herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVII/335/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018r., w sprawie zmiany w uchwale XXXV/318/2018 z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2018-03-19 11:54
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXVII/334/2018 z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-03-19 12:23
Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Miejskiejw Kepicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-03-19 10:01
Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do projektu pod nazwą "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat". 2018-03-19 12:37
Uchwała nr XXXVII/331/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki zaciągnietej przez Spółdzielnie Socjalną "Zielony Punkt" w Towarzystwie Inwestycji Społeczno - Ekonomicynzch S.A poprzez poręczenie weksla do kwoty 102 461, 00zł. 2018-03-19 12:44
Uchwała Nr XXXVII/330/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian do uchwały XXV/212/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kepice na okręgi wyborcze. 2018-03-19 12:59
Uchwała Nr XXXVII/329/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie podziału miasta i gminy na obwody do głosowania. 2018-03-19 13:40
Uchwała nr XXXVII/328/2018 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2018-03-19 13:46
Uchwała Nr XXXVII/327/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2020 2018-03-19 13:53
Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2018r., w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kepice w Spólce Projekt Munucypalny Kępice 1 Sp. z o.o. w Warszawie. 2018-02-28 11:45
Uchwała Nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kepicach na eok 2018. 2018-03-01 11:48
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXV/323/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-03-01 11:34
Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XXXV/232/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-02-28 11:22
Uchwała Nr XXXV/322/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-03-05 08:49
Uchwała Nr XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pozyczki zaciągniętej przez Spółdzielnię Socjalną "Zielony Punkt" w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A poprzez poręczenie weksla do kwoty 100 000,00 zł. 2018-03-01 12:19
Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poreczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" 2018-03-01 12:22
Uchwała Nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino" (etap I) 2018-03-01 12:26
Uchwała Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2018-03-01 12:46
Uchwała nr XXXV/317/2018 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian do uchwały nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-03-01 13:05
Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie powolania Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Dłoń" 2018-03-01 13:08
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" 2018-03-22 10:09
Uchwała Nr XXXV/314/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Kępice. 2018-03-05 08:43
Uchwała Nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 stycznia 2018r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępice dla publicznych i niepublicznych: szkół , przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizycznei prawne niebędące jedniostkami samorządu terytorialnego. 2018-01-23 10:03
Uchwała rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIV/312/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-01-23 09:40
Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-01-24 11:10