Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2008 Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2008r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Kępicach.


ZARZĄDZENIE Nr 50/2008

Burmistrza Kępic

z dnia 2 czerwca 2008r.

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności

za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Kępicach.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 199r roku o rachunkowości (jednolity

tekst z 2002 roku Nr. 76 poz. 694 z póżn. zmianami postanawia się:

§ 1

Wprowadzić do stosowania w Urzędzie Miejskim w Kępicach instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Kępic.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Kępic

Nr 50/2008 z dnia 2 czerwca 2008r.

Instrukcja

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności

za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim Kępice

§ 1

Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią następujące akty prawne;

1.Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2005 roku Dz.U.

Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.).

2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104

z póżn. zm. ).

3. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych

Ustaw ( Dz.U. Nr 24 poz. 110 z póżn.zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 154 poz.1805).

4. Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz.U. Nr 95 , poz. 1101 z póżn. zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r.w sprawie stosowania

Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz.U. z 1999 roku Nr 112 poz. 1317 z póżn. zm.).

6.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 , poz. 454).

7. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia

„Standartów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

(Dz.Urz.Min.Fin. Nr 3 poz. 13).

§ 2

Majątek gminy stanowią:

- środki trwałe

- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie)

- wartości niematerialne i prawne

- 2 -

Środki trwałe.

Środki trwałe powstają z realizacji zadań inwestycyjnych , z zakupu lub przekazania czy ujawnienia.

1.Srodki trwałe powstają z realizacji inwestycji wycenia się w wartości wszystkich

poniesionych kosztów na dany obiekt , przed jego przyjęciem do używania w stanie

kompletnym.

2. Środki trwałe zakupione wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia.

3. Środki trwałe otrzymane wycenia się według wartości określonej w decyzji,

w akcie notarialnym , lub innym dokumencie przekazania .

4. Środki trwałe ujawnione lub otrzymane w formie darowizny według wartości ustalonej

przez komisję , której skład w razie potrzeby ustala Burmistrz.

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest komputerowo lub ręcznie.

Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej , pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do środków trwałych stosuje się metodę liniową amortyzacji. Umorzenie środków trwałych naliczane jest od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do używania a kończy się z końcem miesiąca , w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono ich niedobór . Umorzenie naliczane jest jednorazowo za cały rok według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie ewidencji gruntów , szczegółowa ewidencja ilościowa prowadzona jest w dziale geodezja. Wartość gruntów w ewidencji finansowej pozostaje stała. Zmiana wartości gruntu może nastąpić zgodnie z wartością określoną w akcie notarialnym lub innym dokumencie przekazania gruntu. Grunty nie podlegają umorzeniu.

Pozostałe środki trwałe.

Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się następująco:

  1. Przy cenie zakupu powyżej 500 zł podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej

w księgach inwentarzowych działu księgowości

  1. Przy cenie zakupu do 500 zł. księgowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają

ewidencji ilościowo- wartościowej jak i ilościowej . Obowiązuje opis faktury o miejscu przeznaczenia.

  1. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe i ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:

-meble,

- 3 -

-maszyny do pisania,

-maszyny do liczenia i kalkulatory,

-sprzęt audiowizualny,

-aparaty fotograficzne,

-lodówki, odkurzacze,

-sprzęt elektroniczny,

-inne o długim okresie użytkowania pomimo niskiej ceny zakupu.

.

Pozostałe środki trwałe( wyposażenie) , umarza się w 100 % w momencie oddania ich do użytkowania .

Wartości niematerialne prawne.

Są to w Urzędzie przede wszystkim licencje na programy komputerowe.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , umarza się w 100 % w momencie oddania ich do użytkowania .Przy wartości wyższej stosuje się zasady umarzania jak przy środkach trwałych.

§ 3

1.W czasie godzin pracy, odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych i zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem w Urzędzie Miejskim , ponoszą pracownicy w zakresie składników powierzonych im w związku z zajmowanym stanowiskiem.

2.Po godzinach pracy, odpowiedzialność za składniki majątkowe znajdujące się w budynku

Urzędu odpowiadają pracownicy obsługi i zatrudnieni w godzinach wieczornych i nocnych pracownicy dozoru. Nadzór nad tymi pracownikami sprawuje pracownik wyznaczony przez Burmistrza.

3. Odpowiedzialność za majątek gminy przekazany w używanie, w administrowanie i w trwały Zarząd gminnym jednostkom , ponoszą kierownicy poszczególnych jednostek i zakładów budżetowych.

§ 4

1.Srodki trwałe i pozostałe środki trwałe objęte ewidencja ilościowo -wartościową , stanowiące wyposażenie biura winny być przypisane do każdego pomieszczenia i ujęte w spisie inwentarzowym.

