Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008.

Kępice , dnia 24.04.2008r.

Burmistrz Kępic

działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008 w następującym obszarze:

- prowadzenia profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy Kępice, przeciwdziałanie patologiom społecznym,

I. Rodzaj, zakres i forma realizacji zadania

 1. Przewiduje się zlecenie następującego zadania:

- realizacja programu profilaktycznego przeciwdziałającemu używaniu narkotyków

 1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.

 1. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę uczniów gimnazjów Gminy Kępice.

 1. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2008 i w roku poprzednim.

 1. Na realizację zadania przeznacza się:

- kwota 2.000 zł.

 1. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku 2007 wyniosła zł.

- kwota 1.600,00 zł.

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Burmistrz Kępic przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

 1. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę uczniów gimnazjów gminy. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2008, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2008 roku. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 1. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba uczniów gimnazjów Gminy Kępice.

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 23 maja 2008 r. do godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Kępicach , ul. Niepodległości 6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 1. Oferta, powinna zostać złożona wg wzoru określonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 1. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert tj. do dnia 23 czerwca 2008 r. do godz. 10.30. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

 1. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Kępic, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kępicach .

 1. Burmistrz Kępic w określonym terminie zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

 1. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

 • jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,

 • objęcie programem jak największej liczby uczniów gimnazjów Gminy Kępice,

 • innowacyjność zadania przewidzianego ofertą,

 • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych programów,

 • posiadane zasoby materialne i kadrowe,

 • pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych,

 • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

 • rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Kępic z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Kępice a wnioskodawcą.

 1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Kępice Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 1. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 1. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

 1. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kępicach Panią Halinę Jankowską.

podpis

..........................

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008.

Kępice, 22.03.2008r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Kępice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie otwartego konkursu na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2008 pod nazwą:

„Realizacja programu profilaktycznego przeciwdziałającemu używaniu narkotyków”

wybrana została oferta złożona przez wykonawcę Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” ze Słupska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 24-04-2008 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Jankowska 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 18-05-2009 11:43