Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 października 2018 r., w sprawie zmian do uchwały nr XLII/383/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 06.09.2018 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. 2018-10-03 14:58
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia..., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizacje zadania publicznego pn. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2018-10-03 14:52
dokument Projekt Statutu Gminy po wprowadzeniuzmian zgodnie z nowymi przepisami, które będą obowiązywały od nowej kadencji rady. 2018-10-03 14:49
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2018 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 2018-10-03 14:44
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2018r., w sprawie zmiany Statutu Gminy 2018-10-03 14:39
dokument Projekt uchwały nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradcó zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organemprowadzącym jest Gmina Kępice. 2018-08-21 11:47
dokument Projekt Uchwały Nr XLII/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. 2018-08-21 11:31
dokument Projekt Uchwały... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2018, w sprawie Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kępice. 2018-08-21 11:28
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... 2018r., w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-08-17 07:47
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2018r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Kępice odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 2018-08-17 07:43
dokument Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... lipca 2018 r., w sprawie przyjęcia Lokalnego programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. 2018-07-23 15:57
dokument Projekt Uchwały Nr XLI/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ... lipca 2018, w sprawie Strategii Rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2018-07-23 15:39
dokument Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018-05-10 12:07
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ...2018 r., zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym 2018-05-10 11:57
dokument Projekt Uchwały Nr ... /2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... 2018r, w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania imów dzierżawy nieruchomościstanowiacych własność Gminy Kępice. 2018-05-10 11:52
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018r., w sprawie; zmiany do Uchwały nr XXXII/293/2017 o zaliczeniu nowo wybudowanych dróg w Kępicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączeniu tych odcinków do ulucy Tadeusza Kościuszki. 2018-04-12 11:52
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2018-04-09 12:20
dokument Projekt Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ..., w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku wydzierzawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2018-04-09 12:15
dokument Uchwała Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłuzenie ikresu obowiązywania umów dzierzawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice 2018-04-09 12:07
dokument Projekt Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2018-04-09 10:29
dokument Projekt Uchwały Nr.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi 2018-04-09 10:24
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2018 rady Miejskiej w Kepicach z dnia...2018 r., w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kepice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Kępice. 2018-04-09 10:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/.../2018 z dnia 19 kwietnia 2018, w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej. 2018-04-09 10:18
dokument Projekt Uchwały ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku, w sprawie dodatku za wieloletnią prace Burmistrza Kępic. 2018-04-09 10:16
dokument Projekt Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku, w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskienu pomocy finansowej na realizację projektu pn. "Zabawa w miasto-dzieci buduja swój własny świat" 2018-04-09 10:12
dokument Projekt Uchwały Nr /.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo" 2018-04-09 09:51
dokument Projekt uchwały Nr XXXVIII/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" 2018-04-09 09:47
dokument Uchwała Nr... Rady miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kepice prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 74/6 w obrebie Warcino. 2018-02-09 08:19
dokument Uchwała Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18.01.2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulimnu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice poegających na budowie przydomowych oczyszczalni scieków" 2018-02-08 17:38
dokument Uchwała Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ...r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2018-02-08 17:05
dokument Uchwała Nr ... rady Miejskiej w Kepicach z dnia ..., w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Pomocna dłoń" 2018-02-08 16:18
dokument Uchwała Nr XXXV/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian do uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-02-08 16:14
dokument Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2018r., w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. 2018-02-08 16:07
dokument Uchwała Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017r., w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Miasta i Gminy Kepice spółdzielni socjalnej pod nazwa 'Zielony punkt" 2017-12-08 11:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017., w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2017-12-08 11:30
dokument Uchwała Nr .../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017r., w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiazywania umów dzierzawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2017-12-08 11:27
dokument Uchwała Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali uzytkowych i nieruchomości stanowiacych mienie Gminy. 2017-12-08 11:24
dokument Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 2017-12-08 11:22
dokument Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017r., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2017-12-08 11:22
dokument Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie okreslenia zasad obciążenia nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Kępice. 2017-12-08 11:16
dokument Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drowego dróg gminnych w Gminie Kępice. 2017-12-08 11:13
dokument Projekt, Uchwała Nr... Rady Miejskiej w ępicach z dnia ... 2017r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalnia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kępice. 2017-05-24 11:43
dokument Projekt, Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... , w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Borzysław, Lipnik, Łośnik, Murowaniec, Nakło, Potoczek, Radzikowo i Suliszewo. 2017-05-24 11:35
dokument Projekt, Uchwała Nr...2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępice. 2017-05-24 11:31
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2016r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice Umowy o partnerstwie z Gminami: Miastko, Tuchomie, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii" 2016-11-30 07:29
dokument Projekt Uchwały Nr.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2016r., w sprawie gazyfikacji Gminy Kępice. 2016-11-30 07:20
dokument Projekt Uchwały Nr XXI/.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2016, w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6 2016-11-30 07:15
dokument Projekt Uchwały Nr XXI/.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2016. 2016-11-30 07:13
dokument Projekt Uchwały Nr .../.../2016 r. Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2016r, w sprawie zmiany do Uchwały Nr X/92/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie okreslenia wzorów deklaracji w sprawie podatku lesnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 2016-11-15 12:00
dokument Projekt Uchwały Nr..., Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kepicach. 2016-11-15 11:56
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia..., w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kępicach. 2016-11-15 11:39
dokument Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia..., w sprawie przekazania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach. 2016-11-15 11:36
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. 2016-11-15 11:26
dokument Projekt Uchwały Nr XX/.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... listopada 2016, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2016-11-15 11:21
dokument Projekt Uchwały Nr ...2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ...2016 r, w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiazywania umów dzierzawy nieruchomości stanowiacychi własność Gminy Kępice 2016-11-15 11:12
dokument Projekt Uchwały Nr.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ......roku, w sprawie zmiany uchwały nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania mieszkania kryzysowo-interwencyjnego. 2016-11-15 11:05
dokument Projekt Uchwały Nr .../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiacych mienie Gminy. 2016-11-15 10:55
dokument Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kepice 2016-11-15 10:40
dokument Projekt Uchwały Nr.../2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 03 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021. 2016-11-15 10:38
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2016 rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2016-2030. 2016-11-15 10:33
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2016-11-15 10:32
