herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR 3/ 2006

ze posiedzenia

Komisji Infrastruktury Społecznej

z dnia 18.04.2006 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic,

2.Eugeniusz Wiśniewski - Przewodniczący rady Miejskiej

3.Janina Kończak - Skarbnik Kępic,

Posiedzeniu przewodniczyła

Mariola Kmieć

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury Społecznej

Porządek posiedzenia:

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2005.

2.Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

3.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.

4.Projekt uchwały w sprawie projektu „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kępice”.

5.Sprawy bieżące.

Pani Przewodnicząca otworzyła posiedzenie komisji, przywitała przybyłych gości oraz członków komisji, odczytała porządek posiedzenia. Następnie zaproponowała, aby do porządku obrad wprowadzić jako punkt 5 projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic, a sprawy bieżące zapisać jako punkt 6. Następnie poddała porządek posiedzenia pod głosowanie. Porządek został przyjęty 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.2

Pani Skarbnik: Mieliśmy już taką uchwałę wcześniej. Była ona już dwukrotnie zmieniana. Obecny projekt uchwały różni się od poprzedniego tym, że wprowadza się w § 1 punkt 1 dotyczący przyznawania dotacji dla ZGKiM. Uchwała ta ma na celu ustalenie zasad przyznawania dotacji, nie dotyczy ona konkretnych inwestycji.

P.Kluk: O jaką kwotę chodzi w § 2.

Pani Skarbnik: Tu chodzi o zasadę nie o kwotę. Ewentualna dotacja byłaby przeznaczona na przejęte przez Gminę wodociągi.

Na posiedzenie komisji dotarł pan Tylski.

P.Tylski: Dlaczego sprawy dotacji dla dwóch zakładów są ujęte w jednym projekcie uchwały? Wnioskuję o rozdzielenie tych spraw.

Pani Skarbnik: Po co tworzyć osobne uchwały w tej samej sprawie?

P.Tylski: Wycofuję wniosek.

P.Kluk: ZEC „robi bokami” - jest dłużnikiem Gminy, środki obrotowe ma na minusie. Czy to nie jest wpompowywanie środków finansowych w zakład, aby wyszedł na prostą?

Pan Burmistrz: To , iż środki obrotowe ZEC ma na minusie to wynik tego, że ciepło sprzedaje się do maja, a sprawozdanie z wykonania budżetu dużo wcześniej. Nie jest to wpompowywanie środków w zakład. Dotacje dotyczą konkretnych spraw. Nie kruszmy kopii gdy mówimy o zasadach. Czy się według państwa różni jeden zakład od drugiego, aby jednemu przyznać dotację a drugiemu nie?

P.Nędzi: Jak był zamknięty rok budżetowy 2004 w ZEC-u?

Pani Skarbnik: Zakład też zakończył rok ze stratą.

P.Kluk: W X/2005 mówił pan, że ANR daje kwotę na wykonanie wodociągów. Trudno mi zrozumieć 10 % wzrost stawek czynszu w ZGKiM. W ubiegłym roku wzrost czynszu w przejętych nieruchomościach argumentował pan tym, iż wymagają one remontu. A czym będzie pan argumentował podwyżki w bieżącym roku?

Pan Burmistrz: Nie zostały jeszcze wykonane wszystkie remonty. Wnioskuję o przyjęcie tego projektu uchwały.

Pani Skarbnik: Bez tej uchwały nie można przyznawać dotacji.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja Infrastruktury Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”. Radny pan Nędzi nie uczestniczył w głosowaniu.

Ad.3

Pani Skarbnik: Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych. W załączniku dotyczącym jednostek organizacyjnych ogólna kwota dochodów własnych i dochodów nimi sfinansowanych pozostaje bez zmian. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 478.485 złotych.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja Infrastruktury Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”. Radny pan Nędzi nie uczestniczył w głosowaniu.

