Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

 

 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 I. Wymagane dokumenty :
1.Wniosek; (Druk do pobrania poniżej)
2. Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia(z ostatnich 3 miesięcy);
3. Aktualny odpis z księgi wieczystej lokalowej /dot. właścicieli lokali, którym

 

przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego/;

 

4. Kopia dokumentu zaznaczonego w pkt. 3 we wniosku;

 

5. Dokumenty potwierdzające następstwo prawne / w szczególności postanowienie stwierdzeniu nabycia spadku/;

 

6. Aktualny odpis z KRS-u /dot. osób prawnych/;

 


II. Opłaty :

Opłata za wydanie decyzji  płatne w kasie Urzedu Miejskiego - 10 zł.

 III. Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kępicach.

 

 


IV. Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w drodze decyzji Burmistrza Kępic.
2. Ostateczna de
cyzja stanowi podstawę wpisu praw własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach z oprocentowaniem zgodnym z UCHWAŁĄ NR XLII/264/2005 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 28 listopada 2005r.
3. W przypadku rat wymagana jest zgoda osoby przekształconej na zabezpieczenie wierzytelności na rzecz gminy.

V. Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
* w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Kępic.

 


VI. Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami
pok. 105
tel. 8576621 wew.38


VII. Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. , Nr 175, poz.1459)

 

 

VIII. Uwagi:

 1.  

  Wniosek należy składać do 31 grudnia 2012 r.

 2.  

  W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art. 2 w/w ustawy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.

 3.  

  Wnioskodawca ponosi koszty wyceny nieruchomości, niezbędnej do ustalenia kwoty należnej za przekształcenie prawa do gruntu.

 4.  

  Na mocy uchwały Nr XLII/264/2005 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2005 r. udziela się bonifikaty od odpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 5.  

  Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogą wystąpić:

 

- osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania zabudowy na cele inne niż rolne;

 

- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

 

- spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

 

6. Osoba, która nabyła prawo własności zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu

 

właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

 

własności. Odpłatność za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności reguluje

 

art. 67 ust. 1, art. 68 ust.1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).

 

7. Prawo do nieodpłatnego przekształcenia , zgodnie z brzmieniem art.5 w/w ustawy

 

przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano

 

nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie

 

nieruchomości gruntowej za rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed

 

dniem 5 grudnia 1990 r.

 

8. W przypadku braku dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu prawnego

 

nieruchomości, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

9. Wniosek zostanie rozpatrzony po dostarczeniu dokumentów niezbędnych do ustalenia

 

stanu prawnego nieruchomości.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 11-04-2006 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Roda 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Czubajewski 06-02-2018 10:28