Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kodeks Etyczny


KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

URZĘDU MIEJSKIEGO W KĘPICACH

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. ” ( rota ślubowania zawarta w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. nr 223 poz. 1458 )

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach jest zbiorem zasad, którymi pracownicy winni kierować się wykonując codziennie obowiązki służbowe. Postanowienia Kodeksu opierają się na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, godności, lojalności, szacunku, poszanowaniu praw człowieka, prawdzie i odpowiedzialności. Dlatego niech ten zbiór zasad postępowania zawodowego sprzyja kreowaniu i utrwalaniu dobrego imienia Urzędu, służy mieszkańcom Gminy Kępice a także pracownikom Urzędu Miejskiego w Kępicach.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach określa szczegółowo zasady postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

 2. Dobre imię Urzędu zależy przede wszystkim od postawy i postępowania jego pracowników, którzy odgrywają nadrzędną rolę w kształtowaniu wizerunku instytucji.

 3. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kępicach;

Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach;

Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Kępicach, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy

Rozdział II

WYKONYWANIE OBOWIAZKÓW SŁUŻBOWYCH

§ 2

 1. Pracownik traktuje swoją pracę jako służbę publiczną, wykonuje określone prawem zadania publiczne, mając na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej oraz dobro Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

 1. podczas wykonywania obowiązków służbowych zawsze przestrzega zasady praworządności;

 2. dba aby jego działania prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do państwa i jego organów;

 3. pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ja z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;

 4. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne;

 5. nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz nie unika przyznania się do własnej pomyłki;

 6. lojalnie i rzetelnie realizuje cele i zadania służbowe bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne;

 7. zachowuje tajemnicę służbową w zakresie przewidzianym przez prawo, nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla osobistych korzyści;

 8. zgłasza wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku jego reakcji odpowiednim organom;

 9. ponosi odpowiedzialność za jakość i zakres czynności, które zleca lub wykonuje;

 10. przeciwstawia się praktykom dyskryminującym osobę bądź grupę;

 11. zgodnie z prawem racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem gminy, a także powierzonym sprzętem i narzędziami pracy;

 12. jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego Urzędu.

 1. Pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych dba o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym o stosowny ubiór, odpowiadający powadze Urzędu i zajmowanemu stanowisku pracy.

Rozdział III

POSTAWA ETYCZNA PRACOWNIKA WZGLĘDEM INTERESANTA URZĘDU

 1. Pracownik w kontakcie z interesantem Urzędu;

 1. dokłada wszelkich starań aby pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu czynności administracyjnych;

 2. rozpatruje wnoszone sprawy w sposób bezstronny i zgodny z prawem;

 3. udostępnia interesantom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z przepisami prawa;

 4. działa w sposób otwarty, używając języka zrozumiałego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich wieku i wykształcenia;

 5. zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane od petenta podczas trwania procedury administracyjnej jak również po jej zakończeniu;

 1. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad kultury osobistej w miejscu pracy i poza nim.

Rozdział IV

POSTAWA PRACOWNIKA WOBEC INNYCH PRACOWNIKÓW ORAZ KADRY KIEROWNICZEJ

 1. Pracownik obowiązany jest strzec powagi i godność Urzędu. Jest uprawniony do zwrócenia taktownej uwagi współpracownikowi naruszającemu zasady niniejszego Kodeksu, a przy drastycznym naruszeniu zasad winni wystąpić do przełożonego o podjęcie stosownego działania.

 2. Obowiązkiem pracownika jest wypełnienie poleceń służbowych przełożonego sumiennie i z należytą starannością, w sposób gwarantujący poszanowanie prawa.

 3. W kontaktach z przełożonym i pracownik winien:

 1. respektować wiedzę i doświadczenie,

 2. przestrzegać zasady lojalności zawodowej,

 3. w ocenie współpracowników kierować się obiektywizmem,

 4. w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego Kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie.

 1. Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków służbowych, w tym dzielić się wiedzą, doświadczeniem i informacją służbową.

 2. Pracownik nie może przenosić odpowiedzialności z tytułu stwierdzonego uchybienia na innego pracownika, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, ze to on ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

 3. Pracownik nie powinien w obecności interesantów oraz innych pracowników Urzędu wyrażać krytycznych opinii o przełożonych i współpracownikach.

Rozdział V

ROZWÓJ I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

 1. Pracownik samorządowy stale dba o rozwój swoich kwalifikacji zawodowych, kompetencji i wiedzy.

 2. Pracownik w szczególności:

 1. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich prawnych i faktycznych okoliczności sprawy,

 2. rozwija wiedzę zawodową, niezbędną do jak najlepszego wykonywania powierzonych zadań,

 3. jest przygotowany do racjonalnego i merytorycznego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

 4. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej i zgodnej z prawem argumentacji,

 5. jest otwarty na współpracę, korzysta z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej korzysta z pomocy ekspertów.

Rozdział VI

PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWANIA

I ZAPOBIEGANIA KORUPCJI

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było przejrzyste i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności lub korupcji, w szczególności:

 1. nie ulega naciskom w prowadzonych sprawach oraz nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych;

 2. nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;

 3. eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse,

 4. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

 5. nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kodeks etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach ma rangę dokumentu urzędowego.

 2. Każdy z pracowników otrzymuje tekst niniejszego Kodeksu oraz potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z nim.

 3. Każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego.

 4. Stopień przestrzegania niniejszego Kodeksu będzie jednym z mierników oceny okresowej pracownika, dokonywanej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 5. Za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 16-09-2009 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 16-09-2009 11:11