herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


PROTOKÓŁ NR 3/ 2006

z posiedzenia

Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

z dnia 19.04.2006 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic,

2.Eugeniusz Wiśniewski - Przewodniczący rady Miejskiej

3.Janina Kończak - Skarbnik Kępic

Posiedzeniu przewodniczyła

Maria Derra

Przewodnicząca

Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia:

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2005.

2.Projekt uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

3.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.

4.Projekt uchwały w sprawie projektu „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kępice”.

5.Sprawy bieżące.

Pani Przewodnicząca otworzyła posiedzenie komisji, przywitała przybyłych gości oraz

członków komisji, odczytała porządek posiedzenia. Następnie zaproponowała, aby do porządku obrad wprowadzić jako punkt 5 projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic, a sprawy bieżące zapisać jako punkt 6. Następnie poddała porządek posiedzenia pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2

Pani Skarbnik: Mieliśmy już taką uchwałę wcześniej. Była ona już dwukrotnie zmieniana. Obecny projekt uchwały różni się od poprzedniego tym, że wprowadza się w § 1 punkt 1 dotyczący przyznawania dotacji dla ZGKiM. Uchwała ta ma na celu ustalenie zasad przyznawania dotacji, nie dotyczy ona konkretnych inwestycji.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”, 1 głos „przeciw”.

Ad.3

Pani Skarbnik: Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych. W załączniku dotyczącym jednostek organizacyjnych ogólna kwota dochodów własnych i dochodów nimi sfinansowanych pozostaje bez zmian. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 478.485 złotych.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 4 głosy

„za”

Ad.1

Pan Burmistrz: Budżet w 2005 roku zmieniał się wielokrotnie. Realizację dochodów zachwiały dwa podmioty - dłużnicy. Zobowiązania utrzymują się na określonym poziomie. Podejmowane były różne działania. Dochody nie zostały zrealizowane w 100 % tak jak i wydatki. Zachowaliśmy płynność finansową. Pozyskaliśmy około 1 milion sto pięćdziesiąt tysięcy środków z zewnątrz co stanowi około 7 % naszego budżetu. Weszliśmy we współpracę z firmami windykacyjnymi.

Pani Skarbnik: Sprawozdawczość została wykonana terminowo. RIO wydało w stosunku do niej pozytywną opinię. Czekamy jeszcze na opinię RIO po wniosku Komisji Rewizyjnej. Pozostały nam wolne środki z roku ubiegłego (część z nich uwolniła się z robót publicznych, które zostały zrefundowane przez PUP). Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem. W trakcie roku budżet gminy uległ zwiększeniu z tytułu przyznanych dotacji, subwencji, środków z funduszy celowych oraz innych dofinansowań. Dochody wykonano w 97,3 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 97,2 %. Wydatki wykonano w 93,9 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 97,2 %. Zadłużenie gminy wynosi 44,7 %. Kredyt zaciągnięto zgodnie z planem. Zadania zlecone nie zostały wykonane w pełni- 80 tysięcy złotych zostało odprowadzone.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”

Ad.4

Pan Burmistrz: Dokument ten to element składowy Planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Opinię na jego temat wydaje Urząd Wojewódzki. Przygotowała go Agencja Poszanowania Energii. Jesteśmy monitowani przez Wojewodę więc trzeba ten dokument zaopiniować i przyjąć, aby nie wstrzymywać dalszej procedury. Chcę, aby gmina szła w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Pojawia się ponownie zainteresowanie tematem wiatraków. Odbyło się w tej sprawie 1 spotkanie. Taka działalność musi być przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że im więcej odnawialnych źródeł energii tym lepiej. Warto stworzyć warunki firmom, które chciałyby w to wejść.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”

Ad.5

P.Wiśniewski: Waloryzacja pensji o 2,5 %, wynika to z ustawy.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały - 4 głosy

„za”

Ad.6

P.Słomski: Co się dzieje w następujących sprawach dotyczących Korzybia: parking, chodnik ul. Sławieńska, przychodnia, sprzedaż działek na terenie pokolonijnym. Kiedy Nadleśnictwo ruszy z pracami nad jeziorem?

Pan Burmistrz: Nadleśnictwo obiecało wykonać prace przed rozpoczęciem sezonu. Co do parkingu - prace ruszyły, trwa procedura przetargowa, będzie on wykończony łącznie z oznakowaniem. Mam nadzieje, że zostanie on wykonany przed rozpoczęciem sezonu. Będę rozmawiał o drugim przejściu dla pieszych w okolicy jeziora. Sprawa przychodni się toczy. Rozważamy umiejscowienie przychodni w budynku gdzie mieszkają państwo Budziewscy.

P.Wiśniewski: Tu gdzie miała być przychodnia w pierwszej wersji jest lepiej.

Pan Burmistrz: Chcę jeszcze raz wystąpić o przejęcie budynku poczty w Korzybiu. Już raz otrzymałem z Warszawy odpowiedź odmowną w tej sprawie. Ulice będziemy remontować. Co do działek nie mam jeszcze odpowiedzi od Wojewody.

P.Dąbrowa: Trzeba zrobić porządek z ruinami w centrum Barcina. Ciągle spożywany jest tam alkohol. Czyja jest droga Słupsk-Ustka?

Pan Burmistrz: Będziemy monitować w tej sprawie. Droga jest wojewódzka.

P.Słomski: Co z Barwinem?

Pan Burmistrz: Jest ogłoszony drugi przetarg.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca komisji:

Beata Kropidłowska Maria Derra

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 15-05-2006 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2006 14:09