Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kępice uzyskała dotację w wysokości 495 234 PLN, z czego 60 000 PLN w 2008r i 80 000 PLN w 2009r przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Kępic - Marek Piotr Mazur, zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Miejskim, ul. Niepodległości 6 w Kępicach, sala nr 202, dnia 15 maja o godzinie 15:00

 1. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665), w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno - finansowych na każdą część.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Opis zamawianych usług:

 1. część I

Organizowanie dziennych form opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Kępice poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty działań świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych:

- dostępność usług od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny dziennie

- organizowanie wypoczynku w czasie wolnym od nauki

Termin wykonania zamówienia: od 15 czerwca do 31 listopada 2009r.

Kwota przeznaczona na w/w zamówienie w 2008r wynosi 20 000zł a 2009r 36 000zł

2) część II

Organizowanie dziennych form opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Kępice poprzez tworzenie nowych świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych:

- opieka pedagogiczna i psychologiczna

- prowadzenie zajęć terapeutycznych

- realizacja programu socjoterapeutycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Termin wykonania zamówienia: od 15 czerwca do 31 listopada 2009r.

Kwota przeznaczona na wykonanie zamówienia to w 2008r 40 000zł a w 2009r. 44 000zł


 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Część I

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

- przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć (wyodrębnienie roku 2008 i 2009)

Część II

- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową w przypadku

- zapewnienie odpowiedniej kadry ( przynajmniej jedną osobę z przygotowaniem pedagogicznym i minimum sześciomiesięcznym stażem)

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 • Oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem

 • CV personelu mającego realizować usługi

 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miejskiego ul. Niepodległości 6 p.103 w Kępicach w terminie do 30 maja 2008 r. Wzór oferty dostępny na stronie www.bip.kepice.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kępicach p. 113.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Oferta na świadczenie usług:”Organizowanie dziennych form opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Kępice poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty działań świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.” lub”Organizowanie dziennych form opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Kępice poprzez tworzenie nowych świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.” , ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty .
   Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym Usługodawcą (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Anną Sieprawską , podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji gminnych; p.113; tel. 0598576621 w.31, e-mail: fundusze.anna@kepice.pl

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz Oferty

 2. Wzór Umowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 05-05-2008 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sieprawska 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 18-05-2009 11:44