Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwiązki przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej


OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW
W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ

Zasady ogólne

Od dnia 1 stycznia 2002 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej , która określa:

 1. obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach następującego rodzaju:

  • z tworzyw sztucznych,

  • z aluminium,

  • ze stali, w tym z blachy stalowej,

  • z papieru i tektury,

  • ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

  • z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów).

Jeżeli opakowanie należy do opakowań wielomaterialowych należy podać ten rodzaj materiału , którego zawartość w masie całego opakowania wielomateriałowego jest największy - np. papier, a przy obliczaniu opłaty produktowej, należy użyć stawki obowiązującej dla tego materiału tzn. papieru.

opakowanie wielomateriałowe - jest to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych

 1. obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty następującego rodzaju:

  • akumulatory kwasowo-ołowiowe,

  • akumulatory niklowo-kadmowe,

  • akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne,

  • ogniwa i baterie galwaniczne ,

  • oleje smarowe z wyłączeniem podstawowych , do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym, lotniczych do silników odrzutowych i przepracowanych,

  • lampy wyładowcze,

  • opony według rodzajów wymienionych w załączniku do ustawy

Zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

Przedsiębiorcą, który podlega przepisom ustawy jest:

 1. przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289), wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy

 2. przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane,

 3. przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.

 4. przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy

 5. przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.

Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jeżeli produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę ,który nie jest wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, ale zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.

Opłata produktowa nie dotyczy

 • opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

 • palet drewnianych.

Wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu.

W przypadku importu importer wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu.


Obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę:

 1. samodzielnie albo

 2. za pośrednictwem organizacji odzysku

Obowiązek może być realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe, z następującym zastrzeżeniem:

Przedsiębiorca może obowiązek realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.

Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

Do dnia 31 marca 2005 r. masę lub ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustalało się, zgodnie z przepisami ustawy, na podstawie potwierdzenia przejęcia odpadu, dokonanego na karcie przekazania odpadu przez podmiot dokonujący recykling lub odzysk odpadów oraz faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę prowadzącego odzysk lub recykling albo przekazującego odpady do odzysku lub recyklingu.

Od dnia 01 kwietnia 2005 r. masę lub ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się, zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 33, poz. 291), na podstawie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Opłata produktowa

Rozliczenie wykonania obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca ,który nie wykonał obowiązku recyklingu lub odzysku obowiązany jest do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1) odzysku,
2) recyklingu.

Opłatę produktowa oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań (opłata nie dotyczy przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy akumulatory kwasowo-ołowiowe.)

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań i produktów.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi:
1) masa w kilogramach lub
2) ilość w sztukach

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50 zł (od 2005 roku)

Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

 • Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, lub produktów, jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniu lub produktu.

 • W terminie 14 dni złożyć zawiadomienie marszałkowi województwa o fakcie likwidacji działalności.

  Zawiadomienie powinno zawierać:

  1. nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,

  2. datę rozpoczęcia lub likwidacji działalności,

  3. określenie rodzaju działalności,

  4. wskazanie sposobu wykonania obowiązku.

  • Przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

  Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ustawy o opakowaniach

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. , Nr 63, poz. 638)

  Zakres sprawozdawczości rocznej związanej z ustawą o opakowaniach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r., Nr 4, poz. 30)

  Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy:

  • producentów opakowań o masie wytworzonych opakowań - sprawozdanie OPAK-1,

  • importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań o masie opakowań przywiezionych z zagranicy - sprawozdanie OPAK-2,

  • eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań o masie wywiezionych zagranicę opakowań - sprawozdanie OPAK-3,

  • eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o masie wywiezionych zagranicę opakowań - sprawozdanie OPAK-3

  Sprawozdania roczne składane są marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

  WAŻNE STRONY INTERNETOWE


  www.mos.gov.pl - MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
  www.sejm.gov.pl - SEJMU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 04-04-2007 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 04-04-2007 09:55