Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze


REGULAMIN

NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

ROZDZIAŁ I Wszczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko

urzędnicze

§1

  1. Decyzję o wszczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje kierownik jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej ( departamentu, wydziału) o wakującym stanowisku wraz z opisem stanowiska, który zawiera:

a) określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz obowiązków obciążających zajmującego je stanowiska,

b) szczegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji osób , które je wykonują,

c) uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia

d) odpowiedzialności z tytułu zajmowanego stanowiska.

e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

§2

1. Komisję rekrutacyjną powołuje Burmistrz , w składzie od 3 do 5 osób.

ROZDZIAŁ III Etapy naboru .

§3

  1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  2. Składanie dokumentów aplikacyjnych i ich analiza.

  3. Ogłoszenie listy kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne.

  4. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna.

  5. Protokół z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

  6. Ogłoszenie wyników naboru.

ROZDZIAŁ IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

§4

1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu

terytorialnego.

2.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki

b) określenie stanowiska urzędniczego

c) wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem , które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

d) zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

e) wymagane dokumenty

f) termin i miejsce składania dokumentów.

ROZDZIAŁ V Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§5

  1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

a) list motywacyjny,

b) życiorys - CV,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

f) kwestionariusz osobowy

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

ROZDZIAŁ VI Analiza dokumentów aplikacyjnych

§6

  1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna po zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

ROZDZIAŁ VII Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających warunki formalne

§7

  1. W BIP zamieszcza się listę, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

  2. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , określonymi w ogłoszeniu o naborze.

ROZDZIAŁ VIII Selekcja końcowa kandydatów

§8

1 . Selekcja końcowa:

a) rozmowa kwalifikacyjna

b) dopuszcza się formę zastosowania testu kwalifikacyjnego decyzję pozostawia się Przewodniczącemu Komisji

TEST KWALIFIKACYJNY

Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

§9

  1. Bezpośredni kontakt z kandydatem

  2. Możliwość weryfikacji:

a) predyspozycji i umiejętności kandydata

b) posiadanej wiedzy dot. jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko urzędnicze.

ROZDZIAŁ IX Ogłoszenie wyników.

§10

  1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata ,który uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

  2. Kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

ROZDZIAŁ X Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane

stanowisko pracy

§11

  1. Sekretarz komisji sporządza protokół.

  2. Protokół zawiera w szczególności :

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę

kandydatów oraz imiona , nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów

uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o

naborze.

b) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

ROZDZIAŁ XI Informacja o wynikach naboru.

§12

  1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru , w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata .

  2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki

b) określenie stanowiska urzędniczego

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata

  1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ XII Postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

§13

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji zostajądołączone do jego akt osobowych.

  2. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

  3. Dokumenty pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 20-09-2007 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 20-09-2007 13:06