Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 150 000 PLN dla Gminy Kępice

Dz.U./S S224
19/11/2015
408031-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/5
19/11/2015S224
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408031-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Kępice: Usługi udzielania kredytu
2015/S 224-408031
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Kępiceul. Niepodległosci 6Punkt kontaktowy: Urząd Gminy KępiceOsoba do kontaktów: Katarzyna Tyrka77-230 KępicePOLSKATel.: +48 598576621E-mail: ktyrka@kepice.plFaks: +48 598576624
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kepice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
Dz.U./S S224
19/11/2015
408031-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/5
19/11/2015S224
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/5
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 150 000 PLN dla Gminy Kępice.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GminaKępice.
Kod NUTS PL631
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 150 000 PLN dlaGminy Kępice, przeznaczonego na wykup wierzytelności tj. papierów wartościowych – obligacji z innego bankuw pełnej kwocie zadłużenia.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000 - SA04
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowity koszt obsługi kredytu ustalono na kwotę 3 050 879 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 480 389,52 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 180 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wadium w wysokości: 16 000 (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych w 30 dniu miesiąca kończącego dany kwartał.
Dz.U./S S224
19/11/2015
408031-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/5
19/11/2015S224
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/5
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy winni być instytucjami finansowymi działającymi na podstawie ustawy Prawo Bankowe z 29.8.1997(Dz.U. z 2015 poz. 128 ze zm.),
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy posiadająuprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązekich posiadania – potwierdzenie, że są instytucjami finansowymi działającymi na podstawie ustawy PrawoBankowe z 29.8.1997 (Dz.U. z 2015 poz. 128 ze zm.).
Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalnościbankowej, o której mowa w art. 36 Prawo bankowe, a w przypadku, gdy wykonawca nie działa na podstawiezezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego innego dokumentu równoważnego, tj. statutunadanego przez Ministra Skarbu w odniesieniu do banków państwowych.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje sposobudokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymido wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeniaWykonawcy.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresiedysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku dokonanazostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
Dz.U./S S224
19/11/2015
408031-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/5
19/11/2015S224
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/5
2. Czas uruchomienia kredytu. Waga 5
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.17.2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.12.2015
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30.12.2015 - 10:15
Miejscowość:
Kępice.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Gminy Kępiceul. Niepodległości 677-230 KępicePOLSKAE-mail: skarbnik@kepice.plTel.: +48 598576621Adres internetowy: http://kepice.plFaks: +48 8576624
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Gminy Kępiceul. Niepodległości 677-230 Kępice
Dz.U./S S224
19/11/2015
408031-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/5
19/11/2015S224
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/5
POLSKAE-mail: skarbnik@kepice.plTel.: +48 598576621Adres internetowy: http://kepice.plFaks: +48 8576624
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dniaprzesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia lub od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587840Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.11.2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.11.2015.22.18.45_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-11-20 22:18:45 125,5KB
2 18.12.2015.14.31.49_Zmiana_ogA_oszenia_o_zamowieniu.pdf 2015-12-18 14:31:49 996,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.11.2015.22.18.45_SIWZ_kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 22:18:45 45KB 79 razy
2 15.12.2015.09.25.14_SIWZ_po_zmianach_z_dnia_15.12.15r.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 09:25:14 46KB 15 razy
3 zalaczniki_do_odpowiedzi_z_dnia_15.12.2015.rar Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 09:25:14 13,3MB 22 razy
4 21.12.2015.13.02.29_Opinia_RIO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-21 13:02:29 91,7KB 10 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.11.2015.11.19.36_Sprostowanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-27 11:19:36 228,5KB
2 15.12.2015.09.25.14_Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_i_modyfikacja_SIWZ_z_dnia_15.12.2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-15 09:25:14 739,0KB
3 18.12.2015.14.31.49_Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcA_w,_modyfikacja_SIWZ_oraz_zmiana_terminu_skA_adania_i_otwarcia_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:31:49 712,4KB
Wynik postępowania
1 13.01.2016.11.48.38_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2016-01-13 11:48:38 228,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 20-11-2015 22:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Kurkierewicz 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 13-01-2016 11:48