herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przyłączy telekomunikacyjnych" na terenie działki nr 109/16 w obrębie ewidencyjnym Warcino , gm. Kępice. 2018-06-15 12:44
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 12.05.2018 r. wydał decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zastawki z grobla na rowie odnawiającym w Leśnictwie Pustowo" 2018-06-12 13:35
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia strony , że wydał decyzję o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacjia zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry" 2018-06-12 13:32
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Rafała Jędrasa występujacego w imieniu Inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki, gm. Kępice" na działkach nr 18/3 oraz 327 obręb ewidencyjny Korzybie, gm. Kępice. 2018-06-05 11:21
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W. Sikorskiego" na działkach nr 279/3 oraz 279/4 w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. 2018-05-28 15:12
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.05.2018 r. Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepującego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice - zostało wszczete postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo" na terenie działek nr 150/3, 150/2, 150/1 w obrębie ewidencyjnym Nowy Chorów oraz działki nr 150/1 w obrebie ewidencyjnym Osowo. 2018-05-28 14:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.05.2018 r Pawła Ulatowskiego B.O.P EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepujacego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice - zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry", na terenie działek nr 216, 2017 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo. 2018-05-28 10:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2018 roku. Burmistrz Kępic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy projektu uchwał Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia maksymalnej kiczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-05-24 11:44
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepującego w imieniu inwestora Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 16/2018 z dnia 22.05.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV" na działkach nr 377, 181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379 obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kępice. 2018-05-23 14:58
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 21.05.2018 decyzji nr 15/2018 o ustalenie lokalizaxji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kępice we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 wystepującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin. 2018-05-22 12:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów wystepującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 12/2018 z dnia 22.05.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, budowa i demontaz sieci elektroenergetycznej 0.4 kV" na działkach nr 83/2, 276, 82/6, 82/1, 81/7, 81/5, 78/5, 78/4, 77.80, 61/6, 296, obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kepice. 2018-05-22 11:53
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 21 maja 2018 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, decyzji nr 14/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjny Kępice, gm. Kępice. 2018-05-21 13:09
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W. Sikorskiego, dz. nr 279/3, 279/4, w obrebie ewidencyjnym Kępice, gminaKepice." 2018-05-18 09:13
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Korzybie, ul. Krótka" na działce 84/6 wbrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2018-05-16 14:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przyłączy telekomunikacyjnych" na terenie działki nr 109/16 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2018-05-14 14:26
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że w dniu 10.05.2018 r. na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II -1/228, 76-200 Słupsk występującego w imiemiu Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Modernizacja zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry". Inwestycja obejmuje teren działek nr 216 oraz 217 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo gm. Kępice. 2018-05-11 13:53
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 11.05.2018 r. na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W. Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo". Inwestycja obejmuje teren działek nr 6, 150/3, 150/4, w obrębie Nowy Chorów oraz działkę nr150/1 obręb Osow, gm. Kępice. 2018-05-11 13:42
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 08.05.2018 r., oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 16 mm" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 73,74, 79/1, 80/1, 93/3, 190/2, 192, 193, 194, 270/2, 272, 275/2, 275/3, 275/8, 275/11, 275/5, 278, 279/5, 279/7, 288, 402/1, 402/3, 403/1, 403/2, 475, 477, 482, 488, 489, 490, 511, 514/5, 517, 516/2,518 2018-05-10 13:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przustapieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2018-05-10 13:03
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjny Kępice, gm. Kępice. 2018-05-10 12:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie , ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0.4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 71/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/ 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kepice 2018-05-10 12:47
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV" na działkach nr 377, 181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379 obręb ewidencyjny Podgóry, gm. Kępice. 2018-05-09 13:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dnia 27.03.2018 r, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - korzybie, ul. Krótka", na terenie działki nr 84/6, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gmina Kepice. 2018-05-08 14:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Na podstawie art.61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257 ze zm) oraz art.401 ust.4 z dnia 2017r.(Dz.U.2017.1566 ze zm.),zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach Budowy Centrum Sportów Wodnych "Sobótka" w Obłężu-dz.nr 424 i 208/1 obręb Obłęże, gm Kępice 2018-04-30 15:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-" Przebudowa, budowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0.4kv" na działkach nr 83/2,276,82/6,82/1,81/7,81/5,78/5,78/4,77,80,61/4,61/5,61/6,296, obręb ewidencyjny Podgóry, gm.Kępice 2018-04-30 10:49
