Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Statut Urzędu Miejskiego


U C H W A Ł A NR LII/337/2006

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 26 czerwca 2006r

w sprawie nadania statutu Urzędu Miejskiego w Kępicach

Na podstawie art,18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984,nr 214,poz.1806,nr 153,poz.1271, z 2003r. nr 80,poz.717 i nr 162,poz.1568, z 2004 nr 102,poz.1055,nr 116,poz.1203 i nr 167,poz.1759, z 2005 nr 172,poz.1441 i nr 175,poz.1457 oraz z 2006.nr17,poz.1280 oraz art.238 ust.3 w związku z art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249,poz.2104 oraz z 2006 nr 45,poz.319)

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać statut jednostce budżetowej Urzędowi Miejskiemu w Kępicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Kepicach

Piotr Bućko

Załącznik do uchwały nr LII/337/2006

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 26 czerwca 2006

STATUT

URZĘDU MIEJSKIEGO W KĘPICACH

§ 1

1.Urzad Miejski w Kępicach, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie statutu
Gminy Kępice oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2.Siedzibai obszarem działania Urzędu jest Gmina Kępice.

3.Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Kępie.

§ 2

Przedmiotem działania Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Kepic w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kępicach i zadań Gminy Kępice określonych przepisami prawa.

§ 3

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Kępie w drodze zarządzenia.

§ 4

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5

1.Urzad jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów
prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy
wykonuje Burmistrz Kepic.

2.Organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

3.Warunki wynagradzania za pracę i przyznania świadczeń związanych z praca
określa regulamin wynagradzania.

§ 6

Zmiana Statutu Urzędu wymaga uchwały rady Miejskiej w Kępicach .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 07-02-2007 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 07-02-2007 10:39