Ad.1

Pani Skarbnik: Sprawozdawczość została wykonana terminowo. RIO wydało w stosunku do niej pozytywną opinię. Czekamy jeszcze na opinię RIO po wniosku Komisji Rewizyjnej. Pozostały nam wolne środki z roku ubiegłego (część z nich uwolniła się z robót publicznych, które zostały zrefundowane przez PUP). Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem. W trakcie roku budżet gminy uległ zwiększeniu z tytułu przyznanych dotacji, subwencji, środków z funduszy celowych oraz innych dofinansowań. Dochody wykonano w 97,3 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 97,2 %. Wydatki wykonano w 93,9 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 97,2 %. Zadłużenie gminy wynosi 44,7 %. Kredyt zaciągnięto zgodnie z planem. Zadania zlecone nie zostały wykonane w pełni- 80 tysięcy złotych zostało odprowadzone.

Pan Burmistrz: Niższe wykonanie dochodów to niższe wykonanie wydatków. Rok 2005 był generalnie rokiem trudnym, ale bez płatnych odsetek po naszej stronie za nie wykonanie płatności. Argumentem dla odroczenia płatności dla ZEC-u był fakt, że przygotował on cały zapas opału na okres grzewczy, pokrył koszty zatrudnienia pracowników oraz utrzymania sprzętu. Kolejny dłużnik Garbarnia - w 2006 roku jej działalność ma być bardziej płynna, ma się zwiększyć produkcja. W przypadku podjęcia radykalnych kroków wobec zakładu 100 osób mogłoby stracić pracę. Szkoła w Przytocku otrzymała z ministerstwa 70 tysięcy złotych na wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych.

Pani Skarbnik: Dochody z mienia komunalnego stanowią jedynie 20,4 % naszego budżetu. 73 % naszych wydatków stanowi oświata i opieka społeczna. Pozyskane środki z zewnątrz to kwota około 1 miliona stu pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Ad.4

Pan Burmistrz: Dokument ten to element składowy Planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Opinię na jego temat wydaje Urząd Wojewódzki. Przygotowała go Agencja Poszanowania Energii. Jesteśmy monitowani przez Wojewodę więc trzeba ten dokument zaopiniować i przyjąć, aby nie wstrzymywać dalszej procedury. Chcę, aby gmina szła w kierunku odnawialnych źródeł energii.

P.Łabędzka: W punkcie 7 opracowania mówi się o modernizacji ZSLiO w Warcinie a to nie nasz obiekt.

Pan Burmistrz: W takim dokumencie musi być mowa a wszystkich obiektach położonych na terenie gminy niezależnie od tego kto jest ich właścicielem.

P.Kluk: Na jaką datę są przyjęte pewne dane w opracowaniu? Z dokumentu wynika, że są to dane z końca 2004 roku. Poza tym są nieścisłości w tekście.

Pan Burmistrz: Założenia do modernizacji kotłowni w Biesowicach były robione wcześniej.

P.Kluk: Czy te dane są aktualne?

Pan Burmistrz: Myślę, że tak.

P.Kluk: Mam nadzieję, że ZGKiM wprowadzi do swoich planów termomodernizację. Na przełomie 2001 i 2002 było na naszym terenie zainteresowanie inwestycjami wiatrowymi. Jak sprawa wygląda w chwili obecnej?

Pan Burmistrz: Nigdy nie widziałem w gminie takich dokumentów. Zainteresowanie tym tematem znów się pojawia. Odbyło się w tej sprawie 1 spotkanie. Taka działalność musi być przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że im więcej odnawialnych źródeł energii tym lepiej. Warto stworzyć warunki firmom, które chciałyby w to wejść.

P.Wudarowicz: Nie ma tu nic na temat remontu ciepłociągu na osiedlu.

Pan Burmistrz: Nadleśnictwo jest zainteresowane aby podłączyć się do ciepłociągu. GS jest już do niego podłączony. Udało nam się zmniejszyć ubytki ciepła. ZEC musiałby skalkulować koszty remontu ciepłociągu.

P.Nędzi: 3 lata mówi się o wymianie okien w bibliotece i nic się w tym celu nie robi.

P.Tylski: Ile kosztowały kiedyś przywożone zrębki?

Pan Burmistrz: 90 zł/m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 15-05-2006 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2006 14:08