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występujacego w i,iemiu Imwestora Przedsiębiorstwa Gospodrki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2018-04-20 14:24
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczyw Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 10.2018r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego-" Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż, instalacje wod.-kam., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr2/24, obręb ewidencyjny Kępice 2018-04-16 14:04
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występującego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2018-04-12 12:55
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 11.04.2018r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Miszewo". 2018-04-12 12:06
Obiweszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 30.03.2018 r. (wpływ do Urzędu: 03.04.2018.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2018-04-12 07:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępico wydaniu dla Spółdzielni Socjalnej "RAZEM", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2018 z dnia 11.04.2018 r., uo ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęskiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrębie ewidencyjnym Obłężę, gm. Kępice. 2018-04-12 07:45
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 27.03.2018 r., wpływ do Urzedu : 06.04.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjnych Kępice. 2018-04-10 14:42
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowe we wszczętympostepowaniu administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia01.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji ragazyfikacji gazu LNG wraz ze stacja redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż, instalacje wod.-kan., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb ewidencyjny Kępice. 2018-04-06 14:32
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Spółdzielni Socjalnej "Razem", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dnia 26.02.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęśkiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice 2018-04-04 14:58
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 27.03.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Korzybie, ul. Krótka dz. nr 84/6" w obrebie ewidencyjnymKorzybie, gmina Kępice. 2018-04-03 13:46
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania admonistracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 27.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gen. W . Sikorskiego, dz. nr 279/3, 279/4" w obrębie ewidencyjnym Kępic, gmina Kępice. 2018-04-03 13:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 23 marca 2018 r., dla Przedsiebiorstwa Gospodark Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice decyzji nr 8/2018 z dnia 23 marca 2018 r. ustalającej lokalizację celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-03-23 13:23
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o możliwości zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dojazdu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Miszewo" na działkach nr 111,112, 25/1, 24/1,23/2 e obrębie ewidencyjnym Bronowo, gm. Kępice oraz działkach nr 22/4, 21, 20/3, 19, 14/3 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2018-03-22 15:02
Zawiadomienie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że w postepowaniu na wniosek Inwestora: Gminy Kępice, reprezentowanej przez Pełnomocnika, pana Tomasza Lipińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o wyrażenie opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kepice", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 506/1, 281,85/3 obręb 0001 Kępice. 2018-03-22 11:21
Obwiwszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów występującego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i demontaż sieci elektroenergetycznej 0,4 kV" na działkach nr 83/2, 276, 82/6, 82/1, 81/7, 81/5, 78/5, 78/4, 77, 80, 61/4, 61/5, 61/6,296, obręb ewidencyjny Podgór, gm. Kępice. 2018-03-20 14:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice z dnia 06.02.2018 r. (wpływ do Urzędu: 14.02.2018r.) - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-03-15 07:15
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawwiadamia, że w dniu 13.03.2018 r. na wniosek Pani Doroty Deluga, zam. ul. Gen. Józefa Wybickiego 9/17, 77-200 Miastko zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędna infrastrukyurą towarzyszącą na działce nr 94/1, obręb Mzdowo, gm. Kępice, powiat słupski, województwa pomorskiego" 2018-03-14 11:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice z dnia 28.02.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234,321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, 4/9, obręb ewidencyjny Korzybie, gm. Kępice. 2018-03-09 13:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Stanisława Budnickiego, ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 15.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15 kv" na terenie działek nr 377,181/4, 274, 279/1, 279/2, 269, 179, 184, 182, 183, 364, 368, 198, 379, w obrebie ewidencyjnym Podgóry, gm. Kępice. 2018-03-05 07:59
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu Postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spólki Gazownictwa, Oddział Zakłaad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 01.03.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż , instalacje wod-kan., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb ewidencyjny Kępice. 2018-03-02 15:18
