagane certyfikaty i normy bezpieczeństwa

2.rzutnik multimedialny - szt.1

Jasność >=1400 Ansi Lumenów

Kontrast 2500:1

Ekran

3.kserokopiarka A3

15 k/min, 500 kartek w podajniku, karta

sieciowa - szt.1

4.drukarka atramentowa formatu A3 kolorowa

/foto/1200/1200 dpi, prędkość drukowania (A4 w kolorze tryb

draft) 20 str/min,prędkość drukowania(A3 w kolorze tryb

normal) 3,5 st/min -szt.1

5.dyktafon (nie MP3) szt.1,

>=16 h nagrywania, współpraca z komputerem, wyjście na mikrofon zewnętrzny

6.aparat telefoniczny - szt. 1.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

**.**.**.**-*

****-* ****-*

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

****-* ****-*

****-* ****-*

****-* ****-*

****-* ****-*

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj procedury

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy): **** Nazwa (jeżeli dotyczy): ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia: 26/10/2006 (dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 2**

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

ATECOM-KOMPUTERY Spółka jawna

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Słupsk

Kod pocztowy:

76-200

Kraj/województwo:

Polska/Pomorskie

E-mail: -

Tel.: (059) 842 00 00

Adres internetowy (URL): -

Fax:

-

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­ 12.700,00

Oferta z najniższą ceną 12.700,00 / Oferta z najwyższą ceną 13.215,41

Waluta: PLN

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej

tak nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27/10/2006 (dd/mm/rrrr)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________ ZP-305

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________ ZP-303

4

7/7

Załącznik nr 4

WZÓR

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________ ZP-303

1/4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 27-10-2006 06:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2006 06:54