herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. , ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 13/12 obręb Chorowo, gm. Kepice i stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielającego decyzją Starosty Słupskiego nr 294/07 z dnia 28.12.2007r.