Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008 .


Kępice , dnia 10.01.2008r.

Burmistrz Kępic

działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008 w następujących obszarach:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej,

I Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań

 1. Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań:

w obszarze I:

- prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych,

- utrzymanie obiektów sportowych

 • organizowanie wszelkiego rodzaju zawodów, konkursów, spartakiad, „turniejów dzikich drużyn”.

 1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.

 2. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Kępice.

 3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2008 i w roku poprzednim.

 1. Na realizację zadań przeznacza się:

 • obszar I: kwota 135.000 zł.

 1. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku 2007 wyniosła zł.

 • obszar I: kwota 120.000 zł.

 1. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Burmistrz Kępic przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

 2. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę mieszkańców gminy. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.

 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2008, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, a zakończenie do dnia 31. grudnia 2008. roku. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.

 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Kępice.

 4. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 24 stycznia 2008 r. do godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Kępicach , ul. Niepodległości 6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 2. Oferta, powinna zostać złożona wg wzoru określonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert tj. do dnia 23 lutego 2008 r. do godz. 10.30. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

 2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Kępic, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kępicach .

 4. Burmistrz Kępic w określonym terminie zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

 5. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

 • jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,

 • objęcie programem jak największej liczby mieszkańców Gminy Kępice,

 • innowacyjność zadania przewidzianego ofertą,

 • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych programów,

 • posiadane zasoby materialne i kadrowe,

 • pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych,

 • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

 • rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Kępic z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Kępice a wnioskodawcą.

 3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Kępice Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

 8. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez pracownika Urzędu Gminy Kępice Panią Jolantę Syldatk:

podpis

..........................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 10-01-2008 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Syldatk 10-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 18-05-2009 11:42