Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2008 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2008 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach


ZARZĄDZENIE NR 8/2008

Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Kępicach

Na podstawie art. 33 ust.2, 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach wprowadza się następujące zmiany:

W § 6 dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu: do czasu powołania Sekretarza jego obowiązki powierza się Zastępcy Burmistrza.

W §8 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: stanowisko ds. funduszy strukturalnych i obsługi sołectw

W §8 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: stanowisko ds. przeciwdziałania bezrobociu i pomocy stypendialnej

W § 8 dodaje się pkt:

21. stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego gminy

22. stanowisko informacji i obsługi interesanta

23. stanowisko spraw obywatelskich

W § 13 pkt. 1 skreśla się ppkt. g oraz ppkt. i.

W § 13 w pkt. 12 - stanowisko ds. przeciwdziałania bezrobociu i pomocy stypendialnej - dodaje się ppkt o następującym brzmieniu:

- prowadzenie zadań wynikających z Ustawy z dnia 16.12.2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielanie pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy

- prowadzenie zadań wynikających z realizacji programu PFRON „ Uczeń na wsi ”

W § 13 pkt. 11 - stanowisko ds. funduszy strukturalnych i obsługi sołectw -otrzymuje brzmienie :

-zapewnienie pełnej obsługi sołectw (wybory sołtysów, Rad sołeckich, zebrania wiejskie, kontakty z sołtysami)

 - sporządzanie wniosków o uzyskanie środków z Unii Europejskiej i innych źródeł,

-  przygotowywanie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień przy udzielaniu zamówień publicznych dla wykonawców i dostawców przy realizacji

    a) robót budowlano- montażowych

    b) inwestycji.

- organizowanie przetargów na wykonanie inwestycji i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

W § 13 pkt. 19 otrzymuje brzmienie: stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych:

- a) poszukiwanie i monitorowanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań własnych gminy, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych

b) przygotowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych o środki pozabudżetowe ,

c) rozliczanie pozyskanych funduszy 2007 - 2015

e) udział w tworzeniu projektów w ramach Słupskiego Powiatowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej, PO Kapitał Ludzki

f) planowanie, realizacja i rozlicznie inwestycji gminnych

W § 13 dodaje się pkt. 20 o następującym brzmieniu: stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego gminy:

- przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

- prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie

możliwości pozyskiwania środków ze szczególnym uwzględnieniem :

kultury, turystyki, granty.

- opracowywanie Strategii Gminy oraz realizacja programów wynikających

z zapisów Strategii.

- rozwijanie kontaktów z innymi gminami, samorządem powiatowym,

samorządem województwa, współpraca z zagranicą.

- opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących

Gminy,

- utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków

masowego przekazu.

- prowadzenie kroniki Gminy.

- współorganizowanie i organizowanie imprez masowych na terenie

gminy.

- realizacja zadań w zakresie rozwoju turystyki na terenie gminy

- prowadzenie biblioteki urzędowej.

W § 13 dodaje się pkt. 21 o następującym brzmieniu: stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów:

-obsługa interesanta w zakresie kompleksowej informacji urzędowej,
-kierowanie interesanta na poszczególne stanowiska,
-udzielanie informacji o procedurach załatwiania spraw, -Wydawanie odpowiednich druków i formularzy oraz pomoc przy ich wypełnianiu,

-przyjmowanie i sprawdzanie pod względem poprawności dokumentów składanych przez interesantów, rejestrowanie spraw oraz niezwłoczne przekazywanie ich na merytoryczne stanowiska,

-wdrażanie komputerowego systemu rejestracji i obiegu dokumentów,

-wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej,

-przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

-zapewnienie i aktualizowanie informacji wizualnej w Urzędzie Miejskim,

- bieżąca aktualizacja strony internetowej gminy Kępice.

W § 13 dodaje się pkt. 21 o następującym brzmieniu: stanowisko ds. obywatelskich:

- wprowadzanie zapisów z kart osobowych mieszkańców do lokalnej bazy danych;

- wprowadzanie danych z Aktów Stanu Cywilnego do komputerowej bazy danych;

- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych

- prowadzenie ewidencji kart osobowych mieszkańców i ewidencji komputerowej PESEL

- wykonywanie czynności administracyjno-biurowych;

- obsługa urządzeń biurowych;

- współdziałanie w organizowaniu akcji kurierskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 03-03-2008 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Hanczaruk 03-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 03-03-2008 15:28