Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU ORAZ KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ GMINY KĘPICE NA ROK 2007


ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU

ORAZ KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

GMINY KĘPICE NA ROK 2007

Na podstawie § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XL/249/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Kępic przedstawia projekt założeń polityki społecznej i gospodarczej Gminy Kępice na rok 2007, z których najważniejsze to:

- dążenie do intensywnego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy,

- aktywizacja społeczności lokalnej oraz podmiotów gospodarczych gminy

- maksymalne wykorzystanie środków pozabudżetowych i Unii Europejskiej.

I. Założenia ogólne .

Projekt budżetu zostanie opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Zakłada się , że nie zmienią się regulacje prawne w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz udziału gmin w dochodach budżetu państwa a stawki podatków lokalnych Rada Miejska ustali w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

II. Założenia szczegółowe dotyczące dochodów gminy Kępice

Dochody do projektu budżetu na rok 2007 uzależnione będą między innymi od:

- Przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego

- Informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

-Informacji poszczególnych dysponentów o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne

-Informacji dysponentów środków pomocowych o wysokości dotacji do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej , kontraktu wojewódzkiego i budżetu państwa

- Prognozowanych wskaźników wzrostu stawek podatkowych , cen towarów i usług oraz innych wskaźników makroekonomicznych projektu budżetu państwa na rok 2007

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy w roku 2007 będą:

1) podatki i opłaty lokalne, ustalone na podstawie przypisu roku 2006 przy założeniu wzrostu według wskaźników ogłoszonych przez Ministra Finansów i Prezesa GUS

- ulgi podatkowe stosowane będą według dotychczasowych zasad.

2) opłaty i podatki pozostałe , ustalone na podstawie przepisów odrębnych ustaw,

w tym:

- opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- opłata skarbowa

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

3) dochody z majątku gminy ustalone zostaną na podstawie dochodów roku 2006 wynikających z zawartych umów sprzedaży ratalnej, prognozy dochodów ze sprzedaży planowanej w roku 2007 oraz zawartych umów dzierżawy

4) udziały w podatku od osób fizycznych i subwencje, wprowadzone zostaną do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów

5) dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminy , wprowadzone zostaną do projektu budżetu na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środkow.

6) środki funduszy Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wprowadzone zostaną do projektu budżetu na podstawie decyzji o przyznaniu środków.

III Założenia szczegółowe dotyczące wydatków gminy Kępice

Wydatki gminy prognozowane są przy założeniu, że w dalszym ciągu racjonalizowana będzie gospodarka finansowa w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich:

1. Główne założenia kształtujące wydatki bieżące roku 2007 to:

  1. Utrzymanie sprawnego funkcjonowania administracji w celu właściwej i skutecznej realizacji ustawowych zadań własnych, zleconych i sprawnej obsługi mieszkańców.

  1. Zapewnienie funkcjonowania utworzonych placówek oświatowych z położeniem nacisku na dalszy rozwój bazy dydaktyczno-szkoleniowej, zwiększenie oferty programowej i wychowawczej oraz zabezpieczenie potrzeb socjalnych poprzez kontynuację dożywiania dzieci w szkołach. co najmniej na poziomie roku 2006

  1. Pomoc socjalna w poprzez realizacje ustawowych zadań własnych i zleconych, finansowanie dodatków mieszkaniowych , organizacja zatrudnienia w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy .

  1. Określenie wysokości dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Dotowanie instytucji kultury oraz innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach obowiązujących przepisów.

  1. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez utrzymanie sprawnego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, dofinansowanie w ramach obowiązujących przepisów i potrzeb zadań policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

       7. Promocja miasta i gminy to: zapewnienie środków finansowych na informację i komunikacje społeczną, na współpracę z innymi gminami, na konkurs Piękna Gmina oraz inne zadania mające na celu promocję i rozwój gminy.

  1. Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz walki z narkomanią na terenie gminy.

        9. Obsługa finansowa zaciągniętych pożyczek i kredytów

W zakresie wydatków rzeczowych w projekcie budżetu na rok 2007 stosowany będzie wskaźnik wzrostu 2 %

W zakresie wynagrodzeń w projekcie budżetu na rok 2007 stosowany będzie wskaźnik wzrostu 2,5 %

2. Główne założenia kształtujące wydatki remontowe i inwestycyjne roku 2007 to:

Wydatki remonty:

Zadania remontowe realizowane będą w miarę możliwości finansowych i tam gdzie

wykonanie ich jest niezbędne:

1. na drogach publicznych gminnych,

2. w oświetleniu na terenie miasta i gminy

3. w obiektach będących własnością gminy

Wydatki inwestycyjne:

Planując wydatki inwestycyjne w pierwszej kolejności zapewnione zostaną środki na:

1. Realizacje zadań rozpoczętych w latach ubiegłych

2. Realizacje zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji wieloletnich

3. Współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków rządowych, pozarządowych i funduszy Unii Europejskiej  Po  zestawieniu dochodów i przychodów budżetu uwzględnione zostaną zadania inwestycyjne określone do realizacji w roku 2007 w wieloletnim planie inwestycyjnym na które przygotowana jest dokumentacja projektowa.

Ilość i wielkość proponowanych do realizacji w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych dostosowana zostanie do możliwości finansowych gminy.

IV Założenia szczegółowe dotyczące deficytu i poziomu zadłużenia gminy Kępice

Gmina będzie poszukiwała jak najtańszych form finansowania deficytu.

Źródłami finansowania deficytu w roku 2007 będą:

- pożyczka

- pożyczka na prefinansowanie

- kredyt

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Wysokość planowanych źródeł finansowania deficytu uzależniona będzie od wykonania budżetu roku 2006. od wielkości planowanych dochodów i możliwości zaciągania zobowiązań w ramach obowiązujących przepisów.

Według obecnego stanu łączna kwota długu w gminie (ustawowo ograniczona do 60% dochodów) na koniec 2006 roku wyniesie 9.470.000 zł

Przy ustalaniu wielkości rozchodów budżetu gminy uwzględnione zostaną przypadające do spłaty w roku 2007 raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.240.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 20-09-2006 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 13-05-2009 13:40