herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ KĘPIC podaje do publicznej wiadomości,że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" na dz. o numerze 19/3, obręb Barcino, gmina Kępice, w dniu 02.08.2018r. wydanezostało postępowanie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność przeprowadzenia analizy, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zanacząco oddziaływać na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.71) i czy dla tej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.