dokument Projekt Uchwały Nr XX/.../2016r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2016r, w sprawie obnizenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kepice w roku 2017. 2016-11-15 10:28
dokument Projekt Uchwały Nr XX/.../2016r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2016r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2017. 2016-11-15 10:23
dokument Projekt Uchwały Nr XX/...2016r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2016, w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transporu na rok 2017. 2016-11-15 10:20
dokument Projekt Uchwały Nr XX/...2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2016r, w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2017 2016-11-15 10:13
dokument Uchwała Nr XX?...2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2016r, w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kępicach 2016-11-15 10:10
dokument Projekt Uchwały Nr XX/.../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2016r, w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczona wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2016-11-15 10:04
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2016. 2016-09-23 10:51
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27.09.2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2016-2030. 2016-09-23 10:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie uchylenia uchwały XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 01.09.2016 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2016-09-23 10:47
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej W kępicach z dnia 27.09.2016 roku, w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2016-09-23 10:42
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2016-09-23 10:38
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 01 września 2016 roku w sprawie udzielenia dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino, która przebiega przez teren Gminy Kobylnica i Kępice 2016-08-25 10:14
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030 2016-08-25 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016 2016-08-25 10:08
dokument Projekt Uchwały Nr XIII/...2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach 2016-04-13 10:44
dokument Projekt Uchwały Nr XIII/..../2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016 - 2030 2016-04-13 10:42
dokument Projekt Uchwały Nr XIII/..../2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zawarcia umowy z powiatem Słupskim na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kępice:ul. T. Kościuszki - droga nr 159508G oraz Szkolnej - droga nr 159522G" 2016-04-13 10:29
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 2016-03-07 09:27
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia .... marca 2016 roku w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic 2016-03-07 09:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice Porozumienia z Gminami: Miastko i Trzebielino w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe". 2016-03-07 09:23
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 grudnia 2015 2016-03-07 09:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2016 2016-03-07 09:20
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ....... 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2016-03-07 09:18
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikających z przyjęcia obowiązków udziałów Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania 2016-03-07 09:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia .............. 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice 2016-03-07 09:12
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ........... 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice 2016-03-07 09:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia .........2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2016-03-07 09:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ............2016r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2016-03-07 09:03
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia ......marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn."Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie" 2016-03-07 09:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2016-03-07 08:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 2016-03-07 08:43
dokument Projekt Uchwąły Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2015-10-20 12:32
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-10-20 12:28
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty taargowej na rok 2016 2015-10-20 12:27
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Biesowicach 2015-10-20 12:26
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 r w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2015-10-20 12:23
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczona wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Kępicach 2015-10-20 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2030 2015-10-20 12:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-20 12:14
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2016 2015-10-20 12:13
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składej przez właściciela nieruchomości. 2015-09-16 11:53
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2015-09-16 11:51
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia Gminy Kępice. 2015-09-16 11:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2015-09-16 11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 wrzesnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu żwiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę 2015-09-16 11:45
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 wrzesnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-09-16 11:43
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2016 2015-09-16 11:41
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2016 2015-09-16 11:40
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2016 2015-09-16 11:39
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2015-09-16 11:36
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-09-16 11:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-09-16 11:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres powyżej trzech lat w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem w obrębie Przytocko stanowiącej własność Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "MY DLA WAS" w Przytocku. 2015-06-08 11:10
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany do uchwały nr III/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Kępice" oraz "regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice". 2015-06-08 11:06
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostki kultury za rok 2014 2015-06-08 10:58
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-06-08 10:53
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2015-06-08 10:46
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Lepszy start" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 2015-06-08 10:36
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebielino, nieruchomości gruntowej - drogi stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Bronowo 2015-06-08 10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015r w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2015-06-08 10:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2015-06-08 10:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-06-08 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-06-08 10:08
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2015-06-08 10:00
dokument Projekt Uchwały z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2015-06-08 09:58
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2014 rok 2015-06-08 09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach 2015-03-17 13:28
dokument Informacja z działalności PGK Kępice za rok 2014 2015-03-17 13:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-03-17 13:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-03-17 13:23
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonegoma terenie Nadleśnictwa Warcino, Leśnictwo Pustowo, oddział 169 c w dniu ustanowienia, obecny ooddział 169 1 - Gmina Kępice. 2015-03-17 13:22
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 20115-2018 2015-03-17 13:06
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstępnienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2015-01-15 09:43
dokument Projekt uchwały nr......Rady Miejskiej w Kępicach z dnia........w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2015-01-15 09:40
dokument Projekt uchwały nr......../......../2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ....2015 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Kępice" oraz "regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice 2015-01-14 10:57
dokument Projekt Uchwały nr......./......./2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ........ w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2014-12-10 14:15
dokument Projekt Uchwały Nr ..../.../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia .............. w sprawie zasad sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2014-12-10 14:13
dokument Projekt Uchwały Nr .............. Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...........w sprawie przejęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015-2018 2014-12-10 14:11
dokument projekt Uchwały Nr II/..../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2014-12-10 14:09
dokument Projekt Uchwały Nr II/...../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2014-12-10 14:07
dokument Projekt Uchwały Nr II/..../2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-12-10 14:00
dokument Projekt Uchwały Nr II/..../2014 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-12-10 13:55