- 4 -

2. Spis inwentarzowy powinien zawierać co najmniej , numer lub nazwę pomieszczenia, rodzaj i ilość składników wyposażenia , nazwisko i imię i podpis pracownika, któremu powierzono pieczę nad nimi. Spis inwentarzowy może być prowadzony w formie wykazu , zeszytu lub innej broszury zawierającej wyżej wymienione dane i przechowywany jest w pomieszczeniu którego dotyczy.

3 Sprzęt biurowy , nie podlegający ewidencji ilościowo-wartościowej przydzielony do użytku pracownika nie wymaga wykazania w spisie inwentarzowym.

4.Pracownik przyjmując sprzęt winien podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązać się do jego zwrotu, gdy ustanie potrzeba jego użytkowania. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji). Oświadczenie powyższe przechowuje się w aktach osobowych.

5.Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego

mogą nastąpić za wiedzą Burmistrza lub Z-cy Burmistrza oraz pracownika odpowiedzialnego za jego eksploatacją i ochronę . Zmiany te każdorazowo powinny być odnotowane przez pracownika odpowiedzialnego za jego eksploatację i ochronę ,w spisie inwentarzowym i niezwłocznie zgłoszone do działu finansowego pracownikowi odpowiedzialnemu za ewidencję środków trwałych i ewidencję pozostałych środków trwałych. (Druk zgłoszenia zmiany użytkowania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji)

Pracownicy działu finansowego prowadzący ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych odpowiedzialni są za dokonanie zmian w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie ze złożoną zmianą miejsca użytkowania. W przypadku zmiany miejsca użytkowania sprzętu komputerowego za zgłoszenie do pracowników działu finansowego odpowiada pracownik materialnie odpowiedzialny wraz z osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego.

6. Odpowiedzialnym za dopilnowania dokonania zmian miejsca użytkowania środka trwałego lub pozostałego środka trwałego w przypadku zmian personalnych na stanowiskach pracy lub rozwiązania umowy z pracownikiem jest inspektor ds. organizacji i kadr.

§ 5

1.W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników majątkowych ,pracownicy materialnie odpowiedzialni występują z wnioskiem do Burmistrza o spowodowanie wykonania koniecznych prac w celu usunięcia zagrożenia.

§ 6

1.Obowiazek należytej troski o ochronę składników mienia , przeznaczonego do użytku

indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, ciąży na pracowniku , któremu sprzęt taki powierzono.

- 5 -

2. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątku będącego na wyposażeniu Urzędu lub powierzonego pracownikom do użytku indywidualnego , pracownicy obowiązani są zgłosić ten fakt osobie wyznaczonej przez Burmistrza lub bezpośrednio Burmistrzowi , celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Burmistrz podejmie decyzję w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

§ 7

1.Odpowiedzaloność za należyte i terminowe wystawianie dokumentów dotyczących

odpowiedzialności materialnej jak i dotyczących zmian w stanie posiadania , ponosi każdy z pracowników.

2.Nadzór nad prawidłowym i terminowym wystawianiem dokumentów dotyczących

odpowiedzialności materialnej jak i dotyczących zmian w stanie posiadania pełni Z-ca Burmistrza.

3.Dokonywanie przeniesień majątkowych wyposażenia między pomieszczeniami z pominięciem ustalonej procedury formalnej jest niedopuszczalne. Skutki prawne związane

z utratą lub uszkodzenia w wyniku przesunięć obciążają pracowników , którzy przeniesie takich dokonali.

§ 8

1.Każdy z pracowników ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia , powstałego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

2.Odpowiedzialność z tego tytułu polega na obowiązku wyrównania powstałej szkody

do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

3.Jeżeli pracownik dopuścił się zagarnięcia mienia lub w sposób umyślny wyrządził szkodę gminie lub nie dokonał zwrotu lub rozliczenia się z powierzonych mu pieniędzy papierów wartościowych , narzędzi lub innego wyposażenia a także odzieży ochronnej powstałą szkodę pracownik pokrywa w całości pomimo , że przekracza trzykrotne wynagrodzenie pracownika .

Załącznik Nr 1 do Instrukcji

w sprawie gospodarki majątkiem

trwałym i zasad odpowiedzialności

za powierzone mienie w Urzędzie

Miejskim Kępice

Dnia…………………..2008r

…………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………

( stanowisko)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam niniejszym, że znane mi są obowiązki oraz świadomy (a) jestem odpowiedzialności materialnej na podstawie art. 114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Kępicach.

Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie według aktualnego spisu inwentarzowego.

Zobowiązuję się do rozliczenia się z powierzonego mi mienia w wypadku zmiany stanowiska pracy lub rozwiązania umowy o pracę.

…………………………………………. …………………………………..

( podpis osoby przyjmującej oświadczenie) ( data i podpisy pracownika)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 06-06-2008 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Kończak 06-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 06-06-2008 09:06