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na : "Budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technoligczne, ppoż, instalacje wodno kanazizacyjne, c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr 2/24, obręb Kępice. 2018-02-28 14:59
obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 6/2018 z dnia 27.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice. 2018-02-27 14:30
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji nr 7/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-02-27 14:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Socjalnej "RAZEM", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dnia 26.02.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęskiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2018-02-26 15:49
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.01.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-02-19 15:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kepice z dnia 06.02.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/23, 2/24 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-02-19 15:12
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występujacego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 24.01.2018 r. (wpływ do Urzędu: 25.01.2018 r) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. 2018-02-19 13:26
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postepowania administracyjnego, na wniosek Inwestora: Gminy Kepice, reprezentowanej przez Pełnomocnika, pana Tomasza Lipińskiego, z dnia 20.12.2017r., uzupełnionego w dniach 09.01.2018r. oraz 26.01.2018r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: "Przebudowa mostu betonowego przez rzekę Wieprza, w miejscowości Kępice, ul. Kruszka, gm. Kępice", planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 506/1, 281, 85/3 obręb 0001 Kępice. 2018-02-15 07:34
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, decyzji nr 5/2018 z dnia 09.02.2018 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2018-02-09 11:28
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 07.02.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrebie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kepice. 2018-02-07 15:07
Obwieszczenie - Burmistrza Kepic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kepicach Uchwały Nr XXXII/286/2017 z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kępice oraz przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2018-02-05 17:49
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Michała Barzowskiego, Al. Niepodległosci 838/5, 81-810 Sopot wystepujacego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrebie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2018-01-29 12:58
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE ELBUD Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk występujacego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A z siedziba w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejacej stacji 110/15 KV GPZ Obłęże" obejmujacej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2018-01-26 13:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jędrzeja Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występującego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.01.2018r., o ustalenie inwestycji celu publicznego - "Budowa kaplicy pogrzebowej" na działce nr 496 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-01-25 14:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana janusza Podlewskiego, ul. Jodłowa 42, 76-200 Słupsk, występującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie , ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 24.01.2018r, o ustalenie lokalizacji inwestyceji celu publicznego - "Budowa linii kablowych 15 kV" na działkach nr 205/14 oraz 9 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-01-25 14:51
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.01.2018r. na wniosek Marcina Wlazłowskiego, zam. Barcino 7A, 77-230 Kępice wystepujacego w imieniu inwestora Antoniego Ławrenowicza, zam. Podgóry 3, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1980 sztuk (277DJP)" na nieruchomości obejmujacej działkę nr 253, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gm. Kępice. 2018-01-19 15:01
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Anny Warżała ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, występującej jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrebie ewidencyjnym Korzybie , gm. Kepice. 2018-01-15 12:53
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater", zlokalizowanej na dz. nr 470, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2018-01-15 12:45
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w m. Przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kępice. 2018-01-15 12:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie loaklizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na dz. Nr 181/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2018-01-05 13:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym podstępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater dz. nr 470" w obrębie ewidencyjnym Kępice. 2018-01-05 13:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.01.2018r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizaci inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przytocko, dz. nr 51/11 oraz 62/1 obręb Przytocko, gm Kępice 2018-01-05 13:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 181/3 połózonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice, w zwiazku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia tj. wydanie w dniu 27 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Postanowienia nr ZS.224.3.219.2017.KO. 2018-01-04 13:16
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, w imieniu której wystepuje pełnomocnik - Lipiński Mosty, Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia. 2018-01-03 07:05
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.01.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie de3cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoz, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne w miejscowości Kępice, dz. nr. 2/24". 2018-01-03 07:01