herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


4/06........Kępice, 2006-04-19OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPrzedmiot zamówienia:Budowa parkingu dla samochodów przy kościele w Korzybiu- etap II1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Gmina Kępiceul. Niepodległości 6 77-230 KępiceStrona WWW. bip.kepice.pl E-mail : umkepice@pro.onet.pl Godziny urzędowania : poniedziałek 8:00 - 16:00 wt. - pt. 7:00 - 15:00 2) Określenie trybu zamówienia:Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro.3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Dokumentacja przetargowa do uzyskania w Urzędzie Miejskim w Kępicach,

ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, pokój nr 101.

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 10 zł 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:- wykonanie ławy z betonu B-15 pod krawężnik

- wykonanie obramowania z krawężnika betonowego 15X30 na podsypce cementowo- piaskowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

kod CPV - 45.23.31.40-25) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 16.06.2006r.7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki :1 - spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.2 - przedstawienie oferty zgodnej z postanowieniami ustawy i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:Nie dotyczy9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:---------------------------------------------------------------------------| Nazwa kryterium |Waga |---------------------------------------------------------------------------| Cena |100 % |--------------------------------------------------------------------------- 10) miejsce i termin składania ofert: [o] w siedzibie zamawiającegoGmina Kępiceul. Niepodległości 677-230 KępicePokój nr 103 (sekretariat) Ip.do dnia 08.05.2006r.do godz.11:0011) miejsce i termin otwarcia ofert: [o] w siedzibie zamawiającegoGmina Kępiceul. Niepodległości 677-230 KępicePokój nr 105adnia 08.05.2006r. o godz. 11:15 12) termin związania ofertąokres 30 dni , tj. do dnia 07.06.2006r.

____________________________________Gmina Kępice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 21-04-2006 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2006 09:38