herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Sebastian Orlikowski, reprezentujący SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu retencyjnorozsączającego o pow. około 4,32 m2 i głebokości posadowania 2,3m ppt oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z transformatora mocy 110/15 kV i zespołu konpensacyjnego 15 kV stacji elektroenergetycznej w Obłężu, gm. Kępice, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1/2, obręb ewidencyjny 0010 Obłęże, Gmina